אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

לשכת רב הקמפוס


ד ף   ש ב ו ע י

מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות

מספר 639

פרשת בשלח, תשס"ו

תגובה למאמר "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"

אסף מאלי

חיפה

הריני נדרש למאמרה המעניין של ד"ר תמר קדרי על בראשית רבה פ"ד, ה, בנושא: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" (דף שבועי מס' 632, לפרשת וישב תשס"ו).

ר' מתתיהו שטרשון (בנו של הרש"ש) חיבר ספר הערות על מדרש רבה לתורה ולמגילות (וילנה תרנ"ג; דפוס צילום בארץ – תש"ל) בשם מתת-יה. בספר זה הוא מעיר את הדברים הבאים על מדרשנו לד"ה "וראה כת של כלבים ונתיירא מהם": "נ"ל דדריש מגורי אביו-מן גורייתא, שפירושו כלבתא". עכ"ל.

לפי זה, "מגורי" מתקשר לעניין הכלבים. והשווה לעניין זה את דברי המילונאים הבאים:

ערוך השלם , ערך גֻּר=גּוּר, גּוּרְיָא, כרך ב, עמ' 345- 346.

ע"צ מלמד- מילון ארמי עברי לתלמוד בבלי, ערך: גּוּרְיָא, גּוּרַיְתָא עמ' 99.

סוקולוף במילונו באנגלית על הארמית בתלמוד בבלי, ערך: גוריתא (עמ' 272).