ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

342 רפסמ

ס"שת ,יתקחב תשרפ

.("השודק" וא) "שודק" גשומה תועמשמל תורצק תורעה

ואדנל בד 'פורפ

לארשי םע תורפסל הקלחמה
תמייסמה יתקחב תשרפב ש.ד.ק שרושה רכזומ םעפ הרשע עשת
הרותה .הז שרוש לש תויורקיה 135 ובש ,ארקיו שמוח תא
גשומה לש הרורבה תועמשמה תא שרופמ יוליג ונל התליג אל
םויהו ,רתויב הז גשומ חתפתה ןכ-יפ-לע-ףא ."השודק"
,השיא םישדקמ ,השודקו שידק םירמוא ,שודיק םישוע ונא
.ש.ד.ק שרושה תועמשמ תא םיניבמ ונא וליאכ םיגהנתמו
"שודק" גשומהש םיחכוש ונא .תולועפ ןתוא לכב יוצמה
"םיקולא" גשומה ומכ ןכ-לעו ,(יטנדנצסנרט) יקולא גשומ אוה
.םדאה ינב לש םתנבהמו םתסיפתמ קוחר אוה

םיגשומ לש םהיליבקמ-םהימודו םהידוגינ יבגל םג רבדה ךכ
והימו "ןילוח" והמ ךכ לכ ונל רורב הז ןיא ןכלו ,הלא
ודוגינו ,"רוהט" םיגשומה םג םלופרעב הזל םימוד ."ינוליח"
[1] ."אמט"

קודבל הסננ ,"שודק" גשומה ביבס לפרעה תא טעמ רזפל ידכ
.ארקמ יקוספ םישולשכ לש םגדמב הז גשומל אצמנ תועמשמ המ

'שי) ומש שודקו דע ןכש אשנו םר" :םרומ אוה שודקה
טי ב"למ) "לארשי שודק לע ךיניע םורמ אשתו" .(וט זנ
.(בכ
"שודק רמאי ... ינוימדת ימ לאו" :ספתנ יתלב אוה שודקה
.(ח טפ 'הת) "הבר םישדק דוסב ץרענ לא" .(הכ מ 'שי)
.(ג טצ 'הת) "אוה שודק ארונו לודג" :ארונ אוה שודקה
.(ט איק 'הת) "ומש ארונו שודק"
"הבהלל ושודקו שאל לארשי רוא" :טהל אלמ אוה שודקה
.(זי י 'שי)
ה 'שי) "הקדצב שדקנ שודקה לאהו" :קידצ אוה שודקה
.(זט
זט 'מב) "שודקה אוה 'ה רחבי רשא" :'ה ריחב אוה שודקה
.(ז
***
;ב טי ;דמ אי 'קיו) "ינא שודק יכ" :שודק אוה ה"בקה
(ג ו 'שי) "תואבצ 'ה שודק שודק שודק" .(ח אכ ;וכ כ
"שדקא יברקב" .(ז טל 'זחי) "לארשיב שודק 'ה ינא יכ".
.(ג י 'קיו)
'דמב) "'הל אוה שדק ורזנ ימי לכ" :שודק אוה ריזנה
.(ח ו
ז 'בד) "ךיקלא 'הל התא שודק םע" :שודק אוה לארשי םע
טי 'מש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ" .(אכ די ;ב די ;ו
םתייהו םיקלאל םכל תיהל םירצמ ץראמ םכתא הלעמה" .(ו
.(המ אי 'קיו) "ינא שודק יכ םישדק
.(ט ד ב"למ) "אוה שודק םיקלא שיא יכ" :שודק אוה איבנה
'שי) "דבכמ 'ה שודקל גנע תבשל תארקו" :השודק איה תבשה
יעיבשה םויבו" .(גכ זט 'מש) "רחמ 'הל שדק-תבש" .(גי חנ
.(ג גכ 'קיו) "שדק ארקמ ןותבש תבש
'קיו) "שדק יארקמ 'ה ידעומ הלא" :שדוק םה םידעומה
.(ד גכ
'קיו) "םכל היהת שדק אוה לבוי יכ" :שדוק אוה לבויה
.(בי הכ
בכ 'קיו) "םישדקה ןמ לכאי רחאו" :שדוק םה תונברקה
.(בכ אכ 'קיו) "לכאי םישדקה ןמו" .(ז
'בד) "םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה" :םישודק םה םימשה
.(וט וכ
'מחנ) "שדקה ריע םלשוריב תבשל" :השודק איה םילשורי
.(א אי
'קיו) "שדקה שדקמ-תא רפכו" :שדוק אוה שדקמה תיב
ואמט" .(ז ונ 'עשי) "ישדק רה לא םיתואיבהו" .(גל זט
.(א טע 'הת) "ךשדק לכיה תא
'זחי) "ישדק וללחיו יתרות וסמח" :השודק איה הרותה
.(וכ בכ

תונוכתה תא תולגמ ליעלד המישרבש תונושארה תועיבקה שש
,ןירותסמה ,תוממורה :ןה ולא תונוכת .שדוקמה לש תוירקיעה
תונוכתה ןמ .'ה ידי-לע הריחבהו תוקידצה ,טהלה ,ארונה
לכמ "לדבנ תויהל" לש דוסי השודקב שיש ,עמתשמ וללה
םיקוספה רתי .ןילוחה םוחתב תויוצמה םלועה תועפות ראש
,םישדוקמ םיבשחנש םירבדה םה המ ונל םיארמ ליעלד המישרבש
תונקסמה .תושדוקמ תועפות לש ףצר תחאל תחא םינומו
:תונושארה תועיבקה ששב ונאצמש המל טעמכ תוהז הלא םיקוספמ
המודבו לבויהו םידעומה ,תבשה ,איבנה ,ריזנה ,ה"בקה
םלוכ ,הרותה םג ןבומכו שדקמהו םילשורי ,םימשה םהל
,תימוי םויה תינוליחה תואיצמה ןמ םילדבנ ףאו םימרומ
םיגשומ םנה םימשה ןכו האובנהו איבנה ,ה"בקה םכותבו
.ישונאה לכשב םיספתנ יתלב

תונוש רואיב תוטיש יפל "שודק" גשומה תועמשמ

שודקל הליבקמה הלימה ןשוש ןבא לש היצנדרוקנוקב.א
םיגשומ ןיאש שח םדא לכו ,"םרומ ,הלענ ,בגשנ" :איה
גשומל האלמ הלבקה ןיא ןכאש הארנ ."שודק"ל םיהז הלא
.וליבקמל וניב לדבה שי דימתו ,הז

.ןילוח לש ךפה - כ "שודק" םיריבסמה שי :דוגינ תלימ .ב
."ןילוח" שוריפ המ םיעדויש יאנתב ,תניוצמ הרדגה יהוז


םצעמ קיודמ וניא םלועל םוגרתה םג :תיזעולל םוגרת .ג
וניא 'ד םויב תבשו) Holyday ונניא שודק םוי-ו ,ועבט
.(שדק תבש

שודק יכ ויהת םישדק" :דומצה טסכטנוקה י"פע שוריפ .ד
שיא" :בותכ וירחאל דימו ,(ב טי 'קיו) "םכיקלא 'ה ינא
"םלילאה לא ונפת לא...ורמשת יתתבש תאו וארית ויבאו ומא
ךכ-לעו ,תוירעה תשרפ הבתכנ ןכ ינפל טעמ .(ד-ג םש)
בתכנ םהל דומצבו ,"תוירעה ןמ םישורפ ווה" :י"שר רמוא
(זט-גי כ 'קיו) המהב יבכשמ רוסיאו רוכז בכשמ רוסיא
םיאצומ ונא "ינימש" תשרפב ,רחא םוקמב .(ןענכו םירצמ)
תא וצקשת לא" :רמאנ םהילע ,םירוסא תולכאמ לש רואת
(דמ-גמ אי 'קיו) "ינא שודק יכ םישדק םתייהו … םכיתשפנ
.

עיפשמ וללה םירשקהה תעבראמ הזיא ,לואשל שי ךכ לע
תונפל שי ילואו .ותוא אטבמ וא "השודק" גשומה לע רתוי
לא

םירשקהה לכב תווצמה תא ללוכה :ףיקמה טסכטנוקה .ה
,תורחאה הרותה תווצמ לכ תאו ןתוא ,ונינמש םיבורקה
ןתוא םייקמש ימ קרו ,השודקה גשומ לע העפשה ןלוכלש
:ןמ העפשהה האב ילואו .שודקה אוה

תרותב" :ן"במרה בתוכ ןכלו ,ונמלוע לש בחרה טסכטנוקה .ו
ריכזמ וניא םשו ,"'ויהת םישורפ' םתס יתיאר םינהכ
,ן"במרה רובס ןכלו .תווצמה ראש תא וא תוירעה ןיינע
היהי אלש לבא ,לגשמו התשמו לכאמ הרותה הריתה םנמאש
היהי אלו ,לוגנרתכ ותשיא לצא יוצמ וא אבוסו ללוז
תא איבמ "רקי-ילכ"ה ,ךכל המודב .הרותה תושרב לבנ
"ךל רתומב ךמצע שדק" :רמואו ,א"ע ,כ תומבימ ארמגה
םימכח ירבד םייקמה לכ" םג יכ ,םש הלוע ארמגה ןמו)
ב"יצנה ,לאנברבאה ,ךישלאה םימיכסמ הז לכל .("שודק ארקנ
.םיבר דועו

,הרוסא האנה שיש ,רמואו רבסהה תא ביחרמ קחצי תדקע לעב
שיו ,הינפמש ןיי ןוגכ תרתומ איהש שיו ,ריזח ןוגכ
רוסיאמ רזנתמש ימ .םחל תליכא ןוגכ ,תיחרכהו הצוחנ איהש
רזנתמש ימ .הווצמ םייקמ אוה יכ ,םינבומ וישעמ ,ריזח
המו .אטוחו ומצע ןכסמ ,תויחל ידכ ץוחנ אוהש םחלמ
תיארנ ןכל ?האנהב רתומה ןייה ןמ רזנתמש ימל רשאב
עיבמ י"שר לבא ."ךל רתומב ךמצע שדק" :תרמואה העדה
.ריזנל סחיב רזעלא יבר ירבד תא איבמו ,תדגונמ העד םג
רמוא ,(אי ו 'דמב) "שפנה לע אטח רשאמ" :בותכה לע
ךכו ."ןייה ןמ ומצע רעיצש לע" אטחש ,רפקה רזעלא יבר
התארש לכ לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע" :ל"זח ורמא
.(בי הכלה ףוס ד"פ ןישודיק ימלשורי) "לכא אלו וניע


םשב בתכ ,"ןתנוי תראפת" ורפסב ,ץישבייא ןתנוי יבר
,תורעמב ובשיו ורזנתהש םיבר ויה ינש תיב ימיבש ,סופסוי
ןמ ורזנתהש פ"עא ,םהמ החונ התייה אל םישורפה תעדו
סומינ םייקתנ אל םיריזנ םלוכ ויה וליאו .םהל רתומה
לכ ןכלו" .המואה רשק דבאיו םלועה הלכו ,עבטה רדסו
תורשפא שיש ,גוסה הז לע היהת םדאה השעיש תושירפה
דיחיל קר תירשפאש תושירפה לבא .המואה לכ התוא םייקתש
יפל הארנ ."תומלשה רדגב וניא הז ,הללכב המואל אלו
תא םיבייחמ םניא דיחיה לש םיינוציק םישעמש ,רומאה
.ללכה

םילימב הרזח ונניא רבדה ןפוא םושב :גשומה תרבסה .ז
הפיסומ הניא היגולוטואטה יכ ,קוספב רמאנה לע תונוש
םירבדל ץוחנ שממ לש רבסה םלואו ,שוריפ אלו רבסה אל
,הנומ שריה ר"שר .םרידגהל דואמ השקש ,םיטשפומו םיכובס
,שודק בשחיהל ידכש ריבסמו ,םיבוט םישעמ לש הרוש ,לשמל
הרודח ושפנש ךותמ ,םתושעל ןכומ דימת תויהל םדא בייח
ירבד םגו ,ן"במרה ירבד םג הזל המודב .הפורצ תוירסומ
םינעשנ םהש הדבועל ףסונ ,םירבסה םה ץישבייא ןתנוי יבר
.טסכטנוקה לע

םג ךא ,רתויב הבוטה שוריפה ךרד וז :גשומה תרדגה .ח
לש הרדגהמ םיקמחתמ םינולימה ןמ םיברו ,רתויב השק
,אסיכ ומכ םצע רידגהל השק הז ןיא .םיטשפומ םיגשומ
,ויתונוכת תא תונמל ןתינו ,(ללכ) טיהר אוה אסיכ יכ
ללכה והמ ?ותוהמ המ ?והמ "שודק" לבא .ותילכתו ויטרפ
,ותוא םידחיימה ויטרפ םהמ ,ונממ קלח אוה "שודק"הש
,הזה גשומה תנבהל טעמ ברקתהל הסננ ןלהל ?וישומיש המו
.ויתונוכת-ויביכרמ לש ינויע חותינ י"ע


גשומה לש תויתוהמה ויתונוכת לש יטילנא ףצר הנבנ םא
:אבה ףצרה לבקתי ,"שודק"
.תונתשהל דואמ השקתמש ,עובק .1
.תונדפקב םיטרפב קיידמה ,יסכט .2
,הליגרה תואיצמה ןמ הנושו תלדבנ תואיצמב יוצמ .3
.הליגרה תויקוחה ןמ הנוש תויקוח הב תטלושש
תועיגפמ ,תועפשהמ םיגייס ידי-לע ןגומ לדבנה שודקה .4
.תויטסמו
.תיטנדנצסנרט תולדבנו תוארבנ תשוחת .5
.תינחור-תישגר תולת תשוחת .6
.תוטשפתה לשו תובחרתה לש המגמב דועי תשוחת .7
.ותוא םיליעפמה תוחוכה ןמו םלועה ןמ תומעפתה .8
.םיקולא תוחכונ לש השוחת .9
םלועמ רורחש ךות ,יטנדנצסנרטה-ינחורה םוחתל רבוחמ .10
.רמוחה
.תויגיגחו תוממור תשוחת .11
,'דכו תוטשפבו הוונעב םיברועמ יגיגחהו בגשה ,דוהה .12
.השודקבש תוילסכודרפה וא
.תודוהל ךרוצ לש השוחת .13
.יזונימונה וא יזויגילירה לש תיעצמא יתלב השוחת .14

".ש.ד.ק"ה תונוכתמ עברא קר ריבסנ ,םוקמה םוצמצבש םימעטמ
:ןאכ ונמנש

דואמ השקו ,(יחצנ טעמכ) דימתמ ,עובק אוה שודקה .א
םידגנתמ םיבר םייתד תושגר ילעב .םייוניש וב ךורעל
וליפא שיו ,"הכלהב תוחתפתה" לע רבדל תיביטקניטסניא
הארנ .תוחתפתה לע אלו ,תולשלתשה לע םירבדמה םירקוח
.םייתוהמ םניאו םייטיא ,םיירעזמ םה םבורב םייונישה יכ
םעטמ .השודקה תוהמב םילבחמ םייונישהש השוחת שי םיברל
ןיא ,םמעט לטב םא םג םישדוקמ םיגהנמב ,הארנכ ,הז
ינוליח קוח ומכ וניא שדוקמה קוחה .גהנמה תא םילטבמ
.תולקב ותונשל רשפאש

,םיבחרתמו םיטשפתמ שודקה לש ותופקתו ופקות ,ותולח .ב
,םירבעה לכל בחרתמ ,לודגה ץפמה זאמש ונלש םוקיל המודב
הצורו ,תומלשל ףאוש שודקה .ףוסניאה ןוויכל טשפתמו
שפחמ אוה ןכלו ,םלשומ יכהו "בוט יכה" לוכה תושעל
[2] .רתוי הרימחמ תורשכ רחא רדהמו ,תורמוחו םיגייס דימת
,השודקה ןמ םיקחרתמ ,וללה תופיאשל םימעפל םיגעולש ונחנא
.תוינוליחל ןכוסמ ןפואב םיברקתמו

יברקב" ןרהא ינב ינש תומ לע רמאנ "ינימש" תשרפב .ג
ינש תמאב םא לאוש ינרדומה םדאהו .(ג י 'קיו) "שדקא
שרדמה הנהו .שדקתי ה"בקה םשש ידכ ,תומל םיכירצ םינהוכ
,ןידה תא וילע קידצה - ש ,"ןרהא םדיו" יוטיבה לע רמוא
לאנברבא לבא .םשנוע תא ולביקו ואטח םינבהש עמשמו
וליאכ הארנו ,"דוע רבידה וב היה אל" ןרהאש ,רמוא
ינפל רמא אוה וליאכ הארנ .תושגרתה בורמ םלאנו קנחנ
דע ינאכדל יתוא הסנמ התא ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה
יתוא אכדת התא .היהי אלו םוקי אל הז רבד .ךב דורמאש
.ןכ יפ לע ףאו "ןכ תנמ לע" ךתנומאב ןמאנ ראשנ ינאו
,וניבא םהרבא לש ותנומא איה ךכ ,השודקה תגהנתמ ךכ
.ןהוכה ןרהא לש ותנומא איה ךכו

.יזונימונה וא זויגילירה לש תיעצמא יתלב השוחת .ד

שח ינא ובש ילטוט ימינפ עונכש ןימ אוה יזונימונה
ינאש עמשמ ןימאמ ינא םאו ,ןימאמ ינאש ןוויכ השודקב
,ןימאהל רבדה יתוא ץלאמ ,םייק ינא םא ךפהלו ,םייק
ןיאו ,ןימאמ ינניא םאו ;השודקל ףואשל יתוא בייחמ ףאו
[3] דאילא האיצרימ .קפסב לטומ ימויק םג , השודק לכ יב
(םישדוקמה תומוקמה םג ומכ) םישדוקמה םינמזהש ,הארמ
םירצויו ,תימתסהו תינוגדחה תוינוטונומה תא םירבוש
םדאל םיקינעמה ,םישדוקמו םיידוחיי םוקמו ןמז תודיחי
.תוממורה תאריו בגש תשגרה ,תינחור תולעתה

"שודק" ראותב ונלש שומישהש [4] ,ןעוט וטוא ףלודור
,םיטלחומה יתימאלו רשיל ,ןוגהל ,ירסומל ,בוטל לאשוה
ירוקמה "שודק"ה הז תמועל .םיילנויצר םה םרקיעב הלאו
אוהו ,ילנויצר-ינויע דוסי לכ רסחה שגר אוה ינושארהו
.הרידגהל ידכ םילימ ללכ ונל ןיאש ,ןיטולחל תלדבנ הירוגטק
,םדא ינבב םייקה ישפנ בצמב וא חור ךלהב ןאכ רבודמ
םילוכי רתויה לכל .רבסהל אלו הרדגהל אל ןתינ וניאש
חורה ךלה תא ומצע ךותב ריכיש ,ךכל םדאה תא איבהל ונא
תישפנ תישונא העפות ונינפל .ןודנה ישפנה בצמה תא וא
ןימ ,בגש תשגרה ןימ .תיגיגח תולעתה לשו תומעפתה לש
.אלפומה לא רבוחמו רושק תויהל לש השגרה

תדחוימה הירוגטקה תא ריבסהלו ראתל לדתשמ וטוא ףלודור
וירבדלש) "יזונימונ" הל ארוק אוהש ,השודקה לש תאזה
,ןיטולחל תילנויצר יאו תירוקמ השודק תשוחת איה וז
ידי לע רקיעב ,(םיישונאה ירסומלו בוטל רשק לכ ילב
.ןהל המוד תיארנ וז תיטונימונ השוחתש ,תושוחתה תלילש
,דחפה ןמ אל עבונ וניא יזונימונהש ,ןעוט אוה ךכיפל
תשוחתמ אל ,תישממ-תיזיפ תולת שגרמ אל ,הדרח תשגרהמ אל
,תפרוג הבהאמ אל ,טלחומ ןומיאמ אל םג ךא ,תטלחומ תוספא
םושמ .לבוקמה הנבומב הצרעהמ אלו ןוחטיב תשגרהמ אל
תוארבנ שגר" :ב רבודמש ,ןעוטו וטוא ףלודור םכסמ ךכ
ותוספאב הלכו עקושה ארבנ לכ לש ןולדיחה שגר והז -
ףלודור םלואו ."הלוכ האירבל רבעמו לומ לא ,תימצעה
,ןעוטו הז רבסה ןויסינ לש ותשלוחב םג שיגרמ וטוא
לש (תינויעה) תיגשומה הרהבהל הקיפסמ המורת וב ןיאש
םג אוה וז הביסמ .ריבסהל שקבמ אוהש השודקה ןיינע
ונממ לבקמו [5] ,סמי'ג םיליוו לש ותסיפת בור תא החוד
לש השוחת איה השודקה וא תיתדה היווחהש הנעטה תא קר
תושוחתה ןמ רתוי הברה הקזחה ,תיביטקייבוא תוחכונ
.תולבוקמה תויגולוכיספה

לש יידמל בכרומ יוטיב ןאכ תראותמה הסיפתב שיש רורב
המארע קחצי יבר תשיפתמ והשמ וליפא הב שיו ,העפותה
ןיגב .תושונאבש ישונאה תרימש ןעמל לובמה תויחרכה לע
שודיחה ןמ םעפתהל לובמה רוד ינב ולדח םייחה תרגש
ולכי ושודיחו ארבנה לכ תקיחמ קרו ,םלועבש השודקהו
לדבהה םג הזל המוד ילואו .תולעפתהה שגר תא םהל ריזחהל
ששח אוהש) דחפ תירבעה הלימה ןיב תוארל םיטונ ונאש
,הארי הלימה ןיבו ,(ברקתמו ךלוה ןוסאמ ילנויצרו ישעמ
תומעפתה ךותמ הדימעה תשוחתמ םג ,והשלכ ששחל ףסונ הב שיש
.תוממורה תארי תניחב ,בגשהו תוממורה לומ ,המהדת ךותמו


אוהש דע ,תודהיב ךכ לכ הלודג ישונאה ןוהמיתה תובישח
סיסבכו ,םירוציה ראשמ םדאה תא דחיימה ןייפאמכ בשחנ
בלש .ויפחדו וירצי ,םדאה לש יתוברתה ןוסירלו רסומל
בלש ,האריה אוה ינש בלש ,הלאשהו ןוהמיתה אוה ןושאר
אוה יעיבר בלשו ,ירסומהו יתוברתה ןוסירה אוה ישילש
וחוכ תא דבאמ םלועה םא .השודקה איהש יתדה ןוסירה
אלב םלועה תא תלבקמ םדאה שפנ םא ,םיהדמהו הימתמה
תא תבבוסמה הביסה תמלענ ,הרגש יפ-לע תגהנתמו ההימת
לזגה ,תומילאה םלועה לע םיטלתשמ זאו ,רסומה תוחתפתה
תא ןיבהל שי ךכ יכ הארנ .חצר וליפא םפוסש ,סמחהו
רמאיו" :םיתשלפ ץרא לא םתדרב הרש לא וניבא םהרבא ירבד
ךלמ ךלמיבא חלשיו ,אוה יתוחא ,ותשא הרש לא םהרבא
המ ,םהרבא לא ךלמיבא רמאיו ... .הרש תא חקיו ררג
,יתרמא יכ םהרבא רמאיו .הזה רבדה תא תישע יכ תיאר
"יתשא רבד לע ינוגרהו ,הזה םוקמב םיקלא תארי ןיא קר
יבשוי תא ריכמה ,םהרבא לש וששח והז .(אי-י ,ב כ 'רב)
תוימתסב םמוי תרגש תא םייחה םישנאכ ,זאד לארשי ץרא
שגר לכ ילבו שפנה תוממורתה ילב ,םיקולא תארי אלבו
.השודק לש

,ויק ר'גור :האר "השודקה" גשומ לש לופרעה לע [1]
.רמילג 'צוה ,(תיתפרצ) "שדוקמהו םדאה"
םיבירמ ןיאש תסנכ תיבש ,דחא םכח םדא יל רמא [2]
םישודק םה ןיאש אוה ןמיס ,םיגהנמ לע וב
.ןיינעה םהל תפכיא ךכ-לכ אלו ,ךרוצה יד םהיניעב
'צוה ,תינמרג) "ינוליחה לעו שודקה לע" ורפסב [3]
.(טלובור
תטיסרבינוא 'צוה ילגנא םוגרתב ,"השודקה" ורפסב [4]
.דרופסקוא
דסומ תאצוה ,"היגוסל תיתדה היווח" ,ורפסב [5]
.41 'מע ,ט"ישת םילשורי ,קילאיב