ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

185 רפסמ

ז"נשת ,רהב תשרפ

תיעיבש תווצמ םויק םע ירבעה יאלקחה דדומתה דציכ

סקילפ הדוהי 'פורפ

לארשי ץרא ידומילל הקלחמה



תכסמ ימלשוריה לע ירפסב דחוימבו ,תיעיבשה לע ירקחמב
השעמל הכלה המיוק הטימשה תנש יכ ,הנקסמל יתעגה ,תיעיבש
.דומלתהו הנשמה ,ינש-תיב ימיב

ימיב הרמשנ אל תיעיבש תווצמש םידמל ונא םידחא תורוקממ
:היופצה תולגה ינפמ הריהזמ הרותה .ןושאר תיב

ץראב םתאו המשה ימי לכ היתתבש תא ץראה הצרת זא ....................
םכיתתבשב התבש אל רשא תא תבשת המשה ימי לכ...םכיביא
....................
.(הל - דל וכ 'קיו) הילע םכתבשב
....................

הנווכהש ונייצ םימיה ירבד ףוסו (גי-ט הכ) והימרי רפס
.תולגה תונש םיעבשל

הלח דומלתהו הנשמה ימיב יכ ,םירובסה םירקוח םנמא שי
תיעיבשה לע ונירקחמב ךא .תיעיבש תווצמ םויקב תורדרדיה
ואצמו ,תיעיבש לש דוסיה תווצמ ומיוק הלא תופוקתבש ונחכוה
הלכלכה לש תואיצמב םנמא .ןהב ךישמהל םיינכט תונורתפ
תובוח תטימש תווצמ םייקל ולכי אל הפוקתה לש תחתופמה
ןיקתה (ס"הנפל הנושארה האמה) ןקזה ללה .(ג-א וט 'בד)
תיעיבש ברעב ןיד תיבל הוולמה רסומש רטש - 'לובזורפ'
ירה :תיעיבשה רחאל תובגל ותנווכבש תובוחה טוריפ ובו
קרפ תיעיבש) הוולמה אלו תובוחה תא הבוגה אוה ןידה-תיבש
לוטיב לש ששחמ ,תוולהלמ וענמנש רחאל האב וז הנקת .(ט
.תיעיבשב בוחה

רקיעב ,ל"זח ופיסוה תיעיבשה תווצמ םויק תא קזחל ידכ
תטיקל רוסיא ןוגכ ,תורימחמ תונקת - 'םיגייס' ,הנבי רודב
םירוסיא .תיעיבש ברע לש ץיקב השירח רוסיאו םתליכאו םיחיפס
הנשה-שאר דע תיעיבש ברעב שירחה .תואיצמה ןחבמב ודמע אל הלא
םיחיפס רוסיאו .יבר לש ונב לאילמג ןבר ידי לע ירמגל רתוה
תורודה ךלהמבו ,דחא ןימל קר יאחוי רב ןועמש יבר י"ע םצמוצ
.הז רוסיא ונכותמ ןקורתנש טעמכ ןהיפלש תונורתפ ואצמנ

םייעוצקמ םירגתא ירבעה רכיאה ינפב הדימעה תיעיבשה תנש
תא םייקל תודחוימ תוטיש חתפל ותוא וצליאש ,םייגולקאו
.תיעיבשב הדובע ירוסיאמ תוענמיה ךות וקשמ

.שירחה :תיאלקח דוסי תדובעב רבדה תא םיגדנ

הנשבו' :הרימזו העירז - תודובע יתש קר תיעיבשב הרסא הרותה
אל ךמרכו ערזת אל ךדש ,ץראל היהי ןותבש תנש תיעיבשה
:רמאנ ךשמהב .(ד הכ 'קיו) 'רמזת

,רצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא
....................
,הלכאל םכל ץראה תבש התיהו .ץראל היהי ןותבש תנש
....................
.ךמע םירגה ךבשותלו ךריכשלו ,ךתמאלו ךדבעלו ךל
....................
...ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו
....................

לעבו ,'םירצוקה ךרדכ רוצקל' רוסאש הז בותכמ ודמל ל"זח
וגהנ םלוכ אלש רבתסמ .לוכל לוביה תא ריקפהל בייח הדשה
,הרימחמ הנקת ונקית הנביד לאילמג ןבר לש ורודבו ,ןכ
תואיצמה ינפב הדמע אל וז הנקת .לוכל םיחיפסה םירוסא היפלש
ריתה יאחוי רב ןועמש יברש ,ךכ ידכ דע ,המצמצל וסינו
הרקפה תוטיש ונקיתש שיו .(בורכל טרפ) םיחיפסה לכ תא
.םהב תוכזל הדשה לעב ףא היה לוכיש ,םיחיפסה לש

רוסיא וללכ םימכח ךא .תיעיבשב השירחה תא הרסא אל הרותה
.(םש,םש) 'דל תבש ץראה התבשו ללכב השירח

ויתודש רישכהלמ רכיאה תא עונמל האב הרקיעמש - וז הריזג
לארשי ינבש הדבועה לשב ,הנכותמ הנקורתנ - תיעיבשב העירזל
ודיפקה אל ןכ לעו ,תיעיבשב העירז רוסיא לע תונדפקב ורמש
עודיכ .הנש התואב העירז ךרוצל אלש ,תיעיבש ישרוח לע ל"זח
הריפסל תישילשה האמב םיסמה דבוכ תא הלידגה תימורה תוכלמה
םימכח .תיעיבשה תנש לובי לש םיסמה לע רתוול התצר אלו
ידכ ןכו ,(ענ-ברכ) 'רינ' ישירח תיעיבשב שורחל וריתה םג
הנשב תואנ לובי חיטבהל ידכו םיבשעב הדשה תושבתשה עונמל
ילבבה יפל :ימלשוריה דומלתה תטיש יהוז .תיעיבש רחאלש
(וערז ואצ) וערז וקופ' :וזירכהב ,העירז יאני בר ריתה
*.(א"ע וכ ןירדהנס) 'אנונרא םושמ תיעיבשב

החיכוה ('רינ'ה תטיש) העירז אלל הדשה תשירח לש הטישה
ערוז היה רכיאה .תוליגר םינשב םג ומכ תיעיבשב המצע תא
דע םהב שרחו ריבוה ראשהו ,ויתודש תיצחמ קר הנש ידימ
הרפושו םיבשעב הדשה תושבתשה הענמנ וז ךרדב .םימעפ עבש
יודיא םצמטצנ השירחה י"ע - רקיעהו .עקרקה לש הרוטקורטסה
הנשל 'רינ'ה תנשב םימשגה ימ ורגאנ הדשבו עקרקבש םימה
עקרקבש םימה ירה ,םימשג תטועמ הנש וז התייה םאו .הירחאלש
םינשה בורב ,השעמל .תואנ לובי וחיטבהו םימשגה ימל ופרטצה
םירכיאה ןכאו .םתוא 'ורנ' אלש תודשה תמועל לופכ לובי לבקתנ
הלאמ רועיש ןיאל םילודג ,םיהובג םילובי ולביק םיירבעה
םילודגה םילוביה לשב םיחבשל וכז הלא םירכיא .םירחא םימע לש
.םיימורה תואלקחה ירקוחמ ףא

הרסא הרותהש ינפמ רקיעב ,רתוה תיעיבשב שירחה ,רומאכ
ורסא םימכח .'רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש' קר תיעיבשב
תתיבש לע םירבדמש םיבותכה לע םכמתסהב שירחה תא הליחתב
העירזל םידעוימ םניאש םישירח וריתה ןמזה ךשמבו ,ץראה
הנשמה ,ינש תיב ימיבש שיגדמ ינא ןאכו .תיעיבשה תנשב
הרותה .תיעיבשב העירזה רוסיא לע הדפקהב ורמש דומלתהו
.'היתתבש תא...ץראה תבשת זא' תולגה רחאלש תנייצמ רבכ
וערז אלו תיעיבש יניד לע לארשי ורמש ןויצ תביש רחאל
ךרדכ' אלש רוצקל םיליבגמ םיאנתב וריתה םיחיפסה תאו ,הב
תויורשפא ירבעה יאלקחה ינפל הכלהה החתפ וז ךרדב .'םירצוקה
.תיעיבש תווצמ םויק םע דדומתהל


.טמר-הלר 'מע ,גע ךרכ ,ג"לשת 'יניס'ב ןודינב ירמאמ האר *


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה