ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

338 רפסמ

ס"שת ,תומ ירחא תשרפ

הרותב האירקל ןורכיז ינמיס לע - "רבג בבוסת הבקנ"

רפוע ףסוי ר"ד

ך"נתל הקלחמההרותה רפסב .הלק המישמ הניא הרותב האירקה ,עודיכ
ארוקה לעו ,םימעט אלבו דוקינ אלב תויתואה קר תואב
םיקוספ שי .קוספ לכב האירקה תרוסמ תא הפ לעב רוכזל
ימעטב וא םדוקינב םינוש ךא ,םנושלב םימודה הרותב
לולע אוה ,הזכ קוספל ארוקה עיגמ רשאכו ,םהלש ארקמה
לולע םיקוספה ןוימד .ול המודה ורבח ןיבו וניב ףילחהל
הרותב האירקה תרוסמש ,םיסונמ םיארוק אקווד לישכהל
תורודה לכב יכ ,אופא אלפיי אל .םהיפ לע הרוגש הלוכ
ןיחבהל םהל ועייסיש ןורכיז ינמיס רוציל םיארוקה וסינ
הלאכ םינמיס .םימוד םיקוספ ןיבו תומוד תורוצ ןיב
תופירח םירכינ םהמ המכבו ,הרוסמה תורעהב רבכ םיאצמנ
.דחוימ ןחו תגלפומ
םהבו םיכומס םיקוספ ינש םיאב ,זי קרפב ,ונתשרפב
:םד ,רשב ,שפנ םילימה

רפכל חבזמה לע םכל ויתתנ ינאו אוה םדב רשבה שפנ יכ
.(אי) רפכי שפנב אוה םדה יכ םכיתשפנ לע
םד לארשי ינבל רמאו אוה ושפנב ומד רשב לכ שפנ יכ
וילכא לכ אוה ומד רשב לכ שפנ יכ ולכאת אל רשב לכ
.(די) תרכי

תעדל ארוקה לעו ,'אוה' הביתה ןאכ האב םימעפ עברא
וניא רבדה .איה וא אוה :םוקמ לכב הנוכנה התאירק המ
"הבקנ ןושל שפנ ,רכז ןושל רשבו םד" ירהש ,טושפ הכ
לכב אשונה יוהיזו ,טושפ וניא םיטפשמה הנבמ .(י"שר)
.הלק המישמ וניא טפשמ
'קוספ 'ב" :ןאכ הריעמ דרגנינל י"כב הלודגה הרוסמה
אוה הב תיא 'ינית אוה איה הב תיא הימדק עטמ 'יינעב
ןושארה :םיעטמ תאזה השרפה ןיינעב םיקוספ ינש=) איה
הבקנ [...] (איה ,אוה וב שי ינשה ;אוה ,איה וב שי
."רבג בבוסת
אל) הימרי רפסב קוספ אוה "רבג בבוסת הבקנ" ןמיסה
'תוימינפ'ה יתש ,תויורקיהה עברא ןיבמ :ןאכ ועמשמו ,(אכ
,'תוינוציח'ה יתש וליאו ,רכז ןושלב "אוה" תוארקנ
.הבקנ ןושלב "איה" תוארקנ ,לוכיבכ ןתוא תובבוסה
הרוסמב םג אבומ אוהו ,החלצהל הכז הזה ןורכיזה ןמיס
ינוקזחה שוריפב םגו 'תולודג תוארקמ' סופד לש הלודגה
.ונקרפל (הרשע-שולשה האמה ןב חונמ ןב היקזח יבר ורבחמ)
.האירקה תעב ותוא רוכזל לק ןכ לעו ,ימוקמו רצק ןמיסה
תבכרומ המישמ םע דדומתהל וסינ תורחא הרוסמ תורעה
[1].ארקיו רפסב איה-אוה תויורקיה לכ תא וראיתו ,רתוי
,םינדקנהו םירפוסה תא תרשל הלוכי תאזכ הרוסמ תרעה
.ארקמב םיארוקה תא שמשל ידכמ תכבוסמו הכורא איה ךא
ןורכיז ןמיס ונתשרפל ושוריפב איבמ חונמ ןב היקזח יבר
אוה ךכו ."אוה" הביתה תאירקב אוה ףא קסועה ,ףסונ
,קריחב ,אוה הבעות" :גכ-בכ חי ארקיול ושוריפב רמוא
,קרושב - אוה לבת ;הבקנ ןושל ןהינש ,וער וילע דיגי
ןורכיזה ןמיס הפ םג ."רכז ןושל םהינש ,וער וילע דיגי
:ועמשמו ,(גל ול בויא) "וער וילע דיגי" ,קוספ אוה
הביתה לש התאירק לע דמלמ ךומסה םשה לש יקודקדה ןימה
[2].ול הכומסה 'אוה'
קרו ,הלא ןיעמ ןורכיז ינמיס איבהל הברמ ינוקזחה לעב
ינמיס ינש דוע איבנ .הרוסמ תורוקממ ונל םיעודי םקלח
:תומ ירחא תשרפב םיקוספל ןורכיז
לשו ד"ויב ביתכ ןיד ,איה ןותבש תבש" :אל זט ארקיו
,ןתביתככ ןיארקנ םהינשו ,(בל גכ 'יו) ו"יוב רומא השרפ
.(וט זי א"למ) "'אוהו איה לכאתו' ןמיסו
הז םיכומס םניאש םימוד םיקוספ ינשב תקסוע וז המגוד
םירופיכה םויב םוצבו ןותבשב םיקסוע םיקוספה ינש .הזל
."םכיתשפנ תא םתינעו םכל אוה/איה ןותבש תבש" :המוד םנושלו
:טושפ ןושארה .ארוקל הפ םינתינ ןורכיז ינמיס ינש
,ד"ויב איה בותכ ןושארב ירהש - "ןתביתככ ןיארקנ םהינש"
הלימה ובש קוספ אוה ינשה ןמיסה .ו"יוב אוה ינשבו
.'אוה' הביתל (!ירקב) תמדוק 'איה'
האמדק יחה ,'יחה ריעשה תא בירקהו'" :אכ-כ זט ארקיו
."םירהה ןמיסו ,ח"תפב אניינתו לוגסב
ןושארב ,"יחה ריעשה" ףוריצה אב םיכומס םיקוספ ינשב
יונישל סחייתמ וניא ינוקזחה .יחה ינשבו יחה דקונמ
אוהש) ה תואב דוקינה יונישל קר אלא ,ח תואה דוקינב
אלש ןאכמ הארנ .(!ח תואה דוקינב יונישה לש האצות
.יזנכשא-םדקה אטבמב עודיש יפכ ,חתפל ץמק ןיב ותייגהב ןיחבה
לוגסב הב אההש ,םירהה הלימה ןאכ תאבומ ןורכיז ןמיסל
הנחבה רסוח ףקשמ הזה ןמיסה םג .a תעונתב אה הירחאו
ןמיסכ תאבומ הצומק אה ירהש ,חתפ תייגהל ץמק תייגה ןיב
[3].חתפב אהל
תוארקמ' לש הנטקה הרוסמב אבומ ונתשרפב ףסונ ןמיס
ץראה 'יסו ,ליעלמ 'ב - לבת" :גכ חי ארקיול 'תולודג
ןלהלו ונקוספב) לבת ירת ינה" :ןמיסה רבסהו ."תחתמ
תולמ םנמא ...ליעלמ םמעט הורעו ףואנ ןושל המה (בי כ
"ערלמ םעטה רמולכ ,תחתמ אוה 'ץרא' ושוריפ רשא לבת
לע שוריפ - תודיח ןיבמ ,ןורבלייה דוד ר"ב ףסוי 'ר)
.(ה"כקת םדרטשמא ,הרוסמה
:תומדוקה תוישרפל ןורכיז ינמיס ינש דוע - םויסלו
תא' ךנמיסו ,קיפמ 'ימי' קיפמ אל 'ימד' ,הרהט ימדב"
יתשב .(ו-ד גי 'קיו ,ינוקזח) "(ג זט 'בד) 'ךתאצ םוי
וליאו ,א"הב קיפמ ןיא "הרהט ימד[ב]" ףוריצה תויורקיה
היוגה א"ה תואה "הרהט ימי" ףוריצה תויורקיה יתשב
ןושל איהו תימראב הרוקמ 'קיפמ' הלימה .קיפמב תנמוסמו
הלימל האיצי ןושל תא רשוק ןורכיזל אבוהש קוספה .האצוה
.'םוי'
'בכשמה לכ' 'נית (א וט 'קיו) עיברב 'בכשמה לכ' 'מדק"
"'השיאמ השורג השא' 'מיסו .(וכ וט םש) ןישירג ינשב
םיקוספ ינש .(285ס ףיעס ,גרובצניג) ,(ז אכ 'קיו)
.םינוש םימעטהו ,'בכשמה לכ' םילימב םיחתופ םיכומס
רשוק ןורכיזה ןמיס .הבז השיאב ינשהו בזב קסוע ןושארה
.םיישרג םעטה ןיבו 'השא' ןיב
דעו הרוסמה ילעב ימימ ורבוח םיפסונ ןורכיז ינמיס
,םיאנ םינמיסה [4].םהמ תצקמ אלא ונאבה אלו ,הלא ונימי
'הת) "יעשעש ךתרות ילול" תניחב ,םיעשעשמ ףאו םיפירח
ירהש ,האירקה ילעבל םיליעי םג םה תעב הבו ,(בצ טיק
.(ב"ע ,דנ 'וריע) "םינמיסב אלא תינקנ הרות ןיא"


תולודג תוארקמב הספדנש הלודגה הרוסמה תרעה האר [1]
,גרובצניג ד"כ לצא האר ןוידו םיליבקמ תורוקמ .וט ב ארקיוב
:ןלהל) 1885 ןודנול ,םיקיתע די-יבתכ יפ-לע הרוסמה
.89 ה ףיעס ,(גרובצניג
טפשמה אשונ ירהש ,יקודקד קומינ אלו הפ שי ןמיס [2]
.בכשמה השעמ אוה
("םירהה" ,"אוהו איה לכאתו") םינורחאה םינמיסה ינש [3]
ןכתייו ,285ס ןמיסב גרובצניג טטיצש הרוסמ תרעהב םיאב
,תאז םע .תאזכ הרוסמ תרעה לע ססבתה ינוקזחה לעבש
הרוסמ תורעהל ינייפוא וניא חתפל ץמק ןיב הנחבה רסוח
.תוינרבט
רשפא הרוסמה תורעהמ וטקולש םינמיס לש לודג רחבמ [4]
דחוימב האר .ךליאו 196ס ףיעס ,גרובצניג לצא אוצמל
םג") 209ס ,("ץבור ורומח" ,"הפונת םחל") 202ס םיפיעס
יפ לע ןשידו ןושיד תאירקל ןמיס) 216ס ("םג לא רהממ
.(הרותב םהב םיארוקש עובשה ימי

>