ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

500 רפסמ

ג"סשת ,ךתלעהב תשרפ


(ב ,ח 'מב) "תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא תרנה תא ךתלעהב"


500-ה ןויליגה לש רואל ותאצוה תא םיגגוח ונא וז תבשב
חתפ ,ג"נשת תנשב ,םינש רשעכ ינפל .יעובשה ףדה לש
המזיב ןליא-רב תטיסרבינואב תודהיב דוסי ידומילל זכרמה
לעפמה .עובשה תשרפל תונשרפו ןויע יפד רואל איצוהל
תכשלו תודהיה יעדמל הטלוקפה םע ףותישב וכרד תא לחה
ופלחש םינשה תצורמב .אישנה ןרק דודיעבו ,סופמקה בר
'ה תרזעבו ,רידס ןפואב רואל יעובשה ףדה אצי ,זאמ
שיגהל םיחמש ונא ,"תורנה תא ךתלעהב" תשרפ ,עובשה
וכישמי ולא םיפד יכ םיווקמו ,500-ה ןויליגה תא םיארוקל
.תואבה םינשב לארשיב םיבר םיתב לש תבשה ןחלוש תא ריאהל

תשרפ ינולע לש ףונב ידוחיי רצומ הווהמ יעובשה ףדה
תא ארוקה ינפב גיצמ ףדה .תסנכה יתבב םיצפומה עובשה
הרות לש תונשרפ ירבד בלשמ אוהש ךות ,לארשי תשרומ
איבמ ןכו ,םימוחתה לכמ עדמ ישנא ידי לע םיבתכנה עדמו
םגרותמ ,תירבעב בתכנ ףדה .םיחרואםיבתוכ לש םרבד תא
.ידוהיה םלועה יבחרל טנרטניאב ץפומ ףאו ,תילגנאל
םידדועמו םייבויח ,םיבר םידה םילבקמ ונא ונתחמשל
ותמורת לעו ףדה לש ונכות לע תוצופתה ןמו ץראה ןמ
לכל תודות עיבהל התואנ תונמדזה וזו ,ידוהיה תיבל
.תכרעמה תווצו םיבתוכה ,הכאלמב םישועה

םולש תבש תכרבב
ץיבלקני לאפר ר"ד
תודהיב דוסי ידומילל זכרמה שאר