ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

207 רפסמ

ח"נשת ,תישארב תשרפ

תיחישמה ותפקשהו לארשי ץראל א"רגה לש וסחי

טחוש לאפר

היפוסוליפל הקלחמהםשו ,גרבסגינקל דע עסנ ,לארשי ץראל תולעל הסינ א"רגה
כ"חא .ותיב ינבל "הפורתל םילע" םסרופמה ובתכמ תא בתכ
[1].ויתובקע לע עתפל בשו ,הירטסוא לש הלובג הצק דע עסנ
דוע םידה הארנכ ררועש לודג דוסל הכפה ,בש עודמ ,הלאשה
עודמ תובר םימעפ ויתלאש ותנקז תעל" [2]:בתכ ונב .וייחב
.הברה וב יתרצפה תחא םעפ .יננע אלו ,השודקה ץראל עסנ אל
"הפורתל םילע" ותרגיאב ."'םימשה ןמ תושר יל ןיא' ,ינבישהו
,השודקה ץראל עסונ ,ךרבתי לאל הלהת ,ינאו" :א"רגה בתכ
לכ ,ת"ישה תדמחו ,לארשי לכ תדמח ,התוארל םיפצמ לכהש
ךורב םולשל עסונ ינאו .הילא םתקושת םינותחתהו םינוילעה
הצרי םאו" :ותחפשמ תא איבהל ךשמהב בשחש הארנו [3]."'ה
שקבא ,םימשה רעש לצא ק"היע םילשוריב תויהל הכזא םא ,'ה
הצרי םא ,ונלוכ וידחי הארנ ,הכזנ םאו .יתחטבהש יפכ ךדעב
[4]."םימחרה לעב

,חיכוהל א"רגה חרט הע ןמיס רזעה ןבא ע"ושל ויתוהגהבו
השיאהו ,השיאה לע הפוכ שיאה ויפלש ,ןידה לח ונמזב םגש
תטישכ רבס א"רגה [5].לארשי ץראל תולעל שיאה לע הפוכ
םג אוה [7].לארשי ץראב הרקיע תווצמה תרימשש [6],ירפסה
הלואגה תליחת יכ ,הצרא רוזחל ימיימש סנל תוכחל ןיאש ,רבס
ןמז] אוהו" ,ח"זקתל ושוריפב בתכ ךכו .עבטה ךרדב שחרתת
[8]."שרוכ ימיב ינש תיבב היהש ומכ הדיקפ היהי [הלואגה
ורואיבב בתכ אוה ןכו .אחישמד אתבקע ןמז ונמזב האר א"רגה
תורוד ד"עקתת ןתואמ בורש" :(בר ברעה אשונל רשקהב) ח"זקתל
[9]."יגסי אפצוח אחישמ תובקעב םימיה ףוסב - וישכע אוה
[10],רבח קיזייא קחצי 'ר דימלת ,אנהכ קחצי 'ר בתכ ןכו
אתבקיע ןמזב וישכע ונחנא יכ ףא" :קחצי תודלות ורפסב
לכוא אל [11]."ועדונ אל ויתובקיע תילכת ןמז לבא ,אחישמד
א"רגה תטיש יפל הלואגה יכילהת תא ןאכ ריבסהלו ביחרהל
ידימלת תיילע לע רבכ בתכנ תובר .םיבורמה םהיטרפ תאו
ןווגה לע בתכ [12]ןרטשנגרומ 'א .ט-ח"סקת םינשב א"רגה
תא אטבמה דחא רוקמ תאבהב קפתסא .וז היילע לש יחישמה
,יקסבייארג 'פ איצוהש "םילשורי יזנגמ" תרבוחב .הפוקתה חור
,ג"צקת תנשמ םילשוריב םיזנכשאה תדע לש תוחילש בתכ אבומ
בתכמה לע .הקיתעה ריעב "הברוחה" תסנכה תיב תיינבב קסועה
'רו ,באלקשמ לדנעמ םחנמ 'ר לש ונב ,עטנ ןתנ 'ר םימותח
:בותכ םשו .א"רגה דימלת ,ףסוי ןב שריה יבצ

ברה ...קידצ םיקלא שיאב ומעפל 'ד חור לחוה זאמ
...............
ררועתנ ומוק ... ע"יז לדנעמ םחנמ ...לודגה רואמה
...............
,ונב ץפח 'ה אלול יכ ...השודקה ןויצו ונמע תב רבשל
...............
.הלחנה לאו החונמה לא ונאיבהל הלא לכ ונארה אל
...............
.הלואגד אתלחתא איה אתלימ אנמיס
...............:תורעה

התיה וז העיסנש ,בתכ רנזיולק .אק 'מע ,א"רגה רפס ,ןומימ האר .1
'צניאה ,"ןמלז המלש ןב והילא" ,רנזיולק 'י :האר ,ג"מקת תנש ינפל
.
548 רוט ,ג ךרכ ,תירבעה
.ח"ואל א"רגה רואיבל המדקהב .2
תואווצב אבומ (ו"צקת קסנימ) הנושארה הרודהמהמ ."הפורתל םילע" .3
ז"טרת השראו תרודהמב .
312 'מע ,1926 .ליפ ,סמרבא 'יל ,לארשי ינואג
דס תוכרבב ל"זח ירבד רואל ךא ."'ה ךורב םולשב עסונ ינאו" :בותכ
.רתוי הריבס קסנימ תרודהמ ,א"ע
.
316 'מע ,םש ,סמהרבא האר .4
והילא תרדא רפס יפלו .א"רגה רואיבב ,ז"י ק"ס ,הע ןמיס ,רזעה ןבא .5
האר .הזה ןמזב וליפא הלוגה ינפ לע לארשי ץראל תטלוב תופידע תנתינ
.ב"ע טי ףד ,א קרפ םירבד תשרפ ,ז"מרת אשראו ,והילא תרדא
'מע ,ט"כשת קרוי וינ ,ןייטשלקניפ ע"א תרודהמ) גמ 'פ ,בקע ,ירפס .
6
.(102
לארשי ץרא לש הדמעמ לע .ב"ע חל ףד ,א קרפ ,בקע תשרפ ,והילא תרדא .7
התכרעהל םיווק" ,שימלח 'מ האר ,תילבקה תורפסב תווצמה םויקל רשקהב
,םייניבה-ימיב תידוהיה תוגהב לארשי-ץרא :ךותב ,"הלבקה תורפסב לארשי-ץרא לש
.
222-219 'מע ,א"נשת םילשורי
הלואגה תרות" ,היצטרסידב ןייעו .א"ע זכ ףד ,ח"זקתל א"רגה רואיב .8
,סור 'ת ר"ד תכרדהב ,ןליא-רב 'נואב בתוכ יננהש ,"אנליומ א"רגה לש
.לדיא 'מ 'פורפו
.א"ע זכ ףד ,ח"זקת .9
.א"רגה ידימלת יבושחמ ,באלקשמ לדנעמ םחנמ 'ר לש ודימלת .10
.ב"ע ףד ב"ח ,ב"מרת םילשורי ,קחצי תודלות ,אנהכ קחצי 'ר האר .11
הנושארה תיצחמב לארשי ץרא בושייו תויחישמ ,ןרטשנגרומ 'א האר .12
לארשי-ץרא בושייו תויחישמ תויפיצ" ,ל"נה ;ה"משת םילשורי ,ט"יה האמה לש
עבטה ךרד הלואג ;(ב"משת)
24 הרדתק ,"ט"יה האמה לש הנושארה תיצחמב
.ט"משת ם-י ,וידימלתו א"רגה יבתכב


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה