ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

207 רפסמ

ח"נשת ,תישארב תשרפ

הרכסא - "תרואמל ויהו"

ןצינ והיעשי 'פורפ

יחה יעדמל הטלוקפהשוריפ ךרד עיגמ אוה תישארב תשרפב אורקל ליחתמ םדאשכ .
איה םינמיסה לכ יפלש ,הרכסאה תלחמ םע תורכיהל י"שר
.
דומלתב קר אלא ארקמב תרכזומ הניא הלחמה .הירתפידה תלחמ
.
.םישרדמבו
.

םימשה עיקרב תראמ יהי םיקלא רמאיו" (די א) תישארבב רמאנ
.
:ןייצמ רתא לע י"שר ."...הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל
.
,תוקוניתב הרכסא לופיל הראמ ביתכ ,ו"יו רסח - תראמ יהי"
.
הרכסא לע םינעתמ ויה (יעיבר םויב) 'דב ,ונינשש אוה
.
."תוקוניתב לופת אלש
.

,(ב"ע זכ) תינעת תכסמב אוה הז ןיינעל י"שר לש רוקמה
.
תיבל ןיסנכנ ויה דמעמ ישנאו ...ןנבר ונת" :רמאנ םש
.
יעיברב ...(עובשב) תבשב תוינעת עברא ןיבשויו תסנכה
.
?םינטקל הראמ םוי אוה עודמ ."תוקוניתב לופית אלש הרכסא לע
.
תא ,םילודגה תראמה ינש תא םיקלא שעיו :זט קוספב רמאנ
.
הלילה תלשממל ןטקה רואמה תאו ,םויה תלשממל לדגה רואמה
.
,הרמאו הגרטקש הנבלה הטעמתנ" :י"שר שרפמ ."םיבכוכה תאו
.
םויבש ןוויכו ,"דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא יא
.
ןוויכו ,המחה לע ערה ןושל הנבלה הרביד ('ד םוי) הז
.
םויש ירה ,הרכסאב אוה ערה ןושל לע שנועהש םימכח ורמאש
.
.םידליב דחוימב היוצמה הרכסאל יופצ תויהל לולע יעיבר
.
רואמ התשענו הנבלה הרסח הז םויבש ןוויכ ,ףיסומ ף"ירה
.
.הז םויב אקווד םינטקל הלחמ ששח שיש ירה ,ןטק
.

רבתסמ ?םינטקל קר הרכסאה תלחמ הרושק םימכח תעדל םאה
.
,םירגובמב הרכסא תלחמ לע םג ועדי םימכחש ,ךשמהה יפל
.
רמאנ ךכו ,תישארב השעמוקנחה תלחמ ןיב רשק ונייצש דע
.
םעוטה לכ :אביקע יברד הימשמ אנתד" :(הק ףד)םיחספ תכסמב
.
ןוויכ :ראבמ א"שרהמה ."הרכסאב ותתימ לידביש םדוק םולכ
.
ירה ,י"שר איבמש יפכ ,תורואמה תאירבל הרושק הרכסאש
.
תונעתהל יואר זאש ,רואה תאירב תליחת רקיע תבש יאצומבש
.
.("שא ירואמ ארוב") רואה לע ךרביו לידביש דע
.

,הדימ דגנכ הדימ" :("אל" ה"ד) םינייצמ רתא לע תופסותה
ונייהד ."קנח םוקמב הרכסאו ,קנחי - ונורג עיבשמ אוה
הנקסמ יבגל .הרכסא תרוצב אב הז ירה ,קנח והשימל עיגמשכ
רמאהו" :(ל ףד) תובותכב ארמגה תא תופסותה םיאיבמ וז
ףא ,שדקמה תיב ברחש םוימ :אייח יבר ינת ןכו ףסוי בר
בייחתנש ימו ...ולטב אל תותימ עברא ,ןירדהנס ולטבש יפ לע
יכנורס" :שרפמ י'שר ."יכנורסב תמ וא רהנב עבוט וא ,קנח
הלימה ,ץלזנייטש ןידע ברה י"פע ."ןורגב אוהו ארכסא -
הרכסאה תלחמו ,קנח התועמשמש ,קנש - "ךנרס"מ הרוקמ יכנורס
הלגומה ידי לע קנח תתימל דע המישנה הנק תמיתסל תמרוג
ןאכמו ,(זל ףד) ןירדהנסב ורכזנ םימוד םירבד .תרצונש
עוציבהו ,ליעל רבכ רבסוהש יפכ ,הרכסא ידי לע אוה קנחש
.םדא ידיב אלו םימש ידיב אוה

ןושלל ןמיס" :(גל תבש) הרכסאל תפסונ הביס האיבמ ארמגה
,רשעמה לע םלועל האב הרכסא :ןנבר ונת ...הרכסא - ערה
ףדהטוס תכסמב "ערה ןושל לע רמוא יסוי יברב רזעילא יבר
יאיצומ םישנאה ותומיו" :הרותהמ הז ןיינעל קוזיח אבומ הל
קחצי רב ןמחנ בר .(זל די 'מב) "הפגמב הער ץראה תבד
.קנחב םשנוע ערה ןושל יאיצומש ןוויכ ,"ותמ הרכסאב" רמוא
הזב הז דובכ וגהנ אלש אביקע יבר ידימלת ןיינע לע ףא
:ורמא" :(בס) תומביב רמאנ ךכו .הרכסאמ ותמש ארמגה תרבוס
סרפיטנא דעו תבגמ אביקע יברל ול ויה םיגוז ףלא רשע םינש
היהו הזב הז דובכ וגהנ אלש ינפמ דחא קרפב ותמ ןלכו
אמח בר רמא .תרצע דע חספמ ותמ םלכ אנת ...םמש םלועה
,הער התימ ותמ םלכ :ןיבא רב אייח יבר אמיתיאו אבא רב
."הרכסא ןמחנ בר רמא ?איה יאמ

ענמיהל דציכ ,םיכרד המכ תנייצמ ארמגה יכ ,ןייצל ןיינעמ
תליכא וא חלמ תליכא ,םימ תייתש ןוגכ ,הרכסאב קבדיהלמ
אלו לכאמ לכ לכא" :(מ 'רב) ארמגה ירבד ןלהל .םישדע
...הרכסא ינפמ גאדי ,םימ התש אלו ןיקשמ לכ התש ,חלמ לכא
םישולשל תחא םישדעב ליגרה :ןנחוי 'ר רמא ירמ בר רמא
."ותיב ךותמ הרכסא ענומ םוי

.(יכנורס) קנש וא קנח תלחמ איה הרכסאה יכ ,רורב רומאה לכמ
ינרדומה ירבעה המשב וא הירתפידה תלחמ םע ההוזמ איה םויכ
לע תמרגנה ,(תיתפגמ) תקבדמו הפירח הלחמ יהוז .תמרק
.יבויח םרג גתמ אוהש הירתפיד םוירטקבאנירוק קדייחה ידי
עולה לש תוירירב רקיעב תוברתהלו בשייתהל לולע קדייח
,ליג לכבעיפוהל הלולע הלחמהו ,תונוילעה המישנה יכרדבו
בקע) הלחמה .רשע דע םייתנש ינב םידליב רקיעב החיכש ךא
המישנה יכרדמ םייתפוס םיסיסרת ידי לע תרבעומ (קדייחה
הלוחה חתפמ םימי המכ לש הריגד תפוקת רחאל .םדא ינב ןיב
תוירוזא הפמיל תוטולב תלדגהב םיוולמ ןורג באכו םוח
,עולה תויריר ינפ לע תחתפתמ הקיבדו הגימצ השרפה ,ראווצב
םורק .המישנה הנק חתפמ רכינ קלח הסכמה םורק ןיעמ רצונו
תמיסחל םורגל ,םידליו תוקונית לצא דחוימב ,םיתעל לולע הז
הטונ וניא ומצע קדייחה .קנח בקע תוומלו המישנה הנק
לוכיה (ןיסקוט) ןלער שירפמ אוה לבא ,המקרה קמועל סנכיהל
לש תקלדלו בלה רירשב קזנל םורגל ךשמהבו ,םדל עיגהל
םורגל לוכי אוה םג בלה רירשל קזנה .םייפקיהה םיבצעה
עובשכ העיפומ בלב העיגפה .הקיפס יא בקע הלוחה תומל
.הלחמה תליחת רחאל

תופורתל שיגר קדייחהש ירה ,הירתפידה תלחמב לופיטה תניחבמ
,ןיצימורתירא וא ןיליצינפ ןוגכ תויוצמ תויטויביטנא
קדייחהש ןלערה דגנכ הנפומ תויהל בייח לופיטה רקיע םלוא
.ןלערה דגנ םינדגונ ןתמ ידי לע תאזו ,רציימ

,הירתפידל דשחה תוררועתה םע דימ ליחתהל ךירצ לופיטה
.בלה רירשב העיגפמ וא קנחמ תומל לוכי הלוחה ןכ אל םאש
אלו ואר אל םיאנילקה םיאפורה בור םינורחאה םירושעב
םויקמ תעבונ וז הדבוע .הירתפיד לש והשלכ הרקמב ולפיט
,סונטט ,הירתפיד) שלושמה ןוסיחהמ קלח הווהמה ליעי ןוסיח
הלחמה דגנכ ןוסיח שמשמו ,תוקוניתה לכל ןתינה (תלעש
,ליעפ אל ןלער אוהש דיאוסקוטמ בכרומ ןוסיחה .םייחה לכל
.ןיסקוטה דגנ םינדגונה תריצי תא ןסחתמה לצא ררועמה
תוצרא בורב הירתפידה ירקמ רועיש תא הדירוה ןוסיחה תחלצה
וניא הירתפידה קדייח יכ ןייצל יוארו יספא רועישל םלועה
תונורחאה םינשב .ליעיה ןוסיחה בקע המלענ הלחמה אלא ,םלענ
הארנכש ,םירגובמב אקוודו ,הלחמה לש םייוליג בוש םנשי
.תואיכ ןוסיח ורבע אל

דסיימה ,ןילבולמ ל"ז אריפש ריאמ ברה יכ ,ריכזהל יאדכ
דומיל ןויער הגוהו ,תמסרופמה "ןילבול ימכח" תבישי שארו
.הירתפידמ
47 ליגב עתפל רטפנ ,"ימויה ףדה"

םיללח הליפהו הצופנ הירתפידה תלחמ התייה םהימיבש ל"זח
.םינושארבו דומלתב יוצמש יפכ ,וז הלחמ בטיה וריכה ,םיבר
ותצופת .הנש 110 ינפל קר דדוב ,קדייחה ,ומצע םרוגה
לבא ,םידליב דחוימב ,תופגמל המרג םלועה לכב קדיחה לש
.ילבבה דומלתב תונושה תותכסמב ראותש יפכ ,םירגובמב םגעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה