ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

244 רפסמ

ח"נשת ,קלב תשרפ

?םעלב םע ןותאה הרביד םאה

ןיול קחצי 'פורפ

הרבחה יעדמל בלושמה גוחהחוכיווה לעו החישה לע ,ןותאה רוביד לע - קלב תשרפב רפוסמה
גולגללו םינימאמ לש הבר ההימתל םרג - ונותא ןיבל םעלב ןיב להנתהש
םירבדה ןיב "ןותאה יפ" תא הנשמב הנומ אנתה רבכ .םירפוכ לש
הבושת איה תאז .(ו ה תובא) "תושמשה ןיב תבש ברעב" וארבנש
הנוכת אוה רובידהש העשב הב ,הרביד ןותאהש ןכתיי דציכ ,היעבל
תעמשה לש ןיינע קר וניא ,ןבומכ ,רובידה .םדאה ינבל תדחוימה
.רתויב םיבכרומ םיילכש-םייגולוכיספ םיכילהת לש אלא ,תולוק
יקוח לכש איה אנתה תנווכש ,ריבסמ ,ולש תוינשמה שוריפב ,ם"במרה
וניתובאל ועריאש ,םיסנה לכ ,ןכ ומכ .םלועה ארוב לש הריצי םה עבטה
יקוח תאירבו םלועה תאירב םע דחי "וארבנ" ,ארקמב םירפוסמהו
.םמצע עבטה יקוח םויק םצעמ רתוי םיהימתמ םה ןיא ןכל .עבטה
הז דציכ אלפתהל ןיא - תובא יקרפב הז ןיינעב אנתה תעדל - ךכ
ךרדב םיסנל סחיב ותדמע איה ם"במרה לש תאז הדמע .ןותאה הרביד
.ןותאה רוביד לע הנוש העד ם"במרל ,ןלהל טרופיש יפכ ךא .ללכ

תוהימת לש תרגסמב ,רתויב השקה יכ םא ,תחא ההימת איה ןותאה רוביד
ךכ .םעלבו קלב לש םיעוריאה תולשלתשה רואיתבש םיפסונ םיישקו
,תולאש שמחו םירשע קלב תשרפ שוריפל ותחיתפב הנומ לאנברבא לשמל
:הלא תולאש ןאכ איבנ .ונותאו םעלב ןיינעב תולאש הרשע-תחא ןהמו

אורקל םא" ול רמאו תכלל םעלב תא השרה ךרבתי אוה םא :'ח-ה הלאשה
רמאנ ךלהש ירחא ךיא ,(כ בכ 'מב) "םתא ךל םוק ,םישנאה ואב ךל
"ול ןטשל ךרדב 'ה ךאלמ בציתיו ,אוה ךלוה יכ םיקול-א ףא רחיו"
?ורמאמבו ותושרב אלא ךלה אל אוהו ,(בכ םש)

ךיא יכ ,(הכ םש) "'ה ךאלמ תא ןותאה ארתו" ורמאב :'י-ה הלאשה
שיא םעלב הנה יכ ,ינחורה 'ה ךאלמ תא היניעב הארת ןותאהש ןכתי
ם"במרה] הרומה בתכ רבכו ,ןותאה והארת ךיאו ,ותוא האר אל איבנו
םיגשומ םניא םיכאלמהש ,ב רמאמ במ קרפב ["םיכובנ הרומ" ורפסב
?האובנ הארמב אלא

הרוביד היהש ומכ ,אלפ ךרדב 'ה ךאלמ תיאר התייה םא :א"י-ה הלאשה
ה"בקה הנה יכ ?ותלעותו אוהה אלפה תילכת היה המ ,אלפב ןכ םג
אלא רחא תילכת הזב וניצמ אלו ,חרכהה דצ לע אלא תפומ שדחי אל
הארתש ילבמ ,ול רמאיש רשפא היה רבכ הזו ,םעלב לא ךאלמה רבידש
?ללכ רבדתש אלו ךאלמה תא ןותאה

י"י חתפיו" רמאנ םירובדה ןיינעבש ומכ הז המל :ב"י-ה הלאשה
יניע תא י"י לגיו' היארב ןכ רמאנ אל ,(חכ םש) "ןותאה יפ תא
יניע תא י"י לגיו" רמאנ םעלב תוארבש ,הזמ השק רתויו ?'ןותאה
תוארל היניע םשה הלגש ,ןותאב הככ רמאנ אלו ,(אל םש) "םעלב
.ךאלמה

םש) "ךנותא תא תיכה המ לע" םעלבל ךאלמה תלאשב :ג"י-ה הלאשה
ץחלתו ,ךרדה ןמ התטנש רובעב ,תראובמ התייה ותבושת הנה יכ ,(בל
תאצי המ לע ,ולאשל ךאלמל ול היהו .ויתחת ץברתו ,ריקה לא ולגר
היהש ,ןותאה תאכה לע [והחיכויש] (והאיצויש) אל ?לארשי תא ללקל
!?הנובלע עובתל ךאלמה לע ןותאה ןיינע לטומ המו .ןידב

"ידגנל ךרדה טרי יכ ,ןטשל יתאצי יכנא הנה" ורמאב :ד"י-ה הלאשה
ךאלמה היה םאו ?ךלה הובג תושרב אלהו ,ןטשל אצי המל יכ .(בל םש)
רמול ול היהו ,רתסנ ןושלב "טרי יכ" רמא המל ,םעלב םע רבדמ
!?ךרדה םעלב הועהש ,'ידגנל ךרדה תטרי יכ'

יתגרה ךתוא םג התע יכ ,ינפמ התטנ ילוא" ורמאב :ו"ט-ה הלאשה
ךיאש ,דועו ."ינפמ התטנ ילול' רמול ול היה יכ ,(גל םש) "'וגו
ותכילה לע םעלב היה םא הנה יכ ,ךרדה תייטנב תויחהו הגירהה הלת
היהי אל ,ךרדה ןמ הילע בכור אוה רשא ןותאה הטתש ףא ,התימ בייח
,תמוי המל ,"יתגרה ךתוא םג" רמא ךיא ,תומ ןב היה אל םאו .רוטפ
?השע המ

בצנ התא יכ ,יתעדי אל יכ ,יתאטח" םעלב תבושתב :ז"ט-ה הלאשה
ןעטש ןותאה תאכה לע לצנתהל ול היה יכ .(דל םש) "ךרדב יתארקל
אלשב אטחה היה אלו ,ורבדו םשה תושרב ךלהש ותכילה לעו ךאלמה ול
םשהש רחאמ ,םש בצינש עדיש ףא יכ ,ותארקל בצינ אוה יכ ,עדי
אטחה המ ,(כ םש) "םתא ךל םוק םישנאה ואב ךל ארקל םא" :ול רמא
?הכילהב אטחש

םע םיכלוה ויהש ,באומ ירש ךאלמה תא ואר אל ךיא :ז"י-ה הלאשה
תומדכ ימשג שובלב ךאלמה הארנ םא ?ומע ויהש וירענ ינש םגו ,םעלב
הארנ םאו ;ותוא וארי םלוכש יואר היה ,הלבקה ימכח ירבדכ ,םדא
?וז הגשהל ןותאה העיגה ךיא ,האובנה הארמב

םעלב התוא הכהו ,םימעפ שלש ןותאה התטנ הז המל :ח"י-ה הלאשה
רשפא יתלב [יכ] (לכ) ,רפסמה הזמ רתוי אלו תוחפ אל םימעפ שלש
.ןיינעה יפכ ןוכנו יואר זמרו הבסל הז היהי אלש אוה

אל אוה הנה יכ ?ךרדב םעלבל י"י ךאלמ אצי המ לע :ט"י-ה הלאשה
ארקל םא" :ול רמא אוה יכ .ךרבתי ול רמאש המ תמגוד אלא ול רמא
ותוא ,ךילא רבדא רשא רבדה תא ךאו ,םתא ךל םוק ,םישנאה ואב ךל
ספאו ,םישנאה םע ךל" :ול רמא ומצעב הזכ ךאלמהו ;(כ םש) "השעת
ותאיב ןכ םא התייהו ,(הל םש) "רבדת ותא ךילא רבדא רשא רבדה תא
.הלטבל

הרשע-תחא .תוישוקהו תוהימתה לכ תא בשיי רשא ,ןויער עצומ ןלהל
ןאכ ראותמה עוריאה לכ יכ חיננ םא ,תורתפנ לאנברבא לש תולאשה
םיחילשה וילא ואב רשאכ ,הלילב םעלב םלחש םולח :םולח אלא וניא
:הלא םיחילשל םעלב רמוא ךכ ,הנה .(זי-וט םש) קלב לש םיינשה
'ה יפ תא רובעל לכוא אל - בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא"
,הלילה םתא םג הזב אנ ובש ,התעו .הלודג וא הנטק תושעל ,יקול-א
,םימדוקה םיחילשל םג .(טי-חי םש) "ימע רבד 'ה ףסי המ העדאו
הארנו וכח ,רמולכ ,(ח םש) "הלילה הפ וניל" :םעלב רמא ,םינושארה
הרק ,היינשה ,תאזה םעפב םג .הלילה [םולחב] ילא 'ה רבדי המ
החישה תואצותל תיללכה תרתוכה אוה כ קוספ יכ ןיבהל שי .הזה רבדכ
:ול רמאיו הליל םעלב לא םיקל-א אביו" :םעלב םע םיקול-א לש
רבדא רשא רבדה תא ךאו ,םתא ךל םוק - םישנאה ואב ךל ארקל םא
יפכ םולחה ןכות אב תאז תיללכ תרתוכ ירחא קר ."השעת ותא ךילא
.םעלב לש ותעדותב רייטצהש

םהבש ,םיילמס םימעפל ,םיעוריא ליכמ ללכ ךרדב ,יאובנ םולח יכ ,ריבסהל שי
,םלוחה לש ונוימדלו וייחל םירושק בור יפ לע הלא םיעוריא .םולחה ןכות שבלתמ
תבולשת ,האובנה תוהמל רודחלו ןיבהל םילוכי ונאש המכ דע ,הארנה יפכ םהו
דעו אכ קוספמ ,הנהו .םלוחה לש ויומידו ויתובשחמ םע רוהטה יאובנה רסמה לש
ירקיעה ןיערגהש רחאל ,םולחב םיעוריאה ןכות םיטרפ יטרפב ונל רסמנ ,הל קוספ
ןיב םיחוכיווה ,תרבדמה ןותאה .כ קוספבש תיללכה תרתוכב רמאנ רבכ רסמה לש
,ךאלמה ןיבל םעלב ןיב םינוידה ,ןותאה תא םעלב הכמש תוכמה ,ןותאה ןיבל םעלב
וירענ ינש ויה ןכיה .םולחה יטרפ םה הלא לכ - יאובנה רסמה תוהמ ףוסבלו
םה ?"םידבכנו םיבר"ה םירשה זא ויה ןכיה ?םיעוריאהו םינוידה תעב םעלב לש
,ןכ ומכ .םעלב םע ויה םה ,ץיקהב תישממה הכילהב ,רקובב קר !םולחב ויה אל
םעלבל ןתנ םיקול-אש רחאלש ונל המדנ ,רואיתה הנבמל בל םימש אל םא ,הרואכל קר
לכ ;תכלל םעלבל םיקולא השרמ בוש ףוסבל וליאכו ,ופא הרח בוש ,תכלל רושיא
םג .הירחא םיאבש םולחה יטרפ ןיבל תיללכה תרתוכה ןיב םיניחבמ אל רשאכ תאז
ךכמ םיעבונ ,םנכותבו םנונגסב םימיאתמ םה דימת אלש ,ךאלמה לש םירובידה לכ
.םולחב ןותנ היה םעלבש

,ויטרפ יטרפל םולחה ןכות לכ ונל רפוסמ היינשה םעפב קר עודמ
הניא הרותה ?םולחה לש םיעוריאה טוריפ ןיא הנושארה םעפב וליאו
קיסהל ןתינ אלש תומולחו םיצוחנ םניאש םיטרפ ונל רפסל תחרוט
,םידחוימ םיחקל שי םעלב םלחש הזה םולחב קר .דחוימ חקל םהמ
.םישרפמו םישרדמ םהילע ודמעש יפכ

הנממש ,םולח לש הריוואה חותינ לע תכמתסמ ,הליל םולח לש ויטרפ ונינפלש הנעטה
המכ דוע שיש ןייצנ .םינושה םישרפמה ונייצש תוישוקהו תוהימתה לכ תועבונ
הניא "םולח" הלימה יכ םא ,תומולח לש םינכת ,ונתעדל ,םהש ,ארקמב תומוקמ
.שרופמב םהב תרכזומ

היווח אוה ונותאו םעלב תודוא רופיסהש החנהה יכ ,הרצקב ןייצנ
לש ותעד םע דחא הנקב הלוע ,םעלב לש יאובנה ומולח ,םולח לש
קלחב דוחייב ,"םיכובנ הרומ"ב טרופמש יפכ הז עוריא לע ם"במרה
לכש ,תיבקעה ותחנהמ תעבונ ם"במרה לש תאז ותעד .ב"נ קרפב ג
היווח םה ,ארקמב ונל םירפוסמה המודכו ךאלמ תייאר לכו האובנ
טרפ ,תינרעה ,תינוציחה תואיצמב שחרתהש עוריא אלו ,םולח לש
חותינ לע הנושארבו שארב תכמתסמ תאז הנעט .ונבר השמ תאובנל
האובנה תוהמ לש יפוסוליפ חותינ לע ןכו בי קרפ רבדמב רפסב רמאנה
."ךאלמ" גשומה תרדגה לשו


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה