ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

393 רפסמ

א"סשת ,יתקחב-רהב תושרפ

םככותב יתכלהתהו

יאקרב ריאי ר"ד

םילשורי
רשע דחא ושדקוה יתקחב תשרפ תליחתב תוכרבה תיישרפל
ןורחאה קוספהו ןושארה קוספה רשאכ ,(גי-ג ,וכ) םיקוספ
תוירופב םיקסוע םיקוספה ראש .המיתחו החיתפ םיווהמ
התרימשו הבונתה יובירב ,םדאה תוירופב ,ץראב םולשב ,ץראה
.הניכשה תארשהבו
:ןורחאה קלחב דקמתנ ןלהל


,םככותב ינכשמ יתתנו :אי
.םכתא ישפנ לעגת אלו
םככותב יתכלהתהו :בי
.םעל יל ויהת םתאו ,םיהל-אל םכל יתייהו

ןה ,תוכרבה תיישרפ לש האיש תא םיווהמ הלא םיקוספ
;םנכות תניחבמ ןהו היישרפה לש המויסב םמוקימ יפ-לע
ירה ,ירמוח יפוא תואשונ תומדוקה תוכרבהש דועב ךא
םייוטיבב - לארשי ברקב הניכשה תארשהב רבודמ ןאכש
.ומעל 'ה ןיב תירבה רורשיא לע םידיעמה םיבגשנ

היושעה ,תלובקתב רוריבב ןיחבהל ןתינ תינבמ הניחבמ
הל ןיא הנורחאה עלצה .תיטסאיכ תלובקתכ םג שרפתהל
:תורחאה תועלצה לש אצוי לעופ הניהו הליבקמ

םככותב יתכלהתהו     םככותב ינכשמ יתתנו
םיהל-אל םכל יתייהו     םכתא ישפנ לעגת אלו
םעל יל ויהת םתאו            

הלעה רבכו ,ההימת ררועמ "םכתא ישפנ לעגת אלו" יוטיבה
תארשה לע החטבהה ירחא .קוספל ושוריפב ן"במרה התוא
?וז החטבה לש המוקמ המ ,לארשיב הניכשה
אל 'ה יכ ,השדח החטבהב ןאכ רבודמ יכ ,ריבסמ ג"בלרה
,וזכ הדימב םיאטוח ויהישכ םג ,לארשימ ותניכש ריסי
שרפמ "רבד קמעה" .םהב 'ה לש ושפנ לעגתש ויהי םייוארש
ןאכ רבודמ אלש ,ןייצמ אוהש אלא ,הז ןוויכב אוה ףא
םייטעבש איה החטבההו ,םידיחי לש אלא םעה ללכ לש םיאטחב
לאנברבא .םעהמ ותניכש תא 'ה קלסי אל ,םידיחי םתוא לש
םיללושה םיפוסוליפה לש םתעד דגנ תדחוימ השגדה ןאכ האור
ןכוש 'ה ןיאש ,םדגנכ ןעוטו ,תיטרפ החגשה לש המויק
.םינותחתהמ םג תדלוס הניא ושפנ ןכש ,םינוילעב קר
,הליבקמה עלצל יאנתכ תאזה עלצה תא האור "הלבקהו בתכה"
ןתא יזא ,םכתא ישפנ לעגת אלש וקדקדת םאב :ונייהד
עקר לע םירבדה תא ריבסמ "הדיקעה" לעב .םככותב ינכשמ
םיקוספב תגצומה ,םעהו 'ה ןיב תדחוימה םיסחיה תכרעמ
םילוכי ,םכיניבו יניב קחרמה תורמל :רמואו ,םינודנה
בוריקל םיאכז ויהתש יאנתב ,יתוא תעדב תולעתהל םתא
טוידה תב אשונה ךלמ ןב םלועבש גהונב .לועיג וב ןיאש
םכיניבו יניב םלוא .םהיניב קוחיר היהי אלש רשפא יא
.המלש המאתה היהת

שרדמה ירבד תא תוהזל ןתינ "הדיקעה" לעב ירבד עקרב
ללגב .רתא לע ושוריפב ונממ קלח טטצמ י"שרש ,ארפסב
:ותומלשב ואיבנ שרדמה תובישח

ךלמל ?המוד רבדה המל לשמ ולשמ :'םככותב יתכלהתהו'
רמטימ סירא ותוא 'יהו סדרפב וסירא םע לייטל אציש
ךל המ :סירא ותואל ךלמה ול רמא .וינפלמ (אבחתמ =)
... !ךב אצויכ ינירה ?ינפלמ רמטימ
אובל דיתעל ןדע-ןגב םיקידצה םע לייטמ ה"בקה דיתע ךכ
:םהל רמואו וינפלמ םיעזעדזמו ותוא םיאור םיקידצו
דומלת ?םכילע יארומ אהי אל לוכי .םכב אצויכ ינירה
.'םעל יל ויהת םתאו םיהל-אל םכל יתייהו' :רמאל

תעמתשמה תובכרומה לע דמע (הדיקעה לעב) המארע קחצי 'ר
,םעל תיברמ הברקב ל-אה ןוצר אסיג-דחמ :םיקוספה ךותמ
.םימש ארומ לע הדפקהב ךרוצה אסיג-ךדיאמו

לש לשמב שמתשה אוה ,וז םיסחי תכרעמב דוחייה ללגב
הלכהו ןתחה לש תודמעמב לדבהה .טוידה תב אשונה ךלמה ןב
םיאושינה וליאו ,םהיניב יעבטה קוחירה תא לשמב םיאטבמ
ןיעמ ןאכ תרצונ .םהיניב תימיטניאה הברקה תא םיגציימ
דחא לכ םיכשומה םירוטקוו ינש הבש ,תוחוכ תיליבקמ
תדחוימה םיסחיה תכרעמ אוה םהיניב לוקשהו ,ידגנה ןוויכל
בכרומ ארפסב לשמה .לארשי םעב הניכשה תארשה םע רצוויתש
יסופיט אוהו ושוריפב המארע קחצי 'ר איבהש הזמ רתוי
'מע ,שרדמהו הדגאה יכרד ,לקנרפ 'י :האר) ל"זח ילשמל
יתכלהתהו" יוטיבל סחייתמ ארפסה ,רומאכ .(ךליאו 323
ךיהל-א 'ה יכ" :ותמגודכ) חוור וניא ןכא אוהש ,"םככותב
'בד - "ךינפל ךיביא תתלו ךליצהל ךנחמ ברקב ךלהתמ
יתתנו" יוטיבה לע ףיסומ אוה המ ןיחבהל שי ףאו ,(וט ,גכ
,סיראבו ךלמב רבודמ לשמב .ול םדקש ,"םככותב ינכשמ
היצאוטיס ראתמ לשמה ךא ,םדמעמב וותשיש תורשפא לכ ןיאש
ונייהד ,סדרפב וסירא םע לייטל אצוי ךלמה הבש תדחוימ
אלא ,סיראה תדובע תא רקבל ידכ סדרפב אצמנ ךלמה ןיא
תגרוחו החיכש יתלב היצאוטיס יאדווב וזו !ומע לייטמ
ילשמב הליגרה ,םיסיראה וא םילעופהו ךלמה ילשמ תינבתמ
.ל"זח

לדתשמ ,יוצמ אוה הבש תואיצמה תא לכעל השקתמש ,סיראה
;תיעבט הבוגת יהוזו ,ול עלובי לבל ,ךלמה ינפמ רתתסהל
ההימת תררועמ - "ךב אצויכ ינירה" ךלמה תבוגתש אלא
.םינוילעה תומלועב תואיצמה עקר לע קר שרפתהל הלוכיו
םירבדה עקרב) ןדע-ןגב רבודמש לשממה ןייצמ לשמנב ןכאו
ךלהתמ םיהל-א 'ה לוק-תא ועמשיו" :קוספה ,הארנכ ,אצמנ
ךותב םיהל-א ינפמ ותשאו םדאה אבחתיו םויה חורל ןגב
.(ח ,ג 'רב) "ןגה ץע
:האבה ךרדב לשמה תא ריבסמ ם"יבלמה

שממ םכותב תוקולאה תויה תחאה :תוגרדמ ינימ ינש םה
י"עו .תיקולא םשפנ תויהב
ומדיש ןפואב תואיצמב תלעופו תמלשומ תויהל בושת השודקה
וניאש םגה ,סדרפב ךלמה לא ףתוש השענש סיראהכ םיקידצה
והעטיו ורדגו ונקתש ותדובע דצמ וילא ףתוש אוה ונינק
לודגה סדרפה לע ורמש רשא 'ה יסירא םיקידצה ןכ .קרוש
ףתוש ושענו ובשי ותכאלמב ךלמה םע ולייטי ...םלועה אוהש
ודבעל לודגה ןגב ובשיש דצמ ,תישארב השעמב ה"בקהל
ותגהנה דצמ "םיהול-אל םכל יתיהו" ינשה דצמו ... ורמשלו
וארומ 'יהיו הבוטל םהילע ונוצר יפכ םמצעב םיקידצה תא
.ותממורו ותלודג םריכהב םהילע

יל ושעו" :יוטיבה לע הרזחב ןאכ רבודמ ןיא ,רמולכ
ןאכ רבודמ ירהש ,(ח ,הכ 'מש) "םכותב יתנכשו שדקמ
ףיסוהל שי ךכ לע ."םככותב ינכשמ יתתנו" :'ה לש ותמזיב
יפכ ,"םככותב יתכלהתהו" לש הנימב תדחוימה הכרבה תא
:רתא לע ונרופס שריפש

היהש ומכ ,דובכה עפש דרי דבלב דחא םוקמ לא אל יכ
,'םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו' ורמאכ ,שדקמבו ןכשמב
םככותב ךלהתא לבא ...םכותב ןוכשא דבלב ןפואה הזב רמולכ
תלעמב םתוא םושל ...םש ויהתש םוקמ לכב ידובכ האריו
.קפס ילב השרפה תאזב דעיש אבה םלועו חישמה תומי

'מע ,ארקיו ,ארקמ תעד) םכח סומע שריפ המוד ךרדב
:(9 הרעה ,אכר
,םשמ אצוי וניאו ולכיהב ןכושה ךלמכ םככותב ןוכשא אל
ךותב ךלהתמה ךלמכ אלא
.םיכירצ םה המ תעדל ומע

:ן"במרה םהילע רמוא ידכב אלש ,םיבגשנ הכ םירבדה
םיאנתהו תירבה ירבד םהש הלאכ תומלש תוכרב הרותב ןיאו
םלועמ לארשי וגישה אל יכ עדו .וניניבו ה"בקה ןיב רשא
אלש ,םהמ םידיחיה אלו םיברה אל ןתומלשב הלאה תוכרבל
דיתעל םיקידצה םע לייטל ה"בקה דיתע ....ךכל םתוכז התלע
.תומלשה ןמזב ונמע םייקתי לבא ,םייקתנ אל יכ ,אובל

,ן"במרה לש ושוריפב ףא םיטלוב ארפסב לשמה לש ויתובקע
,הזה םלועב החטבהה תא םקמל ןתינש רובס םג אוה ךא
.ותומלשל לארשי םע עיגיש תעב