ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

498 רפסמ

ג"סשת ,רבדמב תשרפ

"םירבחל לארשי לכ השוע איהש ריע" - םילשורי

סוארק קחצי ר"ד ברה

תונבל השרדמהםילשורי ...םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמע" קוספה
לביק (ג-ב ,ב"כק 'הת) "ודחי הל הרבחש ריעכ היונבה
הרושקה תיטילופואיג תועמשמ לארשי תנידמ לש המויק תונשב
תמחלמ דע היוצחה םילשורי ;לארשי תנידמ לש הירוטסיהל
.וזה המחלמה רחאל המלשה םילשוריו ,םימיה תשש

.תונוש תויועמשמ ול ונתינש הארנ קוספה תא ןחבנ םא
ריע" :תיתכלה תועמשמב ותוא שרוד יול ןב עשוהי 'ר
,ג"פ הגיגח ,ימלשורי) "םירבחל לארשי לכ השוע איהש
.("תורהטה לע םינמאנ ויהיש" :השמ ינפ םש וארו ,ו"ה
הרוביח ,תיזיפטמ תועמשמב הז רוביח ריבסה ןנחוי 'ר
תינעת ,ילבב) הטמ לש םילשורי םע הלעמ לש םילשורי לש
עשוהי 'ר לש ארמימה תא וטיה םיבר םינשרד .(א"ע ,ה
.תיתרבח תועמשמ הל וקינעהו תיתכלהה התועמשממ יול ןב
קוספ לש יתרבחה רבסהה תא תמאמ רומזמב ןויעש יל הארנ
.םילשורי לש הדוחיי והזו ,הז

ידומלתה ןוידב יוצמ םילשורי לש יתרבחה ןפל יוטיב
:םילשוריל םירושקה םייטקרפ םיאשונב (בפ ףד) אמק אבב תכסמב
ןישוע ןיא :םהיניבו "םילשוריב ורמאנ םירבד הרשע"
ןישוע ןיא ,תותפשא הב ןישוע ןיא ,תוארטסוזגו ןיזיז הב
תונקת .דועו םילוגנרת הב ןילדגמ ןיא ,תונושבכ הב
רזע יקוח - ונימי ןושלבו ,תוילפיצינומ תונקת ןה ולא
,שדקמה תשודקל תורושק ולא תונקת !ךכ ןכאו .םיינוריע
.האמוטלו םילגרה ילועל

הצובק הנשי םילשוריב םילח םניאש םירבדה תרשע ןיב
,םיתבה תערצ תאמוט יניד הב םילח אל :העיתפמ ,תפסונ
ומייקתי ו"ח םא םגו ,הפורע הלגע יניד הב םיפקת אל
ךילהה הב עצובי אל - תחדינה ריע לש םינוירטירקה הב
שי שדוקה ריעב אקווד הרואכל ירהו .תחדינה ריע לש
הב םיפקת אל עודמו ,לקהל אלו ,ולא םיאשונב רימחהל
?וללה םינידה

הדבועה איה וז הצובקל ףתושמהו ארמגב עיפומה קומינה
,בי אמוי) אמק אנת תעדל ,םיטבשל הקלחתנ אל םילשוריש
ריעו הפורע הלגע ,תיבה תערצ - םירקמה תשולשב .(א"ע
תיבה תערצב .תולעבה אוה םינוירטירקה דחא - תחדינה
,ד"י 'קיו) "םכתזחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו" :רמאנ
.ראשב ןכו ,םדא ףא לש ותזוחא הניא םילשוריו ,(דל
שממל ןתינ אל ירה םיטבשל הקלחתנ אל םילשוריש ןוויכו
.הב םיפקת םניא ולא םיניד ךכלו ,תולעב הב

אל םילשוריש הכלהב תינויערה תועמשמה יהמ ןייעל שיו
תועמשמ םילשוריב הלחנל שיש םושמ םאה ?םיטבשל הקלחתנ
שיש וא ,ילאירוטירט-סקא םוקמ איה םילשוריו ,תיניינק
?תפסונ תועמשמ ךכל

:םיביכרמ ינש לע הרומ הז ןיד תניחב

,דחא טבש לש וניינק הניא םילשורי :תיניינק הניחבמ
והז .יטרפ םדא לש ושוכרו וניינק איה ןיאש ןבומכו
ןיא" :תרמואה (םש) אמוי תכסמב ארמגה ירבדל רוקמה
."ןהלש הניאש יפל םילשוריב םיתב ןיריכשמ
,םיטבש רשע םינשמ בכרומ לארשי םע :תינויער הניחבמ
תראתמ הרותהש ומכ ולשמ ידוחיי יפוא ונשי םהמ דחא לכלש
םילשוריש הדבועה .םיטבשל השמ תוכרבבו וינבל בקעי תוכרבב
וז תודחא .תודחא לש דממ הל הנקמ םיטבשל הקלחתנ אל
ךותמו ,הנושה תלבק ,ךפהל אלא הנושה תלילש ךותמ הניא
םינווג רשע םינשמ בכרומה ןשוחה ןיעכ ,תומלש תריצי ךכ
.לארשי יטבש דגנכ ,םינוש

,תינויערהו תיניינקה ,םילשוריבש ולא תוניחב יתשש הארנ
דיחי לכו טבש לכו ,םירבח לארשי לכ תא תושעל ןהב שי
.ידוחייה ויפוא תא יוטיב ידיל הב איבהל לוכי

םילשוריב האבה הנשל" הרימאהש אצמנ ליעלד םירבדה רואל
רוביחבו ,יפרגואגה רוביחה קוזיחב תילאוטקא ןידע "היונבה
ןפה תא דחוימב שיגדהל ונילע המוש ונתפוקתב .יתרבחה
לעמ תולעתהל שיו ,םיטבשל הקלחתנ אל םילשוריש יתרבחה
םתנווכו ,ילש םילשורי םירמואה םייתתיכ םילוקיש
םלוכ תא תושעל םילשורי לש החוכב .רחאה לש אלו ילש
ךליחב םולש יהי" :רומזמה לש ומויס םושיי י"ע םירבחל
,ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל ךיתונמראב הוולש
.(ט-ח ,בכק) "ךל בוט השקבא וניהל-א 'ה תיב ןעמל