ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

444 רפסמ

ב"סשת ,רבדמב תשרפ

תוהמאו תולולכ

זועמ רב הנוי

"רתכ"ה לעפמו ך"נתל הקלחמהתאובנל םיעדוותמ ונא (ב עשוה) 'רבדמב' תשרפ תרטפהב
םיסחיה תכרעמ תא האובנה תורפסב הנושארל תראתמה עשוה
םיאושנה השאו רבג ןיבש םיסחי תכרעמכ ,לארשי םעל 'ה ןיבש
,םירוזיחה תפוקתמ לחה ונינפל תשרפנ םיסחיה תכרעמ .וזל הז
.ןיאושינה קוריפב םייאמה רבשמב הלכו ,םידליה תדלוה ךרד
םירצמ תאיציל ךומסה ןמזה תא ראתמה ןושארה םג אוה עשוה
ינב ינש ןיב קודה רשק היה הב ,תילאידיא תולולכ תעכ
הרענל גאד רבגהש ךכב האטבתה םיסחיה תוידדה .גוזה
התוא רטעו הימורעמ תא הסיכ ,ןוזמ הל ןתנ ,לכה תרסח
לע הצפח שפנב וירחא הכלה הדיצמ הרענה [1].םיטישכתב
םיזמרנו םילוע הלא םיטרפ .רבדמל הכילוה רבגהש ףא
ןוקית רואיתב דחוימב םיטלוב ךא ,ב קרפב םינוש תומוקמב
תילאידיאה הפוקתה לא השאה תא רבגה ריזחמ זא ןכש ,בצמה
יכנא...ןכל" :התבהא תא שדחל ידכ םוקמ ותואל התכלוה ידי לע
קמע-תאו... הל יתתנו .הבל-לע יתרבדו רבדמה היתכלהו היתפמ
התולע םויכו הירוענ ימיכ המש [2]התנעו הוקת חתפל רוכע
הלחתהה יכ ןייצמ םג איבנה .(זי-זט ,ב) "םירצמ-ץראמ
ךיתשראו םלועל יל ךיתשראו" :התמדוקמ הבוט אהת השדחה
.(אכ ,םש) "םימחרבו ...טפשמבו קדצב יל

םידודנה תפוקת תא ראתמו עשוה תובקעב ךלוה והימרי
תובטהל תוסחייתה ןיא .גוזה לש שבדה חרי תפוקתכ רבדמב
רשקה אלא [3],שיאב השאה לש התוקבדל ואיבהש תוירמח
יתרכז 'ה רמא הכ" :רבדב היולת הניאש הבהאכ ראותמ
ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתלולכ תבהא ךירוענ דסח ךל
תחירפל םימיאתמ םניא םוקמה יאנת (ב ,ב) "העורז אל
וילא הרענה לש הסחיב האור רבגהש אלפי אל ןכ לע ,הבהא
[4].וילאמ ןבומכ ולבקמ אוה ןיאו ,דסח -

תכרעמב הלחש תורדרדיהה תא הלתש ןושארה םג היה עשוה
אקווד .השאה לש הזולנה התוגהנתהב ,גוזה ינב לש םיסחיה
איה אלא ,האמצו הבער ,רבדמב תאצמנ הניא איה רשאכ
םירבגל הנופו הגוז ןב תא תשטונ איה ,בוט לכב תעפושמ
ירחא הכלא הרמא יכ םתרוה השיבה םמא התנז יכ" :םירחא
,(ז ,ב) "ייוקשו ינמש...ירמצ ימימו ימחל ינתנ יבהאמ
םהב השועו ויתונתמ לכ תא תלטונ איה - לכמ עורגהו
הרמא יכ" :ןיאושינה דסומ תא תרערעמ ךכבו ,הערל שומיש
יכ העדי אל איהו… ימימו ימחל ינתנ יבהאמ ירחא הכלא
הל יתיברה ףסכו רהציהו שוריתהו ןגדה הל יתתנ יכנא
.(י-ז ,ב) "לעבל ושע בהזו

ויקולא תא שטונ םעהש ןכתי ךיא :ההימתה תא שיגדמ הימרי
עודמ...לארשיל יתייה רבדמה" :רמואו ,הבוטה ץראב אקווד
ימעו...הידע הלותב חכשתה .ךילא דוע אובנ-אול ונדר ימע ורמא
התייה הלכה םא (בל-אל ,ב) "רפסמ ןיא םימי ינוחכש
ץרא-לא האיבה רשאכ הבוהא תא החכש דציכ ,רבדמב הנמאנ
היתולועפ תא הנגמ עשוהכ אוה םג ?הבוטו הירפ לכאל למרכה
...העבג-לכ-לע יכ" [6]:עשוה לש ונושלכ הטוב ונושלו [5],תונזכ
םיפש-לע ךיניע-יאש",(כ ,ב) "הנז העצ תא ןנער ץע-לכ תחתו
,רבדמב יברעכ...תבשי םיכרד-לע תבכש אל הפיא יארו
.(ב ,ג) "ךתערבו ךיתונזב ץרא יפינחתו

:תדגובה השאה תומד תא וליפכהב םג עשוהמ הנוש הימרי
ינבבס" :יכ ,םירפא איה ,לארשי תוכלמ תא קר חיכוה עשוה
לא-םע דר דע הדוהיו ,לארשי תיב המרמבו םירפא שחכב
םיטבשה תרשע תולג רחאל לבא ,(א ,בי) "ןמאנ םישודק-םעו
הימרי ראתמ ןכל ,הנמאנ הכ הניא הדוהי תוכלמש רבתסי
,([7]הדוהי הדוגבו לארשי הבושמ) תורקפומ תויחא דמצ ג קרפב
הדמל אל יכ ,הדוהי הדוגב ,הריעצה איה ןהבש העורגהש
.הריכבה לש השנועמ חקל

יפלכ סחיב אוה הימרי לצא לחש רתויב טלובה יונישה
גוזה ינבל ודלונש םידליה תא ראתמ עשוה [8].םידליה
רשקמה טוחכו ,דחמ גוזה ינב ןיב רשקל עירפמה םרוגכ
"םינונז ינב" םה יכ םהמ גייתסמ םנמא באה .ךדיאמ םהיניב
,ותשא לש היתודיגב תא ול םישיחממ םהו ,"ימע אל"ו
תכרעמ ןוקיתב ןיינועמ ןיידע אוהו ,הינב םהש ןויכ ךא
וברעתיש םהילא הנופ אוה ,הניבל וניב היוקלה םיסחיה
הנזא הטת ילוא ,םמא לע םתעפשה תא וליעפיו ךוסכסב
החוליש :יוצר אלה דעצה ענמיו ,םהל התבהא חוכמ םהירבדל
יכ ,וביר םכמאב וביר" :ריצפמ אוה ןכ לע .השאה לש
[9].(ד ,ב) "השיא אל יכנאו יתשא אל איה

תמועל ,אטח אל ןידעש אבה רודה םה םאה ?םידליה םה ימ
םה אמש וא ?(ע"בארו י"שר תעדכ) יחכונה רודה םאה
בורל דוגינב ל-אל םינמאנ ןיידעש לארשימ םידיחי םתוא
םמעב תורתהל םיכירצש םיאיבנה םה אמש וא ?(ק"דר תעדכ)
תפוקתבש םיאור ונא ךכ ןיבו ךכ ןיב ?(ם"יבלמ תעדכ)
תורמל ,םמאמ םיבוטש ימ לאכ םינבל תוסחייתה שי עשוה
.םוגפה םרוקמ

הלאכ תונחבה תושעל היה רשפא יא רבכ תיבה ןברוח רודב
ךשמב םחיכוהל םיאיבנ רבכ וחלשנ ןכש ,םינבל םאה ןיב
לע .הבושתב םעה תא ריזחהל וחילצה אלו ,תורוד המכ
:םהיתובא ואטחש אטח ותואב םינבה תא הימרי םיתכמ ןכ
יתיכה אושל .'ה-םאנ יב םתעשפ םכלכ ילא ובירת המל"
לשמה ןושלבו ,(ל-טכ ,ב) "וחקל אל רסומ ,םכינב-תא
ועבשיו ינובזע ךינב ,ךל-חלסא תאזל יא" :הנוזה םאה לש
"ודדוגתי הנוז תיבו ופאניו םתוא עבשאו םיהל-א אלב
ןכ לעו הינבב םג רבכ קבד םאה אטח ,רמולכ .(ז ,ה)
הימרי םיגדמ לשמנב םג .םהל אלו הל אל ,חולסל רשפא יא
םינבה" :החפשמה םוחתמ רואית ידי לע תטלחומה התחשהה תא
קצב תושל םישנהו שאה-תא םירעבמ תובאהו םיצע םיטקלמ
ןעמל םירחא םיהלאל...ךסהו םימשה תכלמל םינוכ תושעל
הבושתל ררועל אוה תושעל רתונש לכ .(חי ,ז) "ינסעכה
,"םכיתבושמ הפרא םיבבוש םינב ובוש" :םינבה רוד תא
,ג) "וניהל-א 'ה התא יכ ךל ונתא וננה" :ונעיש הוקתב
תורשפאש ,הלעבמ הוקיחרה הכ היאטח ,השאל רשא .(בכ
לצא תרמגומ הדבועל הכפה עשוה לצא הזמרנ קרש דוריפה
התיהו ותאמ הכלהו ותשא-תא שיא חלשי ןה רמאל" :הימרי
איהה ץראה ףנחת ףונח אולה ,דוע הילא בושיה רחא-שיאל
[10]?(א ,ג) "'ה-םאנ ילא בושו םיבר םיער תינז תאו

המחנה רואיתב הימרי לצא ףסונ יוניש רובעת םאה תומד
,םמא םמדקת אל ,םהיבא לא םינבה ובושי רשאכ .הדיתעה
ןכ לע ,ןושארה הלעב תיבל התרזח תורשפא הללשנ ירהש
הינב לע םימחר תררועמ וזו ,תינומדק םא לש תומד הלוע
הכבמ לחר םירורמת יכב...עמשנ המרב לוק" :הנממ וקחרש
.(די ,אל) "ונניא יכ הינב-לע םחנהל הנאמ הינב-לע
םיעשעש דלי םא םירפא יל ריקי ןבה" אוה םינבה דחא
ול יעמ ומה ןכ-לע ,דוע ונרכזא רכז וב ירבד ידמ-יכ
ןב ותוא אוה הז םירפא .(טי ,אל) 'ה-םאנ ונמחרא םחר
הספא אל ןיידע יכ ,ותיבמ קחרי אלש הוויק דוע עשוהש
יתרמאו המחר אל-תא יתמחרו" :החפשמהו תיבה ןוקיתל הוקת
.(הכ ,ב) "יהל-א רמאי אוהו התא-ימע ימע-אללןגדה הל יתתנ יכנא יכ העדי אל איהו :אי-י ,ב האר [1]
בושא ןכל .לעבל ושע בהזו הל יתיברה ףסכו...שוריתהו
.התורע-תא תוסכל יתשפו ירמצ יתלצהו... ותעב ינגד יתחקלו

ע"באר :הזה לעופה תועמשמל םישרפמה ןיב המכסה ןיא [2]
ןושלמ) רבדמב ןוכשת :שריפ י"שר ,רישת :ושריפ ק"דרו
(A. A. Macintosh, HOSEA, (I.C.C.),1997) שוטניקמ ,(ןועמ
לע 'םישרשה' רפסב חאנ'ג ןבא הנוי 'ר תובקעב שריפ
,הבושק היהת :(דכ-גכ ,ב) 'וכו םימשה תא הנעא" קוספה
.הבל םישת
השועש בוטה תא שיגדמ ,תאז תמועל (זט קרפ) לאקזחי [3]
תקונית :ותלמחו ותובידנ ,ודסח תא ,הרענה םע שיאה
רבגהו ,הדשב תכלשמ תאצמנ ,ןגמ תרסחו המוריע ,המוי תב
לבח תתירכב לחה ,הרוסחמ לכל גאודו הילע ויפנכ שרופ
היתולולכ ברע םיידעב הטושיקב הלכו ,התכיסו התציחר ,רובטה
םיטרפב ,וכרדכ לאקזחי ביחרמ ךכב .הרגבו הלדגש רחאל
הרורבה הנומתה תא ,ןוימדל הברה ריתוהל ילב םיישחומ
היתגצהו המרע הנטישפא-ןפ" :עשוה הילא ןוויכש ידמל
.(ה ,ב) "אמצב היתמהו ... רבדמכ היתמשו הדלוה םויכ
.דרפנב ןויד שורד ותאובנל ךא ,אשונל סחייתמ והיעשי םג
תא הכורב רמאיו" :תורל זעב לש וסחי הזל המוד [4]
ירחא תכל-יתלבל ןושארה-ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה יתב 'הל
.(י ,ג) "רישע םאו ... םירוחבה
רסתו" :תונזב ךורכה ינפוגה דצל זמור םג עשוה [5]
זמרהו ,(ד ,ב) "הידש ןיבמ היפופאנו הינפמ הינונז
קרפב לאקזחי לש יטסלפה ורואיתב גשגשיו חמצי הזה
.גכ
ידכב טרפ ףאב ךסוח וניאש ,לאקזחי ןושלכ אל ךא [6]
ירחאמ הטוסה השאה תדרוי וילא הגרדמה לפש תא ראתל
.הלעב
.'הבילהא'ו 'הלהא' תארקנ ןה גכ לאקזחיב [7]
הישעמו תיטננימוד הכ איה השאה תונז לאקזחי לצא [8]
םידליה ןכלו ,יהמיא שגר לכ תדבאמ איהש ,םידירחמ הכ
תעגופ איה םיתעל .עמשמ יתרת ,הישעמל ןברק םילפונ
רשא...ךינב-תא יחקתו" :היתורטמ גשה ןעמל רישי ןפואב םהב
יטחשתו .ךיתונזתמ טעמה לוכאל םהל םיחבזתו יל תדלי
םה םיתעל .(אכ-כ ,זט) "םהל םתוא ריבעהב םינתתו...
ושינעיש הלא יכ ,השינעה ןמז עיגמ רשאכ היאטחמ םילבוס
שנועה ןכאו .(וכ ,גכ) "וחקי ךיתונבו ךינב המה" התוא
הלעב יפלכ ןה הישעמ תרמוח תא םאות לאקזחיב הל ןתינש
,השאה לש החולישב קפתסהל רשפא יא יכ ,הידלי יפלכ ןהו
המח םד ךיתתנו םד תכפשו תופאנ יטפשמ ךיתטפשו" אלא
בחור היהי םיאטחה לש טוריפה בחורכ .(חל ,זט) "האנקו
רכזנ וב גכ קרפב ןהו זט קרפב ןה ,םישנועל טוריפה
קדקודמ רואיתל הדירי דע ,תורקפומה םישנה יתש לש ןטפשמ
המלסהה .(הכ ,גכ) "וריסי ךינזאו ךפא" ןיעמ םיטרפ לש
שינעמה אוה םיקולא עשוהבש הדבועב םג תאטבתמ השינעב
הנליצי-אל שיאו היבהאמ יניעל התלבנ-תא הלגא התעו" :תורישי
:הב םימקונ םמצע םיבהאמה לאקזחיב ךא ,(בי ,ב) "ידימ
תאו םהילע תברע רשא ךיבהאמ-לכ-תא ץבקמ יננה ןכל"
,זט) "םדיב ךתא יתתנו … תאנש רשא-לכ לע תבהא רשא-לכ
.(ךליאו בכ ,גכ ןכו ;ךליאו זל
תא תונייצמ "השיא אל יכנאו יתשא אל איה" םילמה [9]
הקמנהה תא תווהמ ןהו ,השאה ישעמ לש תיחרכהה האצותה
.םתיב סרה אוה ןיאושינה סרה יכ ,םמאב םינבה בירל
.ןישוריג תלומרופ ןיעמ וזש תינשרפ תורשפא םג תמייק
ןייעמה אצמי תורחא תולאשבו תאז הלאשב ףסונ ינשרפ עדימ
םילמל ותונשרפ .(ליעל 3 הרעה האר) שוטניקמ לש ורפסב
רבסה תנתונ הניא 'השיא אל יכנאו יתשא אל איה יכ'
.םירוהה ןיבש ךוסכסב םידליה וברעתי עודמ קפסמ
,הבושתב תרזוחש תישנ תומדל סחייתמ הימרי רשאכ [10]
ךירע-לא ... לארשי תלותב יבוש" :השאכ אלו תבכ הגיצמ אוה
.(אכ-כ ,אל) "הבבושה תבה ןיקמחתת יתמ-דע .הלא