ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

342 רפסמ

ס"שת ,יתקחב תשרפ

"אצרוק לכא" ימראה יוטיבה

("ךימעב ליכר ךלת אל" לע ןזופ לאפר ר"ד לש ורמאמל הרעה)

ןיילק בקעי 'פורפ

ך"נתל הקלחמהיארקמה יוטיבל י"שר לש ושוריפב ל"נה רמאמב ןד ןזופ ר"ד
תמעמ רבחמה ."אצרוק לכא" ימראה ומוגרתבו "ליכר ךלה"
תופירחב םיקלוחה ,ם"בשרו ן"במר לש םהישוריפ םע הז שוריפ
אוה ןהילעש תוינושלה תוחנהה לעו י"שר לש ושוריפ לע
אוהש ,רכינ בתוכה ירבדמ" :"היגמה" ריעהש יפכו .תתשומ
."י"שר לש וירבדמ ם"בשרו ן"במר לש םתוגייתסה תא לבקמ
דימעהלו ,"היגמה" לש ותרעה לע ףיסוהל ינוצרב ןלהל
.םקויד לע םירבד

ן"במר תעדו ,דחא דצמ י"שר תעד ,"ליכר" הלימל רשא
ומכ ,י"שר .םילוקש - ינש דצמ (ע"באר ןכו) ם"בשרו
יגולומיטא רשק האור ,וילע םיקלוחה םישרפמה תשולש
תקולחמה ."ליכר" הלימה ןיבו (רחוס=) "לכור" הלימה ןיב
הלאה םילמה תורזגנ ונממש ל"כר שרושה םאה ,איה םהיניב
ןיב רשק לכ ןיא אמש וא ,ל"גר שרושה לש ופוליח אוה
,ל"גר לש ופוליח אוה ל"כר ,י"שר תעדל .הלא םישרוש ינש
;(לגרמ = ליכר ךלוה) לוגיר ןושלמ "ליכר" שרפל שיו
אוה ל"כר ,י"שר לע םיקלוחה םישרפמה תשולש יפל וליאו
"ליכר ךלוה"ש אצמנ ."רוחסל" ועמשמש ,ומצע ינפב שרוש
רכומו הזמ תוליכר רבד הנוקה רחוס ,"לכור" תניחבב אוה
.("ליכר" ה"ד לע ושוריפ האר ;ע"באר תעד םג וז) הזל

,הארמ םישדחה םישוריפבו םייארקמה םינולימב יחטש ןויע
ןיב יגולומיטא רשק לש תורשפא ללוש םהמ דחא אל ףא יכ
"לכור" יכ סרוג ,לשמל ,ןרקלדנאמ .ל"גר ןיבו "לכור"
לא בורק" אוהו ,(ל"כר) דחא שרושמ םירזגנ "ליכר"ו
הארנכ" :ל"כר שרפמה ,BDB ןולימ םג רובס ךכ [1] ;"לגר
ילואו ,"(תוליכר וא רחסמ תרטמל) ינשל דחאמ ,טטושל
לידבמ ,תאז תמועל ,KBL ןולימ [2] .ל"גר שרושל בורק אוה
,"לכור" רזגנ ונממשו ,"רחוסכ טטושל" ועמשמש ,I ל"כר ןיב
ןושל :העמשמש ,"ליכר" תלימ תרזגנ ונממש ,II ל"כר ןיבו
ל"כר שרושהש תורשפאה תא הלעמ הז ןולימ םג םלוא .ערה
HAL ןולימ ןיחבמ הזב אצויכ [3] .ל"גר שרושל רושק I
ל"כרו I ל"כר ןיב ,(ל"נה ןולימה לש תנקותמה הרודהמה)
לש ירשפאה רשקה ןמ ןיטולחל םלעתמ הז ןולימ ךא ,II
עירכהל השק [4] .ל"גר שרושל וללה םישרושה ןמ דחא לכ
םיכלוהלו י"שרל היאר איבהל הצורה ךא ,תוסיפתה יתש ןיב
אשנ ,לגיר=) לגר אל" קוספה תא טטצל לכוי ,ויתובקעב
[5] .(ג וט 'הת) "הער והערל השע אל ונשל לע (תוליכר

,וקיתב תראשנ "ליכר" הלימה רוקמ רבדב תקולחמהש דועב
ימראה יוטיבה לש תילולימה תועמשמה לע תקולחמב ירה
רורב .הנוילעה לע י"שר לש ודי - "אצרוק לכא" ליבקמה
הליכא תלועפ) הטושפכ "לכא" הלימה תא ןיבהל שיש ,לילעב
.ם"בשרו ן"במר תעדכ ,"לוק תעמשה" ןבומב אלו ,(הפב
"ייולכא ילכא" תימראה הלימה ,"היגמה" עיבצהש יפכ
הנניא ף"לאהו ,י"לכ שרושמ הרוזג ,םדי לע תאבומה ,'וכו
[6] .(ליעפה=) לעפא ןיינב לש תיליחת אלא ,תישרוש

,"לכא" ביכרמה רואיבב ארקמ לש וטושפל עלק י"שרש העשב
רבסו ,"אצרוק" ינשה ביכרמה תא ןוכנ לא ןיבה אל אוה
לאינד לע) ע"באר רבכ םלוא .ןיע תצירקב רבודמש תועטב
יכ ,ךכ לע ודמע םיידומלתה םינולימה ויתובקעבו (ח ג
,הכיתח לכא :ילולימה ועמשמ - "אצרוק לכא" יוטיבה
לש ופוגמ לכוא לוכיבכ הביד איצומהו ןישלמה :רמולכ
ידומלתה ונולימב יול דועב [7] .רשב תכיתח הבידה ןברק
"רשב לכא" akala lahma) תיברע הליבקמ הז יוטיבל ןייצמ
הליבקמה לע [9] ימראה ונולימב ףולוקוס עיבצמ [8] ,(ינולפ
.ימראה יוטיבה לאשנ ונממש [10] ,karsמ akגlu תידכאה
KBL-ו (1111 'מע) BDB םינולימה םג ודמע ידכאה רוקמה לע
יוטיבה לש ויתויורקיהל םינפמה ,("ץרק" ,1121 'מע)
[11] .לאינד רפסב

,תידכאב ץופנ ייד היה [12] (אצרוק לכא) karsi akalu יוטיבה
ונא [13] .תורפסה ןושלב ןהו םוימויה ןושלב ןה שמישו
םוגרתב ,(אצרוק לכוא) akil karsi יוטיבה תא םיאצומ
יוטיבה .םיירמושה ךפורוש ילשמ לש שדח ירושא ידכא
ןושארה ףלאב לבבמו רושאמ םייטרפ םיבתכמב בורל עיפומ
:רומאל תרמא הכ" :רמאנ דחא בתכמב ,המגודל .ס"הפל
םיאיצומש הבידה יהמ .'םיאיצומ םה ינודא ינפל יתביד'
אצרוקה תא ולכא' :רומאל תרמא הכ :תילולימ) "ךילע
רומזמב .(?ולכא םהש ךלש אצרוקה והמ .'ינודא לא ילש
לכוא ,םיבזכ רבוד" :רכזנ (ידכא-ירמוש) ינושל-וד המכח
ביר אצמיי" :ינושל-ודה םגתפה דוע הוושה [14] ."אצרוק
(אצרוק תליכא :תילולימ) הביד תאצוהו ,םיתימע ןיב (ףא)
[15] ."םיחושמ -םינהכ ןיב

לש תיעמשמ דח הרהבה הנשי הלא םירבדבש ,הווקמ ינא
.'אצרוק לכא' יוטיבההרודהמ ,ך"נתל היצנדרוקנוק ,ןרקלדנאמ 'ש האר [1]
.1093 'מע ,תישילש
Brown - Driver - Biggs, Hebrew and English Lexicon of האר [2]
.940 'מע ,the Old Testament
L. Koehler and W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti האר [3]
ונינפל םא הלאשב עירכמ וניא ,ןשוש-ןבא .892 'מע ,Libros
,ןשוש-ןבא 'א האר) הווש לילצ ילעב םישרוש ינש וא דחא שרוש
.("לכר" ךרע ,1077 'מע ,השדח היצנדרוקנוק
,Hebraisches und Aramaisches Lexikon zum Alten Testament האר [4]
.ךליאו 1153 'מע ,IV ךרכ
;"ליכר" ךרע ,היצנדרוקנוק ,ןרקלדנאמ רבכ האר [5]
.דועו ג וט םילהת לע ארקמ תעד שוריפ
,Jacob Levy, Worterbuch uber die Talmudim und Midraschim האר [6]
:ועמשמ "ילכא" ,יול יפל ."ילכ II" ךרע ,333 'מע ,II ךרכ
.(י"לכ/א"לכ שרושמ) עיתרהל ,רוצעל
וליאכ ,דחא לע הער רתסב רבדמה" :ע"באר ןושלב [7]
הוושה .ח ג לאינד לע ארקמ תעד שוריפ הארו ."ורשב לכוא
."הנשלה" = backbiting ליבקמה ילגנאה יוטיבה תא
."אצרק ,אצרוק" ,389 'מע ,IV ךרכ ,יול ןולימ ןייע [8]
Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian האר [9]
."ץרק" ,507 'מע ,Aramaic
םירקמבו) תידכאב ף"אכל תכפוה המודקה תימשה ף"וקה [10]
קוחל ."סריג קוח" יפ לע (תירצמ-תימראב םג םירידנ
תולדביה קוח" ,ןהכ םייח לש בושחה ורמאמ האר ,הז ינושל
,"תיארקמה היפרגוקיסקלב ומוקמו (סריג קוח) תידכאב םייצחנה
.ךליאו 29 'מע ,ז"נשת ,טהב הנשושל ןורכז תפוסא
ןיאדשכ ןירבוג ובירק אנמז היב" :ח ג לאינד הוושה [11]
םידשכ םישנא וברק ןמזב וב=) "אידוהי יד ןוהיצרק ולכאו
.הכ ו םש ןכו ;(םידוהיה לע ונישלהו
יובירב בורל האב תידכאב "אצרוק" הלימה יכ בל םשוי [12]
.(תוכיתח=) karsi :ידימת
,ךליאו 222 'מע ,K ךרכ ,(CAD) וגקיש ןולימ הוושה [13]
.("calumny" םגרותמ) karsu ךרע
,Lambert, Babylonian Wisdom Literature, pp. 119:5f. האר [14]
ליבקמה ירמושה יוטיבב םג ,בגא .6-5 'וש ,119 'מע
.לכוא :ועמשמ לעופה ביכרמ (eme-sig gu7-gu7)
.18 'סמ ,3 ףסוא ,םיירמוש םימגתפ [15]