ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

207 רפסמ

ח"נשת ,תישארב תשרפ

עדמו הרות

הוק השמ 'פורפ

הטיסרבינואה אישנ,םייח תרות - הרותהש ,החנהה היוצמ תודהיה תנומא דוסיב
יעדמה רקחמה םאה :הלאשה ןאכ תלאשנ ."הדובכ ץראה לכ אולמ"
?הנממ קלח אוה

עדמה ןיבו הרותה ןיב שגפמ תדוקנ ללכ ןכתית אל ,הרואכל
ם"במרה חסינש הנומאה דוסי .תונושה אצומה תומויסקא ללגב
המויסקא יפ לע [1]."...תפלחומ אהת אל הרותה תאזו" :עבוק
תניחבב איה ,רבעב הנתינ הרותהש הדבועה ףא לע ,וז תזעונ
קלח וליפא רותסיש אוהש לכ עוריא ןכתיי אלו ,תטלחומ תמא
תיגולואית וא תיפוסוליפ ,תיעדמ תירוטסיה תוחתפתה לכ .הנממ
.יניסב הנתינש הרותה תותימא תא רערעל הלוכי הניא

ליכמ אוה יכ ,רבעה לע ףידע דיתעהש חינמ עדמה ,תאז תמועל
רבעהו הווהה לע הלוע דיתעה ךכיפלו ,היצמרופניא רתוי
,הרואכל עבונ ןאכמ .רתוי תמלשומה תיעדמה תמאל בורק ותויהב
תמאה .וזל וז תוכופה תיעדמהו תינרותה םלועה תוסיפתש
םיברקתמ ןמזה רבועש לככו ,התומלשב םלועל תגשומ הניא תיעדמה
רבעב הנתינ תינרותהו תינומאה תמאה ,תאז תמועל ...הילא
.הנממ םיקחרתמ ןמזה רבועש לככו ,יניס רה דמעמב

תויפוסוליפו תויגולואית תושיג רואל ךכב ןודל שי םרב
תשיג" איה רתויב הטושפה השיגה .וז היעבב וקסעש תונוש
תמא ןיב רושקל תורשפא לכ ןיא ,וז השיג י"פע ."קותינה
איה הרותה .עדמ ןיבו הרות ןיב ,תיעדמה תמאה ןיבו הרותה
הזכרמבש תואיצמה תנבהב קסוע עדמהו ,םדאה תגהנה תרות
.םדאה אצמנ

םינוירטירק יפ-לע תואיצמה תא ןיבהל ןויסינה אופא אוה עדמה
הניא תיעדמ תילגת וז הסיפת יפ-לע .םירדגומ םייריפמא
הרותהש ןוויכ ,הכירפהל וא הרותב הנומאה תא ששאל הלוכי
תלטבמ וז השיג .תויעדמ תוירפמא תודבוע תעיבקב תקסוע הניא
עדמה ןיב םיבר תורוד ךשמב םייקה חתמה תא ידיימ ןפואב
.הרותל

;תויתייעב דוסי תודבוע רפסמ הב שי ,וז השיג תוטשפ תורמל
ראותמש יפכ וב רשא לכו םוקיה תאירבמ םלעתנ םאה ,אמגודל
ןיאש חינהל םיבייח קותינה תשיגב קובדל ידכ ?תישארב רפסב
איה םתרטמ .תישארב רפסבש הרותה ירבדל תילולימ תועמשמ
,םלועה תא ארב םיקולאש עובקלו תיללכ המדקה ונל תתל קר
וז השיג .םייקתמ םלועה םהיפ לעש םיקוחה תא עובקל אלו
הלימ לכל ךרע שי ונתנומא י"פעש ןוויכ ,םיישק ונלצא הלעמ
[2].הרואכל תורתוימ םיליממ תודמלנ תובר תוכלהו ,הרותב הבותכה
יעדמה רקחמהש ,ךכב וז השיגב הנומט הלודג הנכס ,תאז דבלמ
,לשמל ךכ .םיירסומ םידעימ קתונמו דדובמ קוסיעל ךופהי
ןייטשניא לש תילגתב עיווזמ שומיש י"ע םוטאה תצצפ הלעפוה
ףא ךכו .םינומה תדמשה םשל ,היגרנאל רמוחה ןיב רשקה לע
,םדא לש יטנג לופכש תורשפא לש בצמ דיתעב רצוויהל לוכי
תונכסה .תיתד המרונ לכ ידי-לע ,יתעדל ,ללשיהל בייחש רבד
אצמית תודהיה .תורומח תוחפ ןניא תדלו הרותל תויופצה
ךכו ,דיתעה רקחב קוסעי עדמה וליאו ,רבעה רקחב תקסוע
רשא רעונה לש תילאוטקלטניא תונוונתה לש הנכס רצווית
.הרותב קר קוסעי

השעייש רושיקב איה םיאבה תורודב הרותב קוסיעה תובישח
תוינומאה םלועה תוסיפת ןיבו תיעדמה היצמרופניאה ןיב
קתרל ידכ וב שיש ,םוצע רגתא ןומט ךכב .תינרותה תונשרפהו
.שדחמ רוד לכב יעדמה רקחמב םיקסועו הרות םידמולה תא
הרותה ילודגו ,תושדח תויעדמ תוילגת ויהי רודו רוד לכב
ידוהיה טסקטנוקה לא "םסינכהל"ו םהב בשחתהל םיבייח ויהי
היהי םא קר ,תאז תושעל ולכוי ולא הרות ילודג .ינרות
רקחמלו הרות דומילל ךנחל שורד וז הרטמל .יעדמ עקר םהל
.הזתניסה תטיש איהו ,היינשה השיגה יפ-לע יעדמ

ןורקיעה לע היונב איהו ,תמכחותמו תזעונ םלוע תסיפת יהוז
רוד לכב ףאוש עדמהו ,תטלחומ תמאכ ונל הנתינ הרותה :אבה
,ןמזה רבועש לככ ,ןכ לע .תיעדמה תמאה תא תולגל רודו
תותמאה תא ןיבהל ידכ רתוי םינוכנ םייעדמ םילכ םירצונ
דיתעב תויעדמ תוילגת הנייהת םא םג .הרותב ועבקנש תויחצנה
,יעדמה רקחמב עודיה ןיבו הרותה תועיבק ןיב חתמל ומרגי רשא
רבד לש ופוסב הרפיש הנוב חתמ והז !הפידע וז םלוע תסיפת
הנומאה תא שילחהל הז חתמ לש וחוכב ןיאו ,הרותה ידמול תא
.תיתדה

רבד לש ופוסב ונתוא איבת עדמה תומדקתה ,וז השיג יפל
.הרותב תראותמה תמאל ההז איה רשא ,תיעדמה תמאה יוליגל
,רמול ןתינ עדמ ןיבו הרות ןיב תומודמ תוריתס לעש ןאכמו
.הווהב התומלשב תיעדמה תמאה תעידי-יא איה ןתביסש

רודב הגשוהש יפכ ,תיטמרדה תיעדמה הנבההש ,ןייצל בושח
.וז השיגב תכמות ,ותוחתפתהו םוקיה תריצי יבגל ןורחאה
רתוי תכמות םירשעה האמב עדמב תינכפהמה תומדקתהה ,ונייהד
.הרותב אבומ אוהש יפכ ,םלועה תאירב לש ינרותה רואיתב
בתוכה ,ם"במרה לש ותלודג התמצע אולמב תילגתמ וישכע קר
אלא יקולא עדמ ותוא גשוי אלו" :םיכובנ הרומל המדקהב
"...עבטה יעדמ רחאל

ןיאש קר אל .רתויב תזעונ איה עדמו הרות לע ם"במרה תסיפת
רתכ תא םידקמ ם"במרהש אלא ,עדמה ןיבו הרותה ןיב קותינ
,"םיקולאה תונוצר" םה עבטה יקוח ירה .הרותה רתכל עדמה
דמלנ ,םיקולאל םדאה תא ברקל היתווצמב הרותה תרטמ םאו
,ונייה ,"םיקולאה תונוצר" תא ןיבהל ץמאתהל םדאה לע יכ ךכמ
ןתינ אל יכ ,ןעוט ם"במרה ,וזמ הרתי .עבטה יקוח תא ןיבהל
יעדמ .דבלב הרותה דומיל ידי-לע םיקולאל יוארכ ברקתהל
תדובעל םדאה לש וחומ תא ךכזמה אובמ ,ותעדל ,םה עבטה
ךישעמ ובר המ" :קוספה לש ורשפ אולמ םדאל הלגתישמ ,ארובה
.(דכ דק 'הת) "'ה

ונדמל םינשה ףולח םע דציכ ,הארמה תניינעמ אמגוד ןלהל
הנתינ אלש ,ונייח לש רתויב תוטושפה תודבועה תחא תא ןיבהל
?ךושח הלילה עודמ איהו ,הנש 200-כ ךשמב רבסהל

אפור י"ע העצוהש יפכ ,סרבלוה סקודרפכ העודיה ,וז הלאש
וב שיו ,ןומדק םלועה הז סקודרפ י"פע .ח"יה האמב ינמרג
עודי .ח"יה האמב עדמה תסיפת התייה תאז .םיבכוכ ףוס-ןיא
ףוס ןיא שיש ללגבו ,יאמצע ןפואב ריאמ בכוכ לכש ,ונל
דוגינב ,ןבומכ !ראומ תויהל בייח הלילה ירה ,רוא תורוקמ
.דימתמו זאמ ךושח הלילהש ,תרכומה תואיצמל

תיירואית יוליג םע םירשעה האמב קר רתפנ סרבלוה סקודרפ
רודכ לש תוצצופתהמ םוקיה תורצוויה תא ראתמה ,לודגה ץפמה
ןכ-לע .םוקיה תריציל השורדה היגרנאה לכ תא ליכהש ריעז
יפוס אוה םלועב םיבכוכה רפסמ ,תיחכונה םוקיה תסיפת יפל
יפלכ בכוכ לש ותוריהמש לככ .ץוח יפלכ םיענ םיבכוכה לכו
ךכ ,(רלפוד טקפא ללגב) תוחפ ריאמ אוה ,רתוי הלודג ץוח
כ"עו ,ללכ םיריאמ םניאו טעמכ תוינוציחה תובכשב םיבכוכהש
הטושפ תיסיסב הדבוע םיניבמ ונא התע קר .ךושח הלילה
!וז

,ה"בקה יכ ,דיעמ רשא תיברע תליפתב רמאמה הפי אופא ןבומ
תודע ברע ידמ ונינפל גיצמ ,"םיברע בירעמ ורבדב רשא"
עבטה יעדמ עודמ ,בטיה ןבומ הז הרקמב .םלועה תאירב לע
עיגהל ןתינ אל םהידעלבש ןוויכ ;םיקולאה יעדמל םימדוק
ןפואב הריבסמ ונינפלש אמגודה .םיקולאה יעדמ תנבה קמועל
ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל" :םיליהתב קוספה ירבד תא אלפומ
ה"בקהש הנומאל תודע אוה כ"א הלילה .(ג בצ 'הת) "תולילב
!םלועה תא ארב

עדמה ןיבו הרות ןיב תומודמ תוריתס

עדמה ןיבו הרות ןיב תומודמ תוריתס הרתפ םירשעה האמה
:רתויב תועודיה תוריתסה תא אמגודל איבנ .רבעב ולעוהש

?ןיאמ שי ארבנ םלועהש ןכתיי דציכ .1

(15,000,000,000) דראילמ 15-כ ינפל ארבנו ,םודק םלועה עדמה י"פע .2
.האירב ימי השיש לע תרבדמ הרותה וליאו ,םינש

יפל .לודגה ץפמה תיירואתב אצמנ ןושארה סקודרפל ןורתפה
רודכ לש ץוציפמ יזיפה ומויק תא לחה םלועה - וז הירואת
םוקיב םייקש המ לכ תא ריבסהל החילצמ הקיזיפה .יפוקסורקימ
המ ,הלאשה לע בישהל הלוכי הניא ךא ,ץוציפ ותואמ לחה
הרתי !האירבב "ןימאמ" ינרדומה עדמהש אצמנ .ןכ ינפל היה
םלועה תאירב .תיריפמא הדבוע אלא "הנומא" וז ןיא ,וזמ
ץוציפה רחאל הנש דראילמ 15-כ ןוסליוו סאיזנפ י"ע הדדמנ
תילגת .םלועב הרתונש תירוישה הנירקה תדידמ ידי-לע לודגה
.1978-ב לבונ סרפב םתוא התכיז וז

לע הרותב רומאה תא םיבשיימ דציכ ,היינשה היעבל רשאו
ארבנ םלועה יכ ,יעדמה רקחמב עודיה םע האירב ימי תשש
תובר תובושת ונתינ וז היעבל ?םינש דראילימ 15-כ ינפל
"םוי" גשומהש ,רמול וטנ םיבישמה לש םקלח) תורודה ךשמב
םוחתב ויה תובושתה לכ ךא ,(תועש 24 אקווד ונניא הרותב
.ינרות-ינשרפה

ונעט רשא לארשי ילודגמ המכ לש םתשיג תא ןייצל ןיינעמ
לכ אוה ירה ה"בקה יכ ,(תיסופיט תידוהי "הקרבה" ןימכ)
רבד ,םימי השישב םלועה תא אורבל לוכי אוה ןכלו ,לוכי
.םינש ידראילמ ,םדאה תסיפת יפ-לע ,יעדמה רקחמב ךרואש

ידראילמ 15 !יעדמ סיסב אצמנ וז הנונש הרימאלש ררבתמ
עודי לבא .הנתשה אל ולוכ םוקיהש חינמה ,ןמז קרפ םה םינש
זכורמ היה םוקיה ,(לודגה ץפמה) האירבה עגרל ךומסש ונל
לש תיללכה תוסחיה תרות יפ-לע .ןטק חפנב תיטמרד הרוצב
םיכילהתה ירה ,דחוימב לודג רמוחה זוכיר רשאכ ,ןייטשניא
לש ןמז קרפ ונימיב ךרואש ךילהתו ,תיטמרד הרוצב םיצאומ
השענ הנורחאל !תועשבו תוקדב עצבתהל לוכי ,הנש דראילימ
אוה [3].אשונב רפס בתכש ,רדרש 'פורפ י"ע קדקודמ ןובשח
תרותב תודוסי תרזעב ,םוקיה תריציב םיכילהתה תא בשיח
הנש דראילמ 15-ש ,הנקסמל עיגהו ,ןייטשניא לש תוסחיה
רבסהש דיתעב אצמיי םא םג .האירב ימי השיש ידכל םיסחדנ
לש תוסחיה תרות יכ רמול לכונ ,אמגודל ךכ) אלמ וניא הז
,(םיטנווקה תרותל תעדומ הניאש תיסלק הירואת איה ןייטשניא
ונתשה ןמזו םוקמ לש דוסיה יגשומש ,םינפ לכ לע איה הנקסמה
תרגסמב הנעמ לבקל תויושע תומודק תולאשו ,םירשעה האמב
.השדחה תיעדמה הנבהה

םירשעה האמב תיתדה הנומאה לש התוריבס

תא קזחי קר עדמה ,ןמזה רבועש לככש החנההש ,ןכ םא הארנ
,וזמ הרתי .ססבתהל המ לע הל שי ,הרותה לש תיחצנה תמאה
תא ארב םיקולא יכ ,תידוהיה הנומאה לש תוריבסהש הארנ
.הל ומדקש תואמב רשאמ םירשעה האמב רתוי ההובג ,םלועה
םירובס םלוכו ,םלועה תאירב לע הלאשה הערכוה םירשעה האמב
רפסב ןושארה קוספה לע אוה רתונש חוכיוה .ארבנ םלועה יכ
.תישארב

,"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" יכ ,ןעוט ןימאמה
הדבוע יהוז לבא ,ארבנ םלועה םנמא :ןעוט טסיאתאה ותמועלו
.תיארקא

תוננוגתה לש הדמעב אצמנ וניא רבכ ןימאמה םירשעה האמב
רתוי ההובג ותנומא תוריבס ,אוה ךופהנ .יעדמה רקחמה ינפב
!האירבה עוריא לש תויארקאבו החגשה רסוחב הנומאה תוריבסמ
הילמונא" תארקנה ,רבכמ הז העודיה העפותה תא לשמל חקנ
?הילמונא שי םימל אקווד ,םירמוחה לכמש הז דציכ ".םימה לש
םוקמב) הנטק חרקה תופיפצ חרקל םימה תכיפה םע ,ונייה
דורשל םיגדל רשפאמש רבד ,םימה לע ףצ אוה כ"עו ,(לודגל
האישל העיגמ םימה תופיפצ ,וזמ הרתי .ףרוחב ויתחתמ םימב
האצותכ .
0oc-ל דע הרוטרפמטה תדירי םע תתחופ איהו ,4oc-ב
ףרוחב םג םיה יקמעמב םיינגרוא םייח םייקתהל םילוכי ךכמ
תולעב םג ןה רתוי תומחה םימה תובכשש ללגב ,רתויב רקה
.תיעקרקל תועקוש ןה ןכלו ,רתוי הלודג תופיפצ

'פורפ לש ןיוצמה ורפס ךותמ תופסונ תואמגוד רפסמ ןאכ איבא
:החגשהב ונתנומא תא תוקזחמה [4],רזעיבא

ןיא םהידעלב .םימ םישורד ץראה רודכ ינפ לע םייחל .א
,ונלש םינכשה תכלה יבכוכב ,לשמל ךכ .םייח תויהל םילוכי
קוחרה) סרמב וא ,וב ודאתה םימהש ,שמשל רתוי בורקה ,סונו
אל ,םיבטקב דקמתמה חרקל וכפה םימה ובש ,(שמשהמ רתוי
םיירשפאה םילולסמה לכמש הרק ןכ םא דציכ .םייח ונכתיי
רשפאמה הזה יפיצפסה לולסמה רחבנ ,שמשה ביבס ץראה רודכ לש
חינהל ריבס םאה ?יח לכל םייח םינתונה םילזונ םימ תריצי
?ירקמ הז ןיינע יכ

הריעב םירשפאמ םייניערגה תוחוכה יקוחש עריא דציכ .ב
ונתשה וליאו ,ץראה רודכ פ"ע םייח תרשפאמש שמשב תיניערג
?תצצופתמ שמשה התייה ,םיטעמ םיזוחא םייניערגה תוחוכה יקוח


םיצצופתמ רוא תונש ונתיאמ םיקוחר םיבכוכש הרק דציכ .ג
ינפ לע םייח רוציל ידכ ץראה רודכל עיגהל ןמחפל םימרוגו
הנירקה ,םיצצופתמ "םיבורקה" םיבכוכה ויה וליאו ,ץראה רודכ
!ץראה רודכ ינפ-לע םייח ללכ תרשפאמ התייה אל תטלפנה

לע תועיבצמה תיקולאה החגשהב תובר תואמגוד דוע תומייק
ףלוחש לככ יכ ,קיסנ ןאכמו ,הנומאה לש ההובגה התוריבס
ארובב ונתנומא תקזחתמ ,םייעדמה םייוליגה תובקעבו ןמזה
.םלועה לע "חיגשמ"ה

ןליא-רב תטיסרבינוא לש הדיקפת

,תירקיעה לגדה תאשונ איה ןליא-רב תטיסרבינואש ,קפס ןיא
תטיסרבינואב .עדמו הרות בלשמה דסומ התמגודכ ןיא ולוכ םלועבו
םש ילעב םינעדמ לש רתויב לודגה זוכירה יוצמ ןליא-רב
,הרות ישנא םג םה תאז םעו ,עדמה ימוחת לכב ימואל-ןיב
םיברב םימש םש םישדקמ "ןליא-רב" ינעדמ .םימכח-ידימלת
ןויערה לש םיחילשכ םיימואל-ןיב םיסנכל םינמזומ םה רשאכ
.עדמו הרות בלשמה בגשנה

:םיחטשה ינשב ונייטצי הינעדמש ךכל ףואשל תבייח ןליא-רב
.תידוהיה המואל הבושחה התמורת היהת תאזו ,הרותבו עדמב
הבושחה המישמה תא הבג לע תאשונ הטיסרבינואה ,ךכל ףסונ
תחאב דמולה טנדוטס .עדמלו הרותל םיאבה תורודה ךוניח לש
דומילה תועשמ עברכ שידקמ ,הטיסרבינואבש תוקלחמה םיעבראמ
ןליא-רב תטיסרבינואב ,עודיכ .תודהיב דוסי ידומילל םיסרוקב
בולישב תודהי ידומיל םיטנדוטס 25,000-כ םידמול היתוחולשו
הירוטסיהב ערו חא תאז העפותל ןיא .םירחאה עדמה ימוחתמ דחא םע
,ןתיי ימ !עדמו הרות בלשמה הז בחר ףקיהל רשאב תידוהיה
הפנע םידימלת תצובק ךותמ חמצי לארשי םע לש אבה ם"במרהו
.ןליא-רב תטיסרבינוא לש וז

:תומוקמ הארמ

.הליפתה רודיסב עיפומש יפכ ,ם"במרה לש םירקיעה דחא חסונ והז .1
הרותה תאזש" :(תליש םוגרת פ"ע) הנשמה שוריפב ם"במרה בתוכ רוקמב
תרות וזש" :חפאק ברה םוגרתבו ;"התלוז תרחא הרות אובת אלו ,לטובת אל
."התלוז 'ה תאמ הרות אובת אלו ,לטבת אל השמ
ןיידע ךומסל לוכי קותינה תטישב קבדה .אביקע 'ר תטיש י"פע תאז .2
."םדא ינב ןושלב הרות הרבד" עבוקה ,לאעמשי 'ר תטיש לע
.ד"נשת ,לודגה ץפמהו תישארב ,רדרש דנלר'ג .3
.ד"נשת ,ארב תישארב ,רזעיבא ןתנ .4


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה