לוגו אוניברסיטת בר-אילן

Exams and Academic Assistance:

בחינות ועזרה בלימודים

Extending exam time

Considering the difficulty of the student coping with the language, it was decided to grant him / her by extra time of 15 minutes per hour on exams for a maximum of half an hour, beyond the usual time and provided that the test is in Hebrew.

Letters of authorization for extension of time and use of the dictionary during an exam must be obtained in the Dept. for Olim Building 509 Room 35 upon presentation of the Teudat Oleh / ID card.

הארכת זמן בבחינות

מתוך התחשבות בקשיי ההתמודדות של הסטודנט עם השפה, הוחלט להקל עליו/ה ע"י מתן תוספת זמן של רבע שעה במבחנים על כל שעה, מקסימום חצי שעה, מעבר לזמן הרגיל ובתנאי שהמבחן בעברית.

אישורים להארכת זמן ושימוש במילון בעת המבחן יש להשיג במדור עולים בבניין 509 חדר 35 עם הצגת תעודת עולה/תעודת זהותTranslation of exams

Each undergraduate student (BA only) are eligible up to 7 years from the date of immigration to translate exams to English only, as follows:
First year - first semester - 4 tests
Second semester - 4 tests
Second and Third Year: 2 tests each semester

Translation of the exams is conditional on the lecturer's consent and paid by credit card only at a fee of NIS 270. The form may be obtained at the Office of the Dean of Students (Building 509 Room 22) and the request for translation is up to two weeks prior to exam date.

תרגום בחינות:

כל סטודנט לתואר ראשון בלבד זכאי עד 7 שנים מתאריך העלייה לקבל תרגום של מבחנים לשפה האנגלית בלבד לפי הפירוט הבא:
שנה ראשונה – סמסטר א' – 4 מבחנים
סמסטר ב' – 4 מבחנים
שנה שנייה ושלישית: 2 מבחנים כל סמסטר

תרגום הבחינות מותנה בהסכמת המרצה וכרוך בתשלום בכרטיס אשראי בלבד בסכום של 270 ₪. יש לבקש ולמלאות טופס בקשה (בניין 509 חדר 22) שבועיים לפני מועד המבחן.


Tutoring:

Due to language difficulties, immigrant students are eligible to receive 10-hour semester lessons. Applications should be submitted at the beginning of the semester to the Office of the Dean of Students- Dept. for Olim, Building 509 Room 35.

שיעורי עזר:

עקב קשיי השפה, סטודנטים עולים זכאים לקבל שיעורי עזר בהיקף של 10 שעות סמסטריאליות. בקשות יש להגיש בהתחלת הסמסטר במדור עולים ורווחה, בניין 509 חדר 35.