ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

168 רפסמ

ז"נשת ,חלשב תשרפ

(וט זט תומש) ...םחלה אוה ...אוה ןמ ויחא לא שיא ורמאיו

ינאמיג ןרהא ר"ד

גוחה
תודהיה יעדמל בלושמה


,םהבש םיירקיעה .ארקמב תומוקמ רפסמב רכזנ ןמה ןיינע ......
תעפותל .(ט-ו אי) רבדמב רפסבו (ול-אי זט) ונתשרפב
......
ןואג הידעס בר לש ותוגהבו ושוריפב ןייעל יואר ןמה
......
.םאולמב ורמתשנ אל ןמה ןיינעב הרותל וישוריפ .(ג"סר)
......
םתצקו ,םהמ וטטיצש םייניבה ימי ינשרפמ םידמלנ םתצק
......
הדוהי 'פורפ ידי לע ומסרופו ומגרות ,הזינגב ואצמנ
......
,[ג"משת] גצ ,םש ;הר-גר 'מע ,[ב"משת] אצ ,יניס) יבהצר
......
.(ט-ח 'מע
......

טשפה :תודוסי השולש לע הרותל ושוריפ תא ססבמ ג"סר
......
תרוסמ עמשמב הלבקהו ,לכשה ,ארקמה יקוספ תאירקמ ועמשמכ
......
ג"סר יפל "ןמ" הלימה .(הרותל ושוריפל ותמדקה) םימכח
......
ירבד אלו החוראב םישגומה לכאמ ירבד ,"ןוזמ" השוריפ
......
ישוריפ) לכאמ רבד לככ וניכהל ךירצ היה ןכלו ,הקיתמ
......
יבגל .(זע 'מע ,חפאק 'י ברה תרודהמ ,הרותה לע ג"סר
......
עקרקה לע דרי לטה .אתליכמה תובקעב ג"סר ךלוה ןמה תדירי
......
רמשנ ךכו ,לטה לע דרי ןמה ,םוקמה תא התקינ חורהש רחאל
......
םישק םינוערז היה ןמה .(גר 'מע ,םש ,יבהצר) ונויקינ
......
ערזכ אוהו" :(אל ,זט) השרפב רמאנכ ,הטיחה יניערג ומכ
......
ימכחמ היעשי ןב לאנתנ 'ר לש וירבד םג ךכו ."ןבל דג
......
םירגרג" :(חת 'מע) הלפאה רואמ ורפסב ד"יה האמב ןמית
......
ףוקש אוהו טקלתמו קזח אוהש אלא ,לטה ילגא ןיעכ םירגרג
......
."חלודבה ןיעכ
......

ידכו .שפנ לכל (ג"ק 2.2 - כ) רמוע טקלל ואצי םה רקובב
......
בותכה רמוא ותנכה ןפוא לע .תופסונ תולועפ ושרדנ וניכהל
......
ולשבו הכדמב וכד וא םייחירב ונחטו וטקלו" :(ח אי 'דמב)
......
רמולכ ."ןמשה דשל םעטכ ומעט היהו תוגע ותא ושעו רורפב
......
םינחוט ויה ךכיפל ,םלכאל ןתינ אלו םישק ויה ןמה ינוערז
......
ג"סר .ריסב םילשבמ וא שתכמב םישתוכ וא םייחירב םתוא
......
ןיינע תא ראבל םיסנמה םינשרפה תעד תא החוד ושוריפב
......
ארקנו רבדמב אצמנש ןוזמה אוהש םירבוסו עבט תעפותכ ןמה
......
."ןיבגנרת"
......

ןיבגנרתלאל המוד היה ןמהש ,םירובסה ןומהה ןמ תצקמ שי
.....................
,ןכ רבדה ןיא ךא .שבדו םיקתממ לש תונוזמ ראש וא
.....................
םימב םידימע םניא ,םילקו םיכר הלא םינדעמש תמחמ
.....................
:תולועפה יתשמ תחאל ךרצנ היה ןמה לבא .םיאור ונאש יפכ
.....................
םיקיקר וא םחל תורככ והושעיו םייחירב והונחטיש וא
.....................
םילשבמו שתכמב ותוא םישתוכש וא ,[םילחג] ץמרב םייופא
.....................
.(ח ,םש ,יבהצר) ..."הסירהלא" ןיעמ תורדקב
.....................

,"שבדב תיחיפצכ ומעטו" :(אל זט 'מש) בותכה רמוא ומעט לע
......
םיבותכ רואל ."ןמשה דשל םעטכ ומעט היהו" :(ח אי 'דמב)
......
ישוריפ) "ןמוש םע קותמ רבדכ ומעט היהיו" ג"סר שרפמ הלא
......
לע .(בנק 'מע ,חפאק 'י ברה תרודהמ ,הרותה לע ג"סר
......
ידוהיש ,יבהצר 'י ריעמ "הסירהלא ןיעמ" ג"סר בתוכש המ
......
.תבש לש ןימחל הז םש ודחיי ןמית
......

:(זט זט) השרפב רמאנכ ןמה תא טקלל םיאצוי ויה רקובב
......
."וחקת ולהאב רשאל שיא ...ולכא יפל שיא ונממ וטקל"
......
.ותיב ינבלו םדאל תשרדנה תומכה יפל םיטקלמ ויה ןמה ןמ
......
ותיבל עיגמ היה ,תוחפ וא וכרוצ ידכמ רתוי טקיל םא םג
......
ולהאב רשאל שיא" רמאנה לע .ול הצוחנה תומכה ודיבו
......
,ותשא דובכ לע רומשל שיאה תא בייח" :ג"סר בתוכ "וחקת
......
קוסעל התוא בייחי אלו היכרצ קופיסל יארחא אוה היהיו
......
ןאכמו" יבהצר הדוהי 'פורפ ריעמ הז שוריפ לע ."ךכב המצעב
......
םהיתושנל םיחינמ םניאש ,חרזמה תוליהק ינב לש םגהנמ שרש
......
,יבהצר) "תיבה יכרצ םיקפסמו םיאצוי םמצעב םהו ,קושל תאצל
......
.(48 הרעה דר 'מע ,םש
......

םויבו םיבוט םימיב ,תבשה םויב דבלמ ,רקוב לכב דרי ןמה
......
לארשי ינב לש םתייהש תפוקת - הנש םיעברא ךשמב םירופיכה
......
השמחב" :(א זט 'מש) ןיס רבדמל ועיגה לארשי ינב .רבדמב
......
,רייאב ו"ט ,הז םויש ריעמ ג"סר ."ינשה שדחל םוי רשע
......
תרחמל תדרל לחה ןמהו ומערתה הז םויב .היה תבשה םוי
......
השרפב רחא קוספב רמאנל םאות הזו ,ןושאר םויב רקובב
......
ג"סר שוריפ) "הנשמ םחל וטקל יששה םויב היהו" :(בכ זט)
......
ךשמ יבגל .(אס 'מע ,ך"שת ןודנול ,ך"נ לעו הרותה לע
......
ולכא לארשי ינבו" :(הל זט) השרפב רמאנ ותדירי ןמז
......
ולכא ןמה תא ,תבשונ ץרא לא םאב דע ,הנש םיעברא ןמה תא
......
ודמע לארשי ינבשכ לדח אוהו ."ןענכ ץרא הצק לא םאב דע
......
ולכאיו" :(בי-אי ה 'והי) וחירי תוברעב לארשי ץרא ירעשב
......
תרחממ ןמה תבשיו ...יולקו תוצמ חספה תרחממ ץראה רובעמ
......
רקוב לכב ןמה תדיריב האור ג"סר ."ץראה רובעמ םלכאב
......
תניחבב םלוע ארוב ידימ םדא לש ויתונוזמ תחטבהל רשק
......
םירחא םיניינע םגו .ייתונוזמ תא ןתונ ייח תא ןתונש ימ
......
,ךרוצה יפכ הברתמ וא טעמתמ היהש ןמה ;ןמב ג"סר הלות
......
?דציכה .םיכוסכס רותפלו םולש ןיכשהל ךרד לע זמרמ
......

איה :רמוא אוה .םהיניב הטטק הלפנש ותשאו לעב ןכו
.....................
ול הווצמ .ילע חרסש אוה :תרמוא איהו .ילע החרס
.....................
.היבאל הווצמ ןכו ןמה ןמ טקלש המ דודמל ןיידה
.....................
ירה הלעב טקלש המב היה שפנ ןוזמ לש ףדוע היה םא
.....................
םאו .הלעב לצא היהי הרודמש יוארה ןמו ,החרסש איה
.....................
הלעב ירה היבא טקלש המב היה שפנ ןוזמ לש ףדוע
.....................
הז ןפואבו .היבא לצא היהתש יוארה ןמו ,חרסש אוה
.....................
םיבר תוקיפס ריהבמו םיבר ןיד יקספ ןבלמ ןמה היה
.....................
.(דר 'מע ,םש ,יבהצר)
.....................

ןמ רתוי הלודג ,האלפומ העפות אוה ןמה ג"סר לש ותעדל
......
ןיינעב בתוכ אוה ךכו .םירצמב לארשי ינב וארש תותואה
......
,חפאק 'י ברה רידההו םגרת) תועדו תונומא ורפסל המדקהב
......
:(וכ 'מע
......

,תותואה לכבש האלפומה ןמה תוא ןינע יתעדל ירה
.....................
וניאש רבדה ןמ אילפמ רתוי אוה דימתמה רבדהש יפל
.....................
לכלכתי הבש הלובחת תעדה לע הלעת אל זא יכ ,דימתמ
.....................
הנש םיעברא ךשמב םדא ןוילמ ינשל בורק םרפסמש םע
.....................
,ריואב םהל ארובה ושדחש שדוחמ ןוזממ םא יכ ,רבד אלמ
.....................
תצקמב וליפאו הלובחת לש תורשפא וזיא ןאכ התיה ולאו
.....................
,םינומדקה םיפוסוליפה הב םישמתשמ ויה זא יכ רבדה
.....................
תא םתוא םידמלמו םהידימלת תא הב םילכלכמ ויהו
.....................
.דעסל אלו הדובעל וקקדזי אלו המכחה
.....................

ריבגהל ידכ וב שיש רבד ,ףוגה יכרוצל בוט ןוזיא קפסמ ןמה
......
תועדו תונומא ורפסב בתוכ אוה ךכו .המכחה תעידי תא
......
לארשי ינבש הארת אלה" :(וטש 'מע ירישעה רמאמה ,םש)
......
ידכ ,ןמה רמולכ ,ןידע ןוזמב אלא 'ה םתוא ןז אל רבדמב
......
."המכחה תא ודמליש
......

ףיסומ ג"סרו ,תיעבט-תיסנ העפות אופא אוה ןמה ,ג"סר יפל
.ינחור דמימ הל

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה