ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

139 רפסמ

ו"נשת ,קלב תשרפ

םייוגה ןיב בקעי תיראש

 
                                 םיבר םימע ברקב       בקעי תיראש היהו (ו)

         בשע-ילע םיביברכ           'ה תאמ לטכ

        .םדא ינבל לחיי אלו        שיאל הוקי-אל רשא

          םיבר םימע ברקב   םיוגב בקעי תיראש היהו (ז)

          ןאצ-ירדעב ריפככ        רעי תומהבב היראכ

             ליצמ ןיאו      ףרטו סמרו רבע-םא רשא

          ותרכי ךיביא-לכו      ךירצ-לע ךדי םרת (ח)


ינש וז האובנב .בקעי תיראש לע הרצק האובנב תחתופ עובשה תרטפה
לארשיש בצמה לש ההז טעמכ רואיתב חתופ םהמ דחא לכש ,םיירטמיס ריש-יתב
  - "לטכ" :לופכ  יומידב ךישממ  תיב  לכ  .וב םינותנ ויהי
   אוהו ,ינשב  "ריפככ"  היראכ ;ןושארה   תיבב  "םיביברכ"
תיבב ."רשא" הקיזה תלמב חתופה  ,הקיז טפשמל יומידה תוחתפתהב םייתסמ
ירטמיסה הנבמה ףא לע ךא .םיביואה תתרכה לע הליפת לש תפסות האב ינשה
בישמה לטה ןיבש דוגינה והז ;םהיניבש דוגינה טלוב רישה יתב ינש לש
םיאיבמה ,םיביברלו לטל יומידה תועצמאב .סמורהו ףרוטה היראה ןיבל שפנ
עיפשהל לארשי דיתעש הכורבה העפשהה תא איבנה ראתמ ,[1] הייחמצל הכרב
םינותנ ויהי ,לארשי תוליעפל אשומה םהש ,"םיברה םימעה" .ותביבס לע
שוריפ)  ע"באר ירבדכ , לארשי - לטה לש הורמהו היחמה  ותעפשהל
היהא' ךרדכ םברקב ויהיו ,'ה םשב אורקל םימעה תא לארשי דמלי" :(ינש
םידרויה םשגה ימ (בר) תעפש םה "םיביבר" ."(ו די עשוה) 'לארשיל לטכ
                              .הצרא

תא חתפמ  "םדא ינבל לחיי אלו שיאל הוקי אל רשא" הקיזה טפשמ
ןכלו ,םדא-ינבל דימת ארקמב םירשקנ ל"חי-ו ה"וק םילעפה .יומידה
הלא) םיביברה וא לטה וניא "...הוקי אל רשא" הקיזה טפשמב קקוזה
."בקעי תיראש" אוה אלא ,(שיא  תרזעל םילחיימ םניאו םיווקמ םניא
איהש יפכ ,םדא ינבב החטבמ תא  דיתעב םישת אל לארשי תיראש :רומאל
איבת וז ךרד .'ה תאמ העושתל  חור ךרואב הפצת אלא ,הווהב תגהונ
לטה םיעיפשמש הכרבכ ,םייוגל הכרב רוקמל ךפהיי אוהו ,םעל הכרב
לע בסומ "...הוקי אל רשא"ש ,םירובסה םישרפמ שי .חמוצה לע םיביברהו
ידימ ול םינתינ ויכרצ לכש םושמ ,שיאל תווקל ךירצ וניאש , "בשע"
איה וירחאש טפשמה אשונל ישארה טפשמה אשומ לש ותכיפה תעפות .םימש
                      .[2] ארקמב היוצמ העפות

תומהבב היראכ" :רעיה תויח ןיב היראל לארשי םע תא איבנה המדמ ךשמהב
דיתעב הוושי םייוגל בקעי תיראש ןיב סחיה ."ןאצ ירדעב ריפככ ,רעי
לש קקוזה ןאכ םגש חינהל שי .ונממ תושלחה תויחל קזחה היראה ןיבש סחיל
לש ודמעמב .(ריפכה וא היראה אלו) "בקעי תיראש" אוה "רשא" הקיזה תלמ
אל םהלו ,םייוגה תא ףורטיו סומרי אוה - הרומת ללוחתת דיתעב לארשי םע
                  .[3] לארשי תיראש דימ ליצמ היהי

ינרוצה ןוימדה עקר לע טלובה ,דוגינ אופא שי םיקוספה ינש ןיבש הארנ
ירה ,תכרובמ העפשה דיתעב לארשי תיראשל הפוצ ו קוספש דועב .םהיניבש
בשייל וסינ םינשרפה .סמורו שבוכ םחולכ לארשי תיראש תראותמ ז קוספב
ינש םינד (ינש שוריפ ,לאנברבא) ןהמ תחא יפל .תונוש םיכרדב הז דוגינ
לוקב ועמשיש םימעה לע אובת לטה תכרב :תונוש םייוג תוצובקב םיקוספה
םהיניבמ הלאל וא ,ותרושבב רשבתהל ידכ  ,'ה תיב לא ,ןויצל ואוביו 'ה
הלאל וא ,'ה לוקב ועמשי אלש  םייוגל ךא ;(ו קוספ) לארשי םע וביטיהש
תיראש ידיב םיפרטנו םיסמרנ ויהיש הכימ אבינ םהל - לארשיל וערהש
דועייה תא םישגהל ידכ :יגולונורכ ןורתפ ועיצה םירחא .(ז קוספ) לארשי
תא הליחת ףודהל :ונייה ,ז קוספב רומאה תא םדוק עצבל שי ו קוספבש
ןתינ אמשו .הכרב בור םהילע עיפשהל ךכ-רחאו ,המחלמב םחצנלו םייוגה
רמא אל (ו קוספ) הז רמאש ימ"ש ,החנהב םיקוספה ןיב דוגינה תא ןיבהל
דועב :םינוש תולוק ינש םיעמשנ הז עטקב :רומאל ,[4] "(ז קוספ) הז
הווקמו הפצמה ,םולש לש םעכ דיתעב לארשי תיראש תא האור הכימש
הכרבכ תרבוע וז הייפיצו ,שונא תעושיל לחיימ וניאו 'ה תאמ העושתל
לעב םעל דיתעב ךפהיי לארשי םעש ךכל םילחיימה םירחא םעב שי ,םייוגל
םה וז הייפיצ רואל .[5] ףרוט היראכ םימעה תא סומריש ,תיאבצ המצוע
ואצי וילאש ,םייוגה דגנ דיתעה ברקל הווהב רבכ ןנוכתהל םעל םיארוק
לכו ךירצ לע ךדי םרת" ח קוספ תא שרפל רשפא הז יפל .םתירכהל הרטמב
עוציבב ליחתהל (ינש ףוגב) לארשיל האירק :םינפוא ינשב ,"ותרכי ךיביא
תא האור ללפתמה .'ה לא תינפומה הליפת וא ,םיביואה תדמשה לש לאידיאה
    .םתירכהלו םהילע רבגתהל וילא ארוקו 'ה יביואכ לארשי םע יביוא

וידגנתמל הכימ ןיב חוכיו ללוכ ןודנה יאובנה עטקה היפלש ונתרבס יפל
ארק והיעשי םג .'ה רבד תא והיעשי םע ןיעב ןיע האר הכימש ,רבתסמ
,(חי ל ;זי ח) ותעושיל תווקלו "בקעי תיבמ וינפ ריתסמה" 'הל תוכחל
טקשהב ,תחנו הבושב עשוויהל זאו  ,שושחל אלו חוטבו ךומס תויהל
אל ברחו ,שיא אל ברחב רושא לפנו" :ןכש ,(וט ל ;ד ז) 'הב החטבבו
לארשיל דיתע האור וניא הכימ םג והיעשיכ .(ח ,אל) "ונלכאת םדא
ויביוא לע לארשי ןוחצינב םיחטובה הלאל דוגינב ,תיאבצ המצוע לעב םעכ
                            .אוה-וחוכב                              :תורעה

ןגד ץרא לא ,בקעי ןיע דדב חטב לארשי ןכשיו" חכ גל 'בד לשמל ךכ (1
יררה לע דריש ןומרח לטכ" :ג גלק 'הת ;"לט ופרעי וימש ףא ,שוריתו
           ."םלועה דע םייח ,הכרבה תא 'ה הוצ םש יכ ,ןויצ

"הקדצ (םהרבאל) ול ('ה) הבשחיו 'הב (םהרבא) ןימאהו" לשמל האר (2
                  .(ק"דרו י"שר יפ-לע ,ו וט 'רב)

רבע םא רשא :ונייה ,יומידב ןיידע רבדמ הקיזה טפשמש ,שרפל םג רשפא (3
ךא .ופרט תא ונממ ליצמ ןיאו ,ופרט תא ףרטו סמרו ,תויחה ןיב היראה
         .םדוקה קוספה לש והנבמ יפ-לע קוספה תא ונשריפ ונא

,ךתולעהב ירפס לשמל האר הברה םימעפ וז הדימב ושמתשה םינומדקה (4
         .ה ,ט הטוס אתפסות ;ב השרפ ,חלשב אתליכמ ;חפ השרפ

;י זי ב"מש לשמל) ארקמה ילשמב םיחיכשה םייומידה דחא אוה היראה (5
         .תויחה ןיבמ קזחל בשחנ אוהו ,(י אי 'וה ;ד אל 'שי

                   ןוגרו לאומש 'פורפ

                                               ך"נתל הקלחמה

   עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה