ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

167 רפסמ

ח"נשת ,אב תשרפ

ם"במרה יפל הנומאה רדג

רניבא המלש ברה

"םינהכ תרטע" תבישי שארו לא תיב בושייה בר104 רפסמ ןויליג "יעובשה ףד"ב) איבמ םייקלא םהרבא ר"ד
'רב) "'דב ןימאהו" קוספה לע רואיבכ (ו"נשת ךל ךל תשרפל
העידי אוה הנומאה רדג ם"במרה יפל יכ ,העדה תא (ו וט
לש תיפוסוליפ החכוה התיה וניבא םהרבא תנומאשו ,תחכומ
:םיישק המכ וז העיבקל .'ד תואיצמ

תואיצמ לע תילכש החכוה לש רשקהב רמאנ אל הז קוספ .א
לכות םא ,םיבכוכה רפסו המימשה אנ טבה רמאיו" אלא 'ד
הבשחיו 'דב ןמאהו .ךערז היהי הכ :ול רמאיו .םתא רפסל
החטבהב ןימאה וניבא םהרבאש רפוסמ .(ו-ה וט 'רב) "הקדצ ול
.לארשי םע לש ודיתע רבדב תיהלאה

קוקז היה אל אוהש יאדו ,וניבא םהרבא ייח לש הז בלשב .ב
תולגתהל הכז דמעמ ותואב ירהש ,'ד תואיצמל תיפוסוליפ החכוהל
:ןכ ינפל םגו ;(א וט ,םש) "םרבא לא 'ד רבד היה" :תיהלא
.(א בי ,םש) "ךל ךל :םרבא לא 'ד רמאיו"

וניא ,הנומאל עיגה לארשי םע דציכ ם"במרה רואית םג .ג
ואיבהש םיתפומו תותוא אלא ,תילכש החכוה וזיא ללכ ריכזמ
:תיאדו הנומאל איבהש יניס רה דמעמ ףוסבלו ,תקפוסמ הנומאל
'מש) "םלועל ונימאי ךב םגו ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב"
.הנשמה לע ושורפל המדקה ןכו ,אח הרותה ידוסי תוכלה .טטי
.(טיטיתומש לע םייחה רוא ןייעו .ב"פו א"פ ןמית תרגא ןכו
אלא ,תילכש החכוה וניא ם"במרה יפל הנומאה רדגש ונל ירה
.תולגתהמ תעבונש תימינפ הרכה

,הפב רמאנה ןינעה הניא הנמאהה יכ" :רידגמ ומצע ם"במרה
"רייוצש ומכ ןכ אוהש וב ונימאישכ שפנב רייוצמה ןינעה אלא
.(ל"מכאו ,תצקמב הנוש םוגרת ךכל שיו ,נ א םיכובנ הרומ)
ףא" :ידופאה דיעמש ומכ ,תילכש המכח תרכזומ אל ןאכ םג
."[ילכש] תפומב אוהה ןינעה ראיב אלש יפ לע

יפוסוליפה ושופיחב וניבא םהרבא תא ראתמ ם"במרהש ןוכנ ,ןכא
תא ריכה רשא דע ,דחא 'ד תואיצמ לש תילכש החכוה ירחא
ךרדה ןיב ןיחבהל שי ךא ,(ג א הרז הדובע תוכלה) וארוב
,תילכש תויהל הלוכי הנומאל ךרדה .הנומאהםצע ןיבל הנומאל
תינויחו הקומע ,תימינפ רתוי הרכה איה הנומאה םצע לבא
.לכשה רשאמ

הללכב הנומאה רדג" :קוק ברה ןרמ לש הרדגהב רזעיהל לכונ
,הדבל העידיה דצמ אל וברקב העובק עדונה ןינעה תתימאש אוה
הלבקב התוא לבקמ אוהשכ הרומגה שפנה תחונמ דצמ םא יכ
.(זלש ב היאר תלוע) "הז דגנ המואמ וב רעתסיש ילבמ המלש

,הנומא לע יוויצ ןכתיי ךיא :העודיה ההימתה תרזוח ,ןכ םא
,ודיב שיש המ לע הווצמ םדאה אלא !?םדאב יולת הז ןיא ירה
,תוברלו תורפל הווצמה םדאל - המוד איה המל .העידיה רמולכ
.ודיבש המ תושעל וילעש ,םייאופר םיבוכיע ויהיש ןכתיי ךא
תוכלה ףוס ,ם"במר) החמשב 'ד תא דובעל םדאה לע ,ןכ ומכ
?וילע דקפל רשפאש ןיינע הניא החמשה ירהו ,(בלולו הכוס
ןנובתהל הווצמ םדאהש אלא !?החמש הניא הייפכב החמש ירה
איה הווצמה :ונניינעל ךכ .החמשל םיאיבמה םירבדה םתואב
.הנומאל איבהל התלוכיבש תעדה לש הביט וזו .תעדל

:ם"במרה לע ךלמה תדובע ושוריפב יקסבוקרק םחנמ יבר בתוכ ןכו
םהרבא השעש ךרדכ ,תיתימאה העידיה ידי לע איה הוצמה"
הברה איה הנומאה ךא .(א א הרותה ידוסי ,ם"במר) "וניבא
.תוקבדו תוינויח ,ןומא ,תוכייש :העידיהמ הקומעו ההובג רתוי

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה