ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

391 רפסמ

א"סשת ,םישדק - תומ-ירחא תושרפ

[1]חלתשמה ריעשה

ןיילק רדנסכלא ר"ד

הקיטמתמל הקלחמה
:חלתשמה ריעשה לש וניד אבומ (ל-ו זט) תומ ירחא תשרפב

.ותיב דעבו ודעב רפכו ול רשא תאטחה רפ תא ןרהא בירקהו
.דעומ להא חתפ 'ה ינפל םתא דימעהו םריעשה ינש תא חקלו
לרוגו 'הל דחא לרוג ,תולרג םריעשה ינש לע ןרהא ןתנו
לזאזעל לרוגה וילע הלע רשא ריעשהו ... לזאזעל דחא
הרבדמה לזאזעל ותא חלשל וילע רפכל 'ה ינפל יח דמעי
הדותהו יחה ריעשה שאר לע ודי יתש תא ןרהא ךמסו ...
,םתאטח לכל םהיעשפ לכ תאו לארשי ינב תנוע לכ תא וילע
.הרבדמה יתע שיא דיב חלשו ריעשה שאר לע םתא ןתנו
תא חלשו הרזג ץרא לא םתנוע לכ תא וילע ריעשה אשנו
יעיבשה שדחב םלוע תקחל םכל התיהו ... רבדמב ריעשה
םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב יכ ... שדחל רושעב
.ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ

:(ז-א ,ג) םירופיכה םוי תדובע תוכלהב קסופ ם"במרה

וילע בותכ דחאו םשהל וילע בותכ דחא ,תולרוגה ינש
םהירוחאו ברעמל ןהינפ םיריעשה ינש םידימעמו ... לזאזעל
בא תיב שארו ונימימ ןגסהו םשל אב לודג ןהכו ,חרזמל
.ולאמשל דחאו ונימיל דחא וינפל םיריעשה ינשו ולאמשמ
םיריעשה ינש םשל וידי יתשב תולרוגה ינש הלעהו יפלקב ףרט
ןימי לע ןימי לש ,םהינש לע תולרוגה ינש ןתונו ...
יתש לקשמ תירוהז ןושל רשוקו...לאמש לש לע לאמש לשו
טחשנלו וחולש תיב דגנכ ודימעמו חלתשמה ריעש שארב םיעלס
רחאו... ול רשא תאטחה רפ תא טחושו ,ותטיחש תיב דגנכ
רבדמל וכילוהל ןכומה שיא דיב יחה ריעשה תא חלשמ ךכ
ויצח ,וינרקבש תירוהז לש ןושל קלוח השוע היה דציכ...
וירוחאל ופחודו ,וינרק יתש ןיב רשוק ויצחו עלסב רשוק
אוהש דע רהה יצחל עיגמ היה אל ,דרויו לגלגתמ אוהו
.םירביא םירביא השענ

:תוירקיע תולאש יתש ררועמ חלתשמה ריעשה לש וניד

?לזאזעל ריעשה ןיבל 'הל ריעשה ןיב תומיע ןיעכ שי עודמ
,הרואכל ?'הל אוה םג היהי אל לזאזעל ריעשה יכ ןכתי םאה
!תויושר יתשב רבודמ וליאכ עמשנ םיקוספה לש םטושפמ
עודמ ?הנושמ הזכ הארנ חלתשמה ריעשה לש וניד עודמ
?תונברקה רתי תא ומכ ותוא םיבירקמ ןיא

רחאמו ,'הל ןברק אוה חלתשמה ריעשהש ,רבוס ם"במרה
,לודגה ןהכה לע לטומ ,"לארשי לכ לע הרפכ" הווהמ אוהש
[2],איה בותכה תריזג .וב קסעתהל ,לארשי םע לכ לש וגיצנכ
"םיכובנה הרומ"בו ,"הרותבש תוריבע לכ לע רפכמ" אוהש
:תונברקה רתי ינידמ הנוש וניד עודמ ריבסמ אוה (ומ ,ג)

הטיחשב וב םיקסעתמ ןיא ךכיפלו ,םיאטחה לכ אשונ אוה
תילכת ותוא םיקיחרמ אלא ,ללכ הברקהב אלו הפרשב אלו
קפתסי אלו .בושי וב ןיאש הרזג ץראל ךלשויו קוחירה
טרפ בג לעמ םירבעומה ףוג םניא םיאטחה יכ םדא םוש
תיינקהל םילשמ אלא וללה םישעמה לכ ןיאו ,רחא טרפל הז
לכ ,רמולכ ,הבושתל תולעפתה םש אהתש ידכ ,שפנב הרוצ
ירחא ונכלשהו םהמ ונמצע וניקנ רבכ ונישעממ םדקש המ
.החדהה תילכתב םונחדהו וניווג

דע - לוכיבכ - תונווע ןועט ךכ לכ הזה ןברקה ,רמולכ
תילמס הרוצב - אלא ,שדקמה תיבב ותדובע םוקמ ןיאש
תילכתב" ותוא םישרגמ - ונתעדותב םשריי ןויערהש ןפואבו
רטפיהלו קחרתהל םינווכתמש ומכ ונממ םירטפתמו "קוחירה
.וניתונווע לכ ךסמ

ןיאש "םיכובנה הרומ"ב ם"במרה ירבדמ [3]וניבהש שי
תאז ,ותוא םידדובמ קר אלא ,חלתשמה ריעשה תא םיתיממ
.(ז ,ג) םירופיכה םוי תדובע תוכלהב בתכש המל דוגינב
יטרפ תא טרפל דיפקה ולש תוגהה רפסב ם"במרהש ,רבתסמ
תווצמ - הווצמה דוסיבש תונויערה תא ראבלו הווצמה
"קוחירה תילכת"ב הקחרה .תווצמ ראש לככ ,חלתשמ ריעש
ותכלשה י"ע ריעשה תתמהב הכלהה ילעב ידי לע םגרות
.קוצה ןמ

חלתשמה ריעשה תוצמ תא םיעטמ ם"במרה ןיאש ןייצל יואר
ןפואב ריבסה אוהש יפכ ,םיינגפ םיגהנמ לש "היצמילבוס"כ
ךכש תויודעה תובר םנמאו [4].תונברקה השעמ תא יללכ
[5],רזיירפ ראתמש יפכ ,תויביטימירפ תויוברת וגהנ
.הלא םיגהנמ לע עמש אל ם"במרהש הארנ ךא

ןתנו" קוספה לע .ם"במרה לשמ הנוש שוריפ ארזע ןבאל
דחא לרוגו 'הל דחא לרוג ,תולרג םריעשה ינש לע ןרהא
לאומש יבר לש ותעד תא ע"באר איבמ ,(ח זט) "לזאזעל
,'הל ןברק אוה םג חלתשמה ריעשה ויפל ,ןואג ינפח ןב
חלתשמה ריעשהש תויהש הנעטב הז שוריפ החוד אוה ךא
רבדהש העיבקב םייסמ ע"באר .ןברק וניא אוה טחשנ וניא
:בתוכ אוה ךכו .ותולגל ותעדב ןיאש דוס רדגב אוה

אוהש תאטחה ריעשב בותכש יפ לע ףא :לאומש 'ר רמאו
חלתשמה יכ ,ךירצ ןיאו ,םשל אוה חלתשמה ריעשה םג ,םשל
אוהש דוסה ןיבהל תלוכי םאו ,טחשי אל יכ ,ןברק ונניא
םירבח ול שי יכ ,ומש דוסו ודוס עדת ,לזאזע תלמ רחא
םישלש ןב ךתויהב ,זמרב דוסה תצק ךל הלגא ינאו .ארקמב
.והעדת שולשו

:ויתובקעב בתוכ (םש) ן"במרהו

ודוס הלגמ ליכרה ינאו ,רבד הסכמ חור ןמאנ א"ר הנהו
שרופמו ...םיבר תומוקמב ל"ז וניתובר ותוא ולג רבכש
ויה ךכיפל ,(ומ קרפ) לודגה רזעילא יבר יקרפב הזמ
,םנברק תא לטבל אלש םירופכה םויב דחוש לאמסל ול ןינתונ
ה"בקה לש ולרוג ,לזאזעל דחא לרוגו 'הל דחא לרוג רמאנש
םהיתונוע לכו תאטחה ריעש לזאזע לש ולרוגו ,הלוע ןברקל
לאמס האר .וילע ריעשה אשנו רמאנש ,וילע לארשי לש
,ה"בקה ינפל רמא ,םירופכה םויב אטח םהב אצמנ אלש
...םימשבש תרשה יכאלמכ ץראב דחא םע ךל שי םימלועה לכ ןובר
רוגיטקה ןמ לארשי לש ןתודע עמוש אוה ךורב שודקהו
,םירחא םיהלאל םידבוע ויה יכ ,ןינעה דוס הזו ...םהלש
חוחינ חירל םהל םהו תונברק םהל םישוע ,םיכאלמה םה
הדובע לכו םתוהלא תלבק ירמגל הרסא הרותה הנהו ...
רבדמב ריעש חלשנש םירופכה םויב ה"בקה הוצ לבא ,םהל
אוהש ינפמ ול יוארה אוהו ,ןברחה תומוקמב לשומה רשל
חלתשמה ריעשב ןוממשו ברוח אבי וחכ תוליצאמו וילעב
תושעל ותנוכ היהתש לבא ,הלילח וילא ונתאמ ןברק היהיש
וחולישב םינווכמ ונחנא ןיאו ...ךכ ונוצש ונארב ןוצר
עיגתשכ ודוס עדתש א"ר ךל זמר הנהו ...םשל ןוצרל אלא
[6]."םיריעשל םהיחבז תא דוע וחבזי אלו" קוספל

לאמסל ןברקכ אבומ חלתשמה ריעשהש ,אופא רבוס ן"במרה
םנברק תא לטבי אלש ידכ ,"דחוש" רותב (ןטשה ונייה)
ונוצר תא םימייקמ ונחנא הזבש ,רבוס אוה םרב .לארשי לש
לולכמ תא גציימה לאמס ללוכ ,וידבע תסנרפל גאודש 'ה לש
.םלועב ערה תוחוכ

ארמגה ירבד תא איבהל רשפא ן"במרה לש ותשיגל םאתהב
:(ב"ע,טק) ןילוח תכסמב

אנמחר ןל רסאד לכ ,ידכמ :ןמחנ ברל אתלי היל הרמא
- הדנ ,אדבכ ןל ארש - אמד ןל רסא ,היתווכ ןל ארש
,אטובישד אחומ - ריזח ,היח בלח - המהב בלח ,רהוט םד
,הלעב ייחב השורג - שיא תשא ,ארווכד אנשיל - אתוריג
ארשב לכימל ןניעב ,ראת תפי - תיתוכ ,המבי - חא תשא
.ילחכ הל וקיוז :יחבטל ןמחנ בר והל רמא !אבלחב

ריבסהלו תוסנל ןיאש ,ל"נה ארמגהמ עמתשמ א"שרהמה י"פע
רבסה לכ רשאכ ,ךלמה תורזג ןהש ,ה"בקה לש ויתווצמ תא
הנשי הרוסא הלועפ לכל ,ןכש .ןוכנ אלכ ררבתי ינויגה
ןידה אוה .הווצמ וליפאו ,תרתומ איהש הליבקמ הלועפ
לכבו ,הרז הדובעכ הארנ אוה :חלתשמה ריעשה ןיינעב
[7].הרותה ןמ הווצמב רבודמ תאז

םירבדה"ש ,הלא ן"במר ירבד לע ריעמ [8]קי'צייבולוס ברה
רבד רמול ן"במרה לוכי ךיא !ןלציל אנמחר :םיעזעזמ
תמאב והז !הרז הדובע וז ירה ןטשל ריעש תברקה ?הזכ
הסנמ קי'צייבולוס ברה ,וירבד ךשמהב ."ליהבמ שוריפ
.ותעד לע לבקתמה ןפואב ן"במרה ירבד תא ריבסהל
ירבדל סחייתהל םוקמב ,קי'צייבולוס ברהש הארנ םלוא
הכותב תללוכה - ן"במרה לש ומלוע תסיפת יפל ן"במרה
וירבד לע טיבמ אוה - הריחבו ןוצר ילעב םיימסוק תוחוכ
תפקשה לע הלבקה תעפשה העודי .ם"במרה לש ויפקשמל דעבמ
תא תמאות ונלש היגוסב ושוריפו [9],ן"במרה לש ומלוע
[10].ארחא ארטסה אשונב רהוזה תנשמ

ה"בקהל םדאה ןיבש ם"במרה רבוס ,ן"במרכ אלש ,תאז תמועל
הנופה .תידוקפת תואמצע תלעב תיריחב תושי םוש תמייק אל
םושמ הב שיש ךרדב וא ןחלופ תועצמאב הלאכ תויושי לא
הדובעד והיירזיבא םושמ הזכ השעמב שיש דבלב וז אל ,השקב
אל ,ותעדל יכ ,הרומג תועט הלאכ םישעמב שי אלא ,הרז
ם"במרה (ב-א ,א) הרז הדובע תוכלהב .הלאכ תוחוכ םימייק
:רמול וליחתהש דע תועטל םדאה ינב ולחה דציכ ראתמ
."הנממ הארילו הדבעל יוארו העירמו הביטמ הרוצה וז"
דבוע"ו העוטש ימש ,עבוק אוה (ז ,ג) הבושת תוכלהב
ןוביר ןיבו וניב ץילמ תויהל ידכ ותלוז לזמ וא בכוכ
."ןימ אוה ... םימלועה

לע אבומ ,ע"באר שוריפבש םימותסה םירבדל רחא רבסה
[11]:"ןיבהל הרזע" ורפסב רעלעמ קחצי ברה ידי

רבדמב אהד תרתוימ איהו ,הרבדמה איהש :'לזאזע תלמ רחא'
םירפוסה ופיסוה לזאזעל לש הזה ןינעש יאדו אלא ,זא ויה
ונוצר :'שלשו םישולש' ... לארשי ץראב ךכ רחא ויהש
ליחתמו ,םירבד רפסב ג"לה השרפה המייתסנש םוקמב רמול
לארשיב ... םק אלו ... השמ םש תמיו ... השמ לעיו"
.ומצעב השמ ובתכ אל יאדו הזש ,"השמכ

ריעשה לש ןיינעה םצע לע שוריפב ןאכ רבודמ ןיא ,ןכ םא
,רעלעמ ברה ירבד יפל .לזאזעל הלימה לע אלא ,חלתשמה
גייתסמ דימ אוהו ,תרחואמ הפסוהב ע"בארד אבילא רבודמ
:ובתוכב וז העדמ

ראבמו שרפמכ קר יכנאש יתמדקהב יתעד יתיליג רבכו
רשא הלאה םיניינעל הלילח םיכסמכ ינניאו ברה ירבד
[12].ואצי ברה יפמ אל תמאב

ידי לע אבומ םיריעשה ינש לש םתועמשמל ירוקמ רבסה
:"הבושתה תורוא" קוק ברה לש ורפס תארשהב [13]רניבא ברה


ותלוכי לככ תושעל בייח אוהו אטחה ןוקית לע יארחא םדאה
.םלועב ערה תואיצמ לע יארחא וניא אוה לבא .ונקתל
עבונה ער ותואל תוירחאה תא "ומצע לע חקול" ה"בקה
'עשי) "ער ארוב" םג אוה יכ ,יהל-אה האירבה השעממ
ארובה ה"בקה ןיב אופא תקלוחמ ערה לע תוירחאה .(ז המ
ןוקיתל ותלוכי יפכ ץמאתה םדאהש רחאל .םדאה ןיבל ער
ףא .'ה לע איה ערהמ םלועה תלואגל תוירחאה ירה ,ערה
הלופכה תוירחאה תא םינייצמ םירופיכה םוי יריעש ינש
רפכל ,'הל אוה דחא ריעש :לארשיו 'ה ןיב תקלוחמה ,וזה
,הבושת לש תאטח ריעש אוהו תוירחאב ונקלח לע ונילע
לע הרפכ ,ערה תוחוכל ,לזאזעל אוה ינשה ריעשה וליאו
וניתונווע תא אשונה" אוהו .ערה תא ארבש ,לוכיבכ 'ה
,ונישעמ לש האצות קר םניא וניתונווע יכ ,"הרזג ץרא לא
,תוירבדמה חוכ ,תימלועה העשרה חוכ םצעמ םיעבונ אלא
.תוירחאה ןמ קלחב םיאשונ הלאו ,ןברוחהו הממשה ,קירה

ןבומב ,ם"במרה לש הזל אופא המוד רניבא ברה לש ורבסה
ותרטמש ,ילמס השעמ ןיעכ ריעשה חולישב תוארל שיש הז
תועמשמ - ם"במרה יפל .ינורקע ןויער ריכזהלו עיבהל
,וניאטח לכ םע עגמ לכ ונתאמ קיחרהל איה ריעשה השעמ
םייק ערהש ונריכזהל איה תועמשמה - רניבא ברה יפלו
דדומתהל ונל שישו ,ה"בקה לש ותאירב ירפ אוהש ,םלועב
.וז תואיצמ םע


תרגסמב ובתכנו ונבול יחכונה רמאמה לש םיבחרנ םיקלח [1]
קחצי האר .קזיא קחצי ר"ד ידידי םע אתורבחב דומיל
תוכלהל רואיב ,הבושתה יכבנב ,ןיילק רדנסכלאו קזיא
.22-21 'מע ,ז"נשת םילשורי ,אתורבח ,ם"במרל הבושת
חלתשמה ריעש תווצמ ,(הליעמ תוכלה ףוס) ם"במרה יפל [2]
ענומ הז ןיא ."עודי ןמעט ןיאש תוצמ" ונייה ,קוח הניה
אובמ ,יקסרבט קחצי ךכ לע האר ;רבסה עיצהל ם"במרהמ
.313-304 'מע ,ם"במרל הרות הנשמל
םילשורי ,קסופכו ףוסוליפכ ם"במרה ,רגניול בקעי [3]
.180 'מע ,ב"נשת
.בל קרפ ג קלח םיכובנ הרומ האר [4]
James George Frazer, The Golden Bough, A Study in Magic and [5]
Religion, Part VI: The Scapegoat, London 1925.
קוספה ירחא םיקוספ השולשו םישולש אוהש ,ז זי 'קיו [6]
לרוגו 'הל דחא לרוג ,תולרוג םריעשה ינש לע ןרהא ןתנו"
."לזאזעל דחא
קרב-ינב ,הרותה תוישרפב תוגה ,ינושחנ הדוהי האר [7]
.475 'מע ,ט"משת
םילשורי ,הבושתה לע ,קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי ברה [8]
.287 'מע ,ה"לשת
תודלותל הידפולקיצנא) תוילגרמ יכדרמ ר"ד בתוכ ךכ [9]
:(ןמחנ 'רב השמ 'ר ךרע ,1973 ביבא-לת ,לארשי ילודג
תרותל רסמתהש לבוקמ היה ן"במרהש םולש 'פורפ חיכוה רבכ
לש תרתוכה תלוג תא הלבקב הארו ושפנ םוח לכב דוסה
דימת ןשרדכו הרותה ןשרפכ דוחיבו ותלועפ לכבו .הנומאה
.דוסה םלועל זמר
ארזע-ןבאל םגש ,חרכהב הזמ קיסהל ןיא ,ןבומכ [10]
תנשמל רשאב .ן"במרה לש וזל ההז םלוע תפקשה התייה
םילשורי ,רהוזה תנש ,יבשת היעשי :האר אשונב רהזה
.אצר-צר 'מע ,א"לשת םילשורי ,א"לשת
.96 'מע ,ךיראת ילב ,ביבא-לת [11]
אל תמאב רשא" םילימב ותנווכ המ ויד ןבומ אל [12]
הדוהימ הענמ אל וז תוגייתסה ,תאז םע ."ואצי ברה יפמ
"ןיבהל הרזע" רפסב יתיארו" :בותכלו ריעהל ינושרג
."ןויער ליהבמ שוריפ םינבר לש םהיתומכסה םע ספדנש
ארזע-ןבא לש תיתימאה ותעד התייה וז תמאב םאה ,בושו
םילשורי ינידמ יגולואית רמאמ ,הזוניפש ךורב הארו
.96-95 'מע ,ט"משת
םילשורי ,ןומרח לט ,רניבא ןהכה םייח המלש ברה [13]
.185-184 'מע ,ה"משת