ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

493 רפסמ

ג"סשת ,תומ ירחא תשרפ

םדה תליכא רוסיא

יאקרב ריאי ר"ד

םילשורי
תליכא רוסיא איה ונתשרפב תויונמה תווצמה תחא
:(בי-י ,זי םש) םדה

לכאי רשא םכותב רגה רגה ןמו לארשי תיבמ שיא שיאו
התא יתרכהו םדה תא תלכאה [*]שפנב ינפ יתתנו םד לכ
לע םכל ויתתנ ינאו אוה םדב רשבה שפנ יכ .המע ברקמ
לע .רפכי שפנב אוה םדה יכ םכיתשפנ לע רפכל חבזמה
רגהו םד לכאת אל םכמ שפנ לכ לארשי ינבל יתרמא ןכ
ושפנב ומד רשב לכ שפנ יכ .םד לכאי אל םככותב רגה
שפנ יכ ולכאת אל רשב לכ םד לארשי ינבל רמאו אוה
.תרכי וילכא לכ אוה ומד רשב לכ

הווצמה .הימעטו הווצמה ישרוש רחא תוקחתהל הסננ
:הכ-גכ ,ב"י 'בד רפסב היונש

שפנה לכאת אלו שפנה אוה םדה יכ םדה לכא יתלבל קזח קר
ונלכאת אל .םימכ ונכפשת ץראה לע ונלכאת אל .רשבה םע
.'ה יניעב רשיה השעת יכ ךירחא ךינבלו ךל בטיי ןעמל


וגכ ,ע אקסיפ םירבד ירפס) רתא לע שרדמב ןויע
:תונקסמ יתש הלעמ ([ןיטשלקניפ תרודהמ]

לארשיש דיגמ רמוא הדוהי יבר ,םדה לוכא יתלבל קזח קר
החמשב התוא ולבקשמ ףא לוכי הרות ןתמ םדוק םדב םיפוטש
אלהו ייזע ןב ןועמש יבר רמא .קר רמול דומלת יניס רהמ
ןיאש םדה המ רמול הזב אצויכ הרותב השע תוצמ תואמ שלש
תוצמה לכ ראש וילע בותכה ךריהזה ונממ לק תוצמה לכב
.םרג המ דיגהל ,שפנה אוה םדה יכ ...המכו המכ תחא לע


לארשי-ינב ויה הרות ןתמ ינפל :הנושאר הנקסמ
.םדה תליכאב םיליגר

הווצמכ םדה תליכא רוסיא תא ואר ל"זח :הינש הנקסמ
ללגב הארנכ ,תווצמה ראש לכמ רתוי התוא םייקל לקש
לארשי-ינב תוסחייתהב יוניש לחש עמשמ .םדה תליכאמ הדילסה
.הרותה תלבק רחאל םדה תליכאל

:ונתשרפל רוזחנ התע

'קיו) םדה לכוא לש ושנוע רואיתב תטקונ הרותהש ןושלה
התא יתרכהו םדה תא תלכאה שפנב ינפ יתתנו" :(י ,ז"י
,םישדק תשרפב ,הרותב תחא םעפ דוע קר תרזוח ,"המע ברקמ
תרשפאמ וז הדבוע .(ה-א ,כ ,'קיו) ךלמל הדובעה רוסיאב
תליכאש ונייהד ,םירוסיאה ינש ןיב רשק ונשיש קיסהל ונל
הנקסמ ןכא םאו ,הרז הדובעב הרוקמב התייה הרושק םדה
יפכ ,טושפ היה אל רוסיאה תמנפה ךילהתש ירה הנוכנ וז
ךורא היה לארשיב הרז הדובע רצי לע תורבגתהה ךילהתש
.בכרומו

הרומ"ב ם"במרה דמע םירוסיאה ינש ןיב רשקה לע
:ומ קרפב "םיכובנ

תאז םעו ,דאמ אמט םלצא םדה היה [1]"הבאצ"ה יכ עדו
ולכוא רשאכו ,םידשה ןוזמ אוהש םתומדב ותוא םילכוא ויה
והועידויו וילא ואוביו ,םידשה םע רבחתנ רבכ ולכואש ימ
תופקשה הלא לכ ...םידשה ינינעמ ןומהה םימדמש יפכ תודיתעה
,תומסרופמ תובושח ויהו ,םינמזה ןתואב ןהירחא וכלהש
המלשה הרותה האב ןכלו ,ןתתמאב ןומהה לצא קפס היה אל
הרסאו ,םישרשומה םיאלחה הלא תא קלסל היעדוי לצא
הרז הדובעמ ןימל האיבמ התיה ותליכא יכ ...םדה תליכא
.םידשה תדובע איהו

הרישיה ותקיזמ עבנ םדה תליכא רוסיא ,רמוא הווה
הדובע לש גוס אוהו ,דיתעה יוליגב ךרוצלו םידשה םלועל
תליכאמ תולמגיהה ךילהת תא ריבסמו ךישממ ם"במרה .הרז
:םדה

ותוזהל הוצו ...וב הזוהש ימ רהטמ ותאשעו םדה תא הרהטו
םשו ...וצובק אל םש ורוזפ הדובעה לכ תשענו ,חבזמה לע
ולכאת אל' רמאו םש לכאלו וביבס ץבקתהלמ ריהזהו ...רזפתמ
הוחאה רפהל הרטמה המלשו ןינעה רמגנ הנהו ...'םדה לע
.םהידש ןיבו תמאב םיטושה ןיב

לארשי ינב תא הרותה הכניח הבש ךרדה ,רמולכ
םדב שומיש תושעל לארשי-ינב תא התוויצש הזב התייה
ותאזהב ןהו םיאמטה לע האזהה ךרדב ןה ,תורהטיה ךרוצל
לש ,חיכש היהש גהנמל דוגינכ האב ותכיפש .חבזמה לע
ףותישב לוכיבכ ,םדל ביבסמ הליכאו המוגב םדה זוכיר
.םידשה םע

השיגדמ הרותה ירהש ,םירבדה טשפמ אצוי ןכ אל ךא
ןיב הקיזה לע ססובמ רוסיאהש הדבועה תא םימעפ שולש
.שפנל םדה
א"בטירה תעדכ ם"במרה ירבד תא ריבסהל ןתינ םנמא
לש םנוזמ אוה םדהש ובשח הבאצהש ךכב ,"ןורכזה רפס"ב
השיגדה הרותה ןכלו ,תינויחה שפנל בורק אוה יכ םידשה
תבשחמל האיבהש הביסה איה יכ ,שפנה דצמ רוסיאה תא
ן"במרהש יפכ ,הנוש הרוצב תאז ריבסהל ןתינ םלוא .הבאצה
:אי 'ספ תא שריפ

םינותחתה םיארבנה לכ ארב 'ה יכ ורוסיא םעטב שרפנש יוארהו
םפוג ריתה הנהו .םדאה רובעב םתויח יכ ...םדאה ךרוצל
,םדא לש וכרצלו ותאנהל היהיש םדאה רובעב יח אוה רשא
,ךרבתי וינפל םיברקב םדאל הרפכ םהבש שפנה היהתשו
תושפנה יכ ,שפנ לכאיש שפנ לעבל ןיא יכ ,והלכאיש אל
ןמ .הנה ול המהבה שפנכו םדאה שפנכ .הנה לאל ןלוכ
,דחא רשבל ויהו לכואה ףוגב בושי לכאנה יכ דוע עודיה
םידחאל ויהו ומדב רבחתי אוהו רשב לכ שפנ םדא לכאי םאו
עבטל בורק בושתו םדאה שפנב תוסגו יבוע היהת ,בלב
המהבבו םדאב יכ רמא ןכלו ...לכאנב רשא תימהבה שפנה
,תמייקה שפנב תתרכנה שפנה ברעל יואר ןיאו ,םדב שפנ
יתלמח ינאו ...'ה ינפל ןוצרל חבזמה לע הרפכ הל היהת לבא
המהבה שפנ היהתש חבזמה לע םהל ויתתנו םדאה שפנ לע
.ושפנ לע תרפכמ

:ן"במרה עיצמ םימעט השולש ,ןכ םא

תוכייש תושפנה לכו שפנה תא גציימ םדהש ןוויכמ .1
."שפנה" תא םג לכאי םדאהש יואר הז ןיא ,ןארובל

םינייפאמה תא לכואב עיבטהל הלולע המהבה םד תליכא .2
לקלקתו םדאה שפנב קבדת "תימהבה שפנה" ונייהד ,הלש
.היתודימ

אטוחה םדאה שפנ לע רפכל דעונ חבזמה לע ךפשנה םדה .3
.הליכאל ןתינ אל אוה ןכלו

:םוכיסל

לע לארשי ינבל הנתינ םדה תליכא רוסיא תווצמ
לש ךרד ,ה"בקה ינפל היוצרה ךרדב גהנתהל םכנחל תנמ
ךילהת םריבעהל תנמ לע ןכו ,םיאורבה לכ תובישח תרכה
רתומב" שדקתהל ךרוצה תרגסמב ,שפנה ןודיע היצמילבוס לש
:"ויהת םישודק"ל ן"במרה לש םימסרופמה וירבדכ ,"ךל
.ומע לולכ וניא םדה ךא ,רשבה ךל רתוה

ח ,בכ ,הבר ארקיוב שרדמה ריבסמ המוד הרוצב
:[תוילגרמ תרודהמ]

ויהו םירצמב הרז הדובע ירחא םיטוהל לארשי ויהש יפל
ןיבירקמ ויהי :ה"בקה רמא ,םיריעשל םהיתונברק םיאיבמ
.םילוצינ םהו ז"עמ םישרפנ ויהיו ינפל

הרומ"ב ם"במרה ירבדמ דומלל ןתינש יפכ ,ונייהד
תנבהל ונתוא האיבמ הרותה תווצמב תוננובתהה - "םיכובנ
,ה"בקה תגהנה י"ע לארשי םע לש יתד-ירסומה ובוציע ךילהת
,[קבלא-רודואית] הבר תישארבב עיפומה בר לש םסרופמה ורמאמכ
:וט ,דמ השרפ

,םהב תוירבה תא ףורצל אלא תווצמה ונתנ אל :רמא בר
טחושש ימו ראוצה ןמ טחושש ימ ה"בקהל ול תפכא המ יכו
.תוירבה תא ףורצל יוה ,ףרועה ןמ


.רבחמה לש ןה רמאמב תושגדהה לכ [*]
הנח 'פורפ לש הרמאמב ןייעו ,המודק תילילא תכ [1]
.138 'סמ ,תקוח תשרפל "יעובשה ףד"ב רשכ