ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

338 רפסמ

ס"שת ,תומ ירחא תשרפ

תווצמה ימעטב ם"במרה תטישל הרעה

זירפ בד קחצי ר"ד ברה

םילשוריםיריעשה ינשל םיסחייתמה םינידב תחתופ תומ ירחא תשרפ
הירחאל דימו ,לזאזעל ינשהו ,'הל דחאה ,םירופיכ םוי לש
זי 'קיו) אקווד דעומ להאב תונברק איבהל יוויצה אב
:(ז ,ה


םיחבז םה רשא םהיחבז תא לארשי ינב ואיבי רשא ןעמל
,ןהכה לא דעומ להא חתפ לא 'הל םאיבהו הדשה ינפ לע
םהיחבז תא דוע וחבזי אלו …םתוא 'הל םימלש יחבז וחבזו
םהל תאז היהת םלוע תקח ,םהירחא םינז םה רשא םריעשל
.םתרדל


תדובעב רקיעבו ,הרותה תווצממ תוברש ,ם"במרה דמול ןאכמ
םיגוהנ ויהש םיילילא םינחלופ דגנכ ונתינ ,תונברקה
ז"עה תועד תא שרשל איה תווצמה תרטמו ,ןמזה ותואב
לא ךפהה ןמ תאצל רשפא יאש" ןוויכ ךא .(ומ ג נ"ומ)
,תונברק איבהל םיליגר רבכ ויהש ,(בל ג נ"ומ) "םאתפ ךפהה
ויה…הבאצה ןמ תותכ") םירצמב ודמלש ילילאה ןחלופב ומכ
רוסאל 'ה רזג אל ,(ומ ג נ"ומ "םיריעש םידשל םיארוק
ולא םיגהנמ ץמאל "תיקלאה המרע"ב הוויצ אלא ,תונברק
ךכל עדומ ם"במרה .ז"עה רכז חיכשהל ךכו ,'ה תדובעל
:ףיסומו ,ינכפהמ הכ ןויער טולקל ידכ ןמז שורדש


,הבשחמ תלחתב חרכהב ןינעה הזמ חרבת ךשפנש עדוי ינאו
תווצמ ואבי ךיא יל רמאתו ךבלב ינלאשתו ךילע דבכיו
,םינמז םהל םשוהו דאמ תוראבמ תומוצע תולועפו תורהזאו
רחא רבד ינפמ םה לבא םמצעל תונווכמ יתלב םלכ םהו
.(םש)


ירבד םיעודיו ,ם"במרה תשיגל םיבר ודגנתה תורודה ךשמב
אל ,ותעדל :תופירחב ם"במרה ירבד תא רקבמה ן"במרה
ינפב הרטמכ אלו ,דבלב יעצמאכ ונתינ תווצמהש ןכתיי
ונניאש ,לאוגמ 'ה ןחלש ושעי"ש ללוש ן"במרה [1].המצע
רמא בותכהו ,םלוע ישפטו םיעשר לש ןבלמ איצוהל קר
שיש חיכומו ,(םש ת"היפ) "חוחינ חירל השא םחל םה יכ
תונברק ואיבה חנו לבה ,ןיקש ךכ ךותמ ימצע ךרע תונברקל
.םלועב ז"ע התייה םרטב דוע 'הל

לאנברבאה תשיג

ןיבל הניב רשגמו ,ם"במרה תשיג תא בשיימ [2]לאנברבאה
,שרדמהמ ם"במרה תטישל רוקמ איבמ אוה .ן"במרה תשיג
עונמל ודעונ דעומ להאב םזוכירו תונברקה תאבה םצע ויפל
,המת לאנברבאה .לארשימ םילילאה תדובע תא חיכשהלו
:(ח בכ 'קיו) הז שרדממ ן"במרה םלעתה דציכ


וילע ובל סגש ךלמ ןבל לשמ ,רמא יול 'ר םשב סחנפ 'ר
הז ,ךלמה רמא .תופרטו תוליבנ רשב לוכאל דמל היהו
ויהש יפל ךכ .רודג אוה ומצעמו ינחלוש לע רידת היהי
םהינברק םיאיבמ ויהו םירצמב ם"וכע רחא םיטוהל לארשי
'םריעשל םהיחבז תא דוע וחבזי אלו' :ביתכד םריעשל
תוינערופו ,המב רוסיאב םהינברק ןיבירקמ ויהו ,(זי 'קיו)
תע לכב ינפל ןיבירקמ ויהי ה"בקה רמא ,םהילע תואב
.םילוצינ םהו ם"וכעמ םישרפנ ןהו ,דעומ להאב ןהיתונברק


ללכב תווצמב שיש ,ראבמו תושיגה יתש תא בלשמ לנאברבאה
איה הנושארה ;תמא ןהיתשש תונווכ יתש טרפב תונברקבו
.הלטבלו ז"עמ קחרתהל היינשהו ,וב קובדלו 'הל ברקתהל
'ר תוגשה לע בישמה [3],רקשא לא השמ 'ר םג בתוכ ךכ
[4],ולש תונומאה רפסב ם"במרה לע בוט םש ןבא בוט םש
.ם"במרה ןב םהרבא 'רל רבכ הז ינורקע ץורית סחיימו
ם"במרה בתכ רבכ ,תווצמה ימעטב הלופכ תמא שיש ךכ לע
ימעט תא ןיבהלו לדתשהל הבוח ,ותעדל .הקזחה דיב ומצע
טעמ הטונ ותטיש ךכבו ,('ח 'ח הליעמ 'לה) תווצמה לכ
םיטפשמה ןיב לידבמ ג"סר .תווצמה ימעטב ג"סר תעדמ
תווצמ - םיקוחל - "ןויעה ןתוא בייחמש" תוילכש תווצמ
ג"מ תועדו תונומא) "ןתוא רזוג לכשה ןיאש" תויעמש
.(ב"פ םש) "תוליעומ תויקלח תולע םבור"ל שיש ךא ,(א"פ
םיקוחהו …יולג ןמעטש תווצמה ןה םיטפשמה" ,ם"במרה יפל
ונינפל ;(ח ,ח הליעמ) "עודי םמעט ןיאש תווצמה ןה
םימעט אוצמל הבוחו רשפא ןכל .יתועמשמ ךא ,קד לדבה
"ןה םיקוחה ללכמ ןלוכ תונברקה לכ"ש תורמל ,תונברקל
.(םש)
פ"עא"ש ,ןייצמו ם"במרה רזוח (גי ,ד) הרומת תוכלה ףוסב
,הליעמ ףוסב ונראיבש ומכ ,םה תורזג הרותה יקוח לכש
םעט ול ןתיל לוכי התאש המ לכו ,ןהב ןנובתהל יואר
קוחרמ תוצע אלא ןניא הרותה יניד בורו …םעט ול ןת
."םישעמה לכ רשיילו תועדה ןקתל הצעה לודגמ
אלש"ו הריזג תמיוסמ הווצמ תויה ןיב הריתס ןיאש ירה
,(ח ,ח הליעמ) "ןמעט עדי אלש ינפמ ןהב םדאה טעבי
םינבומ םירבדה ןיא ןיידעו .םעט הל תתל הבוחה ןיבל
.טושפה ןויגיהב

[5]ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר תונשרפ

,ךכ [6]לאנברבאה תרשפ תא שרפמה קודצ 'ר אלממ הז רסח
םה תווצמה ימעטב ם"במרה לש הלופכה תמאה ידצ ינשש
ותשיג תא םאות הז ושוריפ .תחא תוהמ לש םיטביה ינש
בוטה קבאמ תא ראתמו רתסנו הלגנ בלשמ אוה הבש ,תיללכה
היתורוצו הייוליג לע תולילאה לומ הרותה - ערה לומ
."םיקולאה השע הז תמועל הז" לש ירוטסיה ךילהתכ ,םינושה
דגנכש תוחוכה ייוטיב תולשלתשהו תושונאל הרותה תולגתה
תא לבקמ וניא קודצ 'ר .ליבקמב םימוד םיבלש םירבוע
ףאו [7],"איפוסוליפה איה הלבקה תמכחש" א"מרה תנעט
לכב ךא ,עדומב לבוקמל רקוחמ ךפה ם"במרהש ןעוט וניא
:הרותה תודוסל תנווכמ ם"במרה תעדש רובס אוה תאז


רחאמש ,ולש תוצמה ימעטבו םיכובנ הרומב ם"במרה ש"מכ
תותימאל םיינוציח םישובל םה יאדוב שודק הפמ ואציו
[8].דוסה ךרד לע תוצמה ימעט


בתוכה םא םג ,רתסנל הלגנה ןיב והשלכ רשק שי ,ונייהד
- ם"במרה תמגוד הרותב לודג אוהש ,ןבומכ ,יאנתב -
ףא ,"ןימאת תומואב המכח"ש ןוויכמו .ךכל עדומ וניא
םהש אלא ,תיתימא המכח לש ןיערג שי תומואה לש םתמכחב
.ה"בקה ןוצר דגנכ םהיתועידיב שמתשהל ונוויכו הותוויע
[9]:קודצ 'ר רמוא ךכו


,תמא תמכח ונייהו ה"ואב המכח שיד ,ןכ אוה תמא יכ
השעמו …ודי לע ךירדהל הרות וניאו בלל שגרומ וניאש קר
ינימ לכב םיארבנה תולועפ ירתסו הבכרמ השעמו תישארב
תומכח ןתוא ומצע אוה ,לארשי ינבד תוידומיל תומכח
השמ לש ותמכח לכו …ה"ואד תוידומיל תויעבטו תויקולא
.תוינוציחה דצמ םעלב עדי ה"ע וניבר


ולג לארשי ינבש ,םירצמ יבגל םירבדה םירומא דחוימב
:הרותה תא לואגל ידכ הילא


יכ)…םטחושל ווטצנ ךכל םירצמ יהלא היה ידגהש ל"ז ורמאו
ויה קר ,תוצמה לכ ידוס לע ודמעו תומכח לכ ויה (םש
[10].ךפיהלו ער בוטמ ושעו ערהל םימכח


ימעטב ם"במרה תטישבש הייעבל שרופמב תאז םשיימ קודצ 'ר
:(םש) ךישממו תווצמה


םיכובנ הרומב ם"במרה בתכש המ עודיכ הז רבד רואיבו
םינומדקה אבאצה ירפס הארש המ י"פע ול ולגתנש תוצמה ימעט
רבד תמאו ... םדגנל םה תוצמה בורש הארו ,ז"עה יקוחמ
דומיל אוה הרותה ןינע יכ ,בבוסמ אוה הבס השעש המ לבא
האירבה תעב םלועב ףכית תארבנ אלו גהנתי דציכ םדאל תעד
.ויאצאצו םדא תגהנהל


תועצמאב םהרבאל הרותה התלגתנ דציכ ראבמו םג ךישממ אוה
:ןורקיעב םירבדה ולגתנ םירצמה ימכחל םגו ,תישונאה הנובתה


ת"ישה ןתנש עדמו המכח רבד לכ 'יה םירצמבש ןפואבו
םס םהל תישענו וכז אל םהש קר .ותעדל ישונא לכש חכב
ל"נכ 'וכ בוט ערל םירמואה םהו ערהל םימכח 'יהו תומה
םתמכחב וגישה םהש תוצמ תוריבעה לכ םלצאד .ם"במרהמ
תעדל ומכחתהו ,כ"ג תוירותה םלוכ תוצמה יניינע לכ כ"ג
ריהזהל אוה הרותה ןיינעש קר .אצויכו םדהו םיאלכה ןינע
.ז"הוע לש העש ייחב עקשמ יתלבו דע ייחב קובד 'היש םדאה
תוחלצהו תוקושתב לדתשהל ךפיהל שממ םבל תקושת םהו
םתמכחב ושמתשנ םה ךכלו ,רשפאה לככ ז"הוע לש תומודמה
תוריבע תוצמה לכ םלצא ובשו ,ודבל ז"הועה תחלצה ךרוצל
וגישהו םירצמב ויהש לארשי ינבו השמ לבא .תוצמ תוריבעהו
ת"ישה ןוצרל םתמכחב ושמתשה ,םהב ת"ישה ןתנש המכח כ"ג
[11]

םיגהנמ םתס םניא םמצע םיילילאה םינחלופה ,קודצ 'ר י"פע
ידכ ןווכמב ורחבנ אלא ,יארקאב םילילאה ידבוע וצמיאש
האירבה תודוסב הקומע העידי ךותמ ,ארובה ןוצר תא רפהל
טורטורפב םיניבמ ונא ןיא םא םג .םדאה לש שפנה תוחוכבו
םצע ירה ,ויתוביסו רחא וא הז ןחלופ לש ותועמשמ תא
תבייח ,קיתע ילילא ןחלופ ונה םיוסמ גהונ יכ העידיה
.ותוא לולשל ונילע הבוחו ,לוספ ןיינע וב שיש ריהזהל
תא לואגל ידכ םירצמל תולגל םיכירצ ויה לארשי ינב
הנכהכ יחרכה בלש הז היהו ,האמוטהמ וללה תוצוצינה
םמצעמ הילע םידמוע ויה אל הרות ןתמ אלל ךא ;הרות ןתמל
.הפקות אולמב
ןויערל ליבומ קר ם"במרהש רבס קודצ 'ר םא רורב אל
הרוצב תאז בתכ ךא ,עדומב ךכל ןווכתה ומצעבש וא הזה
.וב רדגתהל םוקמ ןייעמל תתל ידכ ,תרתסומ


,ו"סק-ג"סק 'מע ,המימת 'ה תרותו ,ט א 'קיו ת"היפ [1]
,ג"כשת קוק ברה דסומ ,ןמחנ ןב השמ וניבר יבתכב ספדנ
.א ךרכ
.ד"פ ,ארקיול המדקה [2]
,םילשורי .א .ל .ס תאצוה ,דקשא-לא ם"רהמ תובושת [3]
.ג"ש 'ע ז"יק הבושת
.1969 םילשורי ,םוליצ סופד ,1556 הררפ [4]
(ס"רת-ג"פקת) ןילבולמ ץיבוניבאר ןהכה קודצ 'ר [5]
יכדרמ 'ר תעפשהבש ,תיאטיל םינבר תחפשממ ןואג היה
ףוסבלו דיסחל ךפה ,הציב'זיאמ ר"ומדאה ,רנייל ףסוי
םיחוקל ומשב ןאכ םיאבומה םיעטקה לכ .ר"ומדאל השענ
,"תודהי" תאצוה ,םיכרכ השמחב םוליצ סופדב ואציש וירפסמ
.קרב ינב ג"לשת
,ןודינב וירבד תא ריכה יאדו ,הריכזמ וניאש ףא [6]
קידצה תקדצ ,רקשא-לא ם"רהמ תבושת תא ריכזמ אוה פ"כעו
.ב"מ 'ס
.46 'מע ,תונורכזה רפס [7]
.207 'מע ,םירמאמ יטוקיל [8]
.109 'מע ,םש [9]
.26 'מע ,קידצל עורז רוא [10]
.20 'מע ,םש [11]