ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

139 רפסמ

ו"נשת ,קלב תשרפ

?(קלב תשרפ) זומתב ב"י - וז תבשב הרותב האירקה יהמ

 
תבשב הרותב אורקל אוה םינשה תוחול לכב רכזומה םסרופמהו טושפה גהנמה
תא אורקל שי ל"וחב יכ ,םיירגוסב ןיוצ תוחולה לש םקלחב .קלב תשרפ
,ישיש םויב לח תועובשה גחש ,הדבועב ודוסי הז לדבה .קלבו תקח תוישרפ
תמועל .אשנ תשרפ איהש עובשה תשרפ תא תבשב תרחמל םיארוק ץראב ןכלו
לש בוט םוי איהש תבשו ,תבשו  ישש םימיב תועובשה גח לח ל"וחב תאז
השעמל רצונ ךכ .עובשה תשרפ תא אלו ,גחה תאירק תא הב םיארוק ,תויולג
רגסנ הז רעפ .הלוגבש וז ןיבל ץראב הרותב האירקה ןיב תחא השרפ לש רעפ
יתש תא םיארוק הלוגב וליאו ,קלב - תחא השרפ םיארוק ץראבש ,וז תבשב
                        .קלבו תקח תוישרפה

,תוישרפה רוביח ןיינעב םימסרופמ תוחפ םינוש םיגהנמ םימייק ,םלוא
טעמ םידקהל יוצר טרפנש םדוק .וז תבשב הרותב האירקה תא הנשמה הדבוע
                        :ם"במרה ירבדמ עקר

תבשב םיברב הרותב ןירוק והיש לארשיל םהל ןקית וניבר השמ"
תעימש אלב םימי השלש והשי  אלש ידכ תירחשב ישימחו ינשבו
תחא הנשב הרותה תא  ןימילשמש לארשי לכב טושפה גהנמה...הרות
ןירמוגש דע...תישארב רדסב ןירוקו תוכוסה גח רחאש תבשב ןיליחתמ
                   ...תוכוסה גחב הרותה תא

תשרפ=) ארקיו רפסבש תוללק ןירוק והיש לארשיל םהל ןקית ארזע
.הנשה שאר םדוק (אובת יכ 'פ=) הרות הנשמבו תרצע םדוק (יתוקחב
רחא ןנחתאו ,תרצע םדוק יניס רבדמב ןיארוק והיש טושפה גהנמהו
הנשב חספה םדוק ןרהא תא וצ ,ה"ר םדוק םיבצנ םתא ,באב העשת
יכ השא ןוגכ ןירדס ינש  תירחש ןירוקש תותבש שי ךכיפל .הטושפ
אצויכו ,יניס רהב םע יתוקחב םא ,ערוצמה תרות היהת תאזו עירזת
      ."ןתנועב םירדסה ןתוא וארקיו הנשב ומילשיש ידכ ןהב

                      (ב-א ,גי ;א ,בי הליפת)

םירדס ינש - תוישרפ יתש הרותב םיארוק ונא םיתעל ,ם"במרה י"פע
            .םיגחל הרותב האירקה תא םיאתהל ידכ ,ונושלכ

י"פע אוה ןושארה רושימה :האירקה תא םיאתהל ידכ םירושימ ינש םימייק
אורקל אוה ינשה רושימהו ,תחא תבשב האירקל תוישרפ יתש רבחל ,ם"במרה
                           .תוישרפ יאצח

תוישרפה ,תחא תבשב האירקל תוישרפ יתש רוביח אוה ןושארה רושימה
ירחא ,ערוצמ-עירזת ,ידוקפ-להקיו :ןה םויה לבוקמש יפכ רבוחמב תוארקנה
לבוקמ היה רבעב ,םרב .יעסמ-תוטמו קלב-תקח ,יתוקחב-רהב ,םישודק-תומ
תרודהמ ,ג"סר רודיס) תקחו חרק וא חרק-חלש ומכ תופסונ תוישרפ רבחל
ולא םיגהנמ .(12 הרעה ד"סש  מ"ע ,ח"משת םילשורי לאוי ףסא ,ןוזדוד
 .ליעל ורכזוהש תוישרפה ב"י תא קר רבחל םויה לבוקמו ,ןיטולחל ולטוב

עברא ךותמ תוישרפ יתש קר רבחל שי (תורבועמ ןניאש) תוטושפ םינשב
לארשי תוליהק בורב .יעסמו תוטמ ,קלב ,תקח :רבדמב שמוחבש תוישרפה
ןמית גהנמ .קלבו תקח תא דימת דירפהלו יעסמו תוטמ תא דימת רבחל גהנמה
ינש .יעסמו תוטמ תא םידירפמו קלבו תקח תא םירבחמ דימתו ,ךופה אוה
אצק ףד א"ח) ץ"ירהמ בתכש "םייח ץע" רודיסב ואבוה ןמית גהנמל םימעט
קלבו תקח תוישרפה יתש לש ןכותב  רשק שיש אוה יזכרמה קומינהו ,(א"ע
לארשי ןוחצינב תקסוע תקח תשרפ ףוס .יעסמל תוטמ תשרפ ןיבש רשקהמ רתוי
השע רשא לכ תא רופצ ןב קלב אריו" קלב תשרפ תחיתפ יהוזו ,ירומאה לע
                          ."ירומאל לארשי

חסונב םיללפתמה ןמית יאצוי לכ םיגהונ ,ןמית ימכח לודג ,ץ"ירהמ יפ לע
                              .ידלבה

בורב גהנמה ןכלו ,ה"שב הנמיסו הטושפ הנש איה ,ו"נשת תנש ,הנשה
,קלב תשרפ תא הרותב וארקי תבשהו ,קלבו תקח תא דירפהל לארשי תוליהק
תשרפ תא תבשב וארקי ,קלבו תקח תא רבחל םיגהונה ןמית ידוהי וליאו
,ןמיתב רתויב קיתעה גהנמה וניא קלבו  תקח תא רבחל גהנמה .סחנפ
             .הנש תואמ עבראכ ןמיתב םייק אוה ,יתכרעהלו

ףאו ,תוישרפ יאצח אורקל אוה םיגחל הרותב האירקה תמאתהל ינשה רושימה
יצחו השרפ תחא תבשב אורקל תחא תורשפא .תויורשפא יתש תומייק ןאכ
תא קלחל ,םש ג"סר רודיסב תרכזומ וז תורשפא .יצחו השרפ היינשה תבשבו
תקח יצחו חרק תשרפ תא הרותב םיארוק תחא תבשב :םיינשל תקח תשרפ
איהו ,ןמיתב הגהנ וז תורשפא .קלבו תקח יצח תא םיארוק הירחאלש תבשבו
דוד יבר ךרעש "לודגה שרדמ"ב ןכו םיקיתעה ןמית ירודיס לכב תרכזומ
דע חוור הז גהנמ .ןמיתב קיתעה גהנמה והזו ,ג"יה האמב ןדע שיא םרמע
יבר דסיי רשא ,"םיעדרד"ה תליהק ברקב לארשיב ןמית יאצוי ברקב םויה
יצח תמדוקה תבשב וארק הז גהנמ יפל .ןמיתב האמה תליחתב ל"ז חפאק איחי
    .סחנפ תשרפ תא הרותב םיארוק וז תבשב ףא ןכלו ,קלבו תקח תשרפ

גהנמ ונאצמו ,דבלב השרפ יצח אורקל איה ינשה רושימבש היינשה תורשפאה
תא קלחל םירחא תומוקמב וא ,םיינשל םיטפשמ תשרפ תא קלחל רי'גלאב הז
     .(12 הרעה םש ,ג"סר רודיס) אצת יכו אשת יכ ,אראו ,ץקמ תשרפ

,תחא תבשב השרפ יצח אורקל םויה ןיאו ,השעמל ולטוב וללה םיגהנמה לכ
ג"סר רודיסב .המלש השרפכ םויה התוארל לבוקמש תחא השרפ יצח דבלמ
םיארוק םיתעלו ,ךליו תשרפ תא תללוכ םיבצנ תשרפ יכ ,בותכ (הסש 'מע)
ירודיס םג .ךליו ללוכ הלוכ תא םיארוק םיתעלו ,ךליו תשרפ ילב היצח תא
לש ינשה היצחכ ךליו תא םירידגמו ג"סר תעפשה רחא םיכשמנ םיקיתעה ןמית
                           .םיבצנ תשרפ

השרפ וזיא ,םיגהנמ השולש םויה דע םימייק :ונירבד תא אופיא םכסנ
      .סחנפ וא קלב-תקח ,קלב :זומתב ב"י ,וז תבשב הרותב אורקל

תא םיארוק הלוגה ידוהי וליאו ,קלב תשרפ תא םיארוק לארשי תוליהק בורב
גחב תוילג לש ט"ויב רצונש רעפה תא רוגסל ידכ קלבו תקח תוישרפ
                             .תועובשה

:תוישרפה תקולחל סחיב םיגהנמ השולש םימייק לארשיב ןמית יאצוי ברקב
תא תמדוקה תבשב וארק ,יצחו השרפ אורקל ג"סרכ םיגהונה םיעדרדה תליהק
ידלבה תליהק .סחנפ תשרפ תא וז תבשב וארקי ןכלו ,קלב תשרפו תקח תיצחמ
,תמדוקה תבשב תוישרפה יתש תא וארק קלבו תקח רבחל ץ"ירהמכ םיגהונה
תודעל רתוי תובורקה ,ימאשה תוליהק .סחנפ תשרפ תא וז תבשב וארקי ןכלו
           .לארשי תוליהק בור ומכ קלב תשרפ וארקי ,חרזמה                       ארבג השמ ר"ד

                      דומלתל הקלחמה