ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

500 רפסמ

ג"סשת ,ךתלעהב תשרפ


- "םינקז םיעבש יל הפסא"
לארשיב תוגיהנמה תומדל תודוקנ

רלדא לארשי ד"וע

אבס רפכ


ןעוטו ה"בקה יפלכ הינורטב ונבר השמ הנופ ונתשרפב
,םעה לש ולוהינו ותגהנה אשמב ודבל תאשל לוכי וניא יכ
ראותמ המוד ןיינע [1].בורל תויעבו םיישק וינפב םירעמה
תא ומצעב טפוש השמ יכ הלגמ השמ ןתוח .ורתי תשרפב
תויטפשמ תויעבב לופיטל טפשמ תכרעמ םקותש עיצמו ,םעה לכ
ואבוי רתויב םיכבוסמהו םיבכרומה םיניינעה קרו ,תוליגר
טפשמ תכרעמ לש התמקהל האיבה ןכא ורתי תצע .השמ ינפב
דדחמ וז היעבל אצמנש ןורתפה אקווד םלואו ,תרדוסמ
.תיתגהנהו תינוטלש תכרעמ תמקהבש תויתייעבה תא תאש רתיב


םיראותמה םישקה םיעוריאהש רוכזנ םא תמצעתמ תוגיהנמה תלאש
םילגרמה אטח ינפל ושחרתה תומדוקה תושרפבו ונתשרפב
ץראל סנכיהל דמע םעהש העש ,ויתובקעב הרזגנש הרזגהו
.ונבר השמ לש תידעלבה ותגהנהב ,רצק ןמז ךות תחטבומה
[2],תובאה יתב ישארו םיטבשה יאישנ םירכזומ םעפל םעפמ םנמא
יכ הארנ אל ,םימיוסמ דואמ םירשקהב םרוכזאל רבעמ ךא
.םטבש תגהנהב וא םעה תגהנהב קלח םילטונ םה

ינב ואצי םרטב םג יכ ,ןייצל יואר וז היעב דדחל ידכ
םישיגדמ םיבותכה .םעל הגהנה וניצמ אל םירצממ לארשי
ןהו שגיו תשרפ ףוסב ןה ,לארשי ינב לש ברה םרפסמ תא
התוחתפתה ללכ םיריכזמ םה ןיא ךא [3],תומש תשרפב
.הזה ברה םעל הגהנה לש

ךינפל חלשאו" :איבנה רמוא (ד ,ו) הכימ רפסב
.תיטבש תוגיהנמ ,לשמל ,תרכזומ אלו ,"םירמו ןרהא השמ תא
לש ויוויצב ,תוגיהנמ ,הרואכל ,תרכזומ הנושארה םעפב
"לארשי ינקז תא תפסאו ךל" :הנסה תולגתהב השמל ה"בקה
,"הבישיל םידחוימ" :י"שר ?הלא םינקז םה ימ .(זט ,ג 'מש)
יברב אמח 'ר רמא" .שרדמה תיב ילספס ישבוח - עמשמ
ויה .םהמ הבישי השרפ אל וניתובא לש ןהימימ :אינח
.לארשי ינקז תא תפסאו ךל :רמאנש ,םהמע הבישי - םירצמב
.(ב"ע ,חכ אמוי) "וכו םהמע הבישי - רבדמב ויה

לא ואובי םינקזהו אוה יכ השמ תא הווצמ ה"בקה
'מש) םינקזה תא םיפסוא םנמא ןורהאו השמ .םירצמ ךלמ
י"שר .(א ,ה) םפגב םיעיגמ םה הערפ לא ,ספא ,(טכ ,ד
השמ רחאמ דחא דחא וטמשנ םינקזה לבא" :רתא לע שיגדמ
ואריש יפל ,ןיטלפל ועיגהש םדוק םלוכ וטמשנש דע ןורהאו
."םהל ערפנ יניסבו ,תכלל

:רמאנ (א ,ה 'מש [תוילגרמ] לודגה שרדמ) אמוחנתב


ועיגהש ןוויכ רזעילא 'ר רמא אלא ?ומיע וכלה םינקז אלהו
,דודכ חתור אוהש הערפ לש וחתפ ואר ךלמלש ןיטלפ לצא
ןהידי ןיעטוקמהו ,דצל ןיבולצהו ,דצל ןיגורה םדא ינב
ןוויכ .דצל טיטב םתוא ןיסמורש םדא ינבו ,דצל ןהילגרו
הארנ לאו ונדובעשב היהנ בטומ ורמא ,וחרב ךכ וארש
.וניחא תרצב

םיווהמ םניא ,"םיכלוהו םיטמשנ"ש הלאכ םינקז
.היואר הגהנה

,םיליאב .בר דובכל הלא םינקז וכז תאז ףא לע
רשע םינש ואצמנ ,לארשי ינב תועסמב הנושארה הנחתה
י"שר רמואו ,(כ ,ו"ט 'מש) םירמת םיעבשו םימ תוניע
םינקזה ."םינקז םיעבש דגנכ םירמת םיעבשו" :םוקמב
רמא השמ לאו" :רמאנש יניס רהל ולעו ודבכתה ףא וללה
"לארשי ינקזמ םיעבשו אוהיבאו בדנ ןרהאו התא 'ה לא הלע
םייקב םיקבד ,םינרמש םנה הלא םינקז .(א ,ד"כ 'מש)
ראותמכ ,תושקבתמה תונקסמה תא קיסהל םינוכנ םניאו
רובשלמ השמ תא אינהל וסינ םינקזהש ,תוחולה תריבש תשרפב
,א החסונ ,ןתנ ירבד תובא תונטק תותכסמ) תוחולה תא
:("דחא הז" ה"ד 'ב קרפ

ךאיה :רמא לגעה השעמב וחרסש ןוחרס ותוא הארש ןוויכ
תורומח תווצמל ןתוא ינקיקזמ ?תוחולה תא םהל ןתונ ינא
היהי אל' םהב בותכ ןכש םימשל התימ ןתוא ינבייחמו
וירוחאל רזח .(ג ,כ 'מש) 'ינפ לע םירחא םיהלא ךל
שארב זחא אוה .וירחא וצרו םינקז םיעבש ותוא וארו
ןלוכמ השמ לש וחוכ קזח .תוחולה שארב וזחא ןהו תוחולה
השע רשא לודגה ארומה לכלו הקזחה דיה לכלו' רמאנש
.(בי ,ד"ל 'בד) 'לארשי לכ יניעל השמ

:םייתרוקיב םישרדמ המכב ראותמ הלא םינקז לש םלרוגו


הצקב לכאתו 'ה שא םב רעבתו ...םיננאתמכ םעה יהיו'
םיניצקב - 'הנחמה הצקב לכאתו' ,(א ,א"י 'דמב) 'הנחמה
רמאנש :ופרשנ רהל ולעש םינקז ןתואש ןינמו .הנחמבש
[4].ןירדהנס אלא הדע ןיאו (חי ,ו"ק 'הת) 'םתדעב שא רעבתו'


ופרשנ םינקזהו" :המוד הדמע םיעיבמ םירחא םישרדמ
ףוספסא ןיא - 'וברקב רשא ףוספסאהו' רמאנש הואת וואתנשכ
[5]."ןירדהנס אלא

איסנמ ןב ןועמש 'ר :'וברקב רשא ףוספסאהו'" :ןכו
זמר ,םש) "'יל הפסא' :רמאנש ,ןהבש םינקזה ולא רמוא
.(ו"לשת

םירצמב ףא אלהו ?ויה ןכיה םינושארה םינקזהו" :ןכו
שאב אלא ?לארשי ינקז תא תפסאו ךל רמאנש ?םהמע ובשי
תא וזחיו' ביתכד ינפמ ךכל ויה םייוארו ותמ הרעבת
ינפב רבדמו ותיפ ךשונכ שאר תולקב וגהנש 'םיהל-אה
.(זט ,א"י 'דמבל י"שר) "ךלמה

הצצ וללה םינקזה לע תזמורמה תרוקיבל דוגינב
אקווד ,רתוי היואר ,תרחא תוגיהנמ לש התומד הלועו
השמ לש םתשיגפ רחאל ,רוכזכ .יסחי ןפואב ךומנ גרדב
ימ .םעל ןבת תתל אלש הערפ הווצמ ,הערפ םע ןורהאו
ירטושו םירצמ ישגונ םה וז הרזג לש העוציב לע םידקפומש
,םינבלה רוצי תסכמב דמוע וניא םעהש רחאמו ,לארשי ינב
.לארשי ינב ירטוש םיכומ

:םירטוש םתוא םיראתמ ןלהלש תורוקמה ינש

:(די ,ה 'מש) י"שר

ויהשכו .םקחדלמ םהירבח לע םיסחו ,ויה םילארשי םירטושה
,םוכסה ןמ רסח היהו םיירצמ םהש םישגונל םינבלה םימילשמ
ךכיפל ;הכאלמה ישנא תא וקחד אלש לע םתוא םיקלמ ויה
רשא חורה ןמ לצאנו ןירדהנס תויהל םירטוש םתוא וכז
ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא' רמאנש ,םהילע םשוהו השמ לע
םירצמב ושעש הבוטה תעדיש ןתואמ ,'תעדי רשא לארשי
.(זט ,א"י 'דמב) וירטושו םעה ינקז םה יכ


:ג"י ןמיס ךתולעהב ,אמוחנת


ךתא ואשנו' ךכיפל ,רוביצה לע תוקלל ןמצע ורסמש יפלו
ימ לכש דמל תא ןאכמ .השמל ה"בקה ןוושה - 'םעה אשמב
.ק"הורלו הלודגלו דובכל הכוז לארשי לע ומצע רסומש
ןתוא ןמ ,וירטושו םעה ינקז םה יכ תעדי רשא ביתכ ךכל
.לארשי ינב ירטוש וכויו ןהב בותכש

המצע לע תלגלגמה ,רתוי היואר תוגיהנמ ,ןכא ,וז
תראותמ וללה םינקזה לש םתלודג .ויתוקעומו םעה תורצ תא
:(ז"ט ןמיס ,םש ) אבה שרדמב


?םישנא םיעבש הפסא רמא אל המל' 'שיא םיעבש יל הפסא'
.ךלו יל ןימוד ויהיש םידחוימ ןירדהנס םיעבש ולא אלא
השמ שיאהו' רמאנש - ךלו 'המחלמ שיא 'ה' :רמאנש - יל
.'ונע

ונא םינקזה דסומ לש ותודבכנו ותובישחל רשאב
ו"לשת ,זמר ךתולעהב ,ש"לי) תויוסחייתה רפסמ םיאצומ
:('יתרבידו יתדריו' ה"ד


תשקבש המ :םוקמה ל"א .'וגו יל הפסא השמ לא 'ה רמאיו'
םוקמ לכב .ימשל ןירדהנס אהתש - יל הפסא ,ךל יתתנ
םיעבש .םימלוע ימלועלו םלועל םייק הז ירה ,יל רמאנש
.[!] םיפשכ ילעב הרובג ילעב המכח ילעב ויהיש שיא
קלוח םוקמה םיתשב אלו דחא םוקמב אל :לארשי ינקז תא
דובכ קלוח ה"בקהש אצומ התא םוקמ לכב ,םינקזל דובכ
.םינקזל


םויב' ה"ד גי השרפ (אנליו) הבר רבדמבב בותכה
:רמוא 'ישישה


םלוכ .השמ הנימש םינקז 'ע ולא שדוקה לקשב לקש םיעבש
לארשי ינקזו התא תאבו ה"בקה ול רמאש ןתואמ םיאיבנ
הפסא' :(זט ,א"י 'דמב) רמוא אוה ךכו .'וגו ךלמ לא
תלס םיאלמ םהינש 'וגו 'לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל
[6].שדקה חור ואלמתנ םלוכ םהו אוהש החנמל ןמשב הלולב

:רמאנ ןכו

היה םינקזה יונימ ךעידוהל ,םש ךמע יתרבידו יתדריו
(אי ,ט"י 'מש) בותכש הרות ןתמ םויכ ה"בקה ינפל ביבח
ביתכ םינקזה יונימב ףאו .''ה דרי ישילשה םויב יכ'
.הדירי וב

הנובה' רמוא בותכהש הז שיא םיעבש יל הפסא ,רחא רבד
לשמ .(ו ,ט 'מע) הדסי ץרא לע ותדגאו ותולעמ םימשב
.הניפסה יבג לע היונב התיהש ןירטלפל ?המוד רבדה המל
.תדמוע םהיבג לעש ןירטלפ ,תורבוחמ תוניפסהש ןמז לכ
[7].'ותולעמ םימשב הנובה' (םש) רמאנ ךכיפל


תוניפסה לש ןמויקב יולת םימש תוכלמ לש המויק עמשמ
.םינקזה םה הלא תוניפסו ,ןירטלפל סיסב תווהמה

םתובישחבו םינקזה חבשב רומאה לכ תורמל ,אסיג ךדיאמ
ה"בקהש ךכ לע תססבתמה תדגונו תרחא השיג םג הנשי ,הברה
קר םינמתמ םהו ,םינקזה לש םיונימ לע הוויצ אל ללכ
תא תאשל ידבל יכנא לכוא אל" :השמ לש ותיינורט לשב
.(די ,א"י 'דמב) "ינממ דבכ יכ הזה םעה לכ

:(ז"ט ךתולעהב אמוחנת) אבה שרדמב יוטיב ידיל אב רבדה


רבדה המל לשמ .םהילע יתמשו ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו
ןתנו ,רמוש הכותל רכשו ,סדרפ ול היהש ךלמל ?המוד
:רמושה ל"א ןמז רחאל .סדרפה תא רומשל הרימש רכש ול
םירחא דוע יל איבה אלא ,ידבל ולוכ רומשל לוכי יניא
ורמשל ולוכ סדרפה תא ךל יתתנ ךלמה ל"א .ימע ורמשיש
אבה רמוא התא וישכעו ,יתתנ ךל ותרימש תוריכש לכו
ורמשיש םירחא איבמ ינא ירה !?ימע ורמשיש םירחא יל
,ילשמ הרימש רכש םהל ןתונ ינא ןיאש עדוי יוהו ,ךמע
ךכ .ותריכש ןילטונ םה םשמ - ךל יתתנש רכש ךותמ אלא
לכוא אל" (די ליעל) ול רמאש העשב השמל ה"בקה ל"א
חכו העד ךל יתתנ ינא ה"בקה ל"א ."..תאשל ידבל ינא
אהיש ידכ אלא ,םירחא שקבמ יתייה אלו ,ינב תא סנרפל
התא וישכעו .הלודג התואב התא דחייתנו תעדו חכ ךב
םולכ ןילטונ ןניא ילשמש עדוי יוה הלא .םירחא שקבמ
םהילע יתמשו ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו' רמאנש ךלשמ אלא
.'וגו ךתא ואשנו

ץוענ םינקזה דסומל הז יטנלוויבמא סחי יכ הארנ
יתקיקח-יתוגיהנמ ףוגב תמייקה תינורקעהו תיתוהמה תויתייעבב
.לארשי םעב

הארשהו תוכמס ,חוכ תובאוש ןניאש תורבחבו תוליהקב
.תטפושו תעצבמ ,תקקוחמ :תויושר שולש תומייק ,ןוילע חוכמ
תרחבנ הצעומ איהש ,תקקוחמה תושרל הרוסמ םיקוחה תעיבק
ןיקתהל תוכמסה הלו ,םיקקוחמ תיב הווהמה הנוממ וא
תושרל ,הרואכל ,םוקמ ןיא לארשי םעב .תונקתו םיקוח
בתכבש הרותה ונייה ,יקולאה םיקוחה רפס ןכש ,תקקוחמ
שונא ןבל םוקמ ןיאו ,יחצנו עובק אוה ,הב רומאה לכ לע
.וב ברעתהל

רשא ,תטפושה תושרה תא הרואכל םיווהמ םינקזה
רמאנש יפכ ,ורתי תשרפב ולפוטו ונודנ רבכ היניינע
הרידח םושמ וב שיש ףסונ ןפ םתגהנהב םייק םלואו .ליעל
.ב"צויכו תורזג תרזג ,תונקת תפסוה י"ע הקיקחה םוחתל
וזכ תכרעמ לש המוקמל רשאב תויהתו תולאש ררועמ הז ןפ
אשונב ןוידה .תיקולאה הקיקחה תכרעמ דיל וא ליבקמב
תולאש ררועמ אוהו תינורקעה הניחבהמ בכרומו ןועט הז
הביסה ילוא וזו ,רתויב תוכובס תויכרעו תויגולואית
.ליעל וניוצש םישרדמב היוצמה תוינש התואל

דדומתהלמ עתרנ וניא אוה .ןיינעב הרורב העד ם"במרל
רקיע םה םילשוריבש לודגה ןידה תיב" :עבוקו ,היעבה םע
אצוי טפשמו קוח םהמו הארוהה ידומע םהו הפ לעבש הרות
ם"במרה יפ לע [8].(א"ה ,א"פ םירממ תוכלה) "לארשי לכל
רתויב תובחרנ ,לודג ןיד תיב ותוא ,ןירדהנסה תויוכמס
:(ה הכלה םש)

רוסת אל' רמאנש ת"לב רבוע ןתרוהכ השוע וניאש ימ לכ
םירבד דחא .'וכו 'לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה לכמ
םירבד דחאו ,הפ לעבש הרות םהו העומשה יפמ ןתוא ודמלש
הארנו ןהב תשרדנ הרותהש תודמה ןמ תחאב םתעדמ ודמלש
גייס םואשעש םירבד דחאו ,אוה ךכ הז רבדש םהיניעב
תונקתהו תוריזגה ןהו ,הכירצ העשהש המ יפלו הרותל
.תוגהנמה

םינקזה לש תבחרנה םתוכמסל רוקמה תא יכ ןייצל שי
ם"במרה באוש ,יטופיש ףוגכ קר אלו ,גיהנמו קקוחמ ףוגכ
ןירדהנס תוכלה) "שיא םיעבש יל הפסא" ונלש קוספהמ
:(ג הכלה ,א

ןירדהנס ארקנה אוהו שדקמב לודגה ןיד תיב הליחתב ןיעבוק
שיא םיעבש יל הפסא" :רמאנש דחאו םיעבש םנינמו הלודג
.םהיבג לע השמו ,לארשי ינקזמ

,םינקזל רשאב תורוקמה תריקס רחאל ,ןכ יכ הנה
יפכ ,םינקזה לא סחיה יכ הארנ ,םהיתויוכמסו םדמעמ
דחו טושפ וניא ,םינושה םישרדמב יוטיב ידיל אב רבדהש
.יעמשמ


.וט-אי ,א"י 'דמב [1]
;רבדמב דקפמב ןורהאלו השמל םירזוע םיטבשה יאישנ [2]
.ןכשמל תורסחה תומורתה תא םימילשמ םיאישנה
ורפיו הב וזחאיו ןשג ץראב םירצמ ץראב לארשי בשיו" [3]
וצרשיו ורפ לארשיו ינבו" .(זכ ,ז"מ 'רב) "דאמ ובריו
.(ז ,א 'מש) "םתא ץראה אלמתו דאמ דאמב ומצעיו ובריו
.'יל הפסא' ה"ד ז"כ ךתולעהב (רבוב) אמוחנת שרדמ [4]
.ו"לשת זמר ,ךתולעהב ינועמש טוקלי [5]
.ז"ט ךתולעהב אמוחנת [6]
ה"ד אי ןמיס ךתולעהב תשרפ (אשארו) אמוחנת שרדמ [7]
.'וניבר ונדמלי' (אי)
,ויתודלות ,ירבעה טפשמה ,ןולא 'מ הבחרהב האר [8]
.391 'מע ,ויתונורקע ,ויתורוקמ