ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

496 רפסמ

ג"סשת ,רהב תשרפ

יניס רהב וניאש "יניס רהב"

לטוג הירנ ר"ד ברה

תונבל השרדמהו ךוניחל ס"היבידי-לע םיאבומה ,רהב תשרפ שארבש ארפסה ירבד םיעודי
:רתא לע ,םיפסונ ארקמ ינשרפו י"שר

הטימש ןיינע המ - רמאל יניס רהב השמ לא 'ה רבדיו
המ אלא ,יניסמ ורמאנ תווצמה לכ אלהו יניס רה לצא
ורמאנ ןלוכ ףא ,יניסמ היקודקדו היתוללכ ורמאנ הטימש
.יניסמ םהיקודקדו םהיתוללכ


הרורב הניא ,המושר איהש תומכ ,הבושתהש הארנכ רבס י"שר
:ףיסוה ןכלו ,ויארוקל היד

תועקרק תטימש וניצמ אלש יפל ,השוריפ ךכש יל הארנו
היתוטרפו היתוללכש ונדמל ,הרות הנשמב באומ תוברעב תינשנש
רוביד לכ לע ןאכ דמילו בותכה אבו ,יניסמ ורמאנ ןלוכ
,ןהיקודקדו ןהיתוללכ םלוכ ויה יניסמש השמל רבדנש
.באומ תוברעב ונשנו ורזחו

אללו תוטשפב םיאבומ י"שר לשו ארפסה לש הלא םירבד
םיפקשמ םניא םה הרואכל םרב .םה םימכסומ לשמ ,קלוח
קולח לאעמשי יבר וליאו ,אביקע יבר לש ותעד תא אלא
;ב"ע-א"ע ,ו הגיגח ילבב) ס"שב ורמא ךכ ןכש .םהילע
:(ב"ע ,וטק םיחבז ;ב"ע ,זל הטוס

תוטרפו ,יניסב ורמאנ תוללכ :רמוא לאעמשי יבר ,אינתד
ורמאנ תוטרפו תוללכ :רמוא אביקע יבר ;דעומ להואב
.באומ תוברעב ושלתשנו ,דעומ להאב ונשנו ,יניסב
:י"שר שריפו

תחבזו יל השעת המדא חבזמ' ןוגכ - יניסב ורמאנ תוללכ
תוטרפו .םש םימלשו הלוע תוכלה ושרפתנ אלו 'וגו 'וילע
םינהוכ תרות הרמאנ ןכשמה םקוהש רחאל - דעומ להואב
ןניעמש ,לאעמשי יברל חתנו טישפהו .ושרפתנ םשו השמל
ושלתשנ .חותינו טשפה הנעטוה אל יניסב ובירקהש הלועד
רדסה לע םהל הרמאו השמ רזחש הרות הנשמ - באומ תוברעב
.'וגו השמ ליאוה באומ ץראב ןדריה רבעב (א 'בד) ביתכדכ


ורמאנ תוטרפו תוללכ" רובס אביקע יבר קר יכ ןאכמו
ורמאנ תוללכ" קר לאעמשי יבר לש ודידל וליאו "יניסב
הלא םירבדו ,"דעומ להואב ורמאנ תוטרפ" וליאו "יניסב
,ארפסה לש ל"נה םירבדל ,הרואכל ,םידגונמ לאעמשי יבר לש
ארפסה לע ,רבד לש ותמאל .קלוח אלל ואבוה ארפסבש םגה
תייגוסב ונידיב טוקנ הז ללכ ןכש ,תוהתל םוקמ ןיא
ןיתינתמ םתס :ןנחוי יבר רמאד" :(א"ע ,ופ) ןירדהנס
[1],הדוהי יבר ארפס םתס ,הימחנ יבר אתפסות םתס ,ריאמ יבר
םיאתמו ,"אביקע יברד אבילא והלוכו ,ןועמש יבר ירפס םתס
ותשיג תא ףקשי ארפסבש הדוהי יבר לש ושרדמ תיבש אופא
ארפסה לע .ךכ לע קולח לאעמשי יבר םא םג ,אביקע יבר לש
רשא ,ארקמה ינשרפ לע ןכ אל ;הומתל םוקמ אופא ןיא
[2],אביקע יבר תטישד אבילא יארקמה ישוקה תא ובשיי
יבר תטיש ונייה ,הקולח הטיש לש המויקמ תומלעתה ךות
!וניעב ישוקה רתונ היבגל רשא [3],לאעמשי
,אביקע יבר םע םיכסי לאעמשי יבר םגש רשפא יכ ,הארנ ןכא
ורמאנ היתוטרפו היתוללכ"ש רובס אוה םג הטימשל סחיבו
."יניסב

וילע "יניס" והמ ריהבהלו םידקהל שי הז ןיינע ךרוצל
ר"ומדא ל"צז ןהאסרואינש מ"מר .ארפסבש םירבדה םיבסומ
ןודנבש ,י"שר ןושלמ ןהו ארפסה ןושלמ ןה ,קייד ד"בח
ותייאר .יניס רבדמל םא יכ יניס רהל הנווכה ןיא ןדיד
םתח ךא "יניס רה"ב חתפש ,םירבדה ןונגסמ קר אל העבנ
,ליעל רומאכ :תינויע הלאשמ םג אלא ,"יניס"ב - םיימעפ
יטרפש הדבועה ללכמש ורמאב ארפסה תשרד תא ראיב י"שר
ךילע ךחרוכ לע ,הרות הנשמב ורכזוהו ובש אל הטימש
תוללכה םג ,יניס רהב ,ןאכ רמאנ הב רמאנש לכש רמול
ןכתיי טלחהב אולה ,מ"מר ההת ,םלואו .תוטרפה לכ םגו
תוברעב ורמאנ אל םנמא תוטרפו ,יניס רהב ורמאנ תוללכש
רהב אלו ,דעומ להואב ,יניס רבדמב ורמאנ ןכ ךא באומ
,י"שר ןוויכ אלו ,םירבדה קוידב הלאש אלא הז ןיא !ומצע
אלא ,ופוג יניס רהב רמאנ לכהש רמול ,ארפסל ותונשרפב
המו .היאר - ותייאר ןכא יזא ,ךכ םאו ,יניס רבדמב
אלא הז ןיא ,"יניס רה" רוכזאב י"שרו ארפסה וחתפש
.בותכה ןושל תא וצומיא םושמ

רבדמל ןווכמ "יניס רה" םיתיעלש ,הז ןיינעל ,ןכאו
וצ תשרפל ן"במרב םירכינ ןיכומית םיאצומ ונא ,יניס
רהב םעט יכ ןכתייו" :תושרופמ בתוכה ,(חל ,ז 'קיו)
,"דעומ להואב אוהו ,יניס רה ינפל הזה םוקמב יניס
:תויאר ןווגמב ךכל עייתסהו

יכ ,(ו ,ח"כ 'מב) 'יניס רהב הישעה דימת תלע' ןכו
להואב קר הב וליחתה אל דימת תלוע יכ ,שממ רהב ונניא
,ט"כ 'מש) 'וגו חבזמה לע השעת רשא הזו' ביתכד ,דעומ
םכל בר' ןכו ,(גל ,י 'מב) ''ה רהמ ועסיו' ןכו ,(חל
תאז יכ ןאכב בותכה רמא ...(ו ,א 'בד) 'הזה רהב תבש
םויב יניס רהב םשה הוויצש תונברקה לכלו הלועל הרותה
,יניס רבדמבו יניס רהב היה יכ דיגי ,יניס רבדמב ותווצ
ומע רביד םשש דובכה םוקמב שממ רהב התייה אלש עידוהל
,רהה ינפלמ ועסנש ירחא יניס רבדמב אלו ,תורבדה תרשע
,ול בורקו ומוחתב ,רהה ינפלמ יניס רבדמב היה לבא
,א 'קיו) ןיינעה תליחתב רמאש ומכ .דעומ להוא םשו
עידוה ,'דעומ להאמ וילא 'ה רבדיו השמ לא ארקיו' (א
.דעומ להוא םוקמ התע ונתוא

.יניס רבדמ ועמשמ "יניס רה" םימעפש תושרופמ ךל אה
,ןאכבש "יניס רה"בש םידמל ונאצמנ ונניינעל ,רבד ףוס
רבדמ ,רבדמל אלא רהל הניא ,רבד לש ותמאל ,הנווכה
.יניס

התאוושהו ,אביקע יברו לאעמשי יבר לש םתקולחמל רשאב ,הנהו
,םש .םייתוהמ םילדבה ינשל ריעהל ךירצ ,ןדיד ןודנל
,םש רומאה יפלו ,הלועל סחיב םירבדה ומגדוה ,רומאכ
חותינו טשפה אלב הלוע הגהנ הליחת לאעמשי יבר יפל ירה
חותינו טשפה תכלה דעומ להואב השדחתהש דע ,"ללכ" תכלהכ
,ותעשב ,ישעמה ןיינעה ןמ אופא היה ."היתוטרפ" תוכלהכ
אלב הלוע גהנתש השעמל הכלה דמללו ,תוללכה תא ןייצל
לע ליבקמב םירבדה תא ליחנ םא ,םלואו .חותינו טשפה
,"היתוטרפ"מ "היתוללכ" תא לאעמשי יברל דירפנ הב םגו ,הטימש
אולהו ,תוטרפ אלב תוללכ דמלל היה םעט המ :םיהות אצמינ
תועשו העש אל ףא העש התוא אל ,הגהנ אל ללכ הטימש
תוברעב אל ,יניס רבדמב אל ,יניס רהב אל - הירחאש
שוביכ לש םתמלשה דע ,ץראל הסינכב אל וליפא ,באומ
התייה אל .(ג-ב ,ט לבויו הטימש תוכלה ,ם"במר) הקולחו
היה אל ,תוטרפ אלב תוללכ תרימאל תועמשמ לכ ןכ םא
אל וא לוכה תא רמול היה בטומו ,ישעמ םושיי לכ ךכל
!תועמשמ תרסח איה הצחמל הרימא ;םולכ רמול

הנווכה הטימשבש "יניס רה"ב ,רומאכש דועב ;דועו תאז
,קפס אלל ,הנווכה ילבבב אתיירבב ירה ,יניס רבדמל
הכרע אביקע יבר לש ונושלבש ,היאר אה .ומצע יניס רהל
דעומ להוא ,יניס :םירתא השולש ןיב הנחבה ס"שה תייגוס
רמול ךילע ךחרוכ לעו ,באומ תוברעו (יניס רבדמ =)
.יניס רהל הנווכה ,"יניס רבדמ"מ הנושה ,"יניס"בש
רב לצא םג ךכ םתסה ןמ ירה ,אביקע יבר לצא ךכ םאו
המדא חבזמ"כ תוללכש לאעמשי יבר ןכ םא רמאו ,אתגולפה
,כ 'מש) "ךימלש תאו ךיתלע תא וילע תחבזו יל השעת
םינכ םאו .דעומ להואב תוטרפו יניס רהב ורמאנ - (אכ
רמאנש המ םע הפי תבשייתמ וזכ הרימא ירה ,הזב ונא
םלוכ ,היקודקדו היטרפ לעו היללכ לע ,הטימשש ,ארפסב
,תווצמה רתיכ ,איה םג .יניס רבדמב דעומ להואב ורמאנ
,ס"שה תייגוסב םכסומכו רומאכ ,יניס רהב רמאנ הללכ
ורמאנ ,ללכה ןמ אצוי אלב ,הניינע יטרפ רתי וליאו
.באומ תוברעל רבד וריתוה אל הנממו ;יניס רבדמב םלוכ

עמשמב ,"יניסב תוטרפו תוללכ" לש וז תועמשמל :רבד ףוס
.לאעמשי יבר םג םיכסמ ,"יניס רבדמבש דעומ להואב"
טפשמה תא םינשרפה לש םתלבק בטיה אופא הרורב התעמ
םלוכ ףא יניסמ היקודקדו היתוללכ ורמאנ הטימש המ"
אלבו רוערע אלב ,"יניסמ םהיקודקדו םהיתוללכ ורמאנ
תרמא לש הצומיאמ העינמ םוש ןיא ןכש ,תקולחמ ןויצ
.לאעמשי יבר םג ללוכ ,אמלע ילוכל ארפסה


ןמיס ףוס ,הירא תגאש ת"ושל הבברתשהש תועט לע [1]
ןועמש יברל - ירפסה תא םוקמב ארפסה תא סחיי רשא ,גי
'בד ,בקע תשרפל המימת הרותב האר הדוהי יברל םוקמב
רמוא עיבי ת"וש הארו ,"האילפל ץק ןיאו" (א) ז ,ט
.הנקות תושדח תורודהמב ,ןכא ;ו ,דנ ןמיס ח"וא - ח קלח
:(ב ,גע) תיציצ תוכלה ,רוטיעה רפס האר ךא) תועטה
.(!"י"ר ירפס םתסו ש"ר ארפס םתס ל"יק"
תאז אתיירבו" :רתא לע ,ם"ארה ןושל ,אמגודל ,האר [2]
תמדקהב ,ם"במרה ןמ עמתשמ םג ךכ ;"אביקע יברד אבילא
הרימא וב האורו ארפסה ןושלב קפתסמה ,הנשמל ושוריפ
.תיללכ
תוסחייתה הנועט איה םג ןיידע ,התומכ הכלה ןיא םא םגו [3]
םתח ת"וש ;לומ לא ה"ד ב ,אכ תינעת י"שר האר .הרבסהו
ע"רכ ןל אמייק ןנא" :ךא ה"ד דפ ןמיס ,ח"וא ,רפוס
ת"וש ;"יניסב ורמאנ תוטרפו תוללכ ,ב"ע ו"יו הגיגחב
ו ,םיבתכו םיקספ =) חי ןמיס ,[א] ע"הא ,קחצי לכיה
לכש רבוס ...ל"ז י"שר הנהו" :(דכ ןמיס ,רזעה ןבא
ת"וש ;"יניסב ורמאנ ,היטרפו היתוללכ ,הלוכ הרותה
.זי תוא ג ןמיס ח"וא ,א קלח רמוא עיבי