ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

182 רפסמ

ז"נשת ,תומ ירחא תשרפ

?םירופיכה םוי תשרפ םנמואה - "תומ ירחא" תשרפ

רשי-ןב םחנמ

ך"נתל הקלחמה


,"םירופיכה םוי לש הדובעה רדס" םינכמ ארקיו רפסב זט קרפ תא
.רופיכ לש תירחשב הרותה תאירקל עבקנ אוה ןכאו
לש ןכרד :ההימת הלוע םלואו ,הרואכל םירבדה ינפ םה ךכ
אלה - גחה ךיראתב תוחתופ ןהש ,םידעומ תודוא קוח תוישרפ
;גחה תא ןייפאמה םשב םג םיתעלו - "דעומ" אוה יורק ןכ לע
רפסב :"הזה שדחל רשעב" (ג בי) תומש רפסב :חספה יבגל ךכ
םיברעה ןיב שדחל רשעהעבראב ןושארה שדחב" (ה גכ) ארקיו
שדח תא רומש" (א זט) םירבד רפסב רחא ןונגסבו :"'הל חספ
םירופיכה םוי רוכזא םג ךכ ."ךיהולא 'הל חספ תישעו ביבאה
שדחל רושעב ךא" :(זכ גכ) ארקיו רפסבש םידעומה תשרפב
זט קרפ ,הלא לכ תמועל ."אוה םירופכה םוי הזה יעיבשה
טוריפ דימו ,ןרהא ינב ינש תומ רוכזאב חתופ ארקיו רפסב
ףוסב קרו ,הדעהו םינהוכה ,שדקמה רופיכ לש הדובעה רדס
יעיבשה שדחב םלוע תקחל םכל התיהו" :ךיראתה רכזומ קרפה
.(טכ זט) "םכיתשפנ תא ונעת שדחל רושעב

ילודגמ ודמע רבכ ,קרפה יבגל תוהימת ראש ןיב ,תאז ההימת לע
ורפס ףוסבגיצנד םהרבא ברה .תונדמלה םלועב "םינורחא"ה
תתימש הרעה ךות) תוליבא תוכלהל חפסנכ השעמל - "םדא תמכח"
,א"רגה םשב איבמ (רפכמ רופיכה םויש םשכ תרפכמ םיקידצ
ןרהאל .רופיכ םויל ידעלב וניא השרפבש הדובעה רדס ןכאש
םישדקה שדוק לא סנכיהל רתומ השרפה שארב רכזומה ןהכה
האריש תע לכב :רמול בטומ ;הצריש תע לכב ,"תכרפל תיבמ"
,אכ) הבר ארקיוב ואצמ ךכל אתכמסא .ץוחנכו יוארכ תאז
:ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב (דפת-גפת 'מע תוילגרמ תרודהמ ,ז
,סנכי סנכיל הצור אוהש תע לכב אלא...רובס התאש םשכ אל"
שרדנ ונתשרפ שאר לעו ;[1] "הזה רדסכ סנכנ אהיש דבלבו
.ךכ

ומצע ןרהא קרו ,השרפה שארב ןעמנכ רכזומ ןרהא קר ,ןכא
לש ןושארה קלחב ,רופיכה תדובע תא השועכ ראותמו הווטצמ
.השרפה

,האלהו טכ קוספמ ,השרפה לש ןורחאה קלחה ,תאז לכ תמועל
שדוחל רושעה תא תושעל םיווצמה לארשי תדע ללכ לא הנופ
,ךכש ןוויכמ .םלוע תקוחכ ,רופיכ לש םוצ םויכ יעיבשה
אלמי רשאו" לודג ןהכ לכב אלא ,ןרהאב קר אל םש רבודמ
םויב קסוע הז עטק קר .(בל זט) "ויבא תחת ןהכל ודי תא
,הכאלמ תתיבשבו םוצב םעה לכ תא בייחמה ,תורודל םירופיכה
תיתנשה רופיכה תדובע תא לודגה ןהכה השוע ובש םויה םצעב
.םרובע
ההימת ,א"רגה םשב ,"םדא תמכח" לעב בשיימ וז הנחבה יפ-לע
טרופמה קוחה ןיב לדבהל עגונב ,םירופיכה תדובעל הרושקה
לדבהה .ל"זח והועבקש יפכ השעמלו הכלהל עוציבה ןיבל הרותב
;לודגה ןהכה לש ויתוליבט רפסמב ךכ ךותמו ,םישעמה רדסב אוה
תשרוד הכלההו ,(דכ ,ד םיקוספ) תוליבט יתש הנומ הרותה
דועו,הדובעל ותשג ינפל ןהכ לכ לבוטש ,ןנברדמ תחא :תוליבט שמח
:א"רגה רמוא ךכו [2].םויה תדובעל תודחוימ תוליבט עברא
,השרפה לש ןושארה קלחה יבגל ףקתו לח ,הרותה טשפכ ,רדסה
הדובעה תא ןרהא עצבי ךכ ,ןכאו ;ןרהא לא תישיא ולוכ הנופה
רדס ךכמ הנוש [3].דבלב תוליבט יתש םע "הצריש תע לכב"
ינשה קלחה קסוע ובש ,תורודל םירופיכה םוי לש הדובעה
םע ,ל"זח הוטריפש הכלהה הלח וילעש ,םירופיכה תשרפ לש
[4].תוליבטה שמח

תא ןרהא השוע "הצריש תע לכב" םנמואה :לואשל שי ןיידעו
?הזה הדובעה רדס

:זט קוספב טרופמכ ,רופיכ השעמ הז ותילכתבו ויפואב אלה
,םתאטח לכל םהיעשפמו לארשי ינב תאמוטמ שדקה לע רפכו"
רתוה םנמאה ."םתאמוט ךותב םתאןכשה דעומ להאל השעי ןכו
םשל אלש ,תע לכב םישדוקה שדוקל תרוטקה םע סנכיהל ןרהאל
לעש ,המוד ?תואטחה םד תאזה י"ע תואמוטו תונווע תרפכ
:השמל הרמאנש השרפה שארבש החיתפה קוספ הנוע תאז ההימת
."ותומיו 'ה ינפל םתברקב ןרהא ינב ינש תומ ירחא"
,ןרהא השועש רופיכה תדובעש ,רמול האב תאז החיתפש הארנ
הרז שא שדוקה לא םאיבהב .וינב לש םתומלו םאטחל הדומצ
,דעומ להאב שדוקה תדובעב ומגפ םה ,(א י 'קיו) ווצ אל רשא
םוחת ךותב ותמ םה תאז המיגפ לש היטעב .ךכ לע רפכל ךירצו
הז .שדקמה תא רהטל ךירצו ,והואמט םה ,(ה-ב ,םש) שדוקה
לש םתומו םאטח ירחא ךומס ,ותושעל ןרהא הווטצנש השעמה
ןורחאה קוספה דיעמ ךכ םנמאו ;ןסינ שדוחב :ונייהד ,וינב
[5]."השמ תא 'ה הוצ רשאכ שעיו" :(דל) השרפבש

,ורהטלו שדוקה לע רפכל ןרהא ךרצוה תופסונ םימעפש רשפא
היה ןרהא ינב ינשב עוריאהש ,ותדעו חרוק השעמ ירחא ןוגכ
םניאש םישנא חרוק השעמב םג [6]:ול הרהזאו םידקת ןיעמ
'דמב) דעומ להוא םוחתל תרוטק םתותחמב ואיבה ,םינהוכ
.(הל ,םש) הפרשב םש ותמו ,(חי זט

הווצמה יפ לע רופיכ השעמ השעו ןרהא בש ןכ ירחאש ,רשפא
.ונתשרפב

רהטל אופא התייה ןרהא ידיב התשענש רופיכה תדובע רקיע
.לארשי י"ע ומרגנש תואמוטה ןמ וילע רפכלו הניכשה ןכשמ תא
רפכל :ביטומ דוע הנש לכ ףסונ עובקה םירופיכה םוי תדובעל
םלוע תקוח איהו ,(ל קוספ) םהיתואטחמ םרהטלו לארשי לכ לע
[8],יניס - רוט ה"נ תעד תיארנו .[7](דל קוספ) תורודה לכל
הנכהכ ,יעיבשה שדוחב רושעל עבקנ עובקה םירופיכה םויש
א"הב גחה אוה תוכוסה גח [9].וב ו"טב ליחתמה תוכוסה גחל
תוכוסה גח [11].םימכח ןושלבו [10]ארקמ ןושלב העידיה
ופסאנשמ ,הידוהה גח ,(בכ דל ;וט גכ 'מש) "ףיסאה גח" אוה
הלח ךכ ךותמ ;התיבה הדשה ןמ תוריפה בורו תואובתה לכ
[13]תינומההו החמשה ,[12]הכוראה לגרה תיילע הז גחב אקווד
הניכשה ןיב לודג שגפמ ותוא ,לגר תיילע התוא תארקל .רתויב
תא םירופיכה םוי רהטמ,'ה ינפ תא תואריל אבה םעה ןיבל
.[14]וב ולחש תואמוטמ שדקמה תאו ,ויאטחמ םעה תא:םהינש

שיו ,הבושתו יודיו אטבמה שפנה יוניע אוה רופיכה םוצ
לודגה ןהכה סנכנ וב ןכש ,דחוימ ביטומ דוע םירופכה םויב
רחאו ןכשמבש םישדוקה שדוק .םישדוקה שדוקל ,םינפלו יינפל
םוקמ :ונייהד ,השמ ימיב יניס רה שארל ךשמה אוה שדקמב ךכ
שדקבו ,(חי-וט דכ ;ט טי תומש) ןנעב יניסב ;הניכשה זוכיר
[15].(ב זט 'קיו) "תרפכה לע הארא ןנעב יכ" :םישדוקה
רמאנ ןכל ,ישונאה םוחתל ץוחמ אוה תומדא ילע הניכשה םוקמ
םייעצמאה םוי םיעבראב - יניס רה שארב ותוהשב השמ לע
םימו לכא אל םחל" :לארשי תונווע רופיכ םשל םינורחאה ןכו
שדוקל וסנכיה םויב לודגה ןהכה ךכו ,(חכ דל 'מש) "התש אל
,םעה לע םש רפכמ אוה .התוש וניאו לכוא וניא םישדוקה
ראשמו הייתשמ ,הליכאמ ענמנ אוהש ךכב ותיא ההדזמ םעהו
.ףוגה יכרוצ

לצא תיב ןבכ השמ :ונתחיתפ לא םירזוח ונא םירבדה םויסב
שולש אב השמ .(ז בי 'דמב) "אוה ןמאנ ותיב לכב" ,הניכשה
םימעפה יתשב [16];יניס רה שארבש הניכשה ןנע ךותל םימעפ
וכישממ ,ןרהא ויחא .לארשי יאטח לע רפכל ידכ תונורחאה
סנכיהל ,תאז תדחוימ תוכזב קיזחמ [17],הלודגה הנוהכב
.תונווע לע רפכל ידכ דעומ להואבש הניכשה םוקמ לא תע לכב
,הנשב דחא םויל תוכז התוא הלבגוה הנוהכב ןרהא יכישממל
.םירופיכה םויל

:תורעה
חמ) ז ,י ט"וש :רבוב 'דהמב ועק 'מע ,כ"רדספ :ח ,חל ר"מש םג האר .1
לכב הנווכהש ושריפש הבר שרדמ ינשרפמ שי ;(רבוב 'דהמב א"ע טמ - ב"ע
,ושריפ םירחא ."העש לכ" םוקמב "הנש לכב" וסרגש ףא שיו ,כ"הויב העש
.םישדוקה שדוקל אקווד-ואלו ,שדוקל ונייהד ,לכיהה לא הסינכל הנווכהש
ךכל ףסונו ,אקווד םישדוקה שדוקב תקסוע השרפהש ןוויכ ,ךכ הארנ ןיאו
.הדובע םשל וב סנכיהל יאשר רשכ ןהכ לכ ,אתובר לכ ןיא לכיהל הסינכב
.ג ,ג אמוי הנשמ .2
תושרופמה םייתשה לע ופיסוהב ,תוליבט שולש הנומ "םדא ייח" לעב .3
.הדובעל הסינכה ינפלש ,ןנברדמ הליבטה תא השרפב
,ראיורב 'מ ברה לש וירבד האר רופיכה יגוס ינש ןיב לדבהה ימעט לע .4
.516 - 512 'מע ,ו"משת םילשורי ,"תודעומ יקרפ"
ישדק תיבל העש לכב" ןרהא לש ותסינכ ןיינעל ךומס ,ח חל ר"משב .5
לע הירוגינס דמלל ידכ ךלמה לצא סנכנה ,גוגדפב לשמה אבומ "םישדוקה
םהש ,םישדקה שדקל ותסינכב לודגה ןהכה ידגבב םג םש רבודמ .ךלמה ןב
.טוידה ןהכ ידגב ןיעמ ,ןבל ידגב :ונייהד ,תרשה יכאלמ ידגבל םימוד
ר"מב ;ה חרוק 'חנת ;א"ע המ - ב"ע דמ ,אי חרוק רבוב - 'חנת האר .6
.ח ,חי
אל תורודל םירופיכה םוי תדובע לעש ,הרעשה הלעמ ינא בר סוסיהב .7
םיגחה תווצמ ראשב ומכ ,ץראל הסינכה רחאלש הפוקתל אלא הרותה התווצ
הנשמ י"פע ,(גכ 'קיו) םידעומה תשרפב םירופיכה םוי םע דחי תורכזומה
תא שיחמהל אבש הארנ ,הרבדמה לזאזעל ריעשה חוליש אלהו .ג ד תוחנמ
ןיא הז רבד .הממשה לא תיאלקחה המדאהמ ,םהיתואצותו םיאטחה קוליס
םירופיכה תשרפ לארשיל ונתינשכ ,םינפ לכ לע.לארשי ץראב אלא ןיינע ול
ויה םידעוימ (םילגרמה אטח ינפל - ארקיו רפסב ןהיתש) םידעומה תשרפו
.רבדמב תוהשל ילבמ ,ץראל דימ סנכהל
םילשורי) ג 'רקמ 'צנא ,"םירופכה םוי" ךרע ,םאטשנויל א"ש לצא אבומ .8
.רכזומ יניס-רוט ןיא (600 'מע) םש היפארגוילביבב .595 'מע ,(ח"ישת
'מש) ןושארה שדוחל רושעב איה ותחיקל תנכהש ,חספל ליבקמב ילוא .9
רשע השימח לילב ותליכאו ,רשע העברא םוי ףוסב ותטיחש תארקל ,(ג בי
הקולח :שדוחה לש הקולח יכרד יתש ןיב רוביח ןאכ שי .(ח ,ו ,םש) שדוחל
ינשהו ,ד"י לש םייברעה ןיב םייתסמ ןושארה יצחה הבש ,םיאצח ינשל
.רושעה םויב רמגנ ןושארהש ,םישילש השולשל הקולחו :ו"ט לילב ליחתמ
.הס ;ב ח א"למ .10
.ה ;ב ,ד הכוס הנשמ ןוגכ .11
זט םירבד י"פע תרצע-ינימש םע ,םימי הנומש השעמלו ,םימי העבש .12
.תועובשה גחבו (ח - ז ,םש) תוצמה גחב דחא םוי תמועל ,וט
190 'מע ,1965 א"ת ,ינשה תיבה ימיב לגרל הילעה ,יארפס 'ש האר .13
.
שדוחה תליחתל (?םג) שדקמה רופיכ תא עבוק דיתעה ןוזחב לאקזחישכ .14
תא תוארל שי ילוא ,(אכ-חי המ 'זחי) חספה תארקל ,ןסינ אוה ןושארה
"רכבי וישדחל" וירפ ץעש ,ץראה עבט יוניש תודוא ונוזחל דומצכ רבדה
תובישח לטבית אליממ הנשה ישדוח לכב םיירפ ונתי תונליאהשכ .(בי זמ םש)
.וגחו חספה לא רובעת איהו ,ףיסאה גחכ תוכוסה גח
יכ הארנ ,הכלהבו טשפב ,תאז הקסיפ שוריפ ןיינעל סנכיהל ילבמ .15
.יניסב ןכשש ןנעה לא תזמור ןאכ "ןנע" ןושל
'מש) רה ותואב ןכ םג ,הנסב השמ לא 'ה תולגתה תא תונמל ילבמ .16
.(ו זי םש) ברוחב ,רוצב השמ תוכהב ןכו (ב-א ג
:ב"ע - א"ע חנ ,אכ תקוח ב"חנת :חכר - וכר 'מע ,ו ,אי ר"קיו האר .17
,טצ ט"וש ,ב"ע - א"ע ביר 'מע ,ד ,טצ ט"וש :ב"ע גס 'מע ,די ר"ספ
.ב"ע אי 'נעת םג הארו ,ב"ע - א"ע ביר 'מע ,ד