ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

139 רפסמ

ו"נשת ,קלב תשרפ

םעלבל קלב ןיב

 
                                         :חתופ ויחאו ףסוי ,ןאמ סאמות לש ורפס

רקח-ןיא התוא הנכנש אוה ןידה ןמ אל םאה .רבעה ראב  הקומע"
ומלוע תויתחתב ששגלו רודחל ףיסונ רשא לככ ,קימענש לככ [...]
םיגשומ יתלבכ ישונאה דוסיה לש תישארה ימעט םיארנ ,רבעה לש
                           ."ירמגל

רושימב םג םייח םייכנתה עוריאהו תומדה יכ ארוקה תא דמלמ רפוסה
,דוסי תויומדו דוסי תוערואמש ,רמוא הווה .ירוטסיה-אטימה ,ילריפסה
תועמשמהש ירה ,(תמייוסמ תירוטסיה הפוקתב ויח) תויטרקנוק ןהש םגה
םג ךכ .ןמזה ףצרב תובר תויצאיראוב תרזוח םהלש תיפיטיכראהו תיתימה
תושונאהו םעה תא תוולמה דוסי תויומדכ םעלבו קלב לש ישרדמה לאיצנטופה
                           .הנשנו רזוח

תילגעמ ,תיפיטיכראו תיתימ ךרדב ןה ,תינמז וב טסקטב ןנובתהל ןתינ
ךרדב םג ךא ,ןמזה לעמ תאצמנה תומדה ,שרדה ךרדל המודה ,תיפוס-ןיא
           .יטרקנוק עוריאל תסחייתמה תירוטסיה תיגולונורכ

לש ןשיהו שובכה םאנוש ימראה ןבל אוה ,םעלב אוה ,ןנבר ונת
קלמעלו םירצמב הערפל ץעיש םעלב אוה ,לכה תא רוקעל שקיבש לארשי
רועבמ האובנב לודג השענש דע .םדימשהל םירצממ לארשי ינב תאצב
חור ה"בקה קליס המל עידוהל םעלב תשרפ הבתכנ ךכל [...] ויבא
,ד"ח ,םידוהיה תודגא ,יול ,גרובצניג) .םלועה תומואמ שדוקה
,723,722 ד"ח ,םש ויתורעהו ,א ,הק ןירדהנס ילבבה תא דבעמה
                         .(346 'מעב

אל ,םייתולת םימואת ינש ,קלבו םעלבמ םולש תשירד םילבקמ ונא םעפ ידמ
וללה .םיבולש םילכ קוחכ הזמ הז םיאלמתמו הזמ הז םינוזינה ,םיהז
 הירוטסיהה תמבמ לארשי קוליס תרטמל ץועיה םודיק ךרוצל תופתוש םיאטבמ

םושב לוכי וניא אוה ךא .קלב לש וייואמ םישגהל הליחתכלמ ןוכנ םעלב
לכ יכו ,ימונוטוא וניא אוה יכ הדבועה תא קלב לש ושארל רידחהל םינפ
םהל ןתונ לאהש יפ לע ףא .לאה ןוצרל םיפופכ לע-ימסוק תוברל םדאה ינב
סחיתהל ,לוכיבכ לאה תא ץלאל םילוכי םה ותועצמאב רשא האמוטה חוכ תא
ולעפי ךליאו ןאכמ .םדיב םינותנה ףושיכה יעצמאב םהילא רשקתהל ,םהילא
                       .םתערל וללה םיעצמאה

ל"זח לצא תונייפאמה - תוערה ויתודימ ללגב ,וביל רתסב ןימאמ םעלב םג
םורגל ,ונובירב עתעתל לוכיבכ לוכי אוה יכ - תוסגו ההובג חור ,הואגכ
הינש התוא הלח יתמ ,םלועב ןידה תדימ תררוש יתמ העידיה תועצמאב ול
.לארשי תא ללקל ,המודאל תכפוהו לוגנרתה לש ותלוברכ תפקדזמ הב םויב
עשרה ןוצרב שמתשהל ;וב ללותסהל ידכ עשרה לש ונוצר תא לצנמ ה"בקה לבא
ןוויכ לא הירוטסיהה תא ךילוהל ידכ ,תכלל הצור אוה הבש ךרדב ,ויכרדבו
.הדימ דגנכ הדימ .לשבתי הב עשרה לשיב הב הרדקה .םיעשרה ןוצרמ ךופה
             .םעלבו קלמע ,קלבו הערפ ,ןבל ,ןמה לצא ךכ

תבותכ ,אלע ריד תבותכ לע םייעדמה םירוביחה וברשכ ,םישישה תונש זאמ
הרזח ,ןאמעב ןואיזומב םויה תאצמנה ןדרי תכלממב 1960-ב התלגתנש ,םעלב
       .תבותכה תועמשמו םעלב לע םירמאמ לש עפש רציל םעלב תשרפ

תוקפסהו ,ארקמה תרוקיבב היתודלותו םעלב תשרפ לש קתרמ חותינו םוכיס
ורפסב בחרנ יוטיב םיאצומ ,עשרה םעלב תרות ,תודועתה תרות לע םילטומה
:חפסנ ללוכה (מ"שת םילשורי ,רומיס תאצוה) םעלב רפס ,אפור רדנסכלא לש
                       .אלע-ריד תבותכב םעלב
לש ותונשרפכו ,ןאכ עיפומ החונעיפמ קלח םולצתש ,וזלה תבותכה יפל
םיקהו ,המיזה דודיע תועצמאב םסקה תטיש ,ותטישל ךלה םעלבש ירה ,אפור
ןמ דומלל ןתינ דוע .ןחלופ יכרצל תושדק תיב = תומלע תיב ,תימלע-תיב
תויחבו ,םסקה תופועב שוחינה תטיש יכ ,רקיעב תישישה הרושהמ ,תבותכה
.קלב לש ותונמוא קר אלו םעלב לש ותנמוא םג התייה ,ריטה תונמוא תורחא
            .םימסוק ינב םימסוק ויה םהינשש םינעוט ל"זח

תשרדנ וז השרפ .םעלב ,ירקיעה רוביגה לש ליעפמהו םזויה אוה קלב
,(ב"ע ,ד ארתב אבב) םעלב רפסכ וליפא וא םעלב תשרפכ םידחא תומוקמב
אלא .הב הרחתמ וא השמ תרות לא חפתסנש ינוציח רפס תועמשמב אל לבא
איבנ ןיב המ ,רמולכ .השמ תרות  תא הריאמה תיתוהמ השרפכו ןינעכ
יאובנה ורשוכב הלע רשא םלועה תומואמ איבנ ןיבל ,והומכ םק אל ,לארשימ
םימייוסמ םינשרדש ארמגב תורזנוצמה תואסריגב זמורמ םימעפל .השמ לע
םיקולא-יחכשלו ןבלל ותוא וליבקהש יפכ ,שיאה ותוא םע םעלב תא והיז
לש ויתורעהב וז העד לע םיחוכיוה תא הארו ל"נה א ,הק ןירדהנסב ךכ)
                            .(גרובצניג

- לעפומהו ליעפמה .'דמל'ו תיב' םירוציע םתואב םיחתופ םירוביגה ינש
םסוק ןב םסוקל בשחנ רופיצ ןב קלב .םימסוקל ל"זח יניעב םיבשחנ םהינש
ןב אוהש רשפא ינשהו רופיצ ןב דחאה .םסוק ןבל בשחנ רועב ןב םעלבש יפכ
 .רחא הדשב רעבמו ויניש העבמה ,רעב ,ריעב ןושלמ ,תיב תמהב ןב ,רועב

,הכ ול תושעל הניכסה אל רשא תנכוסה ונותא םע וירשק לע וזמר ל"זח
החתפ עתפל תושיא ינינע לכ ול הקפיסו ותזיגרה אל םלועמ רשא .וב דורמל
       .םלועה לכ ינפב העישרמ האדוה ונממ האיצוהו היפ תא וילע

רתוי םהב שי וללה "םעלב"ו "קלב" םיילאפיטיכראה םייתורפסה םייוניכה
ותוא וברקו ,םע עולבל הצרש ןושלמ םעלב ושרד ל"זח .תותיחפ יזמרמ
             :ןוירוג אבא שרדמבו א ,אי הטוסב ךכ .קלמעל

לכ ןיא ,םהל לכות אל םאו המחלמ םהמע השע ךל קלמעל םעלב ול רמא
         .המחלמל םהילע אב דימ [...] ,םהל הלוכי הירב

הארנ תויתוא לוכישב 'ם'ה םוקמב םעלבל ליאשנו קלב לש 'ק' לוטינ םא
רקיו" :הרקמה ךרדב לארשי תולכל אבה פיטיכראה .קלמע אלא וניא םעלבש
                  .קלמע..."ךרדב ךרק רשא" ,"םעלב

ול השע .רופיצ ידי לע תונפשכב קסוע היהו קלב היה לודג םסוק
ףסכ לשמ היפ ,בהז לשמ הילגרו הפוג ,השאר ,תחא רופיצ תומד
'עודי' המשש רופיצ התוא לש ןושלב חינה ,ללק תשוחנ לשמ היפנכו
הילע לופיש הלילבו ,שמשה רוא  לומ םויב ,ותיב ןולחב הדימעהו
ויהשכו [...] םיפוצר םימי העבש  תדמוע התיה םשו ,חריה רוא
הדיגמו תולודג תרבדמ התיה ,בהז לש טחמב הנושלב התוא םידקונ
.רופיצ התוא לש היפנכ הפרשו שא הצרפ םימיה ןמ םויב .תודיתע
וכרח לארשי לש םחוכמ" :רמא .דחפו המיא ותזחא ,ךכ הארש ןויכ
,םש ,גרובצניג ,יול) "וניתוביבס לכ תא וכחלי התע ,ירופיצ יפנכ
םישוריפה ןמ דחא קר םנמא והז .ב ,דפק ,ג"ח רהוז פ"ע 720 'עה
               * .(ריטכ תופועב םסוקכ 'ינועדי'ל

לומת"מ ןונגע י"ש לש קלב תא ריכזהל ילבמ קלבו םעלבמ דרפיהל לכונ אל
תודוסיה תא גצימה ,לייוצרוק ךורב ןושלכ ,"ינומידה בלכה" ,"םושלש
לצה לפואה תוחוכ ,םיילאנויצריאה  תוחוכה ,'דיא'ה תודוסי ,םייאתתה
ארובו םלועה תא שרפמ קלב בלכה לזרב ללה 'פורפ לש ותעד יפל ,לואשהו
     .סקראמו לגה ,ןיוראד תורות ,תוינויצלובא תורות יפ לע ותוא

'מע) "םושלש לומת"ב אוצמל ןתינ םלועה תאירב לע קלב לש ותפקשה יהמ
                              :(423

ונא המלו .תישארב השעמב הנמיה העורג העד ידיל עיגה העד התואמ
ינא ךכ רמאיו רחא םכח אובי םאש ,תיעטומ איה ירהו התוא ןיריכזמ
             .תעמש בלכה קלב ירבדכ ול רמאנ ,לבוקמ

יתורפס-וכיספ חותינ הכירצמ הרותב איהש יפכ המצע םעלבו קלב תשרפ
והשמ .םעלבו קלמע ןושל ,תיקולא-יטנאה ןושלב עדיו היציאוטניא ךירצמה
לע תיארקמה הריטאסב המוקרש הרז הדובעד אתונצילב זומרל וניסינ ךכמ
תעד ,עדוי היה אל ורומח  תעד" :תיטסקראסה ל"זח תדמעבו ,םעלב-קלב
                        ."!?עדוי היה ןוילע

ינינע לע .'ט תוא ,תירבעה ןושלה רצוא ,ינענכ 'י ,ריט 'ע ןייע *
,הדשה-ינדא אוה ינועדיה יכ םידמלמה תורוקמ ףיסוהל יואר ינועדיה
ינדאש ןעוטה הנשמל לארשי תראפת לעב לש ושוריפ יפ לע ,רוטד שנ-רב
- תולוכשא ילחנ ,דגאב 'י האר) גנטואגנארוא ,רעיה שיא אלא וניא הדשה
             .(149 'מע ,תודהיב הילאוטקאל הידפולקיצנא


                      סייו ללה 'פורפ
        
               לארשי םע תורפסל הקלחמה