ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

497 רפסמ

ג"סשת ,יתקחב תשרפ

לארשי ץראב םדאו המדא

לאירא בקעי ברה

ןג תמרל ישארה ברה


תומתוח דחי ןהיתשו ,ללכ ךרדב תורבוחמ יתקחב-רהב תוישרפ
םסחימ תעבונכ ללכ ךרדב תספתנ השודק .השודקה רפס תא
תוישרפב .םיוסמ םדאל וא ,ןמזל ,םוקמל םדאה ינב לש
ומצע דצמ שודק םוקמה ;תיביטקייבוא איה השודקה הלא
רבדה .השודקב וילא סחייתהל םדאה לע בויח לח ןכלו
,"ץראה התבשו" רמאנ :הטימשה אשונב טלוב יוטיב ידיל אב
תמייקתמ וב טקייבואה איה ץראה [1];תובשת המצע המדאהש
,(ארבג תניחב) טקייבוסה אוה םדאהו (אצפח תניחב) הווצמה
,הטימשה תווצמב תקסוע רהב תשרפ .הווצמה תא םייקמה אשונה
.הרכשב יתקחב תשרפו

,טקייבוס ןיעמל תויהל תכפוה המדאהש ,תפסונ הגרד שי םלוא
.תדמועו הווצמ איה וליאכ .המצעבו הדובכב ארבג לוכיבכ
תוריבעו תווצמ לע הביגמו ,ליעפו יח רוצי לוכיבכ איה
.הב תושענה

ץראה תבש

. . . ץראל היהי ןותבש תבש ..'הל תבש ץראה התבשו"
ךל הלכאל םכל ץראה תבש התיהו .ץראל היהי ןותבש תנש
,ה"כ) "ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ךתמאלו ךדבעלו
התועמשמ המ .ץראה לע התיבשה תווצמ תא הליטמ הרותה .(ו-ב
תוליעפ תקספה המדאהמ תופצל ןיא ירה ?וז התיבש לש
,חומצל םיצעהמ עונמל רשפא יא הטימשה תנשב םג .תטלחומ
זירכמ שרופמ קוספו .לודגל םיבשעהמו חורפל םיחרפהמ
םאו .(ו ,ה"כ) "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" רמואו
תתיבשש רמוא התא ךחרוכ לע ?ןינמ הליכא ,החימצ ןיא
הילע תישונאה תולעבהמ עקרקה לש התעקפהב תאטבתמ ץראה
,התיבשה תועמשמ וז .הלש לעה ןובירל התרזחהו הנש ךשמל
שרופמב רמאנ הז ןויער .ץראה לש התשודק תא תאטבמה איהו
,ה"כ) "ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ץראה יל יכ" :לבויב
דחא םעטו הזב הז םירושק לבויהו הטימשה ירהו ,(גכ
[2].םהינשל

ויתורפ תא ריקפמ וניא םדאה םא םגש םירמוא שי ןכאו
המדאה [3].םהילאמ םידמועו םירקפומ םה הטימשה תנשב
המצע העיקפמ איה :הילע םיישונאה םילעבב הריכמ הניא
םדאהש םירבוסל םג םלוא .םנוצרב אלשו םנוצרב ,םהמ
ותבוח איה הרקפהה תליע [4],ויתורפ תא ריקפמה אוה
תויהל המדאה היואר וז הנשב .לארשי ץרא לש שדוקה תמדאל
.ונוצרמ תאז תושעל בייח םדאהש אלא ,הילעבמ תעקפומ

בוח ןוערפ ןיעמ אוה הטימשה תווצמ לוטיב לע שנועה
הצרת זא" :היקשועמ הל עיגמה תא תלטונ המדאה .ץראל
זא םכיביא ץראב םתאו המשה ימי לכ היתתבש תא ץראה
םילשהל הילע .(דל ,ו"כ) "היתתבש תא תצרהו ץראה תבשת
.ןהב התבש אלש תוטימשה תא לוכיבכ

לבויה תווצמ

אלא ,םדאל יתרבח קדצ קר הניא איה ףא לבויה תווצמ
יכ ץראה יל יכ תתמצל רכמת אל ץראהו" :המדאל קדצ םג
.אילת אהב אהו .(גכ ,ה"כ) "ידמע םתא םיבשותו םירג
,ץראב קר אלא ל"וחב תולח ןניא הטימשהו לבויה תווצמ
ורוקמ .ישונא ךרוצ קר וניא יתרבחה קדצה רוקמש םושמ
לארשי ץראב קר תמייק הז קדצל העיבתהו ,יקול-אה קדצב
'ה .םדאל תכייש הניא י"א תמדא .קדצל רתוי השיגרה
ןויוושה בייחתמ ותונוביר חוכמו ,הלש יתמאה ןובירה אוה
תישיא תונוביר ןכתית ל"וחב .ץראה יבשוי ןיב קדצהו
םלוא ,הפוריאב ילדואיפה ןוטלשב גוהנ היהש יפכ תטלחומ
תב ץרא וז [5].תאזכ תורשפאב הריכמ הניא לארשי ץרא
,הילע לוחל לוכי אל םדו רשב לש ןוטלש םושש ןירוח
ןיב תינויוושהו תקדוצה התקולח תא תבייחמ איה אליממו
איה ץראה .הלואגה תבוח ןאכמו .היתורפ ילכואו הילחונ
"ץראל ונתת הלאג םכתזחא ץרא לכבו" :התלואג תא תעבותה
.(דכ ,ה"כ)

תיבירה רוסיא

תא" :ץראה תווצמל תיבירה רוסיא ןיבש רשקה ןבומ ןאכמ
'ה ינא .ךלכא ןתת אל תיברמבו ךשנב ול ןתת אל ךפסכ
ץרא תא םכל תתל םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיהל-א
תיבירה רוסיא .(חלזל ,ה"כ ) "םיהל-אל םכל תויהל ןענכ
אלב הזל הז תוולהל םיביוחמש ימ תא קר םנמא בייחמ
תורדגהה יפלש ןוויכמ ךא .ץראה ילחונ תא ונייהד ,תיביר
אליממ ,ל"וחב םג תגהונ ףוגב היולתה הווצמ תויתכלהה
תמדאב קומע םיצוענ וישרוש םלוא הלוגב םג הז רוסיא לח
םעה תודחא תא תרצויהו תבייחמה איהש םושמ ,לארשי ץרא
תולעבה תעקפהל ךשמהכ רכזוה הז רוסיא [6].הב לחנתמה
התואב הלחה םיפסכה תטימשלו םינש עבשל תחא תורפהמ
לכ ךשמב תוילכלכ תוטישב תברעתמ הניא הרותה [7].הנש
ריזחהל הרותה תשרוד לבויהו הטימשה תנשב קר .םינשה
ןתארשהש קפס ןיא יכ םא .ותומדקל ינויוושה בצמה תא
תלוזב תובשחתהו תירסומ תושיגר תחתפמ ולא תווצמ יתש לש
:גארפמ ל"רהמה לש ורבסה ףלאמו .םינשה רתיב

,ירמגל דחא םע לארשי ויה ץראל לארשי וסנכנ רשאכ
אלו ןדריה ורבע אל לארשיש ןמז לכ ירהש הזל היארו
םיברע ושענו ורבעש דע תורתסנה לע ושנענ אל ץראל ואב
דחא םע תויהל םירבוחמ לארשי ושענ אלו ,הז דעב הז
םוקמ םהל היהו ,ץראב דחיב ויהו ץראל ואבש דע ירמגל
,ירמגל דחא םע םה לארשי ץרא י"עו ,לארשי ץרא אוה דחא
ל-א םהל שי יכ ,םיהל-אל םכל תויהל כ"ג ביתכ ךכלו
ןתת אל תיברמבו ךשנב ןתת אל ךפסכ תא' ךכיפלו ,דחא
[8].'ךלכא

ותודחא םשלו ,םעה תודחא תא תבייחמה איה לארשי ץרא
םייתרבח םירעפ םוצמצב ךרוצ שי ץראב ןכושה םעה לש
.הקזח תידדה תוברעבו

םעהו 'ה תודחא

היבשוימ תשרוד ץראהש אוה ץראב תודחאה תבוחל רבסהה
הנומא תעיבת ירה אל .'ה תודחאב רתוי הפורצ הנומא
:ן"במרה י"ע םיראובמ םירבדהו .י"אב הנומאה תעיבתכ ל"וחב


יהל-או םלועה לכב םיהל-אה יהל-א ךרבתי דבכנה םשה הנהו
םישודק) ארפסב ונש ןכו ...'ה תלחנ איהש לארשי ץרא
הניא לארשי ץרא ,'וגו םכתא ץראה איקת אלו ,(די ,אי
וניזאה) ירפסבו .הריבע ירבוע תמייקמ הניא ,תוצרא ראשכ
תושר אהת אלש ,(בי ,ב"ל 'בד) 'רכנ לא ומע ןיאו' (וטש
תובותכ) םרמאמ אוהו ,םכב טולשל אבל תומואה ירשמ דחאל
רמאנש הול-א ול ןיאש ימכ המוד ץראל הצוחב רדה לכ (:יק
,'םיהל-אל םכל תויהל ןענכ ץרא תא םכל תתל' (חל ,ה"כ)
תלחנב חפתסהמ םויה ינושרג יכ (טי ,ו"כ א"ש) רמואו
.(הכ ,ח"י 'קיו) םירחא םיהלא דובע ךל רמאל 'ה

דחא התא :םעה תודחא איה 'ה תודחאמ תשקבתמה האצותה
.ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו דחא ךמשו

שנועהו רכשה

,המדאה לע תלטומו תיצרא איה שנועהו רכשה תכרעמ םג
יתתנו …הלובי ץראה הנתנו" :םדאל תועגונ היתוכלשה קר
רבעת אל ברחו ץראה ןמ הער היח יתבשהו …ץראב םולש
יתתנו" :השינעב ליבקמבו .(ו-ד ,ו"כ 'קיו) "םכצראב
אלו םכחכ קירל םתו .השחנכ םכצרא תאו לזרבכ םכימש תא
.(כ-טי) "וירפ ןתי אל ץראה ץעו הלובי תא םכצרא ןתת
…םכישדקמ תא יתומשהו הברח םכירע תא יתתנו" :םש ךשמהבו
ויהי םכירעו הממש םכצרא התיהו …ץראה תא ינא יתמשהו
.(גל-אל) "הברח

תוטימשה לע יוציפל הקוקז המדאהש ליעל ונרעה רבכו
םכיתתבשב התבש אל רשא תא תבשת המשה ימי לכ" :הב ולטובש
דקפית הדיקפ תע אובתשכו .(הל ,ו"כ) "הילע םכתבשב
יתרכזו" :םתומכ איה םג .םידקפנה המואה תובא ןיב ץראה םג
םהרבא יתירב תא ףאו קחצי יתירב תא ףאו בוקעי יתירב תא
.(במ ,ו"כ) רכזא ץראהו רכזא

ץראה תלואג

(ול-ד ,ו"ל) לאקזחיב זע יוטיב ידיל אב רומאה ןויערה
תורישי הילא הנופ אוה .ותאובנב הלואגה אשונ איה ץראה .
איהו האמטנש איה ץראה .םדו רשב התייה לשמ הילא רבדמו
איהו הברחש איה ,הכוזמה איהו תמשאומה איה ,רהוטתש
םהיתועורז תא וחלשיו וחרפיש םהו וממשש םה הירה .הנביתש
:דבואה הנב תא תקבוחה םאכ ,םתולגמ םיבשה לארשי תא לבקל


תוברחלו תויאגלו םיקיפאל תועבגלו םירהל ...'ה רמא הכ
ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו ...תובזענה םירעלו תוממשה
םכילא יננה יכ .אובל וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו
תוברחהו םירעה ובשונו ...םתערזנו םתדבענו םכילא יתינפו
.תייה ךיוג תלכשמו תא םדא תלכא םכל םירמא ןעי ... הנינבת
תפרחו ... דוע ילכשת אל ךייוגו דוע ילכאת אל םדא ןכל
...'ה ... םאנ דוע ילשכת אל ךייוגו דוע יאשת אל םימע
ןדע ןגכ התיה המשנה וזלה ץראה ...דבעת המשנה ץראהו
ינא ...ובשי תורוצב תוסרהנהו תומשנהו תוברחה םירעהו
.יתישעו יתרבד 'ה ינא ,המשנה יתעטנ תוסרהנה יתינב 'התובשת המדאהש התועמשמ ץראה תתיבשש םירמוא שי [1]
ב צ מ"ב המלש תמכחב ל"שרהמ .ירכונ לש ותדובעמ םג
םדאה לע קר איה הבוחהש םירמוא שיו .הכש 'צמ ח"נמו
.א תוא א"טנוק ץראה תבש ןייע .ותמדא תא דבעי אלש
.א"ע ,טל ןירדהנס [2]
.האבה הרעהב ןייעו ,ט"יבמה [3]
.דכ לכור תקבא ת"וש [4]
.א ,חכ םירדנ ן"ר ןייע [5]
תא ז"יפע ריבסהש וכק ד"וי רזנ ינבא ת"וש ןייע [6]
ש"יעו .ץראב קלח ול ןיאש םושמ רמומל תוברע ןיאש העדה
.תיבירב רמומל תוולהל רוסאש רמאד ןאמל םג תאז בתכש
רתומש רמאד ןאמל רתוי אקווד הלוע הז ורבסהש ל"י ילואו
ןלהל ואבויש ל"רהמה ירבד י"פע ,תיבירב רמומל תוולהל
.רזנ ינבאה םש ךמתסמ םהילעשו
םלוא ,םירבד רפסב אלא ,ןאכ תרכזומ הניא םנמא ו [7]
בייחמ קדצה .םיאלקחהמ תורפה תעקפה חוכמ תשקבתמ איה
םיוולו ,הטימשב םתמדא לובימ םיסנרפתמ םניאש םיאלקחהש
םתאוולה תעקפהל ,ליבקמ סחיל םה ףא וכזי ,םתייחמל םיפסכ
אופא תבייחמ ץראה .לבויב עקרקה תעקפהלו הנש התואב
.(םזילטיפקו םזילאיצוס ןאכמ ימס) תיטרפה תונשוכרה תלבגה
.ו הקדצה ביתנ - א םלוע תוביתנ [8]