1. אני החתומ/ה מטה מבקש/ת בזה להתקבל / להמשיך כתלמיד/ה באוניברסיטת בר אילן. ידוע לי שאין מחזירים דמי הרשמה, דמי בחינות כניסה וכד'. הנני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי במסגרת בקשתי להתקבל ללימודים באוניברסיטה נכונים ומלאים, וכי האוניברסיטה רשאית לנקוט באמצעים הנראים לה, כולל ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, במקרה של מסירת נתונים כוזבים ו/או מטעים
 2. ידוע לי כי לאוניברסיטה תקנות, הוראות, סדרים, נהלים וכללים אחידים, שנקבעים מעת לעת על ידי מוסדותיה, ובכלל זה תקנות שכר לימוד, פרטים אינפורמטיביים שונים, סדרי הרשמה, כללי שימוש במחשב, החלטות גורמים מוסמכים, דרישות, קריטריונים ותנאים אקדמיים, תקנונים אקדמיים, הוראות משמעת וכיוב'. ידוע לי כי כל הנ"ל (להלן: "ההוראות") מתפרסמים ומתעדכנים באתר האינטרנט של האוניברסיטה וכן בחוברות ובמידעונים שונים שמוציאה האוניברסיטה ובפרסומים שוטפים על גבי לוחות המודעות. אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את ההוראות התקפות כעת ומתחייב/ת לעיין בפרסומים האמורים, כולל באתר האינטרנט הנ"ל, ולהתעדכן בהוראות הנ"ל באופן שוטף. ידוע לי כי האחריות לעשות כן, על כל הנובע מכך, מוטלת עלי, וכי לא אשמע בטענה כי לא ידעתי או לא הכרתי את ההוראות. אני מקבל/ת על עצמי ומתחייב/ת לקיים את ההוראות, כפי שפורסמו וכפי שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת במשך כל שנות לימודי באוניברסיטה.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד, תשלומי חובה לסטודנטים ותשלומים נלווים, במועד וכמתחייב מההוראות הרלוונטיות ומהחלטות הגורמים המוסמכים, כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לי ואני מסכימ/ה כי פיגור בתשלומ/ים יגרור הפרשי הצמדה ודמי פיגורים בשיעור שיפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה, וכי, מבלי לגרוע מכל סעד חוקי אחר במקרה כזה, תוכל האוניברסיטה לנקוט בסנקציות שונות (בהן הפסקת לימודים וחסימת שירותים) – הכל, כאמור בהוראות הרלוונטיות. רישומי האוניברסיטה, בקשר ליתרות החוב שלי כלפיה, יהוו ראיה לכאורה בכל הנוגע לחיוביי כלפיה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לי ואני מאשר כי קבלת תואר או אישור אקדמי ו/או הכרה אקדמית בלימודיי ו/או בבחינות ועבודות שהגשתי, לא יהיה בהן כדי לשחררני מחובתי לסלק את יתרות חובי כלפי האוניברסיטה או כדי ללמד על סילוקן של יתרות אלו
 4. אני מאשר/ת כי ידועים לי נהלי האוניברסיטה ודרישותיה בדבר אופן ההודעה על הפסקת לימודים ומדרגות החיוב בשכר לימוד בהתאם למועד קבלת ההודעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי שעל פי הנ"ל הפסקת לימודים תכנס לתוקף אך ורק אם וכאשר תגיע הודעת הסטודנט על כך בכתב, בדואר רשום או במסירה ידנית עם אישור קבלה, ליחידה למעורבות חברתית, ולא יהיה כל תוקף להודעה בדרך אחרת או לגורם אחר. אני מתחייב/ת לפעול בהתאם ולשלם את יתרת חובי לאוניברסיטה בהתאם.
 5. הנני אחראי/ת לכל רכוש האוניברסיטה שיגיע לידי או שאעשה בו שימוש במהלך לימודיי או בקשר אליהם ואודיע לאוניברסיטה מיד על כל נזק לרכוש כאמור או על אובדנו, ואשלם לאוניברסיטה כל תשלום החל עלי וכל פיצוי אחר עקב פיגור בהחזרת הרכוש האמור או בגין כל נזק או אובדן שיגרם לו.
 6. הנני מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל מכל גורם, כל מידע אודות לימודי בעבר, ובכלל זה כל ציוניי, בין שפורסמו ובין שטרם פורסמו, לרבות ציוניי בבחינות הבגרות, בחינות פסיכומטריות, לימודים אקדמאים, לימודי תעודה וכד', בכפוף לכך שהאוניברסיטה תשמור על המידע בהתאם להוראות כל דין ולא תעשה בו שימוש אלא לעניין מועמדותי ולימודיי אצלה, או לצרכי מחקר וסטטיסטיקה.
 7. ידוע לי שאדרש לחתום מעת לעת על טפסים אלקטרוניים באתר האינטרנט של האוניברסיטה והנני להצהיר כי לחיצת "אישור" בטופס כזה תחייב אותי, כאילו אישרתי זאת בכתב. אישורים כאלה יוגבלו על ידי האוניברסיטה לנושאים שאינם דורשים אישור נוטריוני, והאוניברסיטה תדאג לרמת אבטחה נאותה על פי העניין.
 8. ידוע לי כי תחול עלי החובה לבדוק מדי שנה בתום הרישום לקורסים כי קיימת התאמה בין הקורסים אליהם נרשמתי לבין אלו שנקלטו במערכת, כי תכנית הלימודים תואמת את התנאים שנקבעו על ידי האוניברסיטה, וכי שכר הלימוד בו חויבתי אכן תואם את מספר השעות הרשומות במערכת, בהתאם לכללים המחייבים. ידוע לי שאם תכנית הלימודים שארכיב תחרוג מהדרישות ומהתנאים המחייבים, ניתן יהיה לבטל את לימודי בחלקם או במלואם, לפי העניין.
 9. ידוע לי שמטרותיה ומגמתה של האוניברסיטה, לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל. אין האוניברסיטה מתערבת באמונתו ודעותיו של אדם, אבל היא מצפה מכל הבא בשעריה לנהוג כבוד במוסד ובזולת, לחבוש כיסוי ראש (בנים) בקמפוס (רצוי) ובשעורי יהדות (חובה), ולהימנע מלבוש חושפני, הפוגע ברגשות ומהווה הטרדה לאוכלוסיית הקמפוס, המורכבת מזרמים שונים ומאנשים בעלי מגוון דעות ואמונות. הנני מתחייב/ת להתנהג בצורה שתכבד את מנהגי האוניברסיטה ולמלא אחר ההסדרים המקובלים הנובעים מאופייה המיוחד.
 10. הנני נותן/ת את הסכמתי לכך ששמי ייכלל ברשימות מסיימי הלימודים שיפורסמו על ידי האוניברסיטה.
 11. אני מסכימ/ה למסירת פרטי האישיים לגורמים לא-מסחריים, שמטרת פנייתם הינה לתרום לרווחת הסטודנט, כמו, למשל, במענקים או מלגות.
 12. אני מסכימ/ה כי פרטיי האישיים יימסרו על ידי האוניברסיטה לאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן כדי לאפשר את רישומי כחבר אגודת הסטודנטים ועל מנת שאגודת הסטודנטים תוכל להעביר אלי מידע על פעילויותיה. כמו כן, אני מסכימ/ה כי ביחד עם מידע שיישלח אלי על ידי אוניברסיטת בר אילן, יועבר אלי גם מידע מטעם גופים שונים בדבר פעילויות, מבצעים הנחות וכו' המיועדים לסטודנטים. הסכמה לפי סעיף זה תהיה בתוקף ותחייב אותי, אלא אם אודיע אחרת, בכתב, למדור תכניות לימודים ומעקב, חדר 007 בבניין המנהלה (402) טל. 5318508- 03, פקס. 7384012- 03
 13. למועמדים / תלמידים לתואר ראשון בלבד: במידה שאתקבל / התקבלתי ללימודים במסגרת החטיבה האקדמאית של אחת מהמכללות הבאות: גליל מערבי, יהודה ושומרון, אשקלון, צפת ועמק הירדן - הנני מצהיר כי ידוע לי שלאוניברסיטת בר-אילן אין ולא תהא כל מחויבות או אחריות שהיא ביחס לפעולות המכללה או לנעשה בה, ותפקידה ואחריותה של האוניברסיטה מתמצים בסמכויות הפיקוח האקדמאי שהוענקו לה. עוד ידוע לי ומוסכם עלי כי במישור האקדמי יחולו עלי, כתלמיד החטיבה האקדמית במכללה, כל הדרישות וההוראות האקדמיות של האוניברסיטה – והן בלבד - בהתאם לתקנוניה, נוהליה והחלטותיהם של מוסדותיה המוסמכים.
 14. הצהרותיי והתחייבויותיי לעיל ולהלן תהיינה תקפות למשך כל שנות לימודי באוניברסיטה, ופעולות רישום שונות – כמו הרכבת מערכת, רישום לקורסים וכיוב' – מדי שנה, לא יגרעו מהן ולא יפגעו בתוקפן.
 15. הנני מסכימ/ה כי האוניברסיטה תקבל ממשרד החינוך, או ממי מטעמו שהוסמך על ידו, את ציוני הבגרות שלי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים בה, וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים, כפי שיוסכם בין האוניברסיטה לבין משרד החינוך, ובכפוף להתחייבות האוניברסיטה כי לא תעשה שימוש בציונים שלי אלא למטרת קבלתי ללימודים, וכי תנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת הציונים אצלה ולמניעת העברתם לאחרים.
 
         

תכנית מול"א, היחידה למעורבות חברתית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900
טלפון: 03-5318491 שלוחה 3 || פקס: 03-5354846