ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

479 רפסמ

ג"סשת ,חלשב תשרפ

םירבג ינפב םישנ תריש לע - "םירמ םהל ןעתו"

ןמסוק לאימדא ר"ד

דומלתל הקלחמהקיסהל ןתינ ןכש ,ישוק ונינפב הלעמ ארקמ לש וטושפ
םע דחיב ורש םיתעלו ,םירבג ינפל ורש םישנ יכ ונממ
:ונתשרפב םירמ תריש לע רמאנה ןמ הארנש יפכ ,םירבג
ןאצתו ,הדיב ףתה תא ןרהא תוחא האיבנה םירמ חקתו"
וריש םירמ םהל ןעתו ;תלחמבו םיפתב הירחא םישנה לכ
ךכ .(אכ-כ ,וט) "םיב המר ובכרו סוס האג האג יכ 'הל
ארסיס לע ןוחצינה תריש תא קרב םע דחיב הרובד הרש
"רמאל אוהה םויב םעניבא ןב קרבו הרובד רשתו" :ואבצו
ודקרו ורש םישנ יכ וניצמ ןכו [1],(א ,ה 'פוש) 'וגו
הנאצתו" :תילג תא הכה דיודש רחאל ,ךלמה לואש ינפל
ךלמה לואש תארקל תולחמהו רישל לארשי ירע לכמ םישנה
תוראותמ תלהקב .(ו ,חי א"מש) "םישלשבו החמשב םיפתב
הז יוטיבו [2],(ח ,ב 'הק) "תורשו םירש" לש תולהקמ
ב"ומש) דיודמ ידעלגה יליזרב לש הדירפה ירבדב םג רכזנ
תצובק 'ב קרפבש המישרב תרכזנ ארזע ימיב ףא .(ול ,טי
ןתנש ןוישרה תובקעב הנושארה היילעב י"אל התלעש םישנא
'זע) "םיתאמ תוררשמו םיררשמ" םג ולע םהיניבו ,שרוכ
.(הס ,ב

לאומש םשב .הנוש הנומת תרייטצמ ,עודיכ ,דומלתה ןמ
,דכ תוכרב ,ילבב) "הוורע השיאב לוק" :העיבקה הרסמנ
לכבו תוליהקה לכב השרפתה אל וז העיבק ,םנמא .(א"ע
,השעמל ךא ,הרש השיא לוק תעימש לע ילטוט רוסיאכ םינמזה
[3],הב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש םירבד תולשלתשה רחאל
לוק תעימש לע ףרוג רוסיאכ תרחואמה הקיספב רבדה ספתנ
תפתושמ הריש םג יכ ךכל רשקב רוכזל שי [4].הרש השיא
בר ירבד תובקעב הפי ןיעב הלבקתה אל םישנו םירבג לש
:יכ עבוקה ,(א"ע ,חמ) הטוס ילבבב אייח רב ףסוי

ירבג ינעו ישנ ירמז ,אתוצירפ - ישנ ינעו ירבג ירמז
הרישב] תונוע םישנהו םירש םירבג םא=) תרוענב שאכ -
םירבגהו תורש םישנה םאו ,תוצירפ [וז ,םירבגה תרמזל
,תרוענל שאכ [הז ירה ,םישנה תרישל םתרמזב] םינוע
הקילדמש שא ומכ ותוא ריעבמו רציה תא הרגמ הז ירה
.(ןתשפ

םייארקמה תורוקמה ןמ הלועש המ ןיב רעפה יכ וילאמ ןבומ
תורפסב רבכש רשפאו ,והשלכ רבסה שרוד ליעל רומאה ןיבו
אתליכמב רמאנ ךכש ,הז ישוק םע תודדומתה תאצמנ תיאנתה
:(152 'מע ןיבר-ץיבורוה תרודהמ) חלשב ,לאעמשי יברד
המר ובכרו סוס האג האג יכ 'הל וריש םירמ םהל ןעתו'"
הרמא ךכ םישנאל הריש השמ רמאש םשכ בותכה דיגמ ,'םיב
."וגו 'הל וריש רמאנש םישנל הריש םירמ

התרישו ,םישנל קרו ךא הרש םירמש הארנה יפכ הניבמ השרדה
םישנ תלהקמכ אלו המצעלשכ אל ,םירבגל תינפומ התייה אל
[5].השמ תלהקמ םע תפתושמ

,תורחא תודמע םג תויוצמ תויתרוסמה תויונשרפה ןיב םלואו
השיאה לש הלוקב עומשל ,םימיוסמ םיאנתב ,ןתינ ןהיפל
.םירמ תריש לש דמעמב ומייקתה ולא םיאנתו ,ינחור דממ
:(ב"ע זסק ,חלש) רבדמב רהוזב רמאנ ,המגודל ךכ

,וט) 'וגו 'הדיב ףותה תא 'וגו האיבנה םירמ חקתו'
ומיענ לקל ןיתייצ ןדע ןגב יד אייקידצ ןוניא לכו (כ
אמשל המע ןחבשמו ןאדוא ןישידק ןיכאלמ המכו ,הליד
הלוקל םיבישקמ ןדע-ןגבש םיקידצ םתוא לכו=) אשידק
דחי םיחבשמו םידומ םישודק םיכאלמ המכו [6],םיענה
.(שודקה םשה תא המע

ףתושמ הנכמ שי ,ןלהל גיצאש הנעטה יפל ,ולא תויונשרפל
רמול ינוצרב .יפוטוא-ינחור ןוויככ ורידגהל ןתינש
תורשפאה תא אלא ולא םינשרפל חינה אל יתכלהה רושימה יכ
םיחוסינב ישנה לוקה לש תרגתאמה תינחורה ותמצע תא חסנל
ןומט הז לוקב יכ ושחש םינשרפ םתוא ,ונייהד .םייפוטוא
תאזב חכוויהל היהי ןתינש וחינה ,הובג ינחור לאיצנטופ
רציה לטבתי רשאכ ,אובל דיתעל ומייקתיש םיאנתב קר
שוחל רשפאמ וניאש ,שטשטמ ךסמ ןיעמ תעכ הווהמה ערה
.ישנ לוק ותוא לש הזעה תינחורה ותוינויחב

,(1620-1548) ונאפמ הירזע םחנמ יבר לשמל ןעוט ךכ
ורשש םישנהו םירמש רמול ןתינ יכ [7]חינמ אוהש רחאל
איה הנויכ הרישל אהד" :םירבגה ינפל ורש ןכא הלהקמב
אכיל אמלע אוההב ר"הצי יכ ,אנווג לכב אדיפק אכילו
רוסאל=] דיפקהל ןיאו [םירמ=] איה הנוויכ הרישל ירהש=)
ותואב [םייק] ונניא ערה רציש ןוויכ ,הרקמ לכב [תאז
[9]."([8]םלוע

הז םמורמ עגרש חינמ ונאפמ הירזע םחנמ יבר ,רמולכ
היה ,ףוס םי תפש לע םירבגה ינפל םישנהו םירמ ורש וב
הרדחש ,"אבה םלוע"ה תוכיא לש ןפוד-אצוי עגר ןיעמ
לע רסואה ללכהמ גורחל הרשפאו ,"הזה םלוע"ה ךות לא
ותואב ךכיפל היה השיאה לוק .םירבג ינפב םישנ תריש
םירבגל רשפא אוהו ,דחי םג יקולאו יאובנ לוק דחוימ עגר
ןווכתמ אוה הארנכ ךכל [10].תדחוימ תינחור תולעתה ןיעמ
ותנווכ ,"הריש" יוטיבב ."הנוויכ הרישל אהד" :ורמאב
ריעהל שי ,םרב .תאז הריש הרשפאש תינחור תולגתהל הארנכ
תדחוימ "הריש" תוכיא לע ןאכ רבדמ ונניא ע"מרה יכ
הלוכיש "הריש" לש תיללכ תיאובנ תוכיא לע אלא ,םישנל
תאז "הריש"ב יכ רתוי הארנ ףאו .תישנ וא תירבג תויהל
תיקולא איהש ןוויכ ,ישנל ירבג ןיב הנחבאה ירמגל תלטבתמ
.ירמגל

םירמ קרש איה םש וירבדב ע"מרה הלעמש תפסונ תורשפא
יווילב קר הילא ופרטצה םישנה ראשו םירבגה ינפל הרש
הרתוה עודמו .םלוקב הרישב אל ךא ,םינוש הניגנ ילכ
םישנ - םישנה ראשש אוה וקומינ ?המצע םירמ תריש ןאכ
,םרב [11],"אקיתעל םתעד ןווכל" ולכי אלו ,ויה תוליגר
הז עגרבש תעדל הלכי ךכש ןוויכו ,האיבנ התייה םירמ
ינפל רישת (םירמ ,איה=) השיאש אוה ל-אה ןוצר אקווד
.ללכ ךרדב תאז תרסוא הכלההש ףא ,םירבגה

הלעמש ולא ןיבמ רתויב האלפומה - הנורחאה תורשפאבו
"ךאלמ" דמע השיאו השיא לכ ירוחאמ יכ ןעוט אוה ,ע"מרה
םיכאלמהו ,התרישל הילא ופרטציש השקיבשכ םירמ התנפ וילאש
ןאכ שיש רשפא .םישנה ראש אלו ,םירמ םע ורשש הלא ויה
"ךאלמ"ה דמוע "השיא"ה ירוחאמ רשאכש הסיפתל ןיינעמ יוטיב
םילוכי םירבגה ףאו ,תממורמ הריש איה התריש ירה -
.תינחור הניחבמ המע תולעתהל זא

שוריפה לעב ץישנולמ םירפא יבר הז ישוק רתפ תרחא ךרדב
םירפא יבר .(1619 תנשב רטפנ) הרותה לע "רקי ילכ"
םושמ לח ונתשרפב םישנה תריש דמעמב יונישה יכ ןעוט
תינחורה ןתגרדמב ולעתהו ,הז לק עגרב ונתשהש ןה םישנהש
םירבגל הברא אל אליממו ,"האובנה תגשה"ב "םירבג" תגרדמל
לש ןלוקמ תורגתה לש הנכס - חינהל שי ךכ ,הז עגרב -
תיקודקד "תועט" לע ךמתסמ םירפא יבר לש ושוריפ .םישנה
התנפ םירמ יכ רמאנ קוספב ןכש ,בותכה ןושלב אצומ אוהש
ןעתו" :הז חוסינב התרישב הילא הנפרטצתש םישנה לא
חסנל בותכה לע היה ירהו ,(כ ,וט) "וריש :םירמ םהל
התייה תאז היינפ ירהש ,"םירמ ןהל ןעתו" :ךכ תאז היינפ
יפל אלא" :ץישנולמ םירפא יבר לש ותנקסמ ןאכמ .םישנל
לע ,האובנה תגשהב םישנאה תגרדמל םישנה ואב םיה לעש
הבקנ' רמאנ דיתעל ןכו ,םירכזל םירבדמכ ,םהל רמאנ ןכ
[13]."(אכ ,אל 'רי) [12]'רבג בבוסת

ונאפמ ע"מרה לש ותשיג ןיב ינורקעה לדבהה יכ כ"א הארנ
,אוה השיאה לוק לא סחיב ץישנולמ םירפא יבר תשיג ןיבל
דחוימ יסנ עגרב שגדה ,ונאפמ ע"מרה לש ושוריפ יפלש
םתיילעו םירבגה לש ימינפה םמלוע יוניש לע היה הז
תוינחור תא שוחל ולכוי הנממש הלעמל תינחור הגרדמב
ץישנולמ םירפא יבר לש ותטישל ,םרב .השיאה לש הלוק
הגרדמל הנילעתת ןהש ,ןמצע םישנב לוחל ךירצ יונישה
םתגרדמ - וירבדב שרופמב רמאנכ - איה וז) רתוי ההובג
רורגל לוכיש טנמלאה ןלוקמ םלעיי אליממו (םירבגה לש
[14].אטח תבשחמל םירבגה תא


לע לארשיל י"שה השעש סנה הז לעו" :ג"בלרה בתכו [1]
ןוצרה ןיאו רכזש הרישה תאז קרבו איה הרש הרובד די
התשע הדבל איה יכ הריש תיישעב הל רזוע קרב היהיש הזב
'וגו 'השמ רישי זא' רכזכ קרב המע רכזנ הנהו התוא
הרובד ג"בלרה תעדל ,רמולכ .(דכ ,ד םיטפושל ג"בלר)
קרב לש עויסהו ,המצע תוחוכב רישה תא הרביח האיבנה
זא" ונתשרפב רמאנש יפכ תאזו ,רישה עוציבב קר היה
השמ יכ ןאכ םג שרפל שיש ,'וכו "לארשי ינבו השמ רישי
וארו) ותרמזב ול ועייס קר לארשי ינבו רישה תא רביח
,133 'מע ,1962 םילשורי ,םיטפוש רפס ,ןמפיוק לאקזחי
.(א 'ספל ושוריפב
תלהקמל תאז הלהקמ הוושמה ,רהוזב רמאנה ךכ לע וארו [2]
ביתכד אוה אדה יסוי יבר רמא" :ףוס םיב םירמ לש םישנה
."'םירמ םהל ןעתו' (כ ,וט 'מש) רמא תאד המכ 'תורשו'
.(א"ע ,טי ,תומש ,רהוז)
:ךכ לע ואר [3]
Saul J. Berman, "Kol Isha" in: Leo Landman (ed.),
Rabbi Joseph H. Lookstein Memorial Volume, New
York 1980, pp. 45-66.

,ןייטשפא לכימ לאיחי ברה לצא םירבדה םוכיס ואר [4]
ןייצל שי .ג ,אכ ,רזעה ןבא ,תושיא תוכלה ,ןחלושה ךורע
וריתהש ימ שיו ,הלקמ הדמע ואטיב םירחואמ םיקסופ המכ יכ
םישנ לש ,תברועמ שדוק יריש לש הריש םימיוסמ םיאנתב
ת"וש ,גרבנייו בקעי לאיחי ברה לשמל קספ ךכ .םירבגו
:ךכ לע וארו ,ח ןמיס ,ב קלח שא ידירש
Joel B. Wolowelsky,"Modern Orthodoxy and Womens
Self-Perception", Tradition 22,1 (1986) 65-81.
,ב ,השמ ייח לע ,ינורדנסכלאה ןוליפ ןיבהש יפכ [5]
,ףטנ-לאינד ןזוס תרודהמ ,ינורדנסכלאה ןוליפ יבתכ) 256
יואר דוע .(321 'מע ,א"נשת םילשורי ,קילאיב דסומ ,ב
אתליכמה ירבד תא היגה םש אתליכמל "ןנער תיז"ה יכ ריעהל
םוקמב "םיינשל הרישה" תא הרש םירמ יכ סורגל שיש ןעטו
"םישנ יתש" ינפל הרש םירמש ונייהד ,"םישנל הריש"
הנעטב תאז היעב ץרתל וסינ םירחא םינשרפ .הירחא ונעש
הז ילכב תוולל ידכ אל הדיב ףותה תא החקל םירמ יכ
הז יפוי לקלקל ידכ ,ךפהל אלא - םישנה תריש םעונ תא
.םישנה לש ןלוק תא עומשל םירבגל עירפי ףותה לוקש ךכב
וירבדב ,ךרדל הדיצ ,גרובנליא רככשי ברה :הז ןיינעל ואר
(ח"נשת ,םילשורי תרדה :םילשורי) כ ,וט תומשב קוספה לע
,תומש ,זעול םעמ טוקלי ,ילוכ בקעי יבר ןכו בפ 'מע
ףסוי יבר .סש 'מע (ז"כשת לשגו :םילשורי) ,חלשב תשרפ
םילכב ונגינ קר התוא ווילש םישנהו םירמ יכ ןעט ןזור
תנפצ ,(רידהמ) רשכ .'מ םחנמ ואר .ןלוקב ורש אל ךא
.10 'מע ,א"כשת םילשורי ,תומש רפס לע חנעפ
.םש ואר ,הארנכ ,דבכוי לש [6]
ןעוט אוה הנושארה תורשפאב .וירבדב היינש תורשפאכ [7]
תרישל הנעש ,ינשמ לוקכ קר ורש םירמל ופרטצהש םישנה יכ
ףסוי יבר ירבד יפ לעו ,וירבחו השמ לש תיזכרמה םירבגה
,שממ רוסיא הזב ןיאש ירה ,ליעל ורכזוהש ,הטוס ילבבב
.(הל וששח ךכ לכ אל הארנכ םהש) "תוצירפ" קר אלא
םיסחוימה םירבדל תאז וושה .ינחורה םלועל הנווכה [8]
עדימ" :א"ע ,חנ ארתב אבב ילבבב םהרבא דבע רזעילאל
וניא רציש רבדה עודי=) "אכיל אמלע יאהב רציד עידי
.(אבה םלועה=אוהה םלועב םייק
,1884 גרעבמעל ,הנוי יפנכ ,ונאפמ הירזע םחנמ יבר [9]
ונאפמ ע"מרה לש ולא םירבד .ב"ע ,טצ ,ול ןמיס ,ד קלח
ינבוארה טוקלי :וטטוצ ובש ינשמה רוקמה ןמ רתוי םירכומ
לע ,78 'מע ,חלשב תשרפ ,ד"מרת אשרו ,תומש רפס לע
יבר ידי לע ךרענ הז טוקלי ."םירמ םהל ןעתו" קוספה
יואר .ז"יה האמב ןילופב יחש ,רפוס ןהכה ןבואר םהרבא
ירוקמה קומינה תא שביש וטוטיצב רפוס ברה יכ ריעהל
ןעט רוקמב .ומדוק ינפ לע הז רואיב תפדעהל ע"מרה לש
רמאנ הרותבש ןוויכ ףידע הז רואיב יכ ונאפמ ע"מרה
הז ןיאו - "וריש" :יוויצ ןושלב םישנל התנפ םירמש
םייביספ תולוק תלהקמכ קר ןאכ ושמיש םישנה יכ הארנ
הרשש תיזכרמ תולוק תלהקמכ אלא ,םירבגה תלהקמל ונעש
.םירבגה ינפב
,ךרדל הדיצ ,גרובנליא רככשי ברה םג בתכ הז ןיעמ [10]
.(בפ 'מע) ונתשרפב הז קוספ לע וירבדב
ל-אל ןירותסמה תרותב יוניכ אוה "אשידק אקיתע" [11]
לש הריציה תרות ,סביל הדוהי ואר .ומצעל אוהשכ דחאה
.51 'מע ,א"סשת םילשורי ,הריצי רפס
אובל דיתעל יכ רמאנ הז קוספב יכ חינמ םירפא יבר [12]
רזוח וז הדמע לע .רבגה לש ותגרדמל התגרדמב הלעת הבקנ
.וירפסב םינוש תומוקמב יאלוזא דוד ףסוי םייח ברה
ספדנ) אכ ןמיס ,חלשב תשרפל םימודק לחנ ,לשמל ,ואר
.(ו"לשת םילשורי א"דיחרה תורצוא :ךותב
,ייחב ונבר ירבדל ןאכ ןייצל יואר ילוא ,ךכ בגא [13]
הארנ השיא לע האובנה הרושש המ" :ונקוספל ורואיבב
רמאנש ,תארקנ םדאו ,איה םדאה ןימ ירהש ,הומתל ןיאש
רפוס ייחב ונבר ."(ב ,ה 'רב) 'םדא םמש תא ארקיו'
וכז תרוסמה יפלש םישנ המכו המכ וירבד ךשמהב הנומו
יפל םישנ ידי לע ולגתנש הנומא תודוסי המכו ,האובנל
ןיאש הרוי הז לכ"ש איה הז לכמ ותנקסמו ,שרדמב רפוסמה
,ייחב ונבר) "רקע הל שי לבא ,ירמגל לפט רבד השיאה
םילשורי ,ב ,לעוועש בד םייח ברה תרודהמ ,הרותה לע רואיב
. (הלק 'מע ,ד"נשת
לש הדוחיי" ,ןהכ הבוט 'פורפ לש הרמאמ םג האר [14]
.ס"שת חלשב תשרפל יעובש ףד "הגיהנמכ םירמ