ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

244 רפסמ

ח"נשת ,קלב תשרפ

םיזרא ,םילהא ,םילחנ

סקילפ הדוהי 'פורפ

יחה יעדמל הטלוקפהו לארשי-ץרא ידומילל הקלחמה


,ויטנ םילחנכ" :רמאנ ,לארשי-ינב תונכשממ לעפתמה ,םעלב ירבדב
וילדמ םימ לזי .םימ ילע םיזראכ ,'ד עטנ םילהאכ ,רהנ לע תונגכ
םיזרא ,םילחנ יכ ,עיצנ ןלהל .(ו דכ 'מב) "םיבר םימב וערזו
יניע דגנל ףקשנש ףונה .תונליא ינימ השולש םה בותכבש םילהאו
.'הקשמ הלוכש' ,וחירי תואנ ףונ אוה ,באומ ירהמ הפוצה ,םעלב
יומידכ םעלב ירבדב ורכזנו ,וחירי רוזאב םילדג םניא םינורחאה ינש
םהש וא םימ דיל םילדגה םיחמצל םה בותכבש םייומידה לכ .דבלב
,'ויטנ םילחנכ' ןכו 'רהנ ילע תונגכ' יוטיבה ןמ הלוע ךכ .םיקשומ
,לע-לא הטונו תממורתמ םתרמצש (תיברעב ל'חנ) רמת יצע הארנכ םהש
,'ד עטנ םילהא'ב ןידה אוה ,ונתעדל .'םימ ילע םיזראכ' ןכו
םיצע לש םהיתונוכתו םייוהיז ררבנ ןלהל .םיאלפומ םשוב יצע םהש
.הלא

ויטנ םילחנכ .1

'ויטנ םילחנכ' :ונבותכב רכזנ אוה ונתעדלו ;הל'חנ וא ל'חנ רמתה יורק תיברעב
,ונירבדל .םימ תורוקמכ םילחנ לש םילבוקמה םישוריפל דוגינב תאז .(ו דכ 'מב)
םיפקוזה רמת יצעכ ,ונייה .םיזראו (םשוב ץע) םילהא ,םירמת :הז בותכב ורכזוה
,לחנה יבאב תוארל יתדרי זוגא תנג לא' בותכב ןכו .לע-לא םתרמצ וא םעזג תא
- 'םיבא'ל הארנכ הנווכה ,(אי ו ש"היש) 'םינמרה וצנה ,ןפגה החרפה תוארל
.ןומרו ןפג ,רמת ,זוגא :בותכה הנמ הז יפל .רמתה לש רסובה תוריפ

'ד עטנ םילהאכ .2

'ךיתדגב לכ - תועיצק ,תולהאו רמ' :ךלמה ידגב תא ומשיבש םימשבה םע ונמנ תולהא
'ןומנקו םילהא ,רמ יבכשמ יתפנ' :היתוחוקל תא התפמ תררוסה השיאה .(ט המ 'הת)
םימשב ינימ ובש ,םירישה רישבש ינוימדה םימשבה ןגב םילדג םה .(זי ז 'שמ)
תולהאו רומ ...םינומר סדרפ ךיחלש ...הלכ יתחא לוענ ןג' :ץראב םלועמ ולדג אלש
עבט ,םירישה ריש ,ירפסב הז ןג לע האר ;די-בי ד ש"היש) 'םימשב ישאר לכ םע
.(23 'מע ,הירוגילאו הלילע

םילהא יכ ,םירקוחה לצא לבוקמ םינורחאה תורוקמה תשולש יבגל
,םירובס ונא ףא .ויוהיז תלאשב קר וקלחנו .ינחיר ץעמ וקפוה תולהאו
םיבושח םירקוח תעד דגנכ ,םשוב יצע םה םעלב ירבדב םילהא יכ
,ג"חו ,643 'מע ,א"ח ,ןעדוי רעד הרולפ ,ףעל האר ,יטרמ ןוגכ)
אב אל ,םשובה ץע םע ןאכ םילהא יוהיז' :םינייצמה ,(412 'מע
לבקתנש יוהיז ,להאה יבשע םע םילהא תוהזל עיצמ יטרמ .'ןובשחב
,םיקמנמ םשוב ץעל הנווכה ןיאש םירובסה .םש ,ףעל ע"'ר ידי-לע
תוהזל םיעיצמ םה .ןענכ יאבל עודי היה אלו ,םיקחרממ אבוה אוהש
ינובשע חמצ הז .'להא' הנשמה ןושלב יורקה תוחלמה חמצ םע םילהא
.הברעבש תוחלמה יחטש תא וינומהב הסכמ םימשגה תדר םעש ,דואמ ךומנ
לארשי ינב ילהוא תובבר ,באומ ירהמ הפוצה ,םעלב המדמ הז יפל
יוצמ להאל סחייתמ ףעל ע"ר .להאה יחמצ ידברמל ,הברעב וטשפש
חלמה-םי תעקבבו הברעב דואמ ץופנה (
Meembryanthemum nodiflorum)
םשוגמה להאל שי תומוד תונוכת .םירחאה ץראה ירוזאב יוצמ ןכו
תארוהב ל"זח תורפסב תודחא םימעפ רכזוה להאה .(
M. forskalii)
'ייולהא' וארקנ וב םילכורהש ,ןובס וקיפה ונממו ,ל"נה חמצה
,תירוב ןיינע אלהא' :שרפמ ("להא" ךרעב) ךורעה .(א"ע אפ מ"ב)
חמצל ןווכתנו) 'בשע ןימ ורקיע יכ יתעמשו ...אוה רתנ ןיינעו
דח' שרפמ אוה ,(ב"ע אצ םירדנ) רחא רוקמ ואיבהב םרב .(ל"נה
ןושלבו ,תולהאו רומ םשוב ןירכומה םייוגה' - 'יולהא םייוג ןמ
הנחבהה תיארנ אל ונל ;ןליד יולאה ץעל ןווכתנו .'יאולאליסקא ןווי
םילכורב רבודמ םירקמה ינשב יכ רבתסמו ,ל"נה 'ייולהא'ה ינש ןיב
האר תירובכ ושומישו להאה לע) להאה בשעמ יושע ןובס םירכומה
.(298 'מע ,יארקמה חמוצה םלוע ,ירפסב

םיחמצ םלוה ''ד עטנ' יוטיבה ןיא ,ונתעדל ךא ,אוה הפי הז יומיד
הנומתב בלתשמ וניאו ,הלא (םיטעמ תועובש) םייח ירצקו םיכומנ
.קוספבש םימ דיל םילדגה וא םיקשומה הניג יחמצו םיזרא ,םירמת לש
םיבותכה ראשבש תולהא-םילהא ומכ ,ןאכ 'םילהא' יכ ,הארנ ןכל
- ''ד ביצנד אימשבכ' :סולקנוא םוגרתכו .םימשב יצע אלא םניא
'ןדע יצע' .םינפל ןדע ןגב רומאכ ותנווכו - 'ד עטנש םימשבכ
יצע - 'ןדע יצע לכ והאנקיו ...זרא' :זט-ט-ג אל 'חי הוושה)
.('עטנ רשא ...'ד

תומש םיסחייתמ ארקמב יכ ,איה ונתקסמ תולהא ,םילהא יוהיזל
.
(Aquillaria agallocha) יולאה ץעל הנווכהש יאדול בורק .םשוב ץעל הלא
ך"נתבש םיגומלא-יצע םע - םתוא והיז (א"ע גכ ה"ר) שרדמהו דומלתה
,ירפסב האר םיגומלא-םימוגלא לש יוהיזה תייעב לע) 'םיולא' םשב -
,יולא תירוסב יורק הז ץע .(133-131 'מע ,יונו רעי םימשב יצע
םיננתמה תחפשמל ךייש ץעה .
aloy; xylallon; agallochon :תינוויבו
.ודוהב לדגו

םימ-ילע םיזראכ .3

זראל הנווכה .לארשי םע תא םעלב לש ויומידב ישילשה ןימה אוה
,קרס-יצעל ללוכ םש םה ך"נתב 'םיזרא' םנמא .
Cedrus libani ןונבלה
ונקוספבש ,הארנ ךא .(ט ח"מק 'הת) 'םיזרא לכו ירפ ץע' הוושה
ןונבל יזרא - 'ד יצע ועבשי' :רמאנ םהילעש ,ןונבלה יזראל הנווכה
איבנה י"ע הראות םימל זראה לש הקיזה .(זט דק םש) 'עטנ רשא
המוק הבגו לצמ שרחו ףנע הפי ,ןונבלב זרא' :(ז-ג אל) לאקזחי
לדג זראה .'ותממר םוהת ,והלדג םימ .ותרמצ התיה םיתובע ןיבו
אשנתמ רמתה םגו ,תיקפוא םילדגה ויפנע ךרואב ןייטצמו הבוגל
חרפי רמתכ קידצ' בותכב יוטיב ידיל ואב הלא תונוכת .הבוגל
הלא .(גי בצ 'הת ;בחורל) 'הגשי ןונבלב זראכ (הבוגל אשנתי)
ץע םהל ףיסוהו ,לארשי םע לש ותמצעל למסכ םעלב תשרפב ואבוה
.''ד עטנ םילהאכ' - אלפומ םשובעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה