היגולואיכראו לארשי ץרא ידומילל הקלחמה


החנמו הדובע םש
תלבק תנש
ראותה
הדובעה שיגמ םש
תרחואמה תימורה תופוקתה ןמ םיספיספב םייאלקחה םילכהו םילודיגה
ה"עשת
תנע לטיבא
לארשי ץראמ תיטנזיבהו
וסיז .ב 'פורפו יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


תפדוי
ו"סשת
יכדרמ םעיבא
ינשה תיבה תפוקתב לילגב ידוהיה בושייה תוחתפתהל ןחבמ הרקמ
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


ימואלה ךוניחב ח"משת דע ח"שתמ םישרושה תורייתו רויסה , ץראה תעידי תוינכת
א"סשת
דדוע רשיבא
ינויצ
ץרווש .י 'פורפ תכרדהב


דעו הנוכיתה הזנורבה תפוקתמ לארשי ץרא לש תירמוחה תוברתב םידליו תודלי
א"עשת
.ש הנור סיאול-רשיבא
לזרבה תפוקת
ריאמ .א 'פורפ תכרדהב


,יגולואדיא ףונ בוציעלו םידבועה יבשומל םתמורתו יקסנקליו קחציו הדלוח
ב"עשת
רמת ןומגא
1929-1905 לארשי ץראב יתובשייתהו יתרבח
ןהכ-תימע .ע ר"ד תכרדהב


לארשי ץראב הרהט תוכלה תרימשל תויגולואיכרא תויודע הרהטה לש היגולואיכראה
ב"עשת
ןתנוי רלדא
(נ"הסל -400ס"הנפל 164) דומלתה תפוקת ףוס דע תיאנומשחה הפוקתהמ
יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


:תירבעה תימואלה תוהזב ביכרמכ םיידוהיה תורוקמב לארשי ץרא יחמצ רקח
א"עשת
הרש ןרוא
ינבוארה תחפשמ לש התטישו הלעופ
רמע .ז 'פורפ תכרדהב


המודקה תיטנזיבהו תימורה תופוקתב ןלוגה לש תימרק היגולוקא
ה"עשת
לאכימ דנבזא
ץיבויב ןדא .ד 'פורפ תכרדהב


הריפסל ג"י-'א תואמהמ הירסיק לש בהנשהו םצעה ילכ לולכמ
ג"סשת
ןתיא ןולייא
רד .ש 'פורפ תכרדהב


תיטסינלהה הפוקתה ןיב לארשי ץרא לש הירפירפה ירוזאב בושיה תודלות
ח"סשת
הננר ןליא
תיטנאזיבה הפוקתל
יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


(ס"הנפל 586-1000) 'ב לזרבה תפוקתב לארשי ץראב תובכרמו םיסוס
ו"סשת
גנואי-ימ םיא
ריאמ .א ר"דו יאקרב .ג ר"ד תכרדהב


התריסמו התורצוויה -הילאירה תונשרפ רקחל :הנשמה יחמצ תורוסמ
ד"עשת
יבצ םייח םיובלא
ןליא-רב .מ 'פורפו רמע .ז 'פורפ תכרדהב


1948-1882 תואיצמל ןוזח ןיב-ןורבחו תינויצה העונתה
ו"עשת
םרוי סאיכמלא
בטה-ןהכ .ק ר"ד תכרדהב


(1998-1948) השעמל ןויערמ -לארשיב םיימואל םינג
ע"שת
לאכימ ףסא
םתמורתו םהינייפאמ ,םהיתודלות ,םתרדגה
לארשי ץראב תשרומ ירתא בוציעו רומישל
ץרווש .י 'פורפ תכרדהב


לזרבה תפוקתמ תג /תיפצ-לת רוזאב ףונו םדא ןילמוג יסחי
ה"סשת
ןרוא ןמרקא
סניורב .ה ר"דו ריאמ .א ר"ד תכרדהב


-תיטנזיבה הפוקתב בגנב עבקה תובשייתה רוזא
ה"סשת
יתור ןוסלדא זרא
רגנ תואלקחו תיבושיי תסורפת
איבל .ח 'פורפו רד .ש 'פורפ תכרדהב


לארשי ץראב תיטסינלהה הפוקתה לש תונמאה
ד"סשת
ידע ךילרא
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


לאטיו םייח 'ר יבתכ יפ-לע האופרו הילאיר ,תירמוח תוברתב םיטביה
ב"סשת
לעי ןמכוב
(1620-1543)
רמע .ז ר"דו ירורד .י ר"ד תכרדהב


ריתי תברוחב תוריפחה רואל תיטנאזיבה הפוקתב ןורבח רה םורדב ירצונה בושיה
ח"סשת
יסוי 'ץיבודרוב
לשא .ח 'פורפ תכרדהב


ירמע תיב ימיב לארשי תכלממ
ה"סשת
הירא ןייטשנרוב
ינייר .א 'פורפ תכרדהב


:תומרופרה ןיבש הפוקתב חותיפה תורייעב תידוסי לעה ךוניחה תכרעמ בוציע
*ו"עשת
הזילע ךולב
תומלידו תויודדומתה ,תויגוס (1995-1969)
ךיירנטלז .י ר"דו גרבנזור .ל ר"ד תכרדהב


תיבה רהב השודקה ימוחת
ז"סשת
לאכימ ירא ןב
רברפש .ד 'פורפו יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


תיטנזיב תימורה הפוקתב לארשי-ץראב תובשייתהה ילושב םידוונו ןאצ יעור
ו"עשת
בקעי-יבוק (בורדאפ)ירא ןב
יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


יתרבח הנבמו תירמוח תוברת :תימורה הפוקתב לארשי-ץראב םירוגמה תיב
ח"סשת
לייא ךורב
רד .ש 'פורפו ץרווש .י 'פורפ תכרדהב


(נ"הספל 701) הדוהיל בירחנס עסמ ןמזמ םירומזמו תואובנ
ה"עשת
יסוי יכורב
ןיול .י ר"דו זועיבא .מ ר"ד תכרדהב


ך"שת-ח"שת םינשב יתדה ץוביקה
ט"סשת
םוחנ יכורב
ןהכ-תימע .ע ר"דו יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


ןיילצה תיווח : לארשיל תירצונה תוניילצב םיטביה
ה"סשת
לעי רטוג
ןמדירפ .א ר"ד תכרדהב


ןחבמ ירקמ :לושיב ינקתמ לש יגולואיכראו יגולואיכראונתא ,ייוסינ רקחמ
ה"עשת
הריש הירא-רוג
לזרבה תפוקתב תשלפב
סורג .ר ר"דו וטראוב .א ר"דו ריאמ .א 'פורפ תכרדהב


תיטסינלהה הפוקתב האימודיאבש השרמ ריעה לש היינבהו ילכירדאה ראתמה ןונכת
ב"עשת
ילינ רציירג
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


תובשומב תירבעה החפשמה לש הבוציע
ג"עשת
תוער ןירג
1914-1882
הליש .מ 'פורפ תכרדהב


הרבח ,הלכלכ ןיב :לארשי ץראב תרחואמה הזנורבה תפוקתמ תאבוימה הקימרקה
ו"עשת
ןורהא רנירג
תוילמסו
ואדנל-רועסי .א ר"דו טסואפ .א 'פורפ תכרדהב


!לגדה לא הירבע השא
ח"סשת
תנע ןהכה-תינרג
םיימואל םיטביה -היינשה ע"הלמב םייטירבה תוחוכב בושייה תושנ לש ןתוריש
םיירדגמו
הליש .מ 'פורפ תכרדהב


,ירבעה רובידה תלחנה :1882 - 1923 םינשה ןיב לארשי ץראב תיתבשומה הרבחה
ג"עשת
הילד יפרג
םיברע םע םיסחיו םייתדע ןיב םיסחי
ןרוג .ת ר"ד תכרדהב


םייניבה ימיב הלמר ריעה
ד"סשת
ןועמש תג
ןמדירפ .א ר"דו ירורד .י ר"ד תכרדהב


תג/יפאצ-צא לתב תירמוחה תוברתה :ס"הנפל -8ה האמב הדוהיל תשלפ ןיב
ד"עשת
תימע ןגד
םיינידמו םייתוברת םייונישל ןחבמ הרקמכ
ריאמ .א 'פורפ תכרדהב


ןורמוש רה םודהבו הדוהי תלפש ןופצב םירזנמ
ו"עשת
תלייא ןייד
המודקה תימלסומה הפוקתבו תיטנזיבה הפוקתב
וסיז .ב 'פורפ תכרדהב


דומלתהו הנשמה ,ינשה תיבה תפוקתב ילארשי ץראה לכואה ןחלוש לע
ב"עשת
הבוט ןייטשקיד
יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


תידומלת הילארב בחרמ-ןמז
ו"סשת
יבוד רדה
דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ץראב תידוהיה החפשמה לש םויה רדסל
יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


לש 'הלטנילק'כ 'פסל הנושארה האמב הירדנסכלאו םילשוריב תידוהיה הלוצאה
ו"עשת
יכדרמ לארשי ןמרכוה
תימורה תירסיקה רצחה
קיווד .ד 'פורפו ןטרגמואב .א 'פורפ תכרדהב


הרבחב טדנמה תונשב תירבעה הפשה תטלשהל םיקבאמה
ט"סשת
תניע אייטע-יולה
הצחמל-תינוריעהו תינוריעה
הליש .מ 'פורפ תכרדהב


:חלמה-םי עקבב םודק יתילואינ רתא -I לגלגב ףונהו יחמצה ןוזמה רוזחש
ז"סשת
תנע ןמטרה
יגולואיכרא-ינטוב רקחמ
"הלועמ" : ןויצב
ולסכ .מ 'פורפ תכרדהב


:המודקה תימלסומה הפוקתל דעו תיטסינלהה הפוקתה ןמל ילארשי-ץראה הווחה תיב
ב"עשת
תלייא זפרה
םוי םוי ייח לש םיטביה
רד .ש 'פורפ תכרדהב


םיכרדהו םייגולונכטו םייסיפ םינייפאמ טדנמה תפוקתב לארשי-ץראב סדרפ יתב
ע"שת
יסוי לואירטיו
םתניחבל
"הלועמ" : ןויצב
ןהכ-תימע .ע ר"ד תכרדהב


תוידוחיי -תיטנזיבהו תימורה ,תיטסנילהה תופוקתב לארשי ץראב הקיסומה תוברת
ז"סשת
הרימ רניו
ינתא/יתד םזיטרקניס לומ
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


יפל II ולהוא יתילואילפיפאה רתאה יבשות לש הרבחהו הלכלכה רוזחשב םיקרפ
ד"סשת
דוהא סיו
םיינטובה םידירשה
ולסכ .מ 'פורפ תכרדהב


ינשה תיבה תפוקתב דול תלפשב ירפכה בושיה
ע"שת
לאיחי רגנילז
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


תילארשיה הרבחב ירוביצה ןורכיזה בוציעו '101 הדיחי' סותימ
ד"עשת
תרפא ךבקז
שימלח .א 'פורפו הליש .מ 'פורפ תכרדהב


?! םפוס ,ךרדב םירבשמ ,םתמקה ןומימ "ירוביצ-רצומכ" לארשיב םיצוביקה
ו"סשת
ןר םיכח
ילכלכ ירוטסיה רקחמ
יארפס .ז 'פורפו ןוד .י 'פורפ תכרדהב


תיטסינלהה לארשי ץראב םיינוריע םימ ינקתמ רקחל ןחבמ הרקמכ השרמ
ו"עשת
יבליס בגוי
וסיז .ב ר"דו רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


1949-1926 , לארשי-ץראב תיתדה תונויצה לש הגיהנמ :ןליא-רב ריאמ ברה
ה"עשת
בדנימע יקחצי
גרבנזור .ל ר"ד תכרדהב


:הנידמל ןושארה רושעב לארשיב היסינות יאצוי לש םתטילקו םתיילע
ו"סשת
הרש-הואנ ינדרי
ןורכיזו הירוטסיה
ןהכה .ד 'פורפ תכרדהב


לש תימואלניבה הקיזה לע תוחוכה קבאמ :1963-1948 ,י"אפמ לומ ינויצה לאמשה
ז"סשת
הרדנס ינרמשי
לארשי
ןהכ .מ 'פורפ תכרדהב


:רוחאמ רתונש ץולחה
ד"סשת
לחר םייהדירפ-ןהכ
1953-1948 היילעה תטילקו םיצוביקה
ןהכה .ד 'פורפ תכרדהב


ס"הנפל 'ו תישאר -'ט תואמב הדוהי תכלממ תלכלכב םייזכרמ םיטביה
ב"סשת
היח ץכ
ןוגרו .ש 'פורפו יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ץראב תידוהי הירפירפ
ה"עשת
הירא דדוע בואל
ץרווש .י 'פורפ תכרדהב


לארשי ץרא ןיב ןילמוג יסחי 1309-1190- ינוטבטה יאבצה רדסמה תוחתפתה
ט"סשת
המלש ןטול
הפוריאו
ןמדירפ .א 'פורפ תכרדהב


הרשע עשתה האמב הלמרב שודקה סויגרואיג תייסנכ לש תירוטיעה תינכותה
ה"עשת
סיריא יול
רדק ןענכ .נ 'פורפו ירורד .י 'פורפ תכרדהב


רקסהו תוריפחה רואל המודקה הזנורבה תפוקתב הדוהי תלפשב תובשייתהה תודלות
ה"סשת
תלייא רפייר-יול
יגולואיכראה
ריאמ .א ר"דו טסואפ .א ר"ד תכרדהב


דומלתהו הנשמה תפוקתב עטמב תויאלקח תויגוס
ע"שת
אביקע ןודנול
תיסאלקה תורפסהו ל"זח תורוקמ רואל
רמע .ז ר"דו יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


תימורה ,תיטסינלהה תופוקתב יחרזמה לילגה לש תיבושייה הירוטסיהה
ה"סשת
יזוע רנביל
יגולואיכרא רקס יאצממ רואל תיטנזיבהו
ץיבויב ןדא .ד 'פורפ תכרדהב


יגולואיכראה אצממה רואל לזרבה תפוקתב םילשורי לש יאלקחה ףרועה
א"עשת
לאגי לאיומ
טסואפ .א 'פורפ תכרדהב


תימורה תורסיקה לש תויחרזמה תויקניבורפב םיישפוח ריע ירעש
ה"סשת
לאירבג רוזמ
ל"גס .א 'פורפו רד .ש 'פורפ תכרדהב


:היפרגויב -ןילי דוד
ע"שת
הרפע סילטיימ
השדחה תימואלה הרבחל הנותמ תיליכשמ הרבחמ רבעמה תנבהל
הליש .מ 'פורפ תכרדהב


לש םירעה תמישר :הדוהי תכלממ לש תילהנמה הקולחה לע ירוטסיה יפרגואיג טבמ
*ז"עשת
וטסירכ סלרא'צ יניקמ
ס"הנפל תיעישתה האמה עצמא לש תירוטסיה הילאיר תפקשמכ ןימינבו הדוהי
ןיול .י ר"דו ריאמ .א 'פורפ תכרדהב


1940-1979 םינשב לארשיב קוסיעב יופירה יתורישו עוצקמ תוחתפתהו דוסיי
ו"עשת
הבוט תוילגרמ
תילארשיה הרבחב תורומתל האובבכ
גרבנזור .ל ר"דו בגר .א 'פורפ תכרדהב


תובשייתהב םייתד-םיינויצה האושה ילוצינ תטילק :יתרבח דוחייו תיתד הנומא
ה"עשת
היחת ץיבורוה-יבידנ
1953-1943 םינשה ןיב ,ץראב תדבועה
גרבנזור .ל ר"דו הליש .מ 'פורפ תכרדהב


לארשי-ץראב תיקנארפ הלוצא תחפשמ לש התליפנו התיילע -ןילביא תחפשמ
ע"שת
לאומש םיובסונ
('די -'בי תואמ) ןיסירפקבו
ןמדירפ .א 'פורפ תכרדהב


ידי-לע לארשי-ץראב ןיעקרקמ תשיכר לע ינאמ'תועה לשמימהו קוחה תעפשה
ד"עשת
הנוי דקונ
הפוקתה רקחב תופקתשה לומ תואיצמ :1882-1914 םינשב םידוהי
ןהכ-תימע .ע 'פורפ תכרדהב


והיתתמ ןב ףסוי יבתכב הכלהה
ה"סשת
דוד ןמחנ
"הלועמ" : ןויצב
יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


השדחה םילשורי תליגמ
ז"סשת
יבא ןומולוס
ןארמוקמ
תרזחושמו תיתרוקיב הרודהמ
לשא .ח 'פורפ תכרדהב


הדוהי רבדמ תורעממ המודקה תימורה הפוקתה ןמ םיגיראב םינעבצה
ג"עשת
המענ קינקוס
יגולואיכראו ירוטסיה ,ימיכ טביה
זוליא .ד ר"דו רמע .ז 'פורפ תכרדהב


1939-1907 ידעלג רפכבו "רמושה" ןוגראב רדגמ יסחי
ט"סשת
רדמס יניס
הליש .מ 'פורפ תכרדהב


לארשי ץראב תימורה הפוקתהמ םירתאמ ץעה יצפח
ו"סשת
לאגי ירתס
יגולונכטו יגולופיט חותינ
לשא .ח 'פורפ תכרדהב


הנוכיתה הזנורבה תפוקתב ףוחה רושימ םורד
ח"סשת
ףסוי לאיזוע
ריאמ .א 'פורפ תכרדהב


:השרמ תוריפחב אצממה רואל לארשי ץראב תיטסינלהה הפוקתהמ ןמשה תורנ
ח"סשת
תניע ןומרע-רבמע
תונשדחו תויתריצי דצל תרוסמו תונרמש
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


תיטנזיב -תימורה הפוקתב לארשי ץראב הזוחא יתבו תוזוחא
ו"סשת
יגח רוצימע
יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


דע 'ב II תרחואמה הזנורבה תפוקתמ ןאש-תיב קמע לש תירוטסיהה היפרגואיגה
ב"סשת
דוד רבנע
'ג II לזרבה תפוקת ףוס
ינייר .א 'פורפ תכרדהב


"םהילגר לע ודמעיו ויחיו חורה םהב אובתו"
ה"עשת
הלואג ןראפ
תילארשיה הרבחב תורומתל האובבכ לארשיב תימוקישה האופרה תוחתפתה
(1974-1948)
ירוע .א 'פורפו גרבנזור .ל ר"ד תכרדהב


תועצמאב היגולואיכראואיג ינותנ םוגידו ףוסיא
ע"שת
יס'ג סחניפ
עקרק רדוח ם"כמ
(RPG)
לתבו בגנב תויאלקחה תוסארטה יחטשב
תג\יפאצ-צא
איבל .ח 'פורפו ריאמ .א 'פורפ תכרדהב


ריווא ימולצת יפ לע לארשי ץראב תוימור םיכרד לע רקחמו יופימ
ג"סשת
יבצ לאוי רלסקיפ
רנולק .ע 'פורפו יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


תוברתו הרבח ,הילאיר :דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ץראב תידוהיה הדועסה
ה"סשת
יבצ גלפ
ץרווש .י 'פורפ תכרדהבז"סשת
עשוהי (לקנרפ) גלפ
ץרווש .י 'פורפ תכרדהב


תינבלצה הפוקתב לארשי ץראב רכוסה תיישעת
ג"סשת
תנע דלפ
"הלועמ" : ןויצב
ןמדירפ .א ר"ד תכרדהב


ןארמוק תוליגמב סומלופו תימצע תוהז םיפקשמכ היביריו הצובקה ייוניכ
ו"עשת
תיור גרבטור רברפ
השדחה תירבבו
בגר .א 'פורפ תכרדהב


תינבלצה םילשורי תכלממב המחלמה יניד :?'םיקוחה םישירחמ המחלמ תעב'
ד"עשת
ףסוי קינלצ
ןמדירפ .א 'פורפ תכרדהב


1920- 1948 טדנמה תפוקתב לארשי-ץראב ידוהיה בושיב םיקילס
ה"סשת
לאפר ןורטיק
רד .ש 'פורפ תכרדהב


תרחואמה תימורה הפוקתב תירפכה הדוהי לש תירמוחה תוברתב םיטביה
ב"עשת
ןתיא ןיילק
(נ"הסל 324-135)
וסיז .ב ר"ד תכרדהב


תישחומה תיתוברתה תשרומה יסכנו חותיפה ירע
ד"עשת
ירימ ןניק ןיילק
ןהכ-תימע .ע 'פורפ תכרדהב


1948-1921 :הנתשמו תשדחמ הרבח תובצעמכ דורח ןיע תושנ
ב"עשת
רמת יקסנימק
גרבנזור .ל ר"דו הליש .מ 'פורפ תכרדהב


םיינויערו םיירוטסה םיטביה הבורק תורפסבו ןארמוק תוליגמב םידעומ
ה"עשת
תימולש לארה-ידנק
ןחבמ הרקמכ-םירופיכה םוי
לשא .ח 'פורפו ןטרגמואב .א 'פורפ תכרדהב


תימורה הפוקתב לארשי-ץראב אפרמה ירמוח
ז"סשת
דיבר רנרק
ץרווש .י 'פורפו רמע .ז ר"ד תכרדהב


ןמחפ יכיראת סיסב-לע טנבלה םורדב המודקה הזנורבה תפוקת לש היגולונורכה
ד"עשת
הנהוי בגר
תוברתלו היפרגיטרטסל ,יגולואיכראה רשקהל תוסחייתה ךות ,תיזייב הזילנאו 14
תירמוחה
וטראוב .א ר"דו בגר .א 'פורפ תכרדהב


1948-1918 ,ןוחטיבו תובשייתה ,ןוגרא :תיתדה תונויצב רדגמו םישנ
ב"סשת
ךליל גרבנזור
הליש .מ ר"ד תכרדהב


תימורה הפוקתב לילגב ידוהיה בושייה :לילגב רותסמ תוכרעמו םיקוצמ יטלקמ
ע"שת
ןוני לאיטבש
םייעקרק-תת םיללח רקחמ ךמס לע המודקה
וסיז .ב ר"דו לשא .ח 'פורפ תכרדהב


יניטסלפ-ילארשיה ימואלה קבאמב ילככ םיימאלסא םייתד ןיעקרקמו תועקרק
ו"סשת
לאיחי יבש
ןרטש .ש ר"דו הנד .נ ר"ד תכרדהב


םינותנה :תימורהו תיטסינלהה תופוקתב (ןדריה רבע) היארפב ידוהיה בושייה
ד"סשת
םוחנ ביגש
יגולואיכראה אצממהו םיירוטסהה
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


ארקמה תפוקתב השיאה לש םייחה רוזחמ
ד"עשת
תיביבא יקיווש
לשא .א 'פורפ תכרדהב


ןמזו לג ךרוא דודיק תוכרעמ לע תוססובמה תויטפוא היצולוזר-רפוס תוטיש
ד"עשת
לאירא ץרוש
לשא .א 'פורפו יארפס .ז 'פורפ תכרדהב


(1967) םימיה תשש תמחלמ דע םתמקה ןיבש םינשב םיבשומבו םיצוביקב החראה יתב
ד"סשת
הילד יבוקעי ףחש
ץכ .י 'פורפו ןרטש .ש ר"ד תכרדהב


תוברתב תוינתא תוצובק ןיב ןילמוגה יסחי תופקתשה :תיסרפה הפוקתב האימודיא
ו"סשת
ןאיא ןרטש
תירמוחה
רנולק .ע 'פורפ תכרדהב


יפאצ-צא לתמ ימרקה לולכמה -'אII לזרבה תפוקתב תשלפב תירמוחה תוברתה
ו"סשת
קחצי יש
ןחבמ הרקמכ
ריאמ .א ר"ד תכרדהב


וננמזל דעו -16ה האמהמ גהנמבו הכלהב וירצומו חמוצה לע " םינהנה תוכרב"
א"סשת
ריפוא םהרבא שמש
דלפר .מ ר"דו סקילפ .י 'פורפ תכרדהב


ידמימ-תלתה רוזיפה יפל II ולהאב תותקבה לש רוזחשהו רומישה ,שומישה
ה"עשת
תיניע רינש
ינטובה אצממה לש ימיכה בכרההו
סייו .א ר"ד תכרדהב


ימואלה תיבה תונשב ריע ידליו תודלי :המוא ןיינב ךילהתב תואיצמו ןוזח
ע"שת
תיבהז (בגר) יקסבלוקנש
(1948-1918)
הליש .מ 'פורפ תכרדהב


1930-1892 ןורכיזו תואיצמ ,ןוזח -םילשורי ופי תבכר
ב"עשת
ןור ריפש
ןהכ-תימע .ע ר"ד תכרדהב


ולגתהש תודועתה רואל אבכוכ רב דרמל דעו ינשה תיבה ימי יהלשמ הדוהיב םייחה
ט"סשת
ןורוד יבא-רש
הדוהי רבדמב
לשא .ח 'פורפ תכרדהב

הדועתה ולביק םרט *