ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

135 רפסמ

ו"נשת ,ךתולעהב תשרפ

םיגיהנמל םיאיבנ ןיב - דדימו דדלא


רפסמ ונינפב הדימעמ ,ונתשרפב הנחמב םיאבנתמה ,דדימו דדלא תשרפ
רחאל דימ העיפומ דדימו דדלא תשרפ .תובקונ תולאש רפסמו םיבושח םיאשונ
      :ארקמב ראותמ ךכו ,תקלתסמו םינקזה םיעבש לע החנ 'ה חורש

לע ןתיו וילע רשא חורה ןמ לצאיו וילא רבדיו ןנעב 'ה דריו"
.ופסי אלו ואבנתיו חורה םהילע חונכ יהיו םינקזה שיא םיעבש
חנתו דדימ ינשה םשו דדלא דחאה םש ,הנחמב םישנא ינש וראשיו
ץריו .הנחמב ואבנתיו הלהאה ואצי אלו םיבותכב המהו חורה םהילע
עשוהי ןעיו .הנחמב םיאבנתמ דדימו  דדלא רמאיו השמל דגיו רענה
 ,השמ ול רמאיו .םאלכ השמ ינדא  רמאיו וירחבמ השמ תרשמ ןונ ןב
 וחור תא 'ה ןתי יכ םיאיבנ 'ה  םע לכ ןתי ימו ,יל התא אנקמה
                 .(טכ-הכ אי רבדמב( ."םהילע

,ןאכ עריא רשא השעמה המ ,ללכ רורב ןיא ,תונשרפ אלל ,וללה םיקוספהמ
יתש ןאכ שיש ,השמ תבוגתמ רורב .האילכל םניד תא קוספל עשוהיל םרגו
תשיגו ,"םאלכ השמ ינדא" :תרמואה עשוהי תשיג .עוריאל תויתגהנה תושיג
שי השעמה תא ראבל ידכ ."םיאיבנ 'ה םע לכ -ןתי ימו" :תרמואה השמ
                           םדוק קקזיהל


תיישרפל ךומס םינקזה םיעבש לע רמאנש "ופסי אלו ואבנתיו" לש רואיבל
                           .דדימו דדלא

               :הז קוספ לע ורמאנ םיכופה םישוריפ ינש

שוריפ .םתאובנ הקספ אל זאמו ואבנתהש איה הנווכה ,סולקנוא םוגרת פ"ע
המע לילמו אננעב 'ה ילגתאו" :ה"כ קוספל םוגרתה ירבדמ תורישי עבונ הז
ןוהילע תרש דכ הווהו איבס ארבג ןיעבש לע בהיו יהולע יד אחור ןמ יברו
                 ."ןיקספ אלו ןיאבנתמו האובנד אחור

אבנתהל רתוי ופיסוה אלו םוי ותואב ואבנתנש איה הנווכה ,ירפסה פ"ע
             :ךתולעהב תשרפ לע ירפסה ירבד םה ךכו .זאמ

,העש יפל ואבנתי ופסי אלו ואבנתיו רמוא םינקז םיעבשב..."
םוי דע םיאבנתמ ויהש הנחמב ואבנתיו רמוא אוה דדימו דדלאב
דיה בתכמ חסונב ,א"רגה תחסונב ז"ל הקספ רבדמב ירפס) ".םתומ
רתא לע םישוריפב םג ןייע .ה"צ הקסיפ ןודנולב ןושש תיב יזנג
               .(הז ןינעב ריעמה ב"יצנה שוריפכ

    .דדימו דדלא השעמ תונשרפ לע םיעיפשמ הלא םיכופה םישורפ ינש

םוי ותואמ אבנתהל וכישמה םינקזה םיעבש לכש ,אצוי סולקנוא שוריפ יפל
השעמ םצע תויהל לוכי וניא דדימו דדלא השעמב לוספה ךכיפלו ,ךליאו
   .יבמופב האובנה םוסרפ ךרד וא האובנה ןכות ,הארנכ ,אלא ,האובנה

דדלא אקוודו אבנתהל וקיספה םינקזה םיעבש ,רכזוהש ינשה שוריפה יפל
השעמ םצעב לוספ שי לוכיבכש  ,אצוי הז רבסה יפל .וכישמה דדימו
האובנה ןיא םאה.האובנה יפוא לע הרומח הלאש ונינפל ,ךכ םא .האובנה
ןכתיי דציכ ןכ םאו  ,ותטילשבו לאה  תכרדהב םדאה לע הרוש תיתימאה
הארשה אלא הניא האובנהש ךכל זמר ןאכ שי  אמש וא ?ךכב לוספ היהיש
('א 'מע ז"י ףד) ןירדהנסב ארמגה ךכ םושמ ילוא? הטילשל תנתינה תישונא
דדלא לש האובנה השעמב לוספ ןיאש קר אלש העירכמו ירפסה רבסהמ תקחרתמ
     ."םמצע תא וטעימ" םהש ךכ לע הכרבכ םהל ןתינ הזש אלא ,דדימו

"האובנ תלבק" לש השעמה םצע יבגל הרורב הדמע הביצה ארמגה ךכב ילוא
                           .םימשמ איהש

םא .עשוהי ןאכ הארש לוספה תוהמ תא ריבסהל ךירצ דומלתה ,ךכ תובקעב
 ךרדב וא האובנה ןכותב ושפחל שי יזא ,יובינה השעמ םצעב ונניא לוספה
                             .המוסרפ

דדלא לש האובנה ןכות יבגל תויורשפא שולש הלעמ םש ןירדהנסב ארמגה
                              :דדימו

          ."ץראל לארשי תא סינכמ עשוהי ,תמ השמ" ואבנתנ .א

        .(ארמגה ןושלכ "וילש יקסע לע") העש יכרצ לע ואבינ .ב

                   .גוגמו גוג יקסע לע ואבינ .ג

יבגל .האובנה ןכותב אוה לוספהש ארמגל רורב ,הנושארה תורשפאה יבגל
:םהירבדכ וא ,היוטיב ןפואב אוה לוספהש תנייצמ ארמגה ,תורחאה יתש
      ."ובר ינפב הכלה הרומה דימלתכ היל הוהד אערא חרוא ואלד"

ךכ לע ומליש םה הרושכ אל ולעפ אוהיבאו בדנשכ .רבדה תרמוח תא חכשנ לא
    .("םבר ינפב הכלה ורוה" םה תויונשרפה תחא יפל םש םג) םהייחב

השעמ םצעב לוספ ןיאשכ ,וללה תוביסנב .ןיידע רבסומ ונניא ןינעה ךא
ןויצכ רבדה בשחנ וליפאו ,תמא תאובנב רבודמש םלוכ לע םכסומו ,האובנה
?וללה האובנה ירבד תעבהב לוספ ןכתיי דציכ ,םיעונצה םהישעמ רובע חבשל
שנוע ןכתיי דציכ ןכ םאו ,רמאית איהש תנמ לע הרואכל תנתינ האובנה
,קפס ןיא ןכ ומכ ?םייתימא האובנ ירבד תעבה לע ,עשוהי תשקבכ ,האילכ
ןיינעהש המדנ .עשוהיל השמ ןיב תקולחמל םג סחייתהל בייח רבסה לכש
הגהנה תורוצ לע היגולויצוסה תרותמ רקחמ ירבד ריכזנ םא ,רתוי רהבוי
                         .תויתתיכה תעפותו

לש היגולופיט ונבש םינושארה ןיב םה םירחאו שטלורט טסנרא ,רבוו סקמ
תמועל תנגרואמה תיתדה הצובקה לש תורחא םילימב וא ,"תכ"ו "היסנכ"
תלעב תונגראתהב רבודמש אוה "תכ" לש ןייפאמה .תגלפתמה טועימה תצובק
תנעוטה תיטמזירכ הגהנה אלא  ,תדסוממה-תזרכומה הגהנהה הנניאש הגהנה
                .םיכוותמ אלל הרישי תיאובנ תלוכיל

לש תוימויקה היתויעבהש ,םירחאו רובינ ומכ ,םיבר ךכ לע וריעה רבכ
,תנגרואמו תדסוממ הגהנה תמייק רבכשכ ,ינשה רודב רקיעב ןה "תכ"ה
                     .היסנכל הכפהנ לעופב תכהו

םורגל  הלולעה הצובק איה תכ .תורורב ןה "תכ" לש המויקב תונכסה
ינועיט לש קדצה תדימל רושק הז ןיאו ,תמייקה הגהנהה רוערעלו גוליפל
גציימ ויפואב רשא  ,עשוהיל םג תורורב ןה וללה תונכסהש המדנ .הישנא
תוגיהנמה תא שריי רשא ,םעה לש ןושארה גיהנמה ותויהב ,ינשה רודה תא
השמ תרשמ עשוהי" הז עוריאב  ןאכ אקווד רכזומ ידכב אל.תדסוממ ךרדב
           תאז ,"דמלתמ" גיהנמ אוה עשוהיש ןייצל "וירחבמ

             .תיטמזירכ תוגיהנמ לש תרחאה היצפואה תמועל

וליפא םה) העיתפמ תינטנופס תיאובנ תונגראתה םיווהמ דדימו דדלא
לבקל ידכ הנחמל ץוחמ םיאצמנה םינקזה ראשל דוגינב הנחמה ךותב םיאבנתמ
ךכב האור עשוהי .תמייקה הגהנהה לש התוכמס תא תרערעמ רשא ,(האובנה תא
האובנה םא וליפא .לארשי םע  לש ינוגרא-יתרבחה ןוגראל תימויק הנכס
 עשוהי .הגהנהל הנכסה תמחמ "םאלכ  השמ ינדא"ב ביגמ עשוהי ;תיתימא
     .ורמשיי תרגסמהו ןוטלשה ,םעהש דבלבו ,תמא איבנ אולכל ןכומ

ןה ארמגב ל"זח ולעהש תונורחאה תויורשפאה יתש אקווד ,תאזה השיגה יפל
הניא "ץראל לארשי תא סינכמ עשוהי ,תמ השמ" תאובנ .תונכוסמ רתויה
ינוטלשה רבעמה תא תקזחמ איה :ךפיהל אלא הגהנהה לע רוערע הווהמ
                       .עשוהיל השממ דסוממה

רוערע תווהמ ןה םג (גוגמו גוגו העש יקסע) תורחאה תויורשפאה יתש
ןוויכל הלבוהו הווהה תגהנהב אטבתמ לעופה גיהנמה .תמייקה תוכמסה
םירושק גוגמו גוגו העש יקסע .הגהנהה דוסי ןה וללה תויוכמסהו דיתעב
ןיינועמה עשוהי תא עיתרמ הזכ יתגהנה רוערעו ,ולא םייתגהנה םיטקפסאל
                           .םעה תומלשב

,ותדעו חרק ומכ "םיטנסרטניא" תצובק ךותמ אובל לוכי הגהנהה לע רוערעה
דצמ םג אובל לוכי רוערע ךא ,תאזה היווחה תא עשוהיו השמ ווח רבכו
תוקרפתהל איבהל םה םג םילוכיש .תמא-תאובנ ילעב וא היגולואידיא ילעב
רוערע לש הזכ גוסב האורהו ,דסוממה ינשה רודה תא גציימה ,עשוהי .םעה
תבוגת ,תאז תמועל .דדימו דדלא תעפות דגנכ הרמוחב ביגמ ,תיתימא הנכס
לע הרימשמ רתוי הבושח תרחבנ תוגיהנמ וא תמא תאובנ יכ ,דמלל האב השמ
 .תאזכ תוגיהנמ לש רודל ךייש השמש חכשנ לא .תמייקה תינוגראה תרגסמה

השמ" רדגב ויהי םלוכשו ,תמא יאיבנ ויהי םלוכש איה תודהיה לש הפיאשה
"'ה חור" ןכאשו תיתימא האובנ איה האובנה ןכאש יאנתב הז לכ ."ונבר
."םהילע וחור תא ןתי יכ םיאיבנה םע לכ ןתי ימ" :השמ ירבדכ .םברקב
לע תורמושה תורגסמה לכ לע תרבוג איה ,תמא תאובנו תמא שיש םוקמב
                              .ןמצע

                :ןכ םא םה דדימו דדלא תשרפמ םיחקלה

        .יתימא אוהש דבלבו ,יאמצע האובנ השעמב לוספ ןיא .1

תיתגהנהה תרגסמה לע רומשל הפיאש הנשי תוליגר תורבחבש דועב .2
הפיאשה תודהיבש ירה ,םיגהנומה ןיבל םיגיהנמה ןיב רעפ תללוכה ,תמייקה
הלוסיחל איבהל תרתסנ הפיאש ןאכ שי ,םצעבו "םיאיבנ ויהי םעה לכ"ש איה
                       .תאזה הרוצב הגהנה לש

השמ לש ורוד תמועל ,הגהנהה תא יעבט ןפואב שרויה רוד גציימ עשוהי .3
                     .תרחבנה הגהנהה רוד אוהש

הגהנה לשו ,תמייקה תרגסמה םויק לומ תמאה תדימ תובישח לע הזה קבאמה
דע ,םיבר תורוד ךשמנה קבאמ אוה "רעוב הנס" לומ "השמ תרשמ" ןונגסב
                            .הלא ונימי

                            ןמוינ ללה

                       לארשי תודלותל הקלחמה

               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה