לוגו אוניברסיטת בר-אילן

נציב קבילות הסטודנטים

תפקיד נציב קבילות הסטודנטים הוא לטפל בפניות, ולברר תלונות של ציבור הסטודנטים כלפי המחלקות המרצים, העובדים או היחידות האקדמיות והמינהליות באוניברסיטה.
הפניה לנציב קבילות תיעשה בכתב תוך פירוט מהות התלונה/הפניה, בציון שם הפונה, כתובתו/ה ומס' טלפון
ניתן לפנות לשיחה בע"פ (בשעות הקבלה במשרד), אולם הטיפול נעשה רק על סמך פניה בכתב Students.Services@biu.ac.il

נוהל קבילות סטודנטים