ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

185 רפסמ

ז"נשת ,רהב תשרפ

ורבחל םדא ןיבש תווצמב תוירבה יכרצ לש תנזואמה הליקשה לע

בולשימ דוד ר"ד ברה

דומלתל הקלחמה

םאה ?ויפרחמל בישהל אלו תונובלע גופסל םדאה בייח םאה
?םירחאב עגפיש ששחה ינפמ ומצע יכרצ לע רתוול םדאה בייח
ןיבש תווצמה" - ישיא-ןיבה םוחתב הרותה תוארוהמ הברה
םיכרדה לכ תא טרפל רשפא יא יכ ,תויללכ ןה - "וריבחל םדא
.םישנאהו הרבחה ,םוקמה ,ןמזה יאנתל םאתהב תונתשמה ,ןמויקל
- ולא תווצמ עוציבב ןובשחב םאיבהל שיש םילוקישה דחא
הארנ .םישנא ןיב םיאתמ תוחוכ ןזאמ לע רומשל ךרוצה אוה
תוחפל ,הלא תווצמ לש יתוהמ קלח איה הז ןזאמל הפיאש יכ
תרערעמ םדא ינב ןיבש םיסחיב תוברעתה לכ םלוא .ןהמ קלח לש
"שלחה דצה" תבוטל תיחרכה תוברעתה וליפא .הזה ןוזיאה תא
ירסומה יוביגה תא לצניש ,"קזח"ל "שלח"ה תא ךופהל הלולע
סחייתה הרותה ןתונ .ודגנכשל ערהל ידכ ול ןתינש יטפשמה וא
.וז היעבל תונוש תורוצב

שרופמ םישנא ןיב ןוזיא לע רומשל ךרוצה םימיוסמ םירקמב
חיכות חכוה ;ךבבלב ךיחא תא אנשת אל" :הארוהב ומכ ,הרותב
הבוחה [1].(זי טי 'קיו) "אטח וילע אשת אלו - ךתימע תא
הקידצמ הניא ודגנ השעש השעמ וריבחל תולגל םדא לע תלטומה
תאלעה ידי לע ,לשמל ,ומכ ,"חיכומה" דצמ תעגופ תוגהנתה
.הטוב הרוצב תואטבתה וא איסהרפב אשונה

םימכח י"ע ורהבוה הז ןוזיא לע הרימשה יכרד םירחא םירקמב
שיא ונות אלו" ונתשרפבש הווצמה ,לשמל .רתוי םירחואמ
.(זי הכ םש) "םכיהלא 'ה ינא יכ ,ךיהלאמ תאריו ,ותימע תא
"םירבד תאנוא רוסיא"כ הפ לעבש הרותב השרפתנ וז הארוה
םילולעה ,םיבילעמו םיעגופ םירבד לארשימ דחאל רמול רוסיאה -
וניוצ וז הרבעל תוישחומ תואמגוד .ותוא רעצלו ביאכהל
"יעובש ףד" האר) תורודה ךלהמב םינוש םייתכלה תורוקמב
.("לארשימ דחא רעצל אלש" ,132 'סמ

.הנושאר הגרדממ תירסומ הווצמ אוה םירבד תאנוא רוסיא
לעופב ןגמ אוה ,םדאה דובכל הרותה תושיגר תא ףקשמ אוה
םהיתובלב וז תושיגר חפטל ףאוש אוהו ,םישנא לש םדובכ לע
ןידעה ןוזיאה תא רערעל לולע אוה ,תאז לכב ךא .םישנא לש
עגפנה .ידמ בר חוכ דחא דצל קינעהלו םישנא ינש ןיבש
,רוסיאה תורמל וב עגפש ימ ינפמ םינוא רסח ראשיהל לולע
הרוצב וייח תא להנל בייח ומצע תא אוצמל לולע םדא ,ךדיאמו
תויעב יתש קודבנ .רחאב עגפיש ששח ךותמ ,ול המיאתמ אל
.ןהילא וסחיתהש תורודה ילודגמ םיינש ירבדב רזעינו ,ולא

רוסיאו ,ןוזיאה תא םיבישמה םירבד - החכותה תווצמ .1
ןוזיאה תא םירפמה םירבד - האנואה

תווצמ תא ירמגל לרטנמ "לארשימ דחא רעצל" רוסיאה הרואכל
השעש בוט-אל השעמ לע םדא חיכוהל ןתינ דציכ .החכותה
רעצל ילב (ענצומ ןפואבו תונידעב ול ריענ םא וליפאו)
רמואהש אוה החכות ןיבו םירבד תאנוא ןיב דחא לדבה ?ותוא
תאלעהש הווקמ חיכומה רשאכ ,ביאכהל קר ןווכתמ האנוא ירבד
לדבההש אלא .וריבח ןיבו וניב סויפל םורתת ביאכמה אשונה
.דבלב היופצה האצותבו םרמואה לש הנווכב וניא םירבדה ןיב
.םמצע םירבדה יפואב םג אוה לדבהה

םיבאוכ וליפאו - םירבד תרימאב תמייקתמ החכותה תווצמ
תיניינע הבוגת ול םירשפאמהו ,הווש לאכ רבחה לא םיסחייתמה -
החכות יטפשמל תויסאלק תואמגוד .םישעמב וא םילמב וא -
המל"-ו "?ךכו ךכ יל תישע המל" :תורימאה ןה וריבחל םדא ןיב
,הלאש תרוצב ,ולאכ תורימא .[2]"?ינולפ רבדב יל תאטח
יכ שיגרהש ,חיכומה .םישנא ןיב תרושקת תחיתפל תושמשמ
הווצמ ,וילא סחיב תוחנ שוחל לולעהו ,וריבח לש השעממ עגפנ
,ולא תולאשב ןכתסמ םג חיכומה .ומע תמעתהלו ץמוא רוזאל
המ-רבד לע תרוקבב םג ול בישהל וריבחל תורשפאמ ןה יכ
ולא תולאש .םהיניב םיסחיה תא לקלקש ,םדוק חיכומה השעש
,וא ,ויתונווכ ויה המ וריבחל ריהבהל עמושל תורשפאמ םג
תא סייפלו השעש תא ןקתל ,ודגנ אטחש ןיבהל ,ןיפוליחל
.וריבח

תאנוא רוסיא ,ם"במרה לש תלבוקמה הרדגהה יפ לע ,תאז תמועל
קר אלא ,ביאכהל הנווכב רמאנה רבד לכ ללוכ וניא םירבד
,תרמוא תאז .[3]"םהמ ומצעל רוזעל לכוי אל" עמושהש םירבד
ירבד ;םישנאה ןיב ןויוושה תא רפהל האנוא ירבד לש םתוהמ
וא ,ומצע לע ןגהל ,ביגהל םתוא עמושל םירשפאמ אל האנוא
עודיש ימל הרימאה איה םירבד תאנואל תיסאלק המגוד .ןקתל
."!הבוטה ךרדל תמדוקה ךכרדמ ךריבעהש לאל הדות" :הבושת לעבכ
לכוי המ .ןנוגתהל עמושה לוכי אל הז תושיגר רסוח דגנ
תמדוקה וכרד לש רוכזאהו ,יתימא טפשמה ןכות ירה ?רמול
?ותוגהנתהב תונשל לכוי המו !םימתו יבויח יתד חוסינב "ףוטע"
תרוכזת אלא ןאכ ןיא !הבושתב וכרד תא ןקית רבכ ירה
תאז ול ורכזי יכ ,דימת ותוא ףודרי ורבעש ,עמושל הביאכמ
.םלועל

םינפל"ו "ןידה" - ובילעה וריבחש ימל הבוגתה תוכז תחטבה .2
"ןידה תרושמ

יתש הטילבמ האנוא ירבד ןיבו החכות ירבד ןיב וז הנחבה
:םירבד תאנואבש יתוהמה ןוזיאה רסוח ךותמ תועבונה ,תויעב
ימ לש ודצמ הינשהו ,םירבד תאנואמ עגפנה לש ודצמ תחאה
ימיטגלה הנגהה יעצמא םאה .(ןלהל האר) עוגפלמ ענמיהל ףאושש
הליטהש רוסיאה אוה םירבד תאנוא דגנ הרותה האיצמהש דיחיה
,רוסיאב ,האנוא ירבדב וריבח וב עגפש ימ םאה ?םתרימא לע
הרותה הריכה אמש וא ?םינוא רסוח לש בצמב ראשיהל בייח
ןגהל - תיניינע ומצע לע ןגהל תלוכיה רסח - עגפנה תוכזב
םירבד תאנוא רוסיא םאה ,תורחא םילמב ?תרחא ךרדב ומצע לע
בישהל בלענש ימ לע רסוא אוה יכ ,תונובלעל םישנא ףשוח
,ותושרל תדמוע החכותה תורשפא םנמא ?ויבילעמל םירבד
דגנ וליעוי דימת אל ,םתוהמב םינידע םהש ,החכות ירבד ךא
(ג"יה האמה ,דרפס) ךוניחה רפס לעב .עגופו בילעמ םדא
:(קוק ברה דסומ תרודהמ ,אמש הווצמ) וז הייעבל סחייתה

ליחתהו דחא לארשי אב םאש עמשמב ןיא ,המודה יפל ,םלואו
..........
;עמושה והנעי אלש - םיערה םירבדב וריבח רעצל - עישרהו
..........
:דועו !םיכפוה הל ןיאש ןבאכ םדאה תויהל רשפא יאש
..........
.ןיפוריחה לע הדומכ ותקיתשב היהיש
..........

ויפרחמל קתוש ,ןבאכ םדאה תויהל הרותה הוצת אל ,תמאבו
..........
,תאזה הדמה ןמ קחרתנש ונתוא הוצת לבא ,ויכרבמל ומכ
..........
םדא לצני ןכב .םדא ינב ףרחלו טטוקתהל ליחתנ אלשו
..........
םדא ינב והופרחי אל הטטק לעב וניאש ימ יכ ,הז לכמ
..........
.םיטושה לע בל תתל ןיאו - םירומגה םיטושה יתלוז
..........

,וירבד לע בישהל םדא ינבמ ףרחמ ונחירכי ילוא םאו
..........
,תומיענו (מ"ד - תוליצא) לוסלס ךרד ול בישיש םכחל יואר
..........
,ז תלהק) "חוני םיליסכ קיחב סעכ יכ" הברה סעכי אלו
..........
אשמה ךילשיו ויפוריחמ םיעמושה לא ומצע לצניו .(ט
..........
.םדא ינבבש םיבוטה ךרד והז- ףרחמה לע
..........

,המודה יפל ליסכ תונעל ונל רתומש הז רבד דומלל ונל שיו
..........
וגרוהלו םידקהל - "תרתחמב אבה" הרותה הריתה רשאמ
..........
ןיקזנה לובסל םדאה בייחתנ אלש קפס ןיאש .(א ,בכ תומש)
..........
ירבדמ ןכ ומכו ,ודימ לצנהל תושר ול שי יכ ,וריבח דימ
..........
רבד לכב (ז ,י םילהת פ"ע) ךותו תומרמ אלמ רשא והיפ
..........
.ונממ לצנהל לוכי אוהש
..........

וצרי אלש ךכ לכ םתודיסח הלועש םדא ינבמ תכ שי םלואו
..........
רבגי ןפ ,רבד םהיפרוח בישהל וז הארוהב םמצע סינכהל
..........
ורמא םהילעו ,יאדמ רתוי הז ןינעב וטשפתיו סעכה םהילע
..........
ןיעמוש ,ןיבלוע םניאו םיבלענ" :(ב"ע חפ תבש) ל"ז
..........
ויבהואו' :רמוא בותכה םהילע - ןיבישמ םניאו םתפרח
..........
."(אל ה םיטפוש) 'ותרובגב שמשה תאצכ
..........

:ךוניחה רפס ירבדמ תולוע תונקסמ רפסמ

תווצמו ,וב םיעגופ רשאכ קותשל ליגר םדאל רשפא יא .א
ךכיפל - [4]ןמייקל ולכוי םדא ינב בורש ךכ תובצועמ הרותה
;עגופה ירבדל ביגהל רתומ

אבש םדא ינפמ ושוכר לע ןגהל תוכז םדאל שיש יפכ .ב
לולעש ץרופ גרה םא םדא שנעיי אלש יפכו ,בונגל ותיבל
ינפמ ומצע לע ןגהל תוכז םדאל שי ךכ ,וגרהל ןכומ תויהל
קותשי םאש ,הדבועה רואל דחוימב - םילימב וב עגופש ימ
[5];םייתמא וב עגופה ירבדש םיעמושה ונימאי

טטוקתהל ליחתהל" רוסיא אוה םירבד תאנוא רוסיא .ג
;תימצע הנגה רוסיא אלו ,"םדא ינב ףרחלו

הווצמ םייקיש ימל היופצה הליגרה תיעבטה האצותה .ד
,בישהל ותוא ובייחיש תונובלע וילא ונפוי אלש איה וז
;םירחא םע ךסכתסמ וניאש םדא םיבילעמ םניא םישנאה בור יכ

,וז הווצמ רמושה םדא אוהד-ןאמ בילעי תאז לכב םא .ה
,רומג הטוש אלא וניא וב עגופה יכ ,וירבדמ םלעתהל לכוי
םיעמוש םג וניבי ךכו - ללכ תוסחייתהל םייואר םניא וירבדש
;םירחא

לכה תורמל - ץלאנש ("םדא ינבבש םיבוטה" דחא) םכח .ו
ךכ ,תיליצא הרוצב בישי ,םילמב וב עגפש םדאל בישהל -
;אוה אלו ,יוניגל יוארה אוה וב עגופהש םיאורה וריכיש


הרותהש המ תרגסמב ,"ןידה רקיעמ" אוה רומאה לכ .ז
תרושמ םינפל - "תודיסח תדמ" תרגסמב ךא - תרסואו תבייחמ
.עגופל בישי אלו ,םיבילעמ םירבדמ ירמגל םדא םלעתי - ןידה

וניאש - ליגר םדא :ךוניחה רפס ירבדמ הלועה העיתפמ הנקסמ
ותוא רעיצש ימל - בישמה - "םדא ינבבש םיבוטה" ןמ חרכהב
לכב") תויניינע אל ףא ילואו ,תוביאכמו תועגופ םילימב -
ושוכר לע ןגמה תיבה לעבכ ,"ונממ לצנהל לוכי אוהש רבד
[6].םירבד תאנוא רוסיא לע הזב רבע אל ,(תומילאב

תורשפאב בשחתהל אלו ולש םיסרטניאל תופידע תתל םדאה תוכז .3
ותלוז תא רעציש

אל" :איה "םירבד תאנוא"-ל הנשמב האבוהש הנושארה המגודה
מ"ב) "חקיל הצור וניא אוהו - '?הז ץפח המכב' ול רמאי
יכ ,םילימב רכומה תא לאושה דירטה הזכ הרקמב .(י ,ד
לוכי אל רשאכ ,הבזכא ול םרגו תויפיצ רכומה בלב רצי אוה
.יתמא חוקל וינפל ןיאש תעדל לוכי אל יכ ,"ומצעל רוזעל"
תיינקב ןיינע םוש ול ןיאש ימל רוסא ,הדוהי יבר אנתה תעדל
הצור אוה וליאכ וילע לכתסהלו תונחל סנכיהל םיוסמ ץפח
עיפשי רצוויש םשורה וז העד יפל יכ ,ריבסהל ןתינ .ותונקל
"יעובש ףד" האר) רחא חוקל ןיבו רכומה ןיב ןתמו-אשמה לע
תרימא קר אל ללוכ םירבד תאנוא רוסיאש ןאכמ .(132 'סמ
"ףוגה תפשב" םיריבעמה םישעמ תיישע םג אלא ,תוביאכמ םילימ
.ביאכמ רסמ

רובע ,םידדצה ןיב ןוזיא רסוח לש הינש היעב הלוע ןאכ
הקינעהש הנגהה םאה .םירחא רעצל וילע הרסא הרותהש םדאה
הריפהש דע הקזח הכ איה םירבדמ עגפיהל לולעש ימל הרותה
ידכ ומצע תא רעצל םדא הבייחו ,ךופה ןוויכב ןוזיאה תא
דוגינב - השעמבו רובדב - וייח תא להנל וא ,םירחא רעצל אל
?םירחאמ רעצ עונמל הפיאש ךותמ ,ומצע לש םיסרטניאל


ןינועמ ןכאש םדאל רתומ יכ קיידל ןתינ ליעלש תואמגודהמ
,וריחמל לואשלו ותוא קודבל ,וילע לכתסהל םיוסמ ץפח תונקל
וניא יכ שקובמה ריחמה רואל וא הקידבה ירחא טילחי םא ףא
תרחא תונחב הז ןינע קודבל הצור אוהש וא ,ותונקל הצור
קר וב הצור וניאש ץפח תונקל בייח אל םדא .הנקיש םדוק
סרטניאה תא ףידעהל ול רתומ .תונחה לעב תא רעצל אלש ידכב
תואמגודה לכמ קיידל ןתינ ךכ .רעצ ומצעמ עונמלו ולש ימצעה
.(םש) הכלהה תורפסבש

:םירבד תאנואל םיטביה ינש םנשיש ןוויכ ?רבדה רתומ עודמ
ובילב היוצמה ביאכהל הנווכהו ,םמצע םיביאכמה םירבדה
םינושארה ירבדבו םיידומלתה תורוקמב .םירבדה רמוא לש
רמואש תורשפאה םימעפ רפסמ תרכזומ םירבד תאנואב םיקסועה
המגודב) עוגפל ןווכתה אלש - ירקש ןפואב - ןעטי םירבדה
רמוא שיאהש הנשמל ושוריפב ם"במרה ףיסוה ,לשמל ,תמדוקה
לכ" :םימכח ורמא לודג ללכ .("!תונקל אלא יתעד ןיא"
תובשחמ עדויה - 'ךיהלאמ תאריו' וב רמאנ - בלל רוסמה רבד
םירבדה רמוא רשאכ ,ךכיפל .ונתווצמב בותכ ךכו ",עדוי אוה
קסוע אלא ,ותלוזל ביאכהל ןווכתמ וניא השעמה השוע וא
תאנוא רוסיא םושמ רמוא אוהש םירבדב ןיא ,ומצע יכרצב אוה
[7] .םירבד

,ול םימיאתמה םישעממ ענמיהל בייח וניא םדאש הארנ ןאכמ
וניא םדאש יאדובו .םירחא רעצל אל ידכ קר ,םירתומ םהשו
םדא רעצי אלש ידכ קר ,ול םימיאתמ אלש םישעמ תושעל בייח
םישעמל ותוא "ןרמתל" םירחאל רשפאל בייח וניא םדא .רחא
.רעצ םהל ומרגי וישעמש םתנעט ללגב ,םתושעל הצור וניאש
רעצה תעינמל תמדוק ומצעל םרגייש רעצה תעינמ ,הלא לכב
,ולש יטרפה ונוצר לע דומעל םדא לש ותוכז .רחאל םרגייש
ילב ,(רתומ ומצעלשכ רבדהש יאנתב) ול בוטש המב רוחבלו
.(ישחומ קזנב רבודמ ןיא םא) םירחא לש "םרעצ"-ב בשחתהל


חפטל שי ןידה תרושמ םינפלש הארנ ךא .ןידה רקיעמ תאז לכ
ומכ .תוירסומו תויכרע תוביסמ םירחא לש םרעצל תושיגר
תא םדקל ידכ םג תאזכ תובשחתהב שיש םדא ןיביש בוט ןכ
ןיא - דועו .ךוראה חווטב ומצע ולש םייתרבחה םיסרטניאה
רקיעמ םדא תויוכז לע םידמוע הבש הרבחל םימי ךרואל םויק
"תודיסח תדמ" תרגסמב המיאתמה הלועפ ,ךדיאמ [8].דבלב ןידה
הרבחה ,םוקמה ,ןמזה תוביסנב ןידבש הבוחמ רתוי היולת
.הב םדא בייחל רשפא יאש יאדובו ,םישנאהותרימא לע הרות ןידמ לח םירבד תאנוא רוסיאש הארנ ,רומאכ
םיאנת ינשמ דחא רסח םא .עוגפל הנווכב םיעגופ םירבד
,(ביאכהל התיה םרמואה תנווכשו ,םיביאכמ םמצעב םירבדהש) הלא
םירבד רמא םא ,ךכיפל .הרותהמ הז רוסיא לע םדא רבע אל
וליפא ,הרותהמ הריבע רבע אל ,עוגפל הנווכ ילב ,בל םותב
םילמב וריבח סייפיו) וריבחב עגפו העטש ךכ רחא ררבתה םא
.("...יתנווכתה אל"-ו "...יתעדי אל - רעטצמ ינא" ומכ
,ןנברדמ אל ,הרות ןידמ אל - בייח וניא םדא ,ןכ לע רתי
וירבד אמש ששח ךותמ החישמ ענמיהל - תודיסח תדמ םושמ אלו
הניאש עמושה לש תדחוימ תושיגר ללגב ,וחיש-ןבב ועגפי
ןתינ אל ,ןכ אל םאש ,ךכ רמול ונא םיחרכומ .רבדמל תרכומ
ךכב הנתומ הז רתיה םלוא .והשלכ םדא םע החיש םייקל היהי
םדאל קר עודי ומויקש יאנת ,איה המימת תמאב רבדמה תנווכש
יפלכ תושיגר חפטל םוקמ שיש הארנ ,תאז םע .םיהלאלו ומצע
רתיהה לע ידמ רתוי ךמתסהל אלו ,תלוזל תובאוכה תודוקנה
.[9]בלה םות לש

אתיירואדמ רוסיא - ןובלעה תשוחתבש יביטקייבואה דוסיה .4
ןנברדמ רוסיאו

תאנוא לע ןוידל ףסונ רדג סינכה ךוניחה רפס לעבש וניאר
תירטנולווה הקיתשה תא ןייפא ךכ ."תודיסח תדמ" :םירבד
הקינעהש הבוגתה תוכז תא לצנמ אלו ונובלע תא עמושה לש
הרותה תווצמ לע םדא רבע אלש וניאר ןכ ומכ .הרותה ול
,םמצע דצמ עוגפל םיכירצ ויה אלש םירבד וריבחל רמא םא
ףסונ רדג שי םאה .ביאכהל התיה םרמואה תנווכ םא וליפא
ופיסוה אמש ?רבדמל הרותה הקינעהש הזה רוטפה תא ליבגמה
קיחרהל ידכ" ,אתיירואדמש םירבד תאנוא רוסיאל גייס ל"זח
?"הריבעה ןמ םדאה תא

,('כ-ט"יה תואמה ,ןילופ) ןילבולמ ןהכה קודצ יבר תעדל ,ןכא
הרוסאה םירבד תאנוא שיו ,הרות ןידמ הרוסאה םירבד תאנוא שי
קודצ יבר ירבדל .(4-3 'מע ,םיבשה תנקת) םימכח ירבדמ
.תטלחומ תמא םהב שיש םיעגופה םירבד אלא הרות הרסא אל
אקוד םימעפ רפסמ שוריפב הרסא הרותה ,ןעט אוה ,ךכיפל
'מש - "ונצחלת אלו הנות אל רגו" ומכ) רגה תאנוא תא
.(כ בכ

,תולעפתה ךותמ וליפא ,רגל רמול רוסאש וטריפ םייאנתה תורוקמב
,"!הרובגה יפמ הרמאנש הרות דומלל אב תוליבנ לכאש הפ"
,ךיניש ןיב ריזח וישכע דעו לבהה תא דבוע תייה שמא" וא
ריבסמ ,הרותהמ םירוסא הלאכ םירבד ."!ימע רבדמו דמוע התאו
תדוקנמ ,תימינפ תינחור תמא לש סיסב םהל שי יכ ,קודצ יבר
לביקו יניס רהב דמע רגה לש ותמשנ שרוש ירה .תילבק טבמ
יבר יפל .רייגתהש דע םינש בכעתה לעופב ךא ,הרותה תא
ליעומ ןוקיתה ךא ,רויגה ידי לע ןוקיתל ןתינ הז םגפ ,קודצ
התשעש המ תא ערפמל ןקתמ וניאו ,האלהו רויגה עגרמ קר
רויגל ומדקש רגה ישעמ תרכזהב ןכל .רויגל םדוק המשנה
תמא רבד רמוא רשאכ הרקיעד - הלודג םירבד תאנוא וב שי"
םדאל תפכיא אל - ללכ (תמא) וניאש המ" ,תאז תמועל ."ובש
הילעש ,אוה לודג שודיח תאזה הנחבהה ."וילע ורמאי םא
."מ"כאו - יתלבק ךכו" קודצ יבר ריעמ

,חנ מ"ב) הנשמב ופיסוה ל"זח" ,קודצ יבר ךישממ ,תאז םע
."'וכו 'ךישעמ רוכז' (רומאל רוסא) הבושת לעבל םג :(ב"ע
ךילהת ףוסב יכ ,הרות רוסיא הב ןיא הבושתה לעב ישעמ תרכזה
ןקותי הבושתה עגרל דעו אטחה עגרמ המשנב היהש םגפה הבושתה
ואטח תרכזה ,ךכיפל ."ללכ אטח אל וליאכ תויהל" ,ערפמל
רושק וניא אטחה יכ ,ול ביאכהל הכירצ אל הבושתה לעב לש
הרותה) איהש ,הרותב הרהזה הזב ןיא ןכ לעו" .ללכ וילא
,ללכ וז םירבד תאנוא ךייש אל ;[ה]רומגה תמאה דצמ (מ"ד -
תגירדמ תליחת[ב] הבושת לעבב םג יכ והופיסוה םימכח קר
ןיידע הלגנ וניא (ותבושת וב קזחתתו רבגתתש דע) הבושתה
,םדא ינבב ומכו ,ןיידע השוב שי םוקמ לכמד ,םדוקה ןוקית
".הזמ שייבתמ ול םיריכזמש ןמז לכ ,ול לחמש ףא

םג ,םדא לש ויתושגרב עוגפל ל"זח ורסא ,קודצ יבר ירבדל
םהמ שייבתמ םדאה ךא ,תמאב ול םיעגונ םניא םירבדה רשאכ
.םירבדבש "תינמז תמא" ללגב וא "תיקלח תמא" ללגב תאז לכב
עגפנש ןועטל םדא לוכי אל ותטיש יפל וליפאש יל הארנו
ללכ יביטקייבוא סיסב ןיא רשאכ וליפא ,איהש הרימא לכמ
.ןנברדמ רוסיא וליפא היהי אל הזכ הרקמב .העיגפה תשוחתל
ותיא רבדמש ימ תא קיתשהל היה לוכי םדא לכ ןכ אל םאש
הקינעמ הרותה התייה וליאו .עומשל ול םיענ אלש ןיינע לע
החונ הניא איהש עגרב החישה תא קתנל חוכה תא דחא דצל
אלא .םהינש ןיבש ןוזיאה תא ךכב הריפמ התייה ייזא ,ול
לע רמאנש ןובלעש ,ךוניחה רפס לעב עיצהש ומכ ,יל הארנ
,קודצ יבר עיצהש ומכו ,ונממ םלעתהל יואר "רומג הטוש" ידי
תאנוא רוסיא [10].ונממ עגפיהל ןיא ,ללכ תמא וב ןיאש רבד
.עוגפל םירומא םניאש םירבד לע לח וניא םירבד:תורעה

,וריבחב האר םדאש םוקמל םדא ןיב אטח לע החכותה תווצמב ןאכ קוסענ אל .
1
.דבלב וריבחל םדא ןיב אלא
.ו הכלה ו קרפ תועד תוכלה ,ם"במרל הרות הנשמ .2
,בויא-ןב םשב הרעהב לקנרפ תרודהמ ,אנר השעת אל ,ם"במרל תווצמה רפס .3
:א"טילש חאפק י"רגה םוגרתבו ,"םהמ רזעהל חכ וב ןיאו" :ךוניחה רפסבו
תואסרגה לכ תא ףידעהל שי ןאכ רומאה יפ לעו ;"םהמ ומצע ששואל לכוי אלו"
.דועו לקנרפ תרודהמב טסקטה ףוגבש םוגרתה לע ולאה
ךותב ,םש תומוקמ הארמו ,גרבנזור םולש ,"בורה ךרד לע בושו" האר .4
הבשחמלו תודהיל ןוכמה ,רפלב הלא תכירעב ,לארשיב תינחור תוגיהנמ
.ב"משת ,ןג-תמר ,רלטוק ש"ע וננמז-תב
עגונה לוקיש אוהש ,עגפנה לש בוטה ומש לע הרימש לש לוקישה אלול .5
עגפש ימ תא יטרפ ןפואב "שינעהל" םדאל היהי רתומש ראתל השק ,דיתעל
םדא לש ושוכר לע ןגהל רתיהה ירה .תלעות לכ אלל ,השעמ רחאל ,וב
תיבל ותעיבת תא איבהל עגפנה בייח ,בנגנש ירחא ;בנגנש ינפל קר אוה
.ומצעל ןיד תושעל אלו ,ןיד
המיקנה רוסיא לע הריבע םושמ תאזכ הבוגתב ןיא םאה :לואשל שיו .6
'קיו) "'ה ינא ,ךומכ ךערל תבהאו ;ךמע ינב תא רטת אלו םקת אל" -
,"ךמע ינב" בשחנ וניא ובילעמ וריבחב עגופהש עגרב ילואו ?(חי טי
איבה המוד ןויער .הריבע השעמ לש ומוציעב אצמנ אוה עגרב ובש ןוויכ
.ש"ייע ,ן"רה םשב ךוניח תחנמ לעב
םימדוק ךייח - "ךמע ךיחא יחו" קוספה לע אביקע יבר ירבדל המודב .7
םתוכזש ,ונימיב םיקסופ רפסמ ובתכ ןכו .(א"ע בס מ"ב) ךריבח ייחל
םהישעמש םהירוה תנעטב בשחתהל ילב םנוצרכ םהייח תא להנל םידלי לש
.םתוא םירעצמ
ושע אלו הרות ןיד לע םהיניד ודימעהש לע אלא םילשורי הברח אל" .8
.(ב"ע ל מ"ב) "ןידה תרושמ םינפל
,ב"הראב יתתנש חרוא תאצרה העמשש הידוהי-אל תיטנדוטס בוטל הרוכז .9
."טועימ תצובק ןב לש תויתרבח תויעב" לע ,היגולויצוסב אובמ סרוקב
יבשות לש םהיפב היוצמה הרימאבש ןידעה ןובלעה תא יתרכזה ,ראשה ןיב
ידוהיה התא" :הנושארה םעפב ידוהי םישגופה תונטק םירעו םיירפכ םירוזיא
השקיב האצרהה ףוסב .רזומ רוצי אוה ידוהיה וליאכ - "!ילש ןושארה
רמולמ רהזיהל לכותש ידכ ,תופסונ תועגופ תורימא טרפאש תיטנדוטסה
וא ,"ןידה תרושמ םינפל" רדגב איה וז הצע םא ררבל םוקמ שי .ןתוא
."ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ ךותמ תעבונ איה םא
וניבר יכ ,ול רמאנ "!רבוע רמואהש ןכתיי לבא" :לאושה לאשי םאו .10
םירבד תאנוא ךייש אל" יזא םירבדב תמא ללכ ןיא םאש שרופמב בתכ קודצ
םדא לוכי םאה ,דועו .ןנברדמ רוסיא הזב הארש רעשל השקו ,"ללכ וז
ורבח לש המוקמב-הניאש הדפקהו ,ומצע דצמ רתומ אוהש המ-רבד תושעל
.ע"צו !ההמתא ?ןיירבעל ותוא ךופהתעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה