ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

135 רפסמ

ו"נשת ,ךתולעהב תשרפ

ןמאנה העורה - השמ


טירפתב רשב ןורסח לע לארשי יכב תא םיראתמ ט-ד אי רבדמבב םיקוספה
:השמו 'ה תבוגת תא גיצמ י קוספו ,ןמב םתסיאמ תאו ,ימויה םנוזמ
יניעבו דאמ 'ה ףא רחיו ולהא חתפל שיא ויתחפשמל הכבםעה תא השמ עמשיו"
,אשונה אוה השמ םהבש ןושארב :םיטפשמ השולשמ יונב הז קוספ ."ער השמ
והמ ךא ,אשומה ןמ קלחכ השמ לא רזוח ישילשהו ,'ה (ןורח=) ףא - ינשב
             ?השמ יניעב ער היהש רבדה והמ ?טפשמה אשונ

             :'םייחה רוא' ושוריפב רמוא רטע ןב םייח 'ר
הממ דמלו אצ .וידי השעמ לע שיאה דיפקי יכ - "ער השמ יניעבו"
,לואש תא אצמת רשא הערב הארי אלש ,וימימ ורסחש ,לאומשב ורמאש
      .לארשי לש ןגוה יתלב השעמ השמ לע ער היה ןכ ומכו

         .םעה תוגהנתהמ תיהולאה חורה תרומל ףתוש השמ :רמולכ
השמ לש תילולימה ותבוגת לע ךמתסהב ,תרחא ךרדב שרפמ ןמחנ ןב השמ 'ר
יפלכ אוה ויתונעט םע רשבל םעה תשירד תא ךרוכ אוה הב ,(וט-אי 'ספ)
                             :םיהולא

םינקזה והורזעיש אל - (די ןלהל) "ידבל יכנא לכוא אל" םעטו
םיסנרפ םהל תויהב וליפא ,דועו ?םהל ןיאמ יכ ,רשב םהל תתל
םגהנמכ ,םירצממ םאיצוהש ונבר השמ לע קר ,וננולתי אל ,םיבר
םהל ןתיש אוהו ,(ה כ 'מב) "םירצממ ונתילעה המל" :ול רמאל
תויהב יכ ,השמ בשח לבא ;םהל איבי םתואתו םתולאשמ לכ ותלפתב
.םתנולת תעב םבל לע ורבדיו םתמח וככשי ,םיבר םיגיהנמ םהל
,(הכ ןלהל) חורה ןמ םהילע לצאנש םינקזה ואבנתה רשאכ יכ רשפאו
השמ לע םלכ ופסאתי אל ,םיאיבנל םה םינמאנ יכ םעה ועדיו
                   .םהמ םג םתואת ולאשיו

םעה תא להנל לוכי וניא יכ ,גיהנמכ יללכה ובצמ השמ יניעב ער ותעדל
וז שוריפ ךרדל המלשה .ןוצר תועיבש רסוחו הסיסת םהב הברת אלש ןפואב
             :השמ ירבדל רוש רוכב ףסוי 'ר לש ורבסהב שי

לאו ךיניעב ןח יתאצמ םא גרה אנ ינגרה יל השע תא הככ םאו"
תויהל אלו ,ךדיב תומל יל בטומ יכ - (וט ןלהל) "יתערב הארא
                    .םדיב ךלוהו הנונתמ

וש' שרדמ וינפלו ,רשא ןב ייחב 'ר יפל
אנ ינגרה'" :תומ תמיאל דע םעה ןוצר תא עיבשהל ותלוכי רסוח ינפמ השמ
        ."םדו רשב ידי לע אל ,ךדי לע יתגירה התע היהת...'גרה

,ו הריש חלשב אתליכמ ,הצ רבדמב 'ירפס') םינוש םישרדמ תובקעב ,י"שר
לע 'ה ףא ןורח ער היה השמ יניעב :הנוש ךרדב שרפמ ,(זט חלשב אמוחנת
'ספב י"שר רמוא ךכו .[1] תושקה ויתואצות תא עונמל לדתשמ אוהו ,םעה
                               :וט

שודקה והארהשכ ,הבקנכ השמ לש וחוכ ששת - "יל השע תא הככ םאו"
:וינפל רמא תאז לע ;םהילע איבהל דיתע אוהש תונערופה אוה ךורב
ול היה [2] 'םתערב' - "יתערב הארא לאו" ,הליחת ינגרה ןכ םא
                  .בותכה הניכש אלא ,בותכל

ירבד תא י"שר בלשמ םש ,בכ קוספל ושוריפ ןתונ הז שוריפ ןוויכל המלשה
לש ותודגנתה תטלבתמש ךרדב ,הצ רבדמב 'ירפס'ו ד ו הטוס אתפסותמ ל"זח
םתשקב תא םהל קינעיש ףא לארשי תא הרמוחב שינעהל םיהולא תינכותל השמ
                               :[3]

אביקע יבר היהש תומוקמ העבראמ דחא הז - "םהל טחשי רקבו ןאצה"
תואמ שש" :רמוא אביקע יבר ;ותומכ שרוד ןועמש יבר ןיאו שרוד
,(אכ ליעל) "םימי שדח ולכאו םהל ןתא רשב תרמא התאו ,ילגר ףלא
:רמוא ןועמש יבר...?םהל קיפסמ ימ :ועמשמכ לכה - "רקבו ןאצה"
וב בותכש ימ !ךכ קידצ ותוא לש ותעד לע התלע אל ,םולשו סח
?!ונל קיפסמ םוקמה ןיא :רמאי (ז בי 'מב) "אוה ןמאנ יתיב לכב"
ןתא רשב תרמא התאו" 'וגו "ילגר ףלא תואמ שש" :רמא ךכ אלא
רקבו ןאצה" ;וזכ הלודג המוא גורהת ךכ רחאו ,"םימי שדח"ל "םהל
יכו ?!םלוע דע ןתקפסמ וז הליכא יהתו ,וגרהיש ידכ "םהל טחשי
!?ךשאר ךותחנו םירועש רוכ לוט :רומחל םירמוא ,הז אוה ךחבש
בוטה ,ידי הרצקש ורמאי ,ןתא אל םאו :אוה ךורב שודקה ובישה
לאו ,םהב אצויכ האמו םה ודבאי ?םהיניעב "רצקת 'ה די"ש ךיניעב
"ירבד ךרקיה הארת התע" !תחא העש וליפא םהינפל הרצק ידי יהת
רשפא יא :רמוא אישנה הדוהי יבר לש ונב לאילמג ןבר .(גכ ןלהל)
,םהל קיפסת אל ,הלילע אלא םישקבמ ןניאש רחאמ ;לפתה לע דומעל
הקד :ורמאי ,הסג המהב רשב םהל ןתונ התא םא ;ךירחא ןודל םפוס
ףועו היח ;ונשקב הסג :ורמאי ,הקד םהל ןתונ התא םאו ;ונשקב
.ידי הרצקש ורמאי ,ןכ םא :ול רמא .ונשקב םיבגחו םיגד ;ונשקב
ךרקיה הארת התע" :ול רמא ,ןסייפמו ךלוה ינירה :וינפל רמא
'ה דיה :םהל רמא ,ןסייפל השמ ךלה .ךל ועמשי אלש - "ירבד
"תת לכוי אל םחל םגה" 'וגו "םימ ובוזיו רוצ הכה ןה" ?רצקת
.ונתלאש תואלמל חכ וב ןיא ,וז איה הרשפ :ורמא ?(כ חע 'הת)
,ול ועמש אלש ןויכ ,"םעה לא רבדיו השמ אציו" :רמאנש והזו
             .(דכ ןלהל) 'וגו "שיא םיעבש ףסאיו"

תבוגתב האורה הז שוריפל קצומ דוסי שיש הארת תיטמיתו תינושל הקידב
יוסיכ היהי רבסהה יטרפ לכל אלש ףא ,לארשי םע לע ןגהל ןויסינ השמ
תויניניעו תוינושל תולבקה רופיסב שי .םיבותכב תקדקודמה תוננובתהב
תאכה :לארשי םע לש ומולש רמשמ לע השמ דמע םהב ,םירחא םירופס השולשל
רופיס ,(גכ-בכ ה 'מש) הנושארה ותוחילש תואצות ,(וט-אי ב 'מש) ירצמה
                        .(גל-בל 'מש) לגעה

דאמ 'ה ףא רחיו :י אי 'מב ךמעב ךפא הרחי 'ה המל :אי בל 'מש
ךדבעל תערה המל :אי אי 'מב הזה םעל התערה המל :בכ ה 'מש
ךיניעב ןח יתצמ אל המלו :אי אי 'מב יניעב ןח תאצמ םגו...תרמא התאו :בי גל 'מש
ילע הזה םעה לכ אשמ תא םושל :אי אי 'מב ינתחלש הז המל הזה םעל התערה המל :בכ ה 'מש
...ךקיחב והאש ילא רמאת יכ ...תילעה רשא םעהו התא הזמ הלע ךל
ויתבאל תעבשנ רשא המדאה לע :בי אי 'מב ... םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה לא :א גל 'מש
יל השע תא הככ םאו :וט אי 'מב ...ןיא םאו םתאטח אשת םא התעו :בל בל 'מש
גרה אנ ינגרה :וט אי 'מב ירצמה תא תגרה רשאכ רמוא התא ינגרהלה :די ב 'מש השמ תא גרהל שקביו :וט ב 'מש
ךיניעב ןח יתאצמ םא :וט אי 'מב ךיניעב ןח יתאצמ םא התעו :גי גל 'מש
(םתערב=) יתערב הארא לאו :וט אי 'מב ךמע תא תלצה אל לצהו הזה םעל ערה ךמשב רבדל ...יתאב זאמו :גכ ה 'מש
ןיב דוגינה ליבקמ ב 'משל :םיביטומב ןוימד שי ,תוחנמה םילמה לע ףסונב תנכסל ףסונב ,םעה לש הבוטה תויפכ ןיבל םעל רוזעל השמ לש ונוצר דגנ תודרמתהה הליבקמ ה 'משל ; לארשי ןעמל הב ןכתסמ השמש תושפנה (א :תואבה תולבקהה תוטלוב גל-בל 'משל ;יתייעבה תוגיהנמה דיקפת םאו םתאטח אשת םא התעו" :בל בל 'מש ;לאל השמ ידי לע ןתינה םוטמיטלוא ינגרה יל השע תא הככ םאו" :וט אי 'מב ;"תבתכ רשא ךרפסמ אנ ינחמ ןיא תשקבל ותמכסה חיטבהל ידכ 'ה יניעב ןח תאיצמ לע תוכמתסה (ב ."גרה אנ ןח אצמש החכוהכ םעל המילש הליחמ השמ שקבמ לגעה אטח רופיסב .השמ ותוא לש הלופכ הרכזה ןכ לע ,(!םימעפ שמח רזוח יוטיבה) ,'ה יניעב .תיהולא החילסל השירד אטבל איה ףא הלוכי ונרופיסב יוטיב 'ר ונשרפמש יפכ ,ורוקמ לע הקחתנ םא קזחתמ יוטיבב שומישל הזכ שוריפ "'ה יניעב ןח אצמ חנו" ,רכזנ אוה וב ןושארה קוספב ארזע ןב םהרבא :(ח ו 'רב) 'ןח תאיצמ' םעטו ;(כ אי 'והי) "הנחת" ונממו ,'םימחר' תרזגמ - "ןח" חכשא חנו" :סולקנוא םגרתמ ןכו) .(ה זט 'חי) "ןיע ךילע הסח אל" ומכ - .("'ה םדק ןימחר ורוענ יכ ,ןח אצמ רשא הז לצינ ,הדמשה תנכס תפחרמ וב םוקמב :רמולכ םיימעפ ךמתסמ השמ רשאכש ,חינהל םוקמ שי ךכ םושמ .[4] וילע לאה ימחר ,םליצהל אוה שקבמ הנממ ,היילכ תנכסב םירחאה רבכ םייוצמ ,ןח תאיצמ לע איבהל ידכ קר לאה ימחר תא ררועמ אוה ןיאו ,םישרדמהו י"שר ושריפש יפכ !אוה ותומל :[5] 'םיאיבנ לש ןתליפתל :םימחרל ןיד ןיב' ורמאמב בתוכ ספומ ןנחוי תא ליצהל הכורא תחא הליפת ויה רבדמב וייח לכ ,ונבר השמ םיאיבנה יבא" חלוממה טילקרפה יסיסכת לש הבחר העירי שרופ אוהו ."לאה ץחממ לארשי ,הבר החלצהבו ,לארשי םע לע רגנסל ידכ יעצמא םושב לחוב וניאש ,השמ השמ ילול םדימשהל רמאיו" :גכ וק םיליהתב ררושמה וילע ץילמהש יפכ ."תיחשהמ ותמח בישהל וינפל ץרפב דמע וריחב תא לארשי םע ררוע תובר םימעפ :ונקרפ תא ףא ףיסונ םיסיסכתה תכסמל תרמוח לומ ;"דאמ 'ה ףא רחיו" רמאנ ןאכ קר םלוא ,[6] םיהולאה ףא ןורח ,ב קוספב השעש יפכ הליפתב קפתסהל לוכי השמ ןיא ,םעל תפקשנה הנכסה ןכ לע ,הפקתהה ןמ רתוי הבוט הנגה ןיאו ,רתוי תצרמנ הנגה הצוחנ אלא שא תא וילא ךושמל ידכ ,םלוע לש ונובר לא תונעמו תונעטב דימ השמ הנופ לאל השמ ןיב החישה ךשמה תא .'ינבב אלו יב ץחה סנכי' תניחבב ,ונורח ספומו [7] וטוסק 'ד 'מ ושעש יפכ ,החנעפל שיש םיזמר תפשכ ןיבהל שי י"שרו םישרדמה ושעש יפכו ,לגעה אטח ןמזב םיהלאו השמ ןיב תוחישל .אי רבדמבב ףאו" םנמא ,המיחהו ףאה תא תיקלח ךכשל השמ ןאכ םג חילצה רבד לש ופוסב ללכ וז התיה אל ךא ,(גל ןלהל) "דאמ הבר הכמ םעב 'ה ךיו םעב הרח 'ה רהזה רמא הפיו ,ףאה ןורח לדוג לשב תויהל התיה היושעש יפכ ,תצרחנ הכמ :(א ג 'מש) "הער היה השמו" לע ןמו םיבאזה ןמ ןאצה תא ליצמ ,בוט העור אוהשכ ,ןאצה תא העורה המ" (םייוגה=) ם"וכעה ןמ ןליצמ ,בוט אוה םא ,לארשיל גיהנמה ךכ ,תויראה העור השמ ךכ .אבה םלועה ייחל םכירדמו הלעמ לש ןידמו הטמ לש ןידמו ."לארשי תא תוערל אוה יאדכש אוה ךורב שודקה הארו ,היה ןמאנ
:תורעה :רמוא החרק ןב עשוהי יבר :א בק םיחבז פ"ע ,די ד 'משל י"שר האר [1] !םשור השוע הרותבש ףא ןורח לכ ,יולה לאומש ןב דוד 'ר תאמ הרותה לע י"שרל שוריפ) 'דוד ירבד' [2] בל) בויאב י"שרש ריעמ (לעוועש תרודהמ ,ךורע ןחלוש לע 'בהז ירוט' לעב תא םירפוס ונקתש תוארקמה ןמ דחא הז - "בויא תא ועישריו" :בתוכ (ג הניכש אלא ,בותכל ול היה 'םתקיתשב םוקמה תא ועישריו' :בותכה ןושל הניכש אלא ,בותכל ול היה 'ךתערב'- "יתערב הארא לאו" ןכו ;בותכה העיפומ םייוצמה םיסופדבש ,ריענ 'דוד ירבד' לש ולא םירבדל .בותכה האב איה 24103 'ס 782 י"נ י"תכב לבא ,'תערב :תרצוקמ 'ךתערב' הלמה .האלמ הרוצב ,ףוסב ל"זח תורוקמב עיפומ וניא לארשי תא סייפל השמ לש ונויסנ [3] אוה ,י"שר ונאיבמ וב ןפואב .יאחוי רב ןועמש יבר לש ושוריפ רחאל אלא .תונורחאה תועדה יתשל ףתושמכ הארנ ,ויחא ינפמ תומ תדרחב ןותנה בקעי ףאו ,טי טי 'רבב טול תלצה האר [4] .וט גל ,י גל ,ח גל ,ה בל 'רב :םימעפ רפסמ ןח תאיצמ לע ךמתסמ . 1984 ביבא לת ,אריפש םהרבא ךרע ,תשרדנ הרות ץבוק ,42 'ע האר [5] 'ה תבוגת .גי בל 'מב ,י בל 'מב ,ג הכ 'מב ,א אי 'מב ,אי בל 'מש [6] תושגר לש תינטנופס תוצרפתה וז ןיא .םעה תנולת יפוא ללגב ןאכ הפירח עבצא אלב ,הדיפקב תננכותמ תינרטנק העיבת אלא ,הקוצמו ץחל תאפמ ינזאב" התוא םיעימשמ לבא ,השינעל הליע תתל אל ידכ ,תושרופמ המישאמ .(א 'ספל י"שר) "טינקיו ,וינזאב אבתש םינווכתמש - 'ה ידכ" :רמוא אוה 302 'עב .ט"ישת םילשורי ,תומש רפס לע שוריפ [7] הז חיש ודש ,רבדה לא בל םישל ךרוצה ןמ ,וז הקספבש חיש ודה תא ןיבהל לש הטישה יפל אלא ,ינרדומה וא ינוויה ןויגהה יכרד יפל להנתמ וניא רתוי םיזמר ידי לע םיחחושמה תנווכ תא תועימשמה ,תויחרזמה תוחישה ."םישרופמ םירבד ידי לע רשאמ זועמ-רב הנוי ך"נתל הקלחמה