ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

497 רפסמ

ג"סשת ,יתקחב תשרפ

"תוחכות"ה

וריפס טרבוש ר"ד

דוסי ידומילל הקלחמהתואצמנ "תוחכות" תוארקנה תוללקו תוכרב לש תומישר יתש
םירבד רפסב תחאו (ומ-ג ,ו"כ) ארקיו רפסב תחא ,שמוחב
ןה ,הרוצבו דיקפתב תומוד ןהש תורמל .(טס-א ,ח"כ)
[1].רבסה שרוד רבדהו ,ןתשגדהבו ןנונגסב ,ןכרואב תונוש

םיקולא הרותבש םושמ ,םיימעפ תועיפומ תוללקהו תוכרבה
תוברעב תחאו יניסב תחא ,לארשי ינב םע תותירב יתש תרוכ
תוללקו תוכרב ,זאד יתוברתה םלועה ךרד יפלו [2],באומ
,םידדצ ינש ןיב הבותכ המכסה וא תירב לכ תוולמ ויה ולאכ
.ןמויק תא חיטבהל ידכ

םותחל האב רשא ,ארקיו רפסב העיפומה ,הנושארה החכותה
הפוסבו ,םיקולא יפמ ,ןושאר ףוגב הבותכ ,יניס תירב תא
וניב 'ה ןתנ רשא תרותהו םיטפשמהו םיקחה הלא" :רמאנ
החכותה .(ומ ,ו"כ) "השמ דיב יניס רהב לארשי ינב ןיבו
תוברע תירב תא םותחל האב רשא ,םירבד רפסב ,היינשה
הלא" :םעל הנופה השמ ידי לע ,ינש ףוגב הרמאנ ,באומ
לארשי ינב תא תרכל השמ תא 'ה הוצ רשא תירבה ירבד
.(טס ,ח"כ) "ברחב םתא תרכ רשא תירבה דבלמ באומ ץראב

יפל) רקיעב תוללוכ ןהו ,תומוד תואסרגה יתש :תוכרבה
:וצראב בשויה םעל םיעגונה םיאשונ השימח (ןמפוה יבצ דוד
;ץוחבמ םיביוא לע ןוחצינ (3 ;םולש (2 ;ץראה תוירופ (1
תיטרפה ותחגשה (5 ;תילכלכ החירפ םע הייברו היירפ (4
תא םימישגמה םויק יאנת - ותניכש תארשהו םיקולא לש
.םירצממ לארשי ינב ואצוה ןללגבש תופיאשהו תויפיצה
לולכ וניאש ,ףסונ ןיינע עיפומ םירבד רפסבש תוכרבב
ךנתנו" :תילסרבינוא תוסחייתה - אוהו ,ארקיובש תוכרבב
;(א ,ח"כ 'בד) "ץראה ייוג לכ לע ןוילע ךיהל-א 'ה
"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו"
.ךשמהב הזל רוזחנ .(י ,ח"כ)

(םיקוספ 54) םירבדב תוללקה תשרפש ןיעל יולג :תוללקה
רבכ ל"זחו ,(םיקוספ 32) ארקיובש וזמ הברהב הכורא
לופכ אוה םירבד רפסב השמ יפבש תוללקה רפסמש וריעה
.(םיבצינ אמוחנת שרדמ) (48) ארקיו רפסב ןרפסממ (98)
תפסות הרות הנשמב םילבקמ ארקיו לש םירצקה ויקוספ
.תוטרופמ תוללקו םיפירח םירואית לש

הלביק המואה .ץראה אשונ ביבס תוזכורמ תוללקה ארקיוב
,ךכש ןוויכמ .תווצמה תא הב םייקל תנמ לע ץראה תא
תונוסא ותוא ודקפי ,יקולאה יוויצל םעה עמשי אל םא
ופוסב ,חקלה ןבוי אל םאו ,הערה וכרדמ ואינהל ןתרטמש
תא םייק אל םעהש ןוויכו .ץראה ןמ םעה ולגי רבד לש
םינשה לכ ףלח תובשת ץראה ,תיעיבשה הנשב המדאה תתיבש
םעה לש רמה ולרוג ףיסוי תולגב םג .ןהב התבשוה אלש
ףודרת ברחהו םייוגב םירזופמ ויהי וינב :ותוא דוקפל
וכרואל ,םנמא ."םנוע תא וצרי" םיראשנהש דע םש םתוא
,ףקותב לארשיל םיקולא ןיב תירבה תראשנ הז ךילהת לש
.דיתעב םהיתובא ץראל רוזחל םייופצ לארשיו

םייתגרדה םיבלש העבשב תואבכ תוגצומ ארקיוב תוללקה
תורדרדיהה ךילהת תא רוצעל םעה ידיבש ךכ ,םידרפנו
"יל ועמשת אל הלא דע םאו" :הבושת ידי לע בלש לכב
ןוסאהש המודו ,םיבלש ןיא םירבדב וליאו .(חי ,ו"כ)
ךילע ואבו ...ועמשת אל םאו" :תחא תבב םעה תא דוקפי
.(וט-די) "תוללקה לכ

תוראותמ "תוללקהו תוכרבה" לש תואצותה ןמ קלח םירבד רפסב
לא השמ ירבדב רבכ עיפומ הזכ רשקה .ילסרבינוא רשקהב
תובוגתל סחייתמ אוהשכ ,םילגרמה אטחו לגעה אטח ירחא 'ה
תא 'ה דימשי םא תומואב ררועתהל תולוכיש תוילילשה
;(בי ,ב"ל 'מש) "רמאל םירצמ ורמאי המל" :לארשי ומע
.(וט ,ד"י 'מב) "רמאל ךעמש ועמשי רשא םיוגה ורמאו"
קר תגצומ הניא תולגה םירבד רפסב תוכרבה תשרפב ךכ
בצמכ םג אלא ץראה תתיבשמ םעה תומלעתה לע רישי שנועכ
ןכו ,הירוטסיהב לארשי לש םדועיי תבחרהל איבהל לוכיש
םעה םע הבטה קר התרטמ ןיא תוכרבה לש ןתומשגתה :ךפהל
"ץראה ימע לכ וארו" :םלועב םשה שודיק אלא ,רכש רותב
ךתתלו" :החכותה ינפל השמ ריכזהש והזו .(י ,ח"כ 'בד)
ךתיהלו תראפתלו םשלו הלהתל השע רשא םיוגה לכ לע ןוילע
הסיפת .(טי ,ו"כ 'בד) "רביד רשאכ ךיהל-א 'הל שדק םע
תוכלממ לכל הועזל תייהו" :הלוכ תוללקה תשרפב הרוזש וז
לכב הנינשלו לשמל המשל תייהו" ;(הכ ,ח"כ 'בד) "ץראה
'ה השע המ לע םיוגה לכ ורמאו" ;(זל ,ח"כ) "םימעה
רשא לע ורמאו ?הזה לודגה ףאה ירח המ תאזה ץראל הככ
"תרחא ץרא לא םכלשיו ...םתבא יהל-א 'ה תירב תא ובזע
.(זכ-גכ ,ט"כ)

תולגל םירבד רפסבש תוללקב תנתינ תדחוימו הרתי השגדה
טרופמ רואיתב ,"םהיביוא ץראב" ובצמלו ץראה ןמ םעה
ךילע 'ה אשי" :וצראמ לארשי תא שרגיש ביואה לש דיחפמו
זע יוג ,ונשל עמשת אל רשא ...ץראה הצקמ קחרמ יוג
.(נ-טמ ,ח"כ) "ןחי אל רענו ןקזל םינפ אשי אל רשא םינפ
הנוש תוברת םע לארשי םע תא שיגפת תולגהש ןאכמ עמתשמ
דבלב וז אלו .םינוש םיכרע םעו תרחא הפש םע ,ירמגל
רוזאל לבגות אלש ,םלוע תקבוח תולגב רזפתת המואהש אלא
"ץראה הצק דע ץראה הצקמ םימעה לכב 'ה ךציפהו" :דחא
.(דס ,ח"כ)

ברחה דחפ םוקמב ?הקוחרה ותולגב םעה בצמ היהי המו
םימויא ,ארקיו רפסב םיראותמה םייוגב ןודבאה םויאו
התאצות םירבד רפסב ,הבושתל םעה תא ררועל ידכ םהב שיש
תדבעו" :אטחב םעה לש הקומעה ותעיקש היהת תולגה לש
.(דס ,ח"כ) "ךיתבאו התא תעדי אל רשא םירחא םיהלא םש
יאצויו םיינוציק םיחנומב ראותמ םעה לש ישפנה בצמה םג
ךלגר ףכל חונמ היהי אלו עיגרת אל םהה םיוגבו" :ןפוד
,ח"כ) "שפנ ןובאדו םיניע ןוילכו זגר בל םש ךל 'ה ןתנו
תלפרועמ ארקיו רפסב םעה לש תיפוסה "הבושתה" .(הס
וליאו ,שרופמב תרכזומ הניא ץראל םתרזחו ,המלש אלו
םנשי ,החכותה לש ילמרופה םויסה ירחא ,םירבד רפסב
המלשה ותבושת תא םיראתמה (י-א ,ל) םיפסונ םיקוספ הרשע
רוזחל דיתע םעהש קר אל .תויולגה ץוביק תאו םעה לש
ךברהו ךבטיהו" :רפתשי ףא ובצמש אלא ,םדוקה ובצמל
.(ה ,ל) "ךתבאמ

?םירבד רפסב השמ לש ותחכותב ולא םייונישל םרג המ
ודמע לארשי ינב רשאכ ,רבדמה תונש םיעברא ףוסבש רבתסמ
ודועיי תא רתוי בוט השמ ןיבה ,תחטבומה ץראה ףס לע
.הליחתב ןיבהשמ םיקולא תנווכ תאו םעה לש

תדוקנו יטמרד יוניש היה םילגרמה אטחש בתוכ ב"יצנה
ינפל .לארשי ינב לש ירוטסיהה דיקפתב תילרוג הנפמ
'בד) "ץראה תא ונל ורפחיו" םישנא חולשל ושקיב םעהש
השבכל ,ןענכ ץראל דימ סנכיהל תינכותה התייה (בכ ,א
הכרעהו הצרעה םלועה תומוא לצא ררועלו ,תיסנ ךרדב
תויחל המלש הרבח הלוכי דציכ םתוארב ,לארשי יקולאל
רחב רשאכ לבא .יקולאה וצל הנעמכ ,השודקו הווחא ייח
איהש ךרד ,עבטה ךרדב השעמל רחב ,םילגרמ חולשל םעה
.לבסו םילושכמו תוגיסנ האלמ ךרד ,תלתופמו הכורא


םידודנ לש הפוקתל איבה םילגרמה אטחש ומכש ןיבה השמ
,דיתעב םג ,שדח רוד לש וכוניחו ותנכה התרטמש ,רבדמב
הנכה לש הכורא הפוקת שרדית ,'ה וצל םעה עמשי אל םא
.ארונהו םויאה (הל ,כ 'זחי) "םימעה רבדמב" ךוניחו

,ד"י 'דמב) "ךרבדכ יתחלס" :השמל רמא 'השכ ב"יצנה יפל
ללגב קר תאזו םעה תא דימשא אל ינא התייה הנווכה (כ
ינא יח םלואו" :לבא "םיוגה ורמאי המל" ךלש תונעטה
,תרמוא תאז .(אכ ,םש) "ץראה לכ תא 'ה דובכ אלמיו
עיגנ רבד לש ופוסבו ,לארשי ינב םע לועפל ךישמא ינא
.תרחא ךרדב לבא ,םימעה יניעב ינשידקהל ילש הרטמל
ויהי ירה "תראפתלו םשלו הלהתל" ויהי אל לארשי םא
ודמלי לארשי ורחביש ךרד לכב ;"הנינשלו לשמל המשל"
.ומלועב 'ה תחגשה לע םבצממ תומואה

ףקתשמ הכוראה תולגה ןיבל רבדמהו םילגרמה אטח ןיב רשקה
רבדמב םתוא ליפהל םהל ודי אשיו" :םיליהתב חתפמ קוספב
.(זכ-וכ ,ו"ק) "תוצראב םתורזלו םיוגב םערז ליפהלו
תיפוסה הרטמהש רורב ןפואב עמתשמ לאקזחי איבנה ירבדמ םג
יתוציפהו" :תינחור תיכוניח איה םימעב לארשי רוזיפ לש
,ב"כ) "ךממ ךתאמט יתמתהו תוצראב ךיתירזו םיוגב ךתוא
.(תוחכותב םיאצמנ םייוטיבה ינש .וט

תירוזא היהת אל תיפוסה תולגהש ןיבהל ןתינ הז לכמ
ומכ) "קוחרמ יוג" היהי שבוכה םעהשו ,םימי תרצק וא
לבסהש םגו .תונוש תויוברתל ףשחהל לארשיל םורגיש (ימור
ןבומב םיישפנו םייסיפ קר אל ויהי ,תולגב םירוסייהו
'בד) "שפנ ןובאדו םיניע ןוילכו זגר בל" :אלא ליגרה
תוימויק תולאש ררועיש תינחור הכובמ לש בצמ -(הס ח"כ
(קיציבולוס בד ףסוי ברה שריפש ומכ) הבישחה ךרדב הכפהמו
תוארל הלוכ תושונאלו לארשיל רבד לש ופוסב רשפאתש
המחנה תאז ילואו .הירוטסיהה ךותבו עבטה ךותב 'ה די תא
םייח ךרדו" :תושק הכ תוארנה "תוללקה" ךותב תאצמנש
.(גכ ,ו 'שמ) "רסומ תוחכות


ארקיוב תוללקהש הזב םייונישה תא ריבסמ ן"במרה [1]
:הרות הנשמב החכותה וליאו הנושארה תולגה לע תוזמרמ
."ונממ לאגנש הלואגלו הז וניתולגל זמרמ"
ה"בקה תרכ תותירב שלש":(םיבצנ אמוחנת) שרדמה יפל [2]
ןאכ תחאו ברוחב תחאו םירצממ ואצישכ תחא לארשי םע
."(באומב)