ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

500 רפסמ

ג"סשת ,ךתלעהב תשרפ


תסנכ תיב תיינב ןומימ לע

דנרא ןרהא ר"ד

דומלתל הקלחמה


(וט ,ט) "ןכשמה תא םיקה םוי"ב ראשה ןיב הנד ונתשרפ
תיב תמקה ןיינעל ושדקוי תואבה תורושה .וילכמ תצקמבו
.ונוממ יכרדל דוחייבו ,טעמ שדקמ אוהש ,תסנכ

םלועמ התייה אל תידוהיה הליהקב תסנכה תיב לש ותובישח
קזיח אוה :םיבר םידיקפתל שמיש אוה .תקולחמל הנותנ
דליה ךוניח ,רוביצב הליפתה - הליהקה לש תדה ייח תא
םיריעצל הרותה ירועיש לש תנווגמה תרגסמהו ,הליפתל
םירבחה לש עויסהו ח"מגה תורבח וזכור וביבס ;םירגובמו
.דועו דועו ,הרבחה ייח ,ןימוחנתהו תוחמשה ,הזל הז
ילעב תובר םימעפ .בר ןוממב הכורכ תסנכ תיב תיינב ךא
וכמתש וא ,תסנכ תיב םמצע תוחוכב ונב הליהקהמ ןוממ
תויודע .תסנכ תיב תונבל הצבקתנש הרובחב הבידנ דיב
תוליהק ישאר לש תוקיתע השדקה תובותכ ןה ךכל תומודק
תובורק םיתעל [1].םימרותל הכרבו חבש ירבד תוליכמה
.הליהקבש רחא רבח לכמ רתוי בדנל םידימא םישנא ובריס
םרת אוה יכ הזכ םדא לש ובג ירוחאמ ונניר הינמרגב
םיתעל וצלאנ היינבה תויולע לשב [2].הקיטסוקאה תא
תוסנכתהב קפתסהלו הליפתל תיב תאצקה לע רתוול םיללפתמה
.יטרפ תיב ךותב רדחב

לעו םיללפתמ לש םיילכלכה םהיישק לע תויודע ורמתשנ
םתאיצי התייה תולועפה תחא .םיפסכה תגשהל םתלועפ יכרד
[3].ךכל םיפסכ ףוסאל הרטמב ל"וחל לארשי ץראמ םיחולש לש
היסורבש הזנפ ריעב ןשי תסנכ תיבב האצמנש הנטק תרבחמב
הב דיעמ ראשה ןיבו ,וז הליהק תודלות לש רואית יוצמ
תנשב ונב רשאכש ,יקסבונזח בייל הירא ,םירבחה דחא
תמורת יאבגה וילע ליטה ,וריעב תסנכה תיב תא 1894
תפילח יל התייה" ?השע המ .ותלוכי יפכמ הלודג ףסכ
האוולה יתלביק ,ןוכשמב הפילחה תא יתתנ ,השדח םידגב
תרחא תודע [4]."ינממ עיגמה תא הדעה תפוקל יתמלישו
לש הבר ,לקנרפ הידידי קחצי ברה בתכש רואיתב היוצמ
תבהא' תסנכה תיב תיינבל םיפסכה תגשה תודוא ,ביבא לת
[5]:'דסח

היה יאדכו ,העיזו למע ישנא םה תסנכה תיב יללפתמ בור
םישנא ונענ הב תובהלתהה לעו הרוצה לע דחוימ קרפ בותכל
...חפנ דחא ידוהי .תסנכה תיב תא תונבל ולא תלוכי יטועמ
ירחא ומחל תא לכואו ,למשח רואמ ןיידע ןיא ופירצבש
הטורפל הטורפ ךסח ,טפנ תרונמ רואל השק הדובע םוי
תיבל י"ל 118 ךסה תא ותשאו אוה ואיבה תודעור םידיבו
.תסנכה

םיללפתמ לש תוריסמהו ץמאמה לע תודמלמ הלא תויודע
רוביצ לש תניינעמ המזי .תסנכה תיב ןומימב ףתתשהל
תרבוח תספדה התייה תסנכ תיב ןומימל תומורת תגשהל
יחרזמה ןינמה לש תונקתה רפס" םשב ,םידומע םיעבשכ תב
תרבוחב .(1932 יירוגליב ,לזיירק 'א תכירעב) "בוסאקב
תסנכה תיב ןונקתו ,היתופיאשו הליהקה רואית שי וז
הדעונ איהש בתכנ תרבוחה חתפב .שידייבו תירבעב הלש
טורטורפב הב וניוצ .הליהקה לש תסנכה תיב לולכש תא ןממל
:התוא לבקיש ימ לכל תויורשפא שולש

םייתדה םיגוחב ףסכ תומורת ץוביקב לדתשהל :םיברה ךרד .א
יריעצ"ו "יחרזמ"ה ינוגרא ירבח לצאו ,ללכב םיימואלה
:דיחיה תושר .ב .ל"נה ןיינבה לולכשל ,טרפב 'וכו "יחרזמ
רצה ליבשה .ג .ל"נה תילכתל ובל תבדנכ ומצעב םורתל
ריחמב דחא בוהז תוחפל םלשל :ונממ תוטנל ךרד ןיאש
ריזחהו :הל השעי אל הלא שולש םאו .לביקש וז תרבוח
.וילהואב הלווע ןכשי אלו ףסכ ןיא םניח הילעבל תרבוחה תא


ושקיב קסנימב םימה יבאוש :רוביצ לש תפסונ המזי ירהו
םה הסנרפל השקה למעה תורמל .תסנכ תיב םמצעל תונבל
,הרייעה יבשות .וז היינבל הלדה םתרוכשממ וכסחו וצמאתה
,הטורפ יצחב םימה רובע םולשתה תא ולעה ,םהל עייסל וצרש
ךכו ,היינבה תואצוהל ופרטצי תופסונה תוטורפהש ידכ
[6].'םימה יבאוש' תסנכה תיב תא תונבל וחילצה

תיב תיינב םשל בר ןוממ םלשל החפשמ לכ תשרדנ ונימיב
ןותימ לש הפוקתבו ,עצוממב רלוד 3,000 -2,000 ,תסנכ
תסנכ תיב תיינב .רתויב הדיבכמ הסמעהב רבודמ ילכלכ
םישנא םיבר תומוקמב ;הרזומ העפותכ םיתעל תיארנ ונצראב
םייוצמ דגנמו ,םימשהמ םהל דריש תסנכ תיבל םיעוושמ
,םירוגס טעמכ וא ,םירוגס תסנכ יתב תורשע ץראה יבחרב
רוביצ לש םוקמל םוקממ הדידנ לשבו תורודה תפולחת לשב
םיללפתמה תוטעמתה תא ןייצל יד .תסנכה יתב תא םידקופה
תואיצמ [7].תולודגה םירעה שולשב םילודג תסנכ יתבב
,םיבוזע הליפת יתב" [8]:םירפוסה דחא ןושלכו ,הביצעמ וז
זחוא בוזיאהו םירוגס םהיתונוראו םימוגע םהיתוריקש
ןינע ןאכ ןיאש ;הזמ בוצע הארמ ךל ןיא םהיתוצריפב
."השבתשנש תילכת לש הארמ אלא ,דבלב הנומא לש

םיקהל איה תחא תורשפא ?הלאכ תועפות םצמצל ןתינ דציכ
קוריפל םינתינ םג ךא ,םייטתסאו םידבוכמ ויהיש תסנכ יתב
דיתעבו ,רתוי הכומנ הלאכ תסנכ יתב תולע .שדחמ היינבלו
רזעלא 'ר .ךרוצה יפל רחא םוקמל םריבעהל ןתינ היהי
לבבבש תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןידיתע" :רמא רפקה
וירבד חורבו ,(א"ע ,טכ הליגמ) "לארשי ץראב ועבקיש
לארשי ץראב םיממוש תויסנכ יתב ןידיתע :רמול ןתינ
תונתהל איה תפסונ תורשפא .םהל םיקוקזה תומוקמל ורבעויש
אל רבכ דיתעב םאש ,יאנת לע הנביי תסנכה תיבש שארמ
ודעיל םירבחה תמכסהב היהי ןתינ תסנכ תיבל הנבמה שמשי
ןומימל ותריכמ ףסכב שמתשהלו ,וסרהל וא ,רחא שומישל
תסנכה תיב יפסכב ויפל םכסה םתחיי .רחא םוקמב תסנכ תיב
בייחתת השדחה הליהקהו ,ינשה תסנכה תיב הנביי ןושארה
חיצניו ויגהנמב ךישמיו ומדוקכ אהי שדחה תסנכה תיב םשש
אבב) ללכה יפל ןבומכ השעיי רבדה .ויללפתמ רכז תא
רחא םינובש ינפל תסנכ תיב םיסרוה ןיאש (ב"ע ,ג ארתב
[9].ויתחת

לארשיב ונבנ תסנכ יתב יפלאש יפ לע ףא :עיתפמ רבד הנהו
םתסה ןמ התייה תסנכ תיב לכ ירוחאמו - רודו רוד לכב
תינברה תורפסב ונאצמ אל - ןומימ תגשה לש המלש תוליעפ
רורב .תסנכ תיב תיינבל ןומימ תגשה תודוא יהשלכ הכרדה
דחוימה הרקמהו רוביצ לכ ;םייעמשמ-דח םיללכ עובקל השקש
.םהיתופיאשו םהיכרוצ ,ילכלכה םבצמ ,םירבחה רפסממ רזגנה ,ול
לכל םימיאתמה םייללכ םיווק טטרשל היה ןתינ טלחהב ךא
םינויד ת"ושה תורפסב םייוצמ תאז תמועל .םוקמו ןמז
:תולאשה ולע ,לשמל ,ךכ .םיבורק םיאשונ ביבס םיטעמ
,תסנכה תיב תיינבל םלשל ןכומ וניאש םדאל סחייתהל דציכ
[10]?םייפסכה ויתובוח תא רידסמ וניאש הז תא שינעהל ןתינ םאהו
םאה [11]?רשעמ יפסכב תסנכ תיב תיינב ןממל ןתינ םאה
,םולשתה ירדס רבדב הצובקה לש הטלחה תונשל וא לטבל רתומ
העבקנ איהש ןוויכ ,רדנ לש רדג תירוקמה הטלחהל שיש וא
[12]?םירדנ תרתה ךורעל שי אליממו ,"רדנ ילב" תרימא אלב
דצל שדח תסנכ תיב תחיתפ תודוא הלאש הנודינ םיתעל
עובתל םייוגה תא ררועי רבדהש ששח שישכ ,ןשי תסנכ תיב
תסנכה תיב לש םילעבל ילכלכ קזנ םרגיי וא ,םיסמ דוע
[13].תוששח דועו ,קיתווה

,הלאכ םיללכ םישדוח רפסמ ינפל וחסונ דחא בושייב הנהו
ןומימל אקווד םירושק םניא ףאו םהילאמ םינבומ םתצקמ
הווקתב םנושלכ ןאכ םתוא גיצנ םוקמ לכמ .תסנכ תיב
הצע תושקבמה תוליהקל תלעות טעמ איבי םירבדה םוסרפש
.תסנכ תיב תיינב ןממל דציכ

,עצומה עויס קיפא לכ תוניצרב ןוחבל שי :תוניצר
.'ודכו תונובזע ןרק ,יתלשממ דרשמ םעטמ ןוגכ
ירדס תודוא תוחטבה םירבחל חיטבהל ןיא :תוחטבה
ןוויכ חסנלו רעשל אלא ,'ודכו תומוקמ רפסמ ,היינב
תישארמש הפוקתה ךרואל םיבר םירבד םישחרתמ ןכש ,יללכ
,ולת לע דמוע לכיההש דעו תסנכ תיב תיינבל תונגראתהה
.ןקייד לש הזל ההז וניא ןלבק לצא ןמזה גשומו
הליעי םידימא םניאש םינבדנמ המורת תשקב :תומורת
שוריפכו .םינבדנ םניאש םידימאל תינפומה וזמ הברהב
ןבב םיבידנב וחטבת לא" (ג ,ו"מק 'הת) קוספל םינשרדה
[14],םירישעב ונייה ,םיבידנב וחטבת לא :"העושת ול ןיאש םדא
תנווכמ תויהל הכירצ היינפה .העושת ול ןיאש םדא ןבב
,המוקימלו הליהקה ירבחל םירושקה םישנאל הנושארבו שארב
.תסנכה תיב דיל םירגה םיבשותו םירבחה יבורק ןוגכ
המורת ןתנש םדא לכל .יהשלכ הרושת ףרצל יואר היינפל
.הלבקו הדות בתכמ דימ חולשל שי
וחטבוהש םימוכס םיפסכה יבושיחב לולכל ןיא :ןומא
רורב םא אלא ,הליהקה רבח וא םרות ,והשלכ ףוג ידי לע
[15].ורובידב דומעי חיטבמהש
תיינבל דחוימ לולסמב האוולה םיקינעמה םיקנב שי :קנב
םולשתה תא סורפל םיעצמא ירסחל תרשפאמ וזו ,תסנכ תיב
.תודחא םינש ינפ לע
תונלבס לע רומשל שי םירבחה יפסכ סויגב :תונלבס
[16],הימרי 'ר תוישוק םישקמ וא םיחכוותמ ,םילזלזמל סחיב
ןויד לש ופוסב וריהבי תונעטה ילעב לכש דיפקהל םג ךא
.קיודמב םולשתה יכרד תא
םהש ינפל ןונקתב םיצפחה םירבח שי םיתעל :ןונקת
ויפוא לע יללכ ןונקת תנכה לוקשל שי הזכ הרקמב .םימלשמ
ןינועמה תא קפסי ךא שיא קיחרי אל וחסונש ,תסנכה תיב לש
.וב
תויתכלה תולאש לע הנעיש בר הליהקל היהיש יואר :בר
תקידב ,תיביר ןיינעב ןוגכ ,ןומימה תגשה תעב תולועה
תסנכה תיב בר היהי אוהש טילחהל הבוח ןיא .ב"ויכו ,ת"ס
תולאשב תיתכלהה תוכמסה אוהש ריהבהל שי ךא [17],דיתעב
.הנבייחת בתכב ויתובושתו תורכזנה
הרות רפס רחא שופיחל םג ןמז שידקהל שי :הרות רפס
וניאו ,ל"וחב וא ץראב ,תסנכ תיב הזיאב ילוא יוצמה
תרומת הרות רפס קינעהל תומיכסמה תוליהק שי .שומישב
.תילמס הבוט תרכה
םירבח לש םירואיתו תוצע תוריהזב לוקשל שי :תוצע
תובר םימעפ .םירחא תסנכ יתב לש ןומימ יכרד תודוא
םוקמב םייק וא םיאתמש המו ,םלש וניא אבומה רואיתה
.ינש םוקמב םיאתמ חרכהב וניא דחא

:ללכ דוע ףיסוהל ונל השרוי ילוא הלא םיללכל
םדאהש ריעצ ליגמ םידליה תא ךנחל םירוההו םירומה לע
תונמדזמה הלא ,תונוש תווצמל ופסכמ שידקהל עבתנ יתדה
,וייחב םיימעפ וא םעפ תונמדזמה הלאו ,הנש ידמ ול
[18],ונימיב תיזכרמ תיתד הבוח איה תסנכ תיב תיינבו
,הרות ייח םילהנתמ וביבסש יתד זכרמ הווהמ אוה ןכש
עייתסהל לוכי (םירתמהו) ךנחמה .םידסח תולימגו הדובע
[19]:ופאפ רזעילא 'ר ירבדב

ואבו החנמ ואש ומש דובכ 'הל ובה (ח ,ו"צ 'הת) ביתכ
ךנוהמ 'ה תא דבכ (ט ,ג) ילשמ רפסב ביתכ ןכו ,ויתורצחל
ןתיל 'ה דובכ ללכמ הז םגש ונדמל .ךתאובת לכ תישארמו
ונייה םייק שדקמה תיבש ןמזב הנהו .וננחש הממ 'הל החנמ
,ויתורצחל ואובו החנמ ואש ביתכדכ ארקמ םייקל םילוכי
תיבו תסנכה תיב אוה ,טעמ שדקמ ונל ראשנ ונתולגב התעו
שרדמה תיבו תסנכה תיב ךרוצל שיא שידקי רשא לכו ,שרדמה
.ותחנמ 'הל ברעי וניקלא תיב תא ראפלו

תסנכה-יתבמ תוינוויה תובותכה ,ןוסרג-טור האל לשמל האר [1]
.92 - 91 'מע ,ז"משת םילשורי ,לארשי-ץראב
,א"נשת םילשורי ,הנקוידו הדע ,ראיורב 'מ האר [2]
.205 'מע
הדוהי 'ר תברוח רצחב יזכרמה תסנכה תיבב ןוגכ [3]
,א"ישת םילשורי ,לארשי ץרא יחולש ,ירעי 'א האר ,דיסחה
.26 'מע
תונויצה ץבוק ,"?עדי ימ חורה ךרד" ,יתמרה 'ש האר [4]
.161 'מע ,ב"סשת םילשורי ,(זר 'ש תכירעב) תיתדה
'מע ,ח"שת ירשת ,תסנכה תיב :ךותב וספדנ וירבד [5]
.59
הירנ יבצ השמ ברה :ורוא רחש ,ילא-רב הלצ האר [6]
ןוזנשרג 'דל יתדות .23 'מע ,ב"סשת םילשורי ,ל"צז
.היינפהה לע
םיללפתמ ןיא הפיחב םילודגה תסנכה יתבמ דחאב [7]
רדחב אלא ראופמהו יזכרמה םלואב לוח ימיב תיברעו החנמ
,הנשמ הלעמל תב העדוה היוצמ תועדומה חולבו ;ידדצ
תירחש יניינמ ודחואי "תואיצמה חרוכ" לשב יכ רמאנ הב
ןתינ אל רבכ ביבא לתב םילודגה תסנכה יתבמ דחאב .תבשב
.תבשב קר חתפנ תסנכה תיבו ,לוח ימיב ללפתהל
'מע ,ג"שת ביבא לת ,םילשורי ירוטיע ,יחרז 'י [8]
.זט
םילשורי ,ב"ח ,קזבה הארמב ת"ושב הכרדה לשמל האר [9]
.25 - 24 'מע ,ו"נשת
'יס ,ב"מרת אקארק ,ץנימ י"רהמ ת"וש לשמל האר [10]
51 'מע ,ב"סשת םילשורי ,ד"ח ,קזבה הארמב ת"וש ;ז
למיירטשה עבוכ תא שמשה םעפ ףטח היצילגבש הימולוקב .52 -
וריזחי אלש לוקב קעטצנו" ,ויתובוח םליש אלש םדאמ
,הידוהיו ריע ,לקיב 'ש האר ,"רדנה תא םלשיש דע ותוא
ראתמ ןונגע י"ש ,ותמועל .105 'מע ,ז"כשת םילשורי
,תסנכה תיב תיינב תעב שטאשטוב יבשות לש םתובידנ תא
רישעה ,ותבדנ תא ןתנו ודי תא דחאו דחא לכ חתפ" םש
שירפה אלש ריעב םדא היה אל .וינועמ ינעהו ורשועמ
דבכמה לכש ,ונוחטב חכ יפכ םאו וחכ יפכ םא ,ונוממ
ןיאש ינעה וליפאו .ונורסח אלממ םוקמה ונוהמ 'ה תא
םילשורי ,האולמו ריע) "ותבדנ תא איבה ותוינע אלא ומע
.(7 'מע ,ג"לשת
,תוגהנהו תובושת ת"וש ,ךובנרטש מ"ר לשמל האר [11]
תסנכ תיב תיינבל לקשה תיצחמב שומיש לע .חעקת 'יס
ד"ר ;דכ-גכ ,דצרת ,ח"וא ,םייחה ףכ ,רפוס ח"יר האר
יתדות) חכ-זכ 'מע ,ג"לשת םילשורי ,חצנה רוא ,ןהכה
.(וז היינפהל רמע 'ז ר"דל
םילשורי ,א"ח ,לא תיבל םדקמ ,רניבא ש"ר האר [12]
.ו 'יס ,ן"שת
יתב תונבל ןיאש 1791 תנשב ונקית לשמל סאנכמב [13]
,סאנכמ ימכח תונקת ,ראמע מ"מ האר ,ריעב םיפסונ תסנכ
.חל-הל 'מע ,ו"נשת םילשורי
,ד"משת םילשורי ,םילהת ,ארקמ תעד ,םכח 'ע האר [14]
.םש
הרותל תוילעב וחטבוהש תומורת איה תרכומ העפות [15]
,ה"ריק להק לש ד"מהיב תונקת" ,רלג 'י .ומיוק אלו
,הנשב הנש ,"(1826) ו"פקת תנשמ טשרקובב היסורו היצילג
1826 תנשב טשרקובב בתכנש ךמסמ םסרפ ,240 'מע ,ג"סשת
ותיילעב תבשב בדונו רדונש המ" :העפותה הרכזנ ובש
רבועו םלשמ וניא תווצמה הנוקשכ וא ט"ויב וא הרותל
שרופו ,רומשת ךיתפש אצומ לש השע לעו רחאת אלד ואל לע
בוטו ,וריבח םע לועב אשונ וניאו רובצה ןמ ומצע תא
רודתשמ רודת אלש בוט ה"ע ךלמה המלש רמאש המ םייקיש ול
,םלועה לכלו ול הער םרוגש אלא דוע אלו ,םלשת אלו
וניאו םיברב הקדצ קסופש ימ ליבשבש ...ל"זח ורמאש ומכ
רזומו ךופה הרקמ עריא הנורחאל ."םירצענ םימשגה ןתונ
הלע םדא :ןיקצומ תירקב וקורמ יאצוי לש תסנכ תיבב
המיבהמ דרישכ דימ .המורתכ לודג םוכס בדינו תבשב הרותל
אוהש םיללפתמה ואר .הילע םותחל הצרו האחמה איצוה
דע ןתמה ,םויה תבש :ודגנכ ורמא ,תבשב בותכל ךלוה
ינא םירהצה ירחא ,לוכי יניא :םהל בישה .תבש יאצומ
.ל"וחל סט
,םילשוריו ןויצ תואלתב ,הראבח 'י לש ותודע לשמל האר [16]
.184 ,181 - 177 'מע ,ל"שת םילשורי
,הכרבל לט ,והיכרב ר"רר הנורחאל האר הליהק בר לע [17]
ול ןיאש תמ'" ,הקשנה ד"ר ;זט 'יס ,ס"שת םילשורי ,א
,טקידנב באז ןימינב 'ר ברה ר"ומ לש ותומדל 'םימחנמ
,ולרש י"ר ;14 - 7 'מע ,(ג"סשת) גי ,רהצ ,"הכרבל ורכז
'מע ,(ג"סשת) 13 ,תרחא ץרא ,"הקומע הרומת לש העש"
.32 - 31
ותנשמב הליפתה ,ןייטשדילב 'י האר היינבה תבוח לע [18]
.195 193 'מע ,ד"נשת םילשורי ,ם"במרה לש תיתכלהה
םילשורי ,םידיסח וזלעי ךותב ,דובכה רמאמ ,ופאפ א"ר [19]
.וסש 'מע ,ט"משת