ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

496 רפסמ

ג"סשת ,רהב תשרפ

הלואגהו הטימשה ,לבויה לע

רשי ןב םחנמ

ןולקשא תיאמדקא הללכמ
ןליא-רבב ארקמה רקח תודלותל ןוכמותוטעמ תווצמה גוסל ךייש רהב תשרפבש תווצמה ךרעמ
תוטרופמה ירבע דבע יניד .ןדצב בותכ ןמעטש תיסחי
יכ" :במ קוספב םמעט שרופמ ,(הנ-טל ,ה"כ) השרפה ףוסב
תרכממ ורכמי אל ,םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא םה ידבע
לארשי ינב יל יכ" :עטקה ףוסב תוריהב רתיבו ;"דבע
ינא ,םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא םה ידבע ,םידבע
תימיטיגל תודבע לש רטשמב אוה ןיינעה .(הנ) "םכיהל-א 'ה
אליממ ,םירצמ תודבעמ לארשי תא 'ה איצוהשמ .זא ררשש
םש תא וללה ,'ה ידבע וללה" ,ומצעל םידבע םתוא הנק
המוד 'הל תודבע ןיאש םשמ רורבו ,(א ,גיק 'הת) "'ה
לש ילמרופה סוטטסל ,םינפ לכ לעו ,םדו רשבל תודבעל
לוכי ילארשי ןיאש ,תחאה :תונקסמ יתש שי 'הל תודבע
,תיערא תודבעל קר אלא ,םלוע תודבע רחא ילארשיל רכמיהל
ידבעכש ,איה היינשה הנקסמה ;(במ 'ספ) תוריכש ןיעכ איהש
.ןודאה יווצל עמשיהל ונא םיבייח 'ה

תועקרק םניינעש םיקוח םנשי רהב תשרפ לש ןושארה קלחב
:אוה שרופמה ינורקעה םמעטו - הלואגו ,לבוי ,הטימש -
םיבשותו םירג יכ ץראה יל יכ תתמצל רכמת אל ץראהו"
תטלחומה ותולעבל הנותנ לארשי ץרא .(גכ ,ה"כ) "ידמע םתא
םירג" ,םירכוח ןיעמ אלא הילעב םניא לארשיו ,'ה לש
םינפה ינשב אטובמ הז ןורקיע .בותכה ןושלב "םיבשותו
הרזחה הב שיש ,המדאה תדובע תתבשה ,דחאה :הטימשה קוחבש
אוה ינשה ןפה ;'ה אוה ,הינודא ידיל המדאה לש תיערא
תאטבמה הלועפ ,תויחל וליפאו ,םיינעל המדאה תבונת תרקפה
ןיב ותוא קלחמ אוהו ,'הל ךייש המדאה לובי םגש הרכה
לכ לוטיב י"ע :ףסונ ןורקיע לח לבויה תנשב .ויתוירב
,והערל ילארשי שיא ןיב התריכמ וא המדא תיינק לש הקסע
.םינושארה הילעבל הלחנה הבש

ידיל האבה תילכת דוע שי התלחנ לא החפשמה לכ תרזחהל
תוטמ וקבדי ותלחנ שיא יכ" :דחפלצ תונב תשרפב יוטיב
("הלומח"=) החפשמ לכ ,טבש לכ .(ט ,ו"ל 'דמב) "לארשי ינב
ודוי ,'ה תאמ םהל הנתינש הלחנה לע ובשי בא תיב לכו
םתולעבו ;םתלחנ ותלחנ לע םהל ןתנש לוביה לע 'הל
ינודא לא ,סמ איה ,החנמ םלובימ ואיבי שדקמה לא לגרל
.ץראה

הטימשה תונשב :תיתרבחה תילכתה תפרטצמ תיתדה תילכתל
תוחפל ,ךכו ,תודשה לובימ םירישעכ םיינע ונהיי לבויהו
םיפסכ תטימש תשרפ יפ לע .ץראב ןויווש רורשי ,תיערא
םינויבא םיוול לש םהיתובוח תטימש הז ןויוושל ףיסות
(תיררגא הרבחב) טלחומ טעמכ ןויוושל .(בי-א ,ו"ט 'בד)
הריכמו היינק לש תוקסעה לכ לוטיב :לבויה תנש האיבמ
,ירקיעה רוצייה יעצמא לש הווש הקולחל הפיאשב ,תועקרקב
ידכ ,םיירבעה םידבעה רורחש ןכו ,תיאלקחה עקרקה אוה
.םהיתולחנ לא בושל ולכויש

הטימש אשונב םג ,תבשה ןוגכ ,םירחא הרות יפוגב ומכ
ןיב" לשו "םוקמל םדא ןיב" לש םיכרע דחי םיבולש לבויו
הניחבמ םגו תיתוהמ הניחבמ םגש ,רמוא יתייה ."ורבחל םדא
"תויתד" תווצמ ןיב תאז הנחבהב תוברהל ןיא תיכוניח
אלא וז הנחבה וטקנ אל ל"ז ונימכח ."תויתרבח" תווצמל
.םירופיכה םויב הרפכהו החילסה דחא ןיינעל

ןיזירז' ךא תיטמוטוא ןהילעבל תולחנה תא ריזחמ לבויה
הבישהלו הלחנה תא תודפל הווצמו ,'תווצמב םימידקמ
.לבויה תנש ינפל דוע ותחפשמל וא םינושארה הילעבל
יונש ,ונתשרפב ,הרותב בותכ תולחנ תלואג לש הז השעמ
םיבותכב שלושמו ,(בל 'מרי) ונתשרפ תרטפהב ,םיאיבנב
רפוסמ תורבו הימריב ,קוחה בותכ ונתשרפב .תור תליגמב -
תועקרק תלואגש םידמל ונא םירואיתה ינשמ .ועוציב לע
םירואיתה .םיעובק םיללכ הל ויהו ,לארשיב יוצמ ךילה התייה
תשמשמ הימריב .םהבש ידוחייה לשב םיאבומ הימריבו תורבש
תרסח השעמל ךא ,תינקת איה :ילמס-יאובנ השעמב הלואגה
הדשל השיג ןיאשכ ,הרוצנה םילשוריב תעצובמ איה .תושממ
;םילבבה ידיב לופיל תדמוע םילשורי ריעה ףאו ,תותנעבש
הדשה תלואג .הלואגה תא שממיש ימ ןיאו ,ולגוי היבשוי
םילוגה םידיתעש ,איבנה יפבש 'ה תאובנ תא ששאל אופא האב
.(וט) "תאזה ץראב םימרכו תודשו םיתב ונקי דוע"ו ,בושל

יאושינב הכורכ איהש הזב הדוחייו תישממ יד תורבש הלואגה
הנמלאה םע לאוגה יאושינמ דלווייש ןבהש ידכ ,םוביי
תא שריי אוה ,רכנב הדחכנש החפשמהמ הראשנש הריעצה
.התלחנ לע החפשמה תא םקשיו הלחנה

הלואגהו הימריב הלואגה ןיב הוושה דצה ,םינפ לכ לע
ידימ תורישי הדשה תא לאוגה הנוק ןהיתשבש אוה תורב
םילשוריבש ,בורקמ הנוק הימרי :ורכמל ךרצנה הדשה לעב
תליגמבש זעוב ;תקתונמה תותנעבש והדשב ץפח ול ןיא הרוצנה
תא ,רכנה ןמ הרזחש ,ךלמילא תנמלא ימענמ הנוק תור
ידיב דבוע הרדעיה תעבש ףא ,התקזחב ןיידעש התחפשמ הדש
.םירחא

הדשה תרבעה תא עונמל הדעונש ,תאז הרישי הלואג תמועל
קוחה .תנקתמ הלואגב ונתשרפבש קוחה קסוע ,תורז םידיל
ילארשיל והדש תא רכמו ויסכנמ דריש הדש לעבב קסוע
םייתניב םא ומצע רכומה וא ,לאוגה-בורקה אב זאו ,רז
םינקתמ םה ךכב .הנוקה דימ הדשה תא לאוגו ,ףסכ גישה
ינויגהו ןוכנ הארנ .תורז םידיל הדשה תרבעה לש תוויעה תא
חכומכ הגהנש איהו ,רקיע איה ,הרישיה ,תענומה הלואגהש
תקסוע הרותה ןיא אופא עודמ .תורבו הימריב רפוסמהמ
?הב

ןעמל םא :רמוחו לק דמלנו וילאמ ןבומ רבדהש רמול ןתינ
,רשיה והנוק דימ ןיינק איצוהל הרותה תרשפאמ הלואגה
ללכ אצתש אלב ,הליחתכל לאגית הלחנש איה הצור יאדווב
הלאג םכתזחא ץרא לכבו" ,דכ קוספ תא .החפשמה ידימ
לבויה ןידל םעט ןתונ םויסכ םיאורה שי ,"ץראל ונתת
הלואגה ןידל תרתוככ ותוא םיניבמה שיו ,הז קוספ ינפלש
הווצמה ,יאמצע דגיהכ ושרפל רתוי הארנ םלואו .וירחא אבה
הלואג ונת :רומאל תענומהו הרישיה הלואגה לע ץילממה וא
הנפי םלועל ,הקוצמל עלקנש הזוחא לעב ,ונייהד ;ץראל
ידכ ,הדשה תא תונקל ולדשיו לאוגה-בורקה לא הליחת
רפוסמכ ,לאמנח השע ןכאש יפכ ,םירז ידיל לופיי אלש
ובורקל תונעיהל לאוג ותוא לדתשי םלועלו .ב"ל הימריב
השעש יפכו הימרי השע ןכאש יפכ ,ונממ תונקלו ינעה
בורקה םג תושעל ןוכנ היהש יפכו ,תור תליגמב זעוב
םע ןיאושינב הדשה תלואג התנתוה אלמלא ,םש ינומלאה
.תור