ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

500 רפסמ

ג"סשת ,ךתלעהב תשרפ


500-ה ןויליג תעפוה לגרל הטיסרבינואה אישנ תכרב
יעובשה ףדה לשךרבל ינוצרב ,יעובשה ףדה לש 500-ה ןויליגה תעפוה םע
יכרועל :הכאלמב םוי םוי םיקסועל תודוהלו האנה גשיהה לע
תכשל ,תודהיה יעדמל הטלוקפה - תוסחה ינתונלו ףדה
טנרטניאב ףדה תא ץיפמ רשא) םיבשחמה זכרמו סופמקה בר
.(ינורטקלאה ראודבו

םינשה ךשמב ומרתש לגסה ירבח לכ הכרבה לע ואובי ןכ ומכ
בולישל ןמאנ יוטיב םינתונה ,םיקתרמה םירמאמל םתמכחמ
.ןליא-רב תטיסרבינוא וב הכרבתנש עדמו הרות לש ידוחייה

,עדמלו הרותל אישנה ןרק תוסחב ,רואל אצוי הלא םימיב
,יעובשה ףדה ירמאממ טקל) "ןליאה תורפמ" רפסה לש ינש ךרכ
.םידעומו םיגחל שדקומה ,(תילגנאו תירבע תורודהמב
דומילב םיברה תא וכזי הלא םיפדו םירפס יכ ןוצר יהי
.ונרכש היהי הזו ,ידוחיי ןפב הרות

,הכרבב
הוק השמ 'פורפ
הטיסרבינואה אישנ