ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

444 רפסמ

ב"סשת ,רבדמב תשרפ

הרות ןתמב הוונעו הוואג

ץיבורוה ימרכ רוספורפ ברה

תונבל השרדמהךרד לעו הרות לע םירוהרה הלעמ הרות ןתמ ינפלש תבשה
(ב ,טי 'מש) "רהה דגנ לארשי םש ןחיו" בותכ .הדומיל
םשב אבומ .הרותה תלבקל הנכהה לע םידמל ונא ןאכמו
הבושח הווצמל הנכההו שיש ארוגידסמ בקעי םהרבא 'ר
לארשיל םהל ןתנש אוה ה"בקה אלהש ,המצע הווצמה ןמ
.םמצעמ לארשי ושע - הנכהה תא לבא ,הרותה תא

ונימכחו ,יסחי ןפואב ךומנ וניהש ,יניס רהב הנתינ הרותה
אתקיספ) .הוונעה תדימל הרות ןיב רשקה תא ךכמ ודמל
:('וגו בירקמה יהיו ה"ד 'ז השרפ יתבר

םדא תואג 'דובכ ךמתי חור לפשו ונליפשת םדא תואג'
רמול םיאגתמ םלועה ףוסמ ואבש למרכו רובת הז ונליפשת
חור לפשו ,הרותה תא ןתונ ה"בקה ונילעו םיהובג ונאש
י"עו ,ךומנ ינאש רמול ומצע ליפשהש יניס הז דובכ ךמתי
דריש הכזו הרותה וילע הנתינו וילע דובכ ה"בקה ךמת ןכ
'יניס רה לע 'ה דריו' רמאנש וילע דמועו ה"בקה וילע
.'וגו

תא םג תנייפאמ ,הרותה ןתמ תא הנייפאש הוונעה תדימ
הרות דומלת תוכלה) קסופ ם"במרה .הדומילו הרותה תלבק
:( א"ע ,ז תינעת 'סמ ןייעו ,ג קרפ

,"םימל וכל אמצ לכ יוה" רמאנש םימכ ולשמנ הרות ירבד
ןילחזנ אלא ןורדמ םוקמב ןיסנכתמ םניא םימ המ ךל רמול
םניא הרות ירבד ךכ ,ןרובשא םוקמב םיצבקתמו וילעמ
לפשו אכדב אלא בל הבג לכ בלב אלו חורה יסגב םיאצמנ
יגונעתו תוואתה ריסמו םימכחה ילגר רפעב קבאתמש חור
אל םא וייח ידכ טעמ םוי לכב הכאלמ השועו ובלמ ןמזה
.הרותב קסוע ולילו ומוי ראשו לכאי המ ול היה

תדחוימ בל תמושת ושידקה רסומהו הדגאה ילעב ונימכח
ותשיג תמסרופמ .הוואגה תדימ - הכופיהלו ,הוונעה תדימל
איהש תינוניבה ךרדב תכלל שי תודימה לכבש ,ם"במרה לש
ךרד ןיא ,הוונעה תדימל רשאב םרב .תווצקה ןיב עצמאה
:(ב קרפ תועד תוכלה) תינוניב

קחרתי אלא תינוניבב ןהב גוהנל םדאל ול רוסאש תועד שיו
ךרד ןיאש ,בל הבוג אוהו ,רחאה הצקה דע דחאה הצקה ןמ
היהתו חור לפש היהיש אלא ,דבלב וינע םדא היהיש הבוטה
'דאמ ונע' וניבר השמב רמאנ ךכיפלו ,דאמל הכומנ וחור
יוה דאמ דאמ' םימכח ווצ ךכיפלו ,דבלב ונע רמאנ אלו
רמאנש רקיעב רפכ ובל היבגמה לכש ורמא דועו ,'חור לפש
אתמשב ורמא דועו .'ךיהל-א 'ה תא תחכשו ךבבל םרו'
.התצקמ וליפאו חורה תוסג היב תיאד ןאמ

.הוואגה תדיממ ןורחאה הצקה לא הקחרה ןכ םא שרוד ם"במרה
תבר איה הוואגה תדימ לש התונגב תקסועה רסומה תורפס
לש התונגב וכיראה רסומ ילעבו םינשרפ ,םינשרד .ףקיה
תוירסומ תוטישבו תותדב םג התוא וניגש ומכ ,וז הדימ
הטישמ תושקבתמה תולאשה תא ולאש דואמ טעמ םרב .תורחא
הרוק המ .תימצעה ותלעממו ותובישחמ טיעמהל םדאמ הפצמה
?תינוציק חור תולפשל ומצע ךנחמש ימ לש ימצעה דובכל
לעב היהיש ךירצ םעה תא גיהנהל ידכש ,גיהנמ השוע המ
םע ,הריתי הוונע םע דחא הנקב תולוע ןניאש תונוכת
?חורה תולפש

סנבורפב תוגההו הכלהה ילעב ילודגמ ,יריאמה םחנמ 'ר
הוונעהו הוואגה תודימ אשונב קסע ,ג"יה האמה ףוסב
ותשיג .(ישימח קרפ ןושאר רמאמ) "הבושתה רובח" ורפסב
.הוואגה תדימ לש תבכרומ הסיפת הלגמ

םויב"ש רמאנ אישנה הדוהי 'ר לע אלה לאוש יריאמה
:(א ,טמ הטוס) "הוונע הלטב ,יבר תמש

תעשבש (ב"ע ,גק) תובותכ דומלתב וילע ודיעה הז לכ םע
ותואישנב גהנתיש ,וירחא אישנ ראשנה ונבל הוצ ותריטפ
;'םימרב ךתואישנ גוהנ' ,וילע ל"ז רמאש אוהו הררשו הואגב
הרתי הונע תדמב וייחב םסרפתהו עדונש ימב רשפא ךיא
רשא תומה תעב יכ ףא ,הואגה תדמ וירחא ריאשהל הויצ
.לרע בל לכ ענכהו האג לכ לפתשה תע אוה

תיתוגיהנמ הירואית חסנל יריאמה תא האיבמ וז הלאש
.תיתואישנ הגהנהל הוונע ןיבש חתמה םע תדדומתמה

,הבושתב רוזחל ידכ ונממ קחרתהל בייח םדאהש םירבדהמ דחא
לכ שרוש איה הוואגה .הוואגה תדימ איה ,יריאמה רמוא
הרכהה תא םדאהמ תענומ איהש םושמ ,תוילילשה תודימה
.הבושת לש תורשפאה תא ונממ תענומ תאז תובקעבו ,ואטחב

רוקמה רחא שופיחו הוואגה תדימ לש תוערגמב ןויד ירחא
םיקוספ שיש יריאמה המת ,הרותה ןמ הוואגה תא רוסאל
,הוואגה תדימל תורושקה תונוכת םיחבשמ הרואכלש ך"נתב
חור תרקי .(זכ ,זי ילשמ) "הנובת שיא חור רקי" :ומכ
חבשל ,אופא ,הכוז הוואגה תדימל דואמ הבורקכ תיארנה
תססובמ יריאמה עיצמש םירבדה תנבה .ילשמ רפס לעבמ
הוואגה איה ןהמ תחא הדימ קרש ,הוואגה גרדמ לש הסיפת לע
וא תובורק תודימ ןה רתיה וליאו ,היוצר אלה תילילשה
:(הבושתה רוביח) תוכרצנ ןה םרב ,הוואגל תומוד

הנושארה ,תוגרדמ עבראל הקולח תאזה הדמה יכ רמואו
,תואשנתה וא הררש םשב תארקנ תינשהו ,הואג םשב תארקנ
לוסלס םשב תיעיברהו ,חור תרקי םשב תארקנ תישילשהו
.תעדה תויקנ וא

ונוחטיב איה ,האגה םדאב יריאמה האורש תירקיעה הנוכתה
דבכתהלו ורבח תא חצנל ןוצרהו ,ולצא תמאהש גלפומה
דובכב אלא תמאב םינינועמ ריהיהו האגה ןיא .ורבח ןולקב
תלבקב ,הרותה דומילב םדאב תעגופ תאזכ הדמע .חוכבו
הוואגה ןמ קחרתהל שיו ,הרבחה ךותב ודוקפתבו תווצמה לוע
.הוונעב קובדלו

הוואגל תוברקתמכ םהינפ לע תוארנש תורחא תודימ שי ,םרב
.תישונאה הרבחב דואמ תוכרצנ ןה לבא ,הל תומוד וא
ףיסומ ,עודיכו ,יתוגיהנמ חוכ םהב שי םעבטמש םישנא שי
."הגהנהה רדעהב ודספהו גיהנמל ךירצ בושיה םויק" ,יריאמה
תואשנתההו הררשה תודימב שמתשהל איה גיהנמה לש וכרד
ריסהלו בושייה תא םייקל ,הלת לע תמאה תא דימעהל ידכ
ידכ אשנתהל בייח לשומה .םדא ינבמ םיקזנהו תוערה תא
הזכ לשומ ,תאז םע דחי .אטחה תא תמלובש המיא ליטהל
הגהנהו הוונע ןכש ,ומצע יניינעב וינע תויהל לוכי
היה ךא ,וינע היה ונבר השמ .וז תא וז תורתוס ןניא
רעוכמ השעמ לכב האנקה תילכת אנקל" הגהנהה חוכ וב
ןינעכו ירצמה ןינעכ תורבגתה תילכת ולוטיבב רבגתמו
,ונבר השמ לש ותונתוונע תא דימעמ יריאמה ."לגעה השעמ
המרגש ןהכה ןורהא לש חורה תולפש לומ ,גיהנמ ותויהב םג
השעמ תא עונמל חילצה אל הז ללגבו ,"האריו תוכר"ל ול
.לגעה

ותאווצ ןיבל יבר לש ותונתוונע ןיב ,ןכ םא ,הריתס ןיא
תועמשמ ."םידימלתב הרמ קורזו םימרב ךתואישנ גוהנ"
.אל - חור תולפש ,ןכ - הוונע :איה םירבדה

םידבוכמ םישנאל םג ?גיהנמ וא ךלמ וניאש ימל רשאב המו
"חור תרקי" .םתגרדמ יפל םהל יוארש ימצע דובכ לש ףר
,"תוטוידה"כ גהנתהל םהל רוסאו םימכח ידימלתל דחוימב איה האי
םיבייח הרותה דובכ לע .םהב לזלזל םירחאל םורגתש הרוצב
.םיטושפו םיסג םישנאמ קחרמ רומשל יואר ןכלו ,רומשל
ח"ת"ש ,(ב"ע ,ה) הטוס תכסמב ארמגב יריאמה לש ודוסי
רמולכ" ,הוואג לש "תינימשב הנומשמ דחא וב אהיש ךירצ
(ללכה ןמ הייטס םג שיש ףא לע) ללכל החכוה ."רעזמ טעמ
יפ לע ,ב"ע ,ה) הגיגח תכסמב רופיסהמ יריאמה איבמ
.134 'מע הבושתב רוביחב וישוריפ םעו יריאמה תסרג
:(תירבעל םוגרת ןה םיעבורמ םיירגוסב תופקומה םילימה

וטמ יכ ,[ךרדב וכלה] אחראב ילזא ווה אייח 'רו יבר
ועיגהשכ] ןנברמ אברוצ אכה אכיא ימ ירמא ארתא אוההל
,והל ירמא ?[םכח דימלת ןאכ שי םאה ולאש םיוסמ םוקמל
דימלת שי םהל ורמא] אוה םיניע רואמו ןנברמ אברוצ אכיא
תא בות יברל אייח 'ר היל רמא .רוהנ יגס [אוהו םכח
היפא ליבקאו אנא ליזא ;ךתואישנב לזלזת אלו ליזת אלו
ךלא ינא ;ךתואישנב לזלזל םורגל אל ידכ ךלת לאו בש]
יברב יבר ריצפה רמולכ) הירתב לזאו היפקת .[וינפ לבקל
ירבד עומשל ותוואתה בורמ ולוקב עמש אלש ל"ר ,אייח
ודרפנ רשאכ] הינימ ירטפמ ווה יכ .(וירחא ךלהו םימכח
,םיאור םניאו םיארנה םינפ םתלבקה םתא םהל רמא [ונממ
הניאו האורש הניכש דובכ ינפ וארתו וכזתש ןוצר יהי
רמולכ) ?אה ךל עימש ןאממ יברל אייח 'ר היל רמא .תיארנ
ינפ תלבקה רחא רזחלו ךלילו ךדובכב לקהל תדמל ןכיהמ
םהמ תדמל אלש רחא ,םימכח ידימלת םהש פ"עא ,םירחא
ךאיביש םילוח םניאשו ,ברה ינפ תלבקה תוצמ הזב ךחירכיש
עימש בקעי 'רד היקרפמ ול בישהו .(םילוח רוקב הז לא
לבקמ הוהד ליגר הוהד ,[יתעמש בקעי 'ר לש ותשרדמ] יל
היל רמא ,ןיקזהשכ 'יפ ,שק דכו אמוי לכב היברד היפא
ול רמא] רמ ליכי אלד יפא ילובקאל רמ ות ריעטציל אל
.[תנקזש ללגב ינפ תא ליבקהל לכות אלש רעטצהל אל ובר
המ ןטק ןיינע הז םאה] ביתכד יאמ רטוז ימ היל רמא
םימכח הארי יכ תחשה הארי אלו חצנל דוע יחיו' [בותכש
תחא לע םהייחב ךכ םתתימב םימכח האורה המו ,'ותומי
ותגהנה ססכטמו ול דמלמ אייח 'ר היהש הנה) !המכו המכ
רחא רחאה םכחה ינפ ליבקהלו ךליל ודובכב לקהל אלש
ויתודמ לע ריבעמ ה"ע אוהש אלא ,ותוארל ול ןמדזנ אלש
.(םימכח ירבד עומשל ףסכנ ותויהלו המכחה דובכ תנוכל

םורגל אלש ידכ אישנה הדוהי 'ר לש ודובכל גאד אייח 'ר
דימלתמ הכרב לבקל יוארה ןמש רבס יבר .ותואישנב לוזלזל
חורה תרקי תדמ תא םג הזמ דמול יריאמה .ששח אלו ,םכח
.רותיוו לש תורשפאה םגו םימכח לש

,תפסונ הירוגטק איה "תעדה תויקנ וא תודימה לוסלס"
הניא תעדה תויקנב תוגהנתה .םדא לכל היוארה הדימ איהו
יוארה ימצע דובכ לש תיסיסב המרכ אלא הוואגכ תבשחנ
תואגה" :ברע ילשמ יפ לע הזל ארוק יריאמהו ,םדא לכל
תודימ םדאהמ תענומ איה ןכש ,"תולועפה בוט הדילומה
םילשוריבש תעדה ייקנ" לש םהישעמ .םינוגמ םירבדו תותוחפ
םתוח ימ ןיעדוי ןכ םא אלא רטשה לא םימתוח ויה אלש
השיגל סיסבכ םישמשמ ,(א"ע ,גכ ןירדהנס) "...םהמע
היוארה הדימ איה ,תעדה תויקנ וא תודימה לוסלס .תאז
םדאל רוסא .תוריהי וא הוואגל יוטיב הב ןיאו םדא לכל
םרמאמ תועמשמ וזו ,ךרע רסחלו תוחפל ומצע תא קיזחהל
ךרעב תיחפמש ימ ."ךמצע ינפב עשר יהת לא" :םימכח לש
ןכש ,תודימה תותיחפב גהנתהל ליחתהל לולע ולש ימצעה
הלולעה הדימ - שפנ תותיחפ איה תעדה תויקנ לש ךפהה
.םדאל קיזהל

תדיממ הקחרהה לש התובישח תא שיגדמ יריאמה ,םוכיסל
קיחרהל בייח םימעפלש הבושת לעבל דחוימבו ,הוואגה
גרדמה םרב .ןוכנה ןוזיאה תא גישהל ידכ ינשה הצקל
הוואגה ןמ הקחרההו ,ומוקמב ראשנ הוואגל תומוד תודימ לש
םלוכ םישמשמ תעדה תויקנו חורה תרקי ,הררשה םע דחי
.םדאה תוגהנתהל בכרומ לדומכ