ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

498 רפסמ

ג"סשת ,רבדמב תשרפ

"רוכב לכ יתכה םויב"

לגיפש זעב ר"ד

דומלתל הקלחמה


רוכב לכ יתכה םויב רוכב לכ יל יכ" :רמאנ ונתשרפב
המהב דע םדאמ לארשיב רוכב לכ יל יתשדקה םירצמ ץראב
יתכה םויב" ןמזה רואית .(גי ,ג) "'ה ינא ויהי יל
תכמ ,הרותב רפוסמה יפל ירהש ,הומת הארנ ,"רוכב לכ
היה יואר ךכיפלו ,"הלילה יצחב" ,הלילב התייה תורוכב
!?"יתכה םויב" אלו ,"רוכב לכ יתכה לילב" :ונתשרפב רמאיש
.קוספה ןושלל םירבסה המכ ועצוי ןלהל

םויב" :ושוריפב בתכש [1],ע"באר עיצה טושפה רבסהה תא
"םוי" תבית ,רמולכ ."םיבר ןכו ,ןמז ומעט - יתוכה
אקווד סחייתהתנווכ היהתש רשפא תאזככו ,ןמז לע הרומ
.הלילה תועשל

.[2],ארקמב הזכש שומישל תופסונ תואמגוד המכ ןנשי ,ןכאו
םויה ,םישע ונחנא ןכ אל והער לא שיא ורמאיו" :ןוגכ
,ןווע ונאצמו רקבה רוא דע וניכחו ...אוה הרשב םוי הזה
קוספ .(ט ,ז ב"למ) "ךלמה תיב הדיגנו האבנו וכל התעו
לע ועדי הליל תעשב רשא ,םיערוצמה תעבראל סחייתמ הז
!"הרשב םוי הזה םויה" ורמא תאז םעו ,םרא אבצ תסונמ
"ךדגנ הלילב יתקעצ םוי ,יתעושי יהל-א 'ה" :לשמל וא
תעשב 'הל קעוצ ררושמה :קוספה תועמשמ .(ב ,חפ 'הת)
[3]."יתקעצ םוי" רמוא תאז םעו ,הליל

תחיתפב רמאנ ךכ .םירואיב המכ ךכל ועצוה תישרדמה תורפסב
[5]:(יתבר לבא םג תארקנה) [4]תוחמש תכסמ

ץראב רוכב לכ הכה 'הו הלילה יצחב יהיו'
לכ יתוכה םויב 'וגו רוכב לכ יל יכ' :ביתכו ,'םירצמ
תומ תכמ םתוא הכהש פ"עא :ןנחוי ר"א - 'וגו 'רוכב
לשמ .רקובה דע םהב תרפרפמ םשפנ התיה ,הלילה יצחב
שודקה ףא ,ומא תא עדוה - רענל תפ תתנ :רמוא טוידה
םהיאנושש ,תאזה תקתשמה התימה ינבל עידוא :רמא אוה ךורב
ואריש ידכ ,רקובה דע םתושפנ רמשת אלא ,הב םיתמ ךאיה
.םהיאנושב ינב

תוצחב הליחתה םנמא תורוכב תכמ ,הז שרדמ יפל
ירוכב ותמ זא קרו ,רקובה רוא דע הכשמנ לבא ,הלילה
,"רוכב לכ יתכה םויב" הרמואב הרותה הזמר ךכל [6].םירצמ
.םויה תליחתל ןכא התנווכו

ברד אתקיספב אבומ ,ןודינה קוספל סחי רחא רבסה
זפ ףד ,םש ,יתבר אתקיספב ןכו ;,126 'מע ,םש) אנהכ
:(א"ע

'הרואכ הכישחכ ריאת םויכ הלילו ךממ ךישחי אל ךשח םג'
ןשימשתל הלילו ,ינפל הרוא איהש הכישח - (בי ,ט"לק 'הת)
.תוירב לש

,םוי יורק הלילה ףא ה"בקה תניחבמ :רחא ןושל
סחיב אלא תוירבל סחיב רמאנ אל "יתכה םויב" רואיתהו
[7].וילא

םג םוי היה הליל ותוא יכ ,םירובסה שי ,ןכא
:(א"ע חל ףד ,אב) רהוזב רמאנ ךכ ..לארשי םע רובע


,זומתד הפוקתד אמויכ איליל ריהנ הוה ,אנתו
ביתכד אוה אדה ,אוה ךירב אשדוקד יוניד אמעלכ אמחו
.'הרואכ הכשחכ ריאי םויכ הלילו' :(בי ,ט"לק 'הת)
ירבתאד אמוימ יאהכ הוה אלד ,אסינ ימוסרפ הוה אלכבו ...
.אמלע

ןפוד אצוי ןפואב ,תורוכב תכמ ליל ,רהוזה יפל
םויכ הלילו" קוספה רמאנ וילעו ,ראומ הליל היה ,יסינו
,"רוכב לכ יתכה םויב" רואיתה הפי ןבומ ,התעמ [8]."ריאי
[9].םוי םג ,םצעב ,היה הליל ותוא ירהש

.םיינש דוע ןאכ ףיסוהל וננוצרב וללה םירואיבה לע


ירוכבב קר אל העגפ תורוכב תכמ ,ל"זח תרוסמ יפל .א
תוצראב ויהש םתואב םג אלא ,םירצמ ץראב ויהש םירצמ
'דהמ ,גי השרפ ,אב) י"רד אתליכמב רמאנ ךכ .תורחא
'הו'" :(23 'מע ,ז ,םש ןכו ,43 'מע ,ןיבר-ץיבורוה
.םירחא תומוקממ וליפא - 'םירצמ ץראב רוכב לכ הכה
הכמל' ל"ת - ?ןינמ םירחא תומוקמב ןהש םירצמ ירוכבו
.(י ,ו"לק 'הת) "'םהירוכבב םירצמ

רוכזא אלל ,'םהירוכבב םירצמ הכמל' קוספה ,רמולכ
םוקמ לכב םירצמ ירוכב תא הכיה 'הש דמלמ ,'םירצמ ץרא'
תומוקמב םיירצמ םירוכב ואצמנ םא ,התעמ רומא .םהש
הליל תוצח היהש ןמזב ,רתויב בר קחרמ םירצממ םיקחורמה
רבכ ואצמנ םה ובש םוקמב םויה הלע רבכ ,םירצמ ץראב
יתכה םויב" :הרמואב הרותה הזמר ךכלש רשפא .םויה הלע
!םוי רואב וכוהש םירוכב ויה ,ונייהד ,"רוכב לכ

וקלחנ הבש ,אתיירב תאבומ (ב"ע ,חי ש"הר) ,ילבבב .ב
,ח 'כז) "ירישעה םוצ" יוהיזב אביקע יברו ןועמש יבר
:ש"ר ירבד ולאו .(טי

תאב ובש ,תבטב השמח הז - 'ירישעה םוצ'
:(אכ ,ג"ל 'זחי) רמאנש ,ריעה התכוהש הלוגל העומש
אב ונתולגל שדחל השמחב ירשעב הנש הרשע יתשב יהיו'
העומש םוי ושעו ,'ריעה התכה רמאל םלשורימ טילפה ילא
.הפירש םויכ

םילשורי ןברוח לע עדונ לבבב םידוהיה תלוגל ,רמולכ
םויל ,ש"ר תעדל ,םלצא עבקנ אוהו ,תבטב השימחב שדקמהו
עובקלמ וענמנ אל ,בא שדוחב היה ומצע ןברוחהש ףאו .םוצ
הלוגבש םושמ ,רתוי רחואמ םישדוח השימחכ ונורכיז תא
[10]."הפירש םויכ העומש םוי ושע"

ונניא 'עוריא' לש יתועמשמה ונמז יכ ,דומלל שי ןאכמ
[11].וילע עדוי רוביצה ובש ןמזה אלא ,ותושחרתה ןמז חרכהב
ראשמ הנושב ,ןכש .;תורוכב תכמב םג יוטיב שי הז דוסיל
,ןתושחרתה ןמזב לארשי םע עדי ןהילעש ועדיש,תוכמה
המויקל עדוותהל םילוכי לארשי ויה םילוכי אל ,וז הכמב
,םויה הלע רשאכ ,התושחרתה ירחא תועש המכ אלא הפקיהלו
ותיב חתפמ שיא ואצת אל םתאו" :השמ י"ע ווטצנ ירהש
,םירצמבש לארשי םע תניחבמ .(בכ ,ב"י 'מש) "רקב דע
םה ובש ןמזה אוה םויה יכ ,םויב התייה "תורוכב תכמ"
!"רוכב לכ יתכה םויב" הרותב רמאנש אוהו ,הכמה לע ועדי

תכמ ליל ריאה ,תילבקה תרוסמה יפל םא ,םויסל
,תדמלמ ל"זח תרוסמ ,זא וא ,םוי רואכ םירצמב תורוכב
ךכ .םלוכ תולילה וריאי אובל דיתעל יכ ,הארנה יפכ
:(אי ,חי) הבר תומשב רמאנ

סנ היהש ,הלילב סנ םהל השענ הזה םלועב
'שי) רמאנש ,םוי השענ הלילה אבל דיתעל לבא .רבוע
היהי המחה רואו ,המחה רואכ הנבלה רוא היהו' :(וכ ,ל
.ןדע ןגב וזנגו הלחתב ה"בקה ארבש רואכ ,'וגו 'םיתעבש

הנבלה רוא םיצע ובש ,הז ידיתע בצמל םיפצמ ונא
םייקתיש ןמזל - םיפצמ ונא ,המחה רואכ היהיו םיצעי הלילב
ץבושש) 'םיסינ בור זא' טויפב ,ייני ול לחיי רשא ונב
!"הליל תכשח םוי רואכ ריאת" :(חספ לש הדגהל


,ז ,כ"רד אתקיספ :האר ,והועיצה ל"זח רבכש רשפא [1]
'דהמ ,זי ,יתבר אתקיספ ;126 'מע ,םיובלדנמ ד"ר 'דהמ
.א"ע זפ ףד ,ש"אמר
,הרותל ושוריפב ןריכזהו ,ןאכ ע"בארה ךכל זמרש יפכ [2]
.בכ ,ג"י 'מש
תדוצמו י"שר האר לבא .םש ק"דרו ע"באר ושריפ ךכ [3]
.הז קוספב ורמאנ םינמז ינש יכ ושריפש ,דוד
חיתפ די יבתכ הברהב ,לבא .תספדנה תכסמב אוה ןכ [4]
קרוי וינ ,רעגיה 'דהמ ,תוחמש תכסמ :האר .עיפומ אל הז
,ט"שת א"ת ,אקנימק 'דהמ ,יתבר לבא ;97 'מע ,א"צרת
D. Zlotnick, The Tractate "Mourning " ;וט 'מע
N.Y. 1966, Introduction, pp. 9-11.
ד"ר 'דהמ ,ז ,אנהכ ברד אתקיספב ,רוציקב הז ןיעכ [5]
,ש"אמר 'דהמ ,זי ,יתבר אתקיספ ;127 'מע ,םיובלדנמ
.ב"ער-א"עס זפ ףד
תומל המדק םירצמ תאיצי לש התליחת ,הז שרדמ יפל [6]
,הדגהה לעב םידקה המ ינפמ ,הפי ןבומ התעמ .םירוכבה
"םירצממ ונאיצוה" תא ,(ויקלח ינשב) 'ונייד' רישב
,הרישו חבש תדגה ,יאנב ח"ר :האר ."םהירוכב תא גרה"ל
.בלק-אלק 'מע ,א"סשת ב"ב
,תורוכב תכמב אקווד המ ינפמ ,ןיבהל שי ןיידע ,ןכא [7]
ןתינו ,םוי יורק ה"בקה לצא הלילהש הז ןיינע שגדוה
ויהש םירוכבה לכ ותמ ,וז הכמב :אבה רבסהה תא עיצהל
,םירצמב ויהש תורחא תומואמ םירוכב :םללכבו ,םירצמב
המיז ישעממ ודלונש) םירוכב םהש םמצעב ועדי אלש ולא
יתבב ויהש םיירצמ םירוכבו ,תובקנ תורוכב ,(ב"ויכו
;46 ,43 'מע ,גי השרפ ,אב ,י"רד אתליכמ :האר) לארשי
התיה .(ב ,חי ,הבר תומש ;127 'מע ,ז ,כ"רד אתקיספ
,וללה םירוכבה לכ יוהיזב תדחוימ הנחבה אופיא תהשרדנ
אוה ינא :אוה ךורב שודקה רמא" :ב"ע ,אס מ"בב רומאכו
."רוכב לש הניאש הפטל רוכב לש הפט ןיב םירצמב יתנחבהש
םוי רוא שרדנ ,תקדקודמ הנחבה תשרדנש םוקמב ,הנהו
ןירדהנס ;ט ,א קרפ ,עירזת ארפס :האר ,םיעגנ תייארב ומכ)
םויב" הרותה השיגדה ךכ םושמ ,התעמ רומא .(ב"ע ,דל
תומש ,'עגנ' איה םג היורקה) תורוכב תכמ יבגל "יתכה
יכ ,תורוהלו הלעמ יפלכ ןזואה תא רבשל ידכ ,(א ,א"י
רואבכ ,תקיודמ הנחבהבו 'ה לש הדח הייארב התשענ וז הכמ
.םוי
:(במ ,ב"י 'מש) קוספב זמרנ רבדה יכ ,ורמאש ויה [8]
:רמאנ ,ו ,ג ,הבר תישארבב ,ןכש ."'הל אוה םירומש ליל"
,הבוטה לע אלא הערה לע ומש דחימ ה"בקה ןיא םלועל"
'הליל םיהל-א ארק ךשוחלו םוי רואל םיהל-א ארקיו'
,התעמ ,התעמ ."'הליל ארק ךשוחלו' אלא ,ןאכ ביתכ ןיא
םושמו ,םויכ ריאה םירצמב הליל ותואש רמול ונחרוכ לע
,ןהכה תפסא ,ץכ מ"ר :האר .וילע ומש ה"בקה דחיי ךכ
,רסלש ש"ר ;ןילבולמ י"ר םשב ,אב תשרפ ,ו"סרת דלעפטראב
;ופ 'מע ,אב ,ט"משת םילשורי ,לישעה 'ר יברה רצוא
תשרפ ,ג"צרת איירוגליב ,ןתנוהי שרדמ ,ץישבייא י"ר
.30 'מע ,אב
,םייחה רוא ורוביחב ,רטע ןב ח"ר שריפש ךרדכו [9]
תווצמל סחייתמה) "אוהה םויב ךנבל תדגהו" קוספה תא
םויב' רמאו" :(ח ,ג"י 'מש) בתכו ,(םירצמ תאיצי רופיס
אוהו ,הליל אל ארקי םוי אוהה הלילה יכ ... 'אוהה
ילואו" :םייסו "ריאי םויכ הלילו (בי ,ט"לק 'הת) ורמוא
ללכב הז סנ םג יכ ,'תדגהו' םע 'אוהה םויב' ךמס יכ
!"הדגהה תוצמ
,ןמרביל ש"ר 'דהמ ,א"יה ו"פ) הטוס אתפסות ןושלבו [10]
,תינעת ימלשוריב הז ןיעכו ,טרופרע י"תכ יפל ,189 'מע
."העומשה לע הלוגבו ,השעמה לע ןינעתמ הדוהיב" :(ה"ה ד"פ
יבגל ,לשמל .םיפסונ תומוקמב יוטיב שי הז דוסיל [11]
והואשעש הז םויב ועריאש םיניינע המכ םימכח ונמ ,באב ו"ט
ולכש םוי" :(ב"ע ,ל תינעת) אוה םהמ דחאו ,בוט םויל
יכ ,ררבתמ םיפסונ ל"זח תורוקממ ,ןכא ."רבדמ יתמ וב
לארשי םעש אלא ,באב 'טב רבדמ יתמ ולכ ,רבד לש ותימאל
ימלשורי :האר .באב ו"טב אלא תואדווב ךכ לע ול עדונ אל
ודמע רבכו .גל ,אתחיתפ ,הבר הכיא ;ז"ה ד"פ ,תינעת
.םש תינעת ,תופסותהו י"שר ךכ לע