ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

182 רפסמ

ז"נשת ,תומ ירחא תשרפ

"הרבדמה לזאזעל ותוא חלשל"

ןושש יבא

ןולקשא תללכמו לארשי-ץרא ידומילל הקלחמהתא םייקל לארשי ינב ווטצנ לארשי-ץראל םתסינכ םרט דוע
הז בלשל וסחייתהב ארקמה .רבדמבו ןכשמב םירופיכה סקט
...תאטחל םיזע יריעש ינש חקי לארשי ינב תדע תאמו" :טרפמ
;דעומ להוא חתפ 'ה ינפל םתוא דימעהו םיריעשה ינש תא חקלו
לרוגו 'הל דחא לרוג תולרוג םיריעשה ינש לע ןורהא ןתנו
דמעי לזאזעל לרוגה וילע הלע רשא ריעשהו ;לזאזעל דחא
ךמסו...הרבדמה לזאזעל ותוא חלשל וילע רפכל 'ה ינפל יח
תא וילע הדותהו יחה ריעשה שאר לע וידי יתש תא ןורהא
םתוא ןתנו םתאטח לכל םהיעשפ לכ תאו לארשי ינב תונוע לכ
וילע ריעשה אשנו ;הרבדמה יתע שיא דיב חלשו ריעשה שאר לע
'קיו) "רבדמב ריעשה תא חלשו הרזג ץרא לא םתנוע לכ תא
ךכבש ןוויכ םירופיכה םויב היה ריעשה חוליש .(בכ-ה זט
.ויתונוועמ םעה תא רהטמ היה

םייפרגואיגה םיטביהה יבגל תורורב תויודע ונידיב ןיא
םירקוחהו ל"זח תא איבהש רבד ,ארקמה תפוקתב ויפואו סקטה לש
,םוקמ לש םש הז םשב וארש ויה .תויונשרפ לש הבחר תשקל
.חלתשמה ריעשה לש ומש תא "לזאזע" םשב וארש ויהו

,םירופיכה םויב לודגה ןהכה תדובע יבגל רתוי בחר טוריפ
לפנש רחאל .אמוי תכסמב םיאצומ ונא ,ריעשה חוליש םג ובו
האצי ,וחולישל תונושה תונכהה ושענו ,ריעשה לע לרוגה
"וכילוהל ןירשכ לכה"ש תורמל .רבדמה רבעל ,הכרדל תחלשמה
ןכש ,ןהכ ידי-לע ותוולל ודיפקה ,(ג ,ו אמוי) רבדמה לא
וגהנו ,הנש התואב תמ היה ותוא ךילומהש ,שרדמב ונאצמ
תונולתב ואוביו (זעובו ןיכי שוריפ) "םעה וננרי אלש ידכ" ךכ
.ריעשה חולישמ םינהוכה לש םתוענמיהו םששח לע

,ויוולמו חלתשמה לש ולולסמ רחא תוקחתהל הסננ הז רמאמב
םירתא ינשב תודקמתה ךות ,דומלתהו הנשמה תפוקתב רקיעב
.ריצ ותוא לע םייזכרמ

קוצה לא קחרמה תלאשו תוכוסה

אמוי) "הנושארה הכוס דע ותוא ןיולמ ויה םילשורי יריקימ"
ךלשוה ונממ קוצה לא םילשורי ןיבש ךרדה ךרואל .(ד ,ו
,םישנא ובשי תוכוסב .תוכוס רשע דעומ דועבמ ונבנ ,ריעשה
.םירופיכה םוי ינפל דוע ,הנוהכה תוחפשממ אקווד ואל

תוכוסה יבשוי ול ועיצה ,םוצב יורש היה חלשמהש תורמל
(קזחל) תופיל"ו שלחי אלש תנמ לע "םימ ירהו ןוזמ ירה"
ארונטרבמ ע"ר יפל .(ימלשוריב הליבקמו ה ,ו אמוי) "וחוכ תא
תא קזחלו דחמ ותוא ןוחבל תנמ-לע אקווד הרמאנ וז הרימא
ןיאש ימכ בער וניא ולסב תפ ול שיש ימ" ןכש ,ךדיאמ ובל
באת ערה רצי ןיאש" :תאז ריבסה ימלשוריה ."ולסב תפ ול
,הלוע הז לכמ .(א"ה ו"פ ,אמוי ימלשורי) "רוסאה רבדל אלא
.םעה לככ םוצל ךישמה חלשמהש

תירוטסיה-תיפרגואיג תועמשמ שי תוכוסה ןיינעב יתכלהה ןוידל
הנשמה .לזאזעה קוצ לא ךרדה יוהיז יבגל רקיעב ,דואמ הבר
ללוכה קחרמ ,"קוצ דעו םילשורימ תוכוס רשע" לע תרבדמ
,הארנ .(ד ,ו אמוי) "לימ לכל הצחמו העבש - סיר םיעשת"
הרשע היה לזאזעה קוצ לא םילשורי ןיב קחרמה יכ ,ןכ םא
,םידעצ םייפלא אוה לימ לכ) םירטמוליק רשע-השימחכ םהש ,לימ
.(רטמ -1470כ םהש

רקחמב לזאזעה יוהיז

םיעיפומה םיטרפ רפסמל בל םישל שי ,"קוצה" תא תוהזל ונאובב
רבדמב ,םילשוריל תיחרזמ ןכושה הובג רהב רבודמ .תורוקמב
,רדוסמ ליבש וא ,ךרדש רעשל שי .לימ
12-10 לש קחרמב ,הדוהי
ריעשה ,חלשמה עונל ויה םיכירצ םש ןכש ,רהה לא ליבוה
םישל םג שי .תוכוסה תא ומיקה וז ךרד ךרואלו ,ויוולמו
שי יכ הארנ .יהשלכ הגספ אלא ,בושיי רתאב רבודמ אלש בל
יוהיזב יזכרמ םרוגכ קוצל םילשורי ןיב קחרמה תלאשל סחייתהל
.םילשורימ םיאתמה קחרמב אשינ קוצ רתאל שי ןכ-לע ,רתאה
.הכילהה וקב ,ןבומכ ,דדמיי הז קחרמ

יבחרב םינוש תומוקמב קוצה תא תוהזל וסינ םיבר םירקוח
יוהיזה תא ולביק םבור ךא ,לארשי-ץרא לש יחרזמה רבדמה
קחרמה .(
18280/12695 צ"נ) "רטונה רה" - רטנומ לב'ג לש
םירקוחש ,ךרד .מ"ק
15-כ אוה רטנומ לב'גל תיבה רה ןיב
,רטנומ לב'ג לא םילשורימ האצי ,המודקכ הילא וסחייתה םינוש
.חלמה םיו הדוהי רבדמ זכרמ רבעל ,חרזמ-םורד ןוויכל םשמו
,סיד ובאו םילשורי ןיבש עטקב דחוימבו ,וז ךרד לש הכרואל
ןיאש םגה .םימודק םיארנ םקלחש םיבר םימ תורוב ולגתנ
,םימה תורוב לש םכוראית תא תואדוב עובקל םילוכי ונא
,םלוא .ךרדה לש הדוקפתו התומדקל החכוה םתואיצמב שיש ירה
רחא יוהיז עיצהל ינוצרבו ,ריבס וניא הז יוהיז יתעדל
.לזאזעה קוצלו ךרדל

"קוצ"ה יוהיזל וסחיו "ודודיח תיב" יוהיז

ףסונ רתא רכזומ אמוי תכסמב לזאזעל ריעשה חוליש תשרפב
םימיוסמ םירקוח ."קוצ"ל םילשורי ןיב ךרדה םא לע יוצמה
יוהיזל עייסמ הז רתא יוהיז יתעדל םלוא ,ורוכזאמ ומלעתה
.המצע ךרדה

?רבדמל ריעש עיגהש ןיעדוי ויה ןינמו..." :הנשמב רמאנ
דעו םילשורימ .םהל היה לודג ןמיס אלהו :הדוהי יבר רמא
;ןילימ השלש (םינוש די יבתכב "ודורח תיב" וא) ודודח תיב
עיגהש ןיעדויו ,לימ ידכ ןיהושו ,לימ ןירזוחו ,לימ ןיכלוה
;ב"ע חס םש ,ילבב :תוליבקמ ;ח ,ו אמוי) "רבדמל ריעש
רפסב תויהל ךירצ הז םוקמש ,רורב .(ט"ה ה"פ ,םש ,ימלשורי
,י"שר תאז הנכמש יפכ "רבדמה שאר" ,םילשוריל בורק ,רבדמה
,אמוי ילבב ,י"שר) רבדמל חולישה תווצמ םייקתת םשמ קר ןכש
.(ב"ע חס

ריעשה חוליש רוזאו ךרדה יאוות תא תוהזל שי ,ונתטישל
ודודח תיב תא .רקחמב הכ דע לבוקמה ןמ רתוי הנופצ לזאזעל
,(המודקה הינתיב) הירזע-לאבש "דוח ןיע" לש רתאה םע תוהזל שי
םילשורי ןיב קחרמה .םימודא הלעמ רוזאב שפחל שי לזאזעה תאו
םילשורימ קחרמהו ,(םירטמוליק
4.5) לימ 3 אוה דוח ןיעל
דוח ןיע דיל .(םירטמוליק
15-כ) לימ 10 אוה םימודא הלעמל
ץרא לש יגולואיכראה רקסה תחלשמ ידי-לע הנורחאל רתוא
תיבה רהל רכזנה רתאהו ןייעמה ןמ קחרמה .םודק רתא ןימינב
בושיה םש תא םירמשמ הלא תומש .קוידב ןילימ השולש אוה
רושקל שי ,ונתעדל .ןאכ רבודמה "אנודרח" וא "ודורח תיב"
,ענמנה ןמ אל .(הכ גכ ב"מש) "דורח" יארקמה בושיה םע הז םש
,דוד ירוביגל רשקב תרכזנה "דורח" איה וז "אנודרח" יכ
תורגאב םג העיפומה ,ינשה תיבה ימי לש אנודרח ,הארנכ איהו
.הדוהי רבדמבש תעבורמב ואצמנש

ןייעמל ךומסב רתא וא ,(הירזע-לא) הינתיבב תוארל שי ןכ-םא
ןכוש הז רתא .תורוקמב עיפומה "ודורח תיב" תא ,"דוח ןיע"
םא לעו ,שרדנש יפכ ,רבדמה תליחתבו םילשורימ לימ השולש
תחלשמהו ןהכה אצי אנודרחמ .ריעשה חוליש םוקמ לא ךרדה
ךרדה ךרואל .רבדמה רבעל לזאזעל ריעשה םע ותוא התווילש
תחונמל תוכוס רשע ונבנ םימודא הלעמל םיתיזה רה ןיבש
תוכוסש וליפא ןכתיי ,תרכומו העודי וז ךרדש ןוויכ .תחלשמה
.הנשה ךשמב םג ודקפת תומוד

לזאזעה לש ומוקמ

רתונ ,לזאזעה קוצל ךרדב יזכרמה רתאה תא וניהיזש רחאל
םילוכי ונניא םנמא .ומצע לזאזעה יוהיז תלאש לע תונעל ונל
םוקמ ,יתעדל ,םלוא ,הז רתא לש קייודמה ומוקימ לע עיבצהל
הביסה .(הרורתח לא ןאח) "םימודא הלעמ" רוזאב היה חולישה
רשע-השימחכ ,לימ הרשע - םילשורימ קחרמה אוה וז יתעצהל תיזכרמה
ךרד העיצמש םינושה םיאנתה איה היינשה הביסה .םירטמוליק
וללה תיתשתה יאנת .ליעל ונטריפ רבכש יפכ ,הב םיכלוהל וז
ריעשה תא ווילש תוכוסה יבשוי לש ליעיו תואנ ןוגרא ורשפא
.וחלשמו

ועמשמש "הרורתח" םשה תא שורדל ןתינ ימונופוטה טביהה ןמ םג
אוה הז רוזאש ךכ-לע קלוח ןיא ןכש ,"הרזג ץרא"כ "רותח"
יוהיזל תובישח ןיא יכ הארנ .תיפרגואיג הניחבמ רבדמה
ימיב רבכ ,הארנה יפכ ,היה ךכו ,חולישה רתא לש קיודמה
ונממש ,הובג רה רחב ריעשה תא חלשמה יכ ,אופא הארנ .תיבה
.התכלהכ הווצמה תא םייקל לכי

רואל חלתשמה ריעשה לש וכרד' ,ןושש יבא :תפסונ היפרגוילביבו ןויעל
הדוהי ירקחמ ,'תינחלופ הלאשב ירוטסיה-יפרגואיג ןויע ,ל"זח תורוקמ
.133-121 'מע ,ו"נשת לאירא-םימודק ,'ה ,ןורמושו