ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

135 רפסמ

ו"נשת ,ךתולעהב תשרפ

"םיניעל ונל תייהו"

םמיע ךישמהל ונתח השמ תשקבל (ורתי) בבוח לש ובוריס רחאל ,ונתשרפב
,"ונתוא בוזעת אנ לא" :ונתוחב ריצפמו השמ רזוח ,תחטבומה ץראל
יכ היהו ,םיניעל ונל תייהו רבדמב ונתונח תעדי ןכ לע יכ" :וקומינש
,י 'מב) "ךל ונבטהו ונמע 'ה ביטיי רשא אוהה בוטה היהו ונמע ךלת
                             .(בל-אל

,בבוח לש ויתונוכת וניינע ןושארה .םינועיט ינשמ תבכרומ השמ תשקב
,עמתשמ םיינשה ןיב רוביחה םצעמ .בבוחל בוטה תרכה וניינע ינשהו
ךות ,לארשי םע תבוטל וישעממ אצוי לעופ ןה דיתעב בבוח לש תובטההש
               .ןושארה ןועיטב ראותמכ ,וירושיכ לוצינ

תייהו רבדמב ונתנח תעדי ןכ לע יכ" :השמ ירבדב םינומדקה וקלחנ רבכ
אמש וא [1] ?רבעב בבוח לש םישעמל ןווכתמ השמ םאה .א :"םיניעל ונל
ותארוה "רבדמב ונתנח תעדי" חונימה .ב [2] ?דיתעב וישעמל הנווכה
המ ?"םיניעל ונל תייהו" חונימה לש תועמשמה המ לבא ,ךרד הרומ :הרורב
ריכמה 'םיניע לעב' אוהש בבוח לש ותנוכתב רבודמ םאה ?םיניעה תולמסמ
ותומד תסיפתב רבודמ אמש וא ?(ע"באר) ?וב אצמתמו חטשה תא בטיה
"וניניע לגלגכ ונילע ביבח אהתש" :תוירבה יניעב בבוח לש תיבויחה
[3] ש"בירה ריבסמש יפכ אמש וא ,('ג שוריפב ,פ ,ךתולעהב ירפס)
אל םא ,ומוקמו וצרא הז חינה םניחל אל :ונמע ךתוא םיאורה ורמאיש"
םג רשפא ,םלוא ."ונמע םחלהלו ונל קקדזהל ואריו ,םהמע ה"בקהש הארש
תוינידמל למסכ ,תוירבה יניעב ,ורדעהב בבוח לש ותומד תסיפתב רבודמש
יאב לכ יניעל םיניעל ונל אהת אלש" :םירגה יפלכ לארשי םע לש תילילשה
,אטוז ירפס) "םירגה תא לבקל םיצור ונא ןיאש המוד :ורמאיו םלועה
,'הזתניס' שוריפ תעכ עיצנ ,םינושה םישוריפה רואל .(אל ,י ךתולעהב
.וררועתנש תולאשה לע הנועו ,טסקטנוקלו טסקטל ותונמאנב ןייפואמה
ןכא אוהש חינהל ריבס ,דיתעל איה בבוחמ השמ תשקב לש התילכתש ןויכמ
ינשה שוריפל דוגינב תאז .רבעב בבוח לש ונויסנ ךמס לע דיתעל סחייתמ
רבכ בבוח ,ארקמ לש וטושפ יפל .רבעל םג איה תוסחייתהה ,ע"בארלו ירפסב
שרדה תא סינכהל םג רשפא ןאכו .חטשה תא ריכמה ךרד הרומכ ומצע חיכוה
ויניעב הזחש יפכ ,לארשי םעל 'ה השעש תורובגהו םיסינה תא ריכמ בבוחש
שמשל ול תרשפאמ ,'ה יכרד תאו חטשה תא בבוח תרכה .[4] םמיע ההש רשאכ
תנוכת לש רואית ןה טסקטנוקה יפל "םיניע"ה .הגהנה ונייהד ,םעל םיניעכ
,ןכש .רוביצה יניעב תיארנש יפכ ומע לש וא ולש ותנוכת חרכהב אלו בבוח
ול םירשפאמה םירושיכב ןוחינ רשא ,ךרדה הרומ ,גיהנמה בבוחב רבודמ
חומל תונתונו חטשב בטיה תוננובתמה םיניע ,'לארשי םע לש םיניע'כ שמשל
       .םדקתהל ןאלו גוהנל דציכו ךיא ,םידעצ תליקש רבדב הדוקפ
                           בילטוג םהרבא                              :תורעה

,פ ,ךתולעהב ירפס ;(ןתנוי ודיוספ) ימלשורי םוגרת ;סולקנוא םוגרת .1
                        .ם"בשרו 'א שוריפב

               .ע"בארו 'ב שוריפב ,פ ךתולעהב ירפס .2

האמה) תופסותה ילעבמ שניילרואמ קחצי 'ר ןב רוש רוכב ףסוי 'ר .3
 .הנר 'מע ,ד"נשת םילשורי ,ובנ טפשוהי :תרודהמ ,הרותל ושוריפב (ב"יה

        .י"שרו 'א שוריפב ,פ ךתולעהב ירפס ;סולקנוא םוגרת .4