ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

493 רפסמ

ג"סשת ,תומ ירחא תשרפ

לזאזעל ריעשה חוליש תווצמ לש התוהמ לע

זועיבא לאכימ ר"ד

ך"נתל הקלחמהםויב לודגה ןהוכל תוארוהב תחתופ "תומ ירחא" תשרפ
:(י-ה ,זט 'קיו) [1]םירופיכה

דימעהו ...םיזע יריעש-ינש חקי לארשי ינב תדע תאמו
םריעשה ינש לע ןרהא ןתנו ,דעומ להא חתפ 'ה ינפל םתא
ריעשהו ...לזאזעל דחא לרוגו 'הל דחא לרוג ,תולרג
רפכל 'ה ינפל יח דמעי ,לזאזעל לרוגה וילע הלע רשא
.הרבדמה לזאזעל ותא חלשל ,וילע

עיפומ הלא םיריעשב רושקה סקטה לש רתוי טרופמ רואית
תררועתמ הלא םירואית ארקמל .ארמגבו הנשמב אמוי תכסמב
לע רפכיש אוה הזה הנושמה סקטה אקווד עודמ :הלאשה
?הליפתהו יודיווה ךכ םשל וקיפסי אל עודמ ?לארשי יאטח
הווצמ תונמל םימכחה ןמ קלח ואיבה הז סקט הלעמש תויהתה
,זס אמוי) רבסה ןהל ןיאש ,תויעמשה תווצמה ןיב וז
.(ב"ע

לש התוהמ תרבסהל ועצוהש תונושה תועצהב ןודנ ןלהל
לש התועמשמ רוריב תרזעב ,לזאזעל ריעשה חוליש תווצמ
[2]אזע" הלימה

םילימ יתשמ תבכרומ "לזאזע" הלימה ,דחא שוריפ יפ-לע .1
שרושה םנמא .'תכלוה זע' :התארוהו ,לזא זע :תודרפנ
ילשמ) תיארקמה תירבעב םג עיפומ אוה ךא ,ימרא אוה ל"זא
התנשמב וז זע התנוכ ךכל םאתהב .(אי ,די בויא ;די ,כ
םוגרתמ הלוע םג ךכו ,"חלתשמה ריעש" :(דועו ב ,ד) אמויב
.הטגלווהמו ("ישפוחל חלתשמה ריעשה" ;apopompaious) םיעבשה
תכלוהה זעה ,הז יפ-לע .ע"באר םג שריפ המוד ןפואב
.רבדמה לא תחלושמ

שמשל דחא יוטיב לוכי דציכ :הז שוריפב ישוקה
םוקמל יוניככ םגו חלתשמה ריעשל יוניככ םג תינמז וב
?(וכ ,י ,ח 'ספ) חלשנ אוה וילא

וחוליש םוקמ - םוקמ םש אוה 'לזאזע' ,רחא שוריפ יפל .2
םיקוצ לש רוזא ,הרזג ץרא = לזאזע ,הז יפ-לע .ריעשה לש
ארפס ;ב"ע ,זס אמויב ךכ .השק ושוריפ "זע"ו ,םיקיקנו
סחוימה םוגרתה ;("םירהבש השק םוקמל") ח ,ב תומ ירחא
הלימהש םירעשמה שי .י"שרו ([3]השקו ףיקת רתא") ןתנויל
,ג"סר) השק המדא זאזע תיברעה הלימה ןמ הרוזג "לזאזע"
,הז יפ-לע .("םישרושה רפס"ב ק"דרו חנא'ג ןבא י"ר
ויה וילאש רהה לש ומשל איה "לזאזע" הלימב הנווכה
ןויסינ םושמ וב שי הז שוריפש אלא ,ריעשה תא םיכילומ
תיב ימיב םייקה גהונה םע "לזאזע" הלימה תא בשייל
ישוק [4]םוהתל ופחדלו קוצל ריעשה תא ךילוהל ינש
"לזאזעל דחא לרוגו"ו "'הל דחא לרוג" ןיב הלבקההמ :ףסונ
לש המשב אלא ,םוקמ םשב רבודמ ןיאש ,הארנ (ח 'ספ)
.יהשלכ תושי

:איה "לזאזע" הלימה לש התארוה ,ישילש שוריפ יפ-לע .3
.'חוכה לעב אוה (ה"בקה וניא אוהש) לאה' :ונייה ,לא זזע
,"לא זזע" םודקה חסונב "בותכ" היה וז הרעשה יפ-לע
תא שטשטל ידכ ,תויתוא לוכישב "לזאזע"ל הנוש אוה ךא
םתואיצמב ריכמ וניא ארקמה ןכש ,וז הלימ לש ינומדה יפואה
[5]."לא"כ םתוא הנכמ וניאש יאדוובו ,םירחא םילא לש
ובש ,ינורמושה שמוחה תא היארכ םיאיבמ וז השיג ילעב
(11QT ןארמוקמ םיטסקטב םג ןכו ,לאזזע הרוצה העיפומ
.26:13; 4Q180: 78)

לש וטושפל רתויב בורקה שוריפהש ונל הארנ םלוא .4
יפל [6].דש לש םש 'לזאזע'ב האורה שוריפה אוה ארקמ
דחאו 'הל דחא תולרוג ליטמ ןרהא ,זט ארקיוב ח קוספ
וחבזי אלו" :רמאנ ז ,ז"י ארקיוב ,ןכ ומכ .לזאזעל
ותויה ."םהירחא םינז םה רשא םריעשל םהיחבז תא דוע
'שי) היעשי רפסמ םג הלוע םידשה ןכשמ םוקמ רבדמה לש
תרגושמ עודמ םג ןבוי וז ךרדב .(וט-אי ,דל ;בכ-אכ ,גי
.רבדמה לא זעה

.תיארקמ-רתבה תורפסב םיאצומ ונא "לאזע" וא "לזאזע" םשב דש
ירשמ דחא ,לאזע לע רפוסמ םיפסונ תורוקמבו ךונח רפסב
לאזע .(ד ,ב ,ו 'רב ואר) םדאה תונב תא ודמחש םיכאלמה
ישעמ לע ,ףושיכה לע ראשה ןיב הנוממה ךאלמ רש היה
,רבדמל וכילשהל הווטצנ לאפר ךאלמהו ,תונזה לעו המחלמה
,ח ךונח רפס) ןידה םוי דע םיעלסה תחת וב היחיש ידכ
[7].(ב ,טס ;ד ,הנ ;ה ,דנ ;ב-א ,גי ;ו-ד ,י ;ו ,ט ;א

,זס אמוי ילבב) ל"זח תורפסב םג אצמנ וז תרוסמל רכז
לע רפכמש יפל לזאזע ,לאעמשי יבר יבד אנת" :(ב"ע
.םימשה ןמ ולפנש םיאטוחה םיכאלמה ,"לאזעו אזוע השעמ
תישארבל ינועמש טוקלי ;ריכבא שרדמ) םירחא םישרדמב
דמילש ימכו םישנה תא התיפש ימכ רכזנ לזאזע (דמ זמר
,ומ רזעילא יברד יקרפ יפל .טשקתהלו תופייתהל ןתוא
גרטקי אלש תנמ לע ,דחושכ לאמס =לזאזעל תנתינ זעה
:םש רמאנ ןכ .(תומ ירחא רהוז םג ואר) לארשי םע לע
ריעש לזאזע לש ולרוגו ,הלוע ןברק ה"בקה לש ולרוג"
לוכיבכ קבאמל זמורה ,םיזעה ןיב דוגינ ונשי ."תאטח
.'ה ןיבו םידשה ןיב

ינב תונווע תא ריעשה יבג לע םיניעטמ ויהש הסיפתה
שבכו" [8]:(ד"ע ,ו) אמוי הנשמב יוטיב ידיל האב לארשי
ןירמואו ;ורעישב ןישלתמ ויהש םיילבבה ינפמ ,ול ןישוע
."אצו לוט ,אצו לוט ,ול

:ן"במרה םג רבס ךכל המודב

םהל םישוע ,םיכאלמה םה ,םירחא םיהולא ידבוע ויה יכ
לכו םתוהולא תלבק ירמגל הרסא הרותה הנהו ...תונברק
חלשנש םירופיכה םויב ה"בקה הוויצ לבא ,םהל הדובע
הנווכה ןיאו ...ןברוחה תומוקמב לשומה רשל רבדמב ריעש
היהתש לבא ,הלילח וילא ונתאמ ןברק היהיש חלתשמה ריעשב
[9].ךכב ונוויצש ונארוב ןוצר תושעל ונתנווכ

רבעבש תורשפאל זמור ח קוספל ושוריפב ע"באר
,םשה קר רתונ ונתשרפב ךא [10],"לזאזע" םשב דש היה
ירחא הברה ,רוביד תרוצכ קר העדותב םיראשנ םידש ןכש
.םהב ןימאהל וקיספהש

.ןברקכ לזאזעל ריעשה לא תסחייתמ הניא הרותהש ,ןייצל שי
קרזיי המדש ,טחשית זעהש םיפצמ ונייה ,היה ךכ וליא
[11].הרהטה יסקט לכ הילע ולוחישו

לזאזעל ריעשה סקט לש ותילכתש אופא ונל הארנ
ינב תא ענכשל איה הרטמה .תיתימ אלו תיגולוכיספ איה
תובשחמ לכ םהמ קיחרהלו וקחמיי ןכא םהיאטחש לארשי
םהיתודימ ןוקיתל קרו ךא םבל תא ונווכיש תנמ לע ,תורז
[12].םימשבש םהיבאל םבל תא ודבעשיו


םנמואה 'תומ ירחא' תשרפ") רשי-ןב םחנמ תעדל [1]
ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןליאה תורפמ ,"?םירופיכה םוי תשרפ
ונתינש תוארוהה ןיב ןיחבהל שי ,(336338 'מע ,ח"נשת
עצוב הליחתכלמ :תורודל תוארוהה ןיבו ןתעשל ןרהאל
אמטנ ןהבש תונוש תויונמדזהב ז"ט ארקיוב רכזנה סקטה
עבקנ תורודל וליאו ,םירופיכה םויב אקווד ואל ,ןכשמה
.רבתסמ םג ךכ .עוציבה דעומכ דבלב םירופיכה םוי
הלימה לש התועמשמ ןיב םינשרפה ודירפה ללכ ךרדב [2]
ינוקזח .זעה לש חולישה סקט לש ותוהמ ןיבו "לזאזע"
לטבי אלש ידכו ,לאמס ונייה" :ח קוספל ושוריפב בתוכ
םייח 'ר םג ךלה הז ןוויכב ."דחוש ול םינתונ םנברק
ונתשרפבש רובס "רקי ילכ" לעב ."םייחה רוא" לעב ,רטע-ןב
.וישעו בקעי ןיב קבאמה םלגתמ
:םוקמה םש תא םג ףיסומ ןתנויל סחוימה םוגרתה [3]
םוקמ ,ןושש 'א תעדל ."ידודח תיב" וא "ירורח תיב"
ריעשה לש וכרד" :ורמאמ ואר .םימודא הלעמ רוזאב היה הז
ירוטסיה-יפרגואיג ןויע :ל"זח תורוקמ רואל חלתשמה
,(ו"נשת) ה ,ןורמושו הדוהי ירקחמ ,"תינחלופ הלאשב
.121133 'מע
,תיארקמ הידפולקיצנא ,"לזאזע" ,בוטיחא 'ש :ואר [4]
.114 רוט ,ב"לשת םילשורי ,ו
Jacqueline C.R. De Roo,“ Was the Goat for ואר [5]
Azazel Destined for the Wrath of Gd?”, Biblica
.81 (2000), pp. 233242
J. Milgrom, ;ן"במר ;ע"באר ;ומ רזעילא יברד יקרפ ךכ [6]
Leviticus 1-16 (Anchor Bible), New York 1992, p.
.1021
R.D. Levy, The Symbolism :ואר םיפסונ תורוקמל [7]
הנומאה ,לשא רתסא ;of the Azazel Goat, Bethesda 1998
,(רוטקוד תדובע) ינשה תיבה ימיב לארשי ץראב םידשב
K. Van der :ב "לזאזע" ךרעה דוע ואר .ט"נשת םילשורי
Toorn et al. (eds.), Dictionary of Deities and
Demons in the Bible2 , (DDD) LeidenGrand Rapids
.1999
.ח ,ד תינעת הנשמ ;ב"ע ,וס אמוי ילבב םג ואר [8]
'קיול ושוריפב ן"במר סחייתה םידשה לש םתוהמל [9]
.םש ונרופס ירבד םג ואר .ז ,זי
'לזאזע' תלמ רחא אוהש דוסה ןיבהל תלוכי םאו" [10]
םישלש ןב ךתויהב ,זמרב דוסה ךל הלגא ינאו ...ודוס עדת
איה הנווכה :ן"במר ונל הלגמ הז דוס ."ונעדת שלשו
םשו ,"םיריעשל דוע וחבזי אלו" :ז ,ז"י 'קיוב רמאנל
."םידשה םה" :ע"באר שרפמ
םילשורי ,תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק 'י :ואר [11]
ןברקה ,גרבניו 'צ ;571572 'מע ,א ךרכ ,ד"כשת ביבא-לתו
םילשורי ,םינכשה םימעה לש םיגהנמהו ארקמה יפ לע לארשיב
J. Hartley, Leviticus (Word Biblical ;295 'מע ,ז"משת
.Commentary), Waco, TX 1992, p. 238
הרעה ,ליעל) גרבניו ירבד ונל םיארנ הז ןיינעב [12]
,הרפכ דיקפת אלממ וניא (ריעשה=) אוה" :(295 'מע 11
...םתוירחאמ םיאטוחה תא תררחשמ הניא רבדמה לא ותוחילש םצעו
תואטח רובע ילמס 'הלבות רישכמ' שמשמ ריעשהש רבתסמו
,ז"י 'קיול ושוריפב ע"באר ."קוחר םוקמל לארשי ינב
ןימאמו םתוא שקבמש ימ לכ יכ" :םיריעשה לע בתוכ ז
ביטייש ימ שי יכ בושחיש ,ויהל-א תחתמ הנוז אוה ,םהב
."ארונהו דבכנה םשהמ ץוח ערי וא