ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

478 רפסמ

ג"סשת ,אב תשרפ

ןיליפתב ןטק בויח

תליג יבצ לארשי ר"ד

ךוניחל רפסה תיביתש ונאצמ הז ןיינעב ?ןיליפתב ןטקה ןבה ביוחמ יתממ
(375-374 ,ןמרביל ,ב הכלה ,א קרפ) הגיגח אתפסותב .תואסרג
,(דועו א"ע ,במ הכוס) ילבבבש אתיירבב חסונ ייונישבו
:ונדמל

בייח - ףטעתהל עדוי ,בלולב בייח - ענענל עדוי ...ןטק
ןושלו הרותו עמש ודמלמ ויבא - רבדל עדוי ,תיציצב
וילא ןילפת חקול ויבא - וילפת רמשל עדוי ...שדוק
תושרב ,אמט - דיחיה תושרב וקיפס ,לאשיל תעד וב שי...
(לוכאל עדוי) ,הרשכ ותטיחש - טוחשל עדוי ;רוהט - םיברה
.חספה תא וילע ןיטחוש - ילצ תיזכ

עדוי אוהש לכו" :הנוש חסונ אבוה תומוקמ המכב םרב
,וט 'דמב ,אטוז ירפס) "ןיליפתב בייח - ןיליפת רומשל
ויליפת תא רומשל עדויש ןטק לכו" :(288 ,ץטיוואראה ,חל
תערכה יפל .(ג הכלה ,ןיליפת תכסמ) "ןיליפתב בייח
ןיא .םולכ אלו תואחסונה ןיב ןיא יכ הלוע םיקסופה
עדויה ןטק" לכ ןכ-לעו ,"ךוניח" ןידמ אלא ןטקה תבוח
ןושל) "וכנחל ןיליפת ול תונקל בייח ויבא ןיליפת רומשל
לעו ,באה לע הלח ךוניחה תבוח .(גל ןמיס ,ח"וא רוט
.ןיליפת ונבל תונקל וילע ךכ םשל קרו ,אקווד באה
תבוח ללכ הרכזנ אל אתפסותבו אתיירבב יכ ןיינעמה ךא
ותטיחש - טוחשל עדוי" ןטק יכ ןועטל השקש םשכו ,ךוניח
תליכאל םג ירמגל הרשכ אלא ,דבלב ךוניח ןידמ "הרשכ
לוכאל עדוי"ה ןטק לש חספ ןברק תטיחשש םשכו ,לודג
קפסש םשכו ,ןידכו תדכ "וייונמל" הטיחש איה "ילצ תיזכ
אקווד ואלו לארשימ םדא לכל אוה רוהט םיברה תושרב ןטקה
,בלולה תליטנ - ונמנש תווצמה ראשב םג ךכ ,םינטקל
לוכיש ליגל ןטקה עיגהשמ ;ןיליפת תחנהו תיציצה תפיטע
,ןכ לע רתי .לודג ומכ שממ ןהב ביוחמ אוה ןעצבל אוה
תומוקמ השולשב םייאנתה תורוקמב עיפומ הווצמכ "ךוניח"ה
םינטק םינבל ךוניחה תבוח הדחוי אל םהב ףאו ,דבלב
תללוכ איהו ,םמצעלשכ תווצמב םיביוחמ םניאש אקווד
.תווצמב םיביוחמה םירחא תיב ינבו םילודג םינב םג
לע םיאנת תקולחמ (א"ע ,ל) ןישודיק ילבבב ונינש ךכ
:(ו ,בכ ילשמ) "וכרד יפ לע רענל ךנח" קוספה תשרד
,ןיתרתו םירשע דע רסתישמ רמא דח :הימחנ יברו הדוהי 'ר"
םיליגב ירהו ,"העבראו םירשע דעו ירס ינמתמ רמא דחו
הנשה שאר ילבבבו .תווצמב ןבה ביוחמ תועדה לכל ולא
הסורפ םדא סורפי אל"ש ,תיאנתה הכלהה האבוה (ב"ע ,טכ)
וינבל אוה סרופ לבא ,םהמע לכוא ןכ םא אלא ,ןיחרואל
וינבו ותיב ינב םש ףאו ."תוצמב ןכנחל ידכ ותיב ינבלו
הנשמב קר .תווצמ לש ןמויקמ םירוטפה ולא חרכהב םניא
רכזנ (249 ,ןמרביל ב ,ה 'פיכ) אתפסותבו (א ,י) אמוי
ןתוא ןינעמ ןיא תוקוניתה" :םינטק םינבל רשקהב ךוניחה
םיתנש ינפלו הנש ינפל םתוא ןיכנחמ לבא ,םירופכה םויב
הבוח יכ םש רמאנ אל ךא ,"תווצמב ןיליגר ויהיש ליבשב
.לארשיב לודג לכ לעש ןכתיי אלא ,אקווד באה לע תלטומ וז


,"ךוניח" חנומה תא ונאצמ אל ולא תורוקממ ץוח ,רומאכ
ירועיש ונאצמ לבא ,םייאנתה תורוקמב ,"תווצמל ךוניח" וא
הווצמ לכלו ,תווצמ םייקל ןטקה ביוחמ םהבש םינוש ןמז
תיבו יאמש תיב וקלחנ ,הייאר תווצמב .הלשמ ןמז רועיש
קוניתהשכ ליחתמ בויחה ליג םא ,(א ,א) הגיגח הנשמב ללה
זוחאל לוכישכ" אמש וא ,"ויבאלש ויפתכ לע בוכרל לוכי"
,לשמל ,וא ;"תיבה רהל םילשורימ תולעלו ויבאלש ודיב
ומאל ךירצ וניאש ןטק" :(ח ,ב) הכוס הנשמב ונינשש המ
."הכוסב בייח

ותועמשמ תא ךוניח גשומה לביק ילבבב קרש אופא הארנ
תורמל ,תווצמה םויקב ןטקה תא ליגרהל הבוחה - תידוחייה
(א"ע ,ד הגיגח) ייבא בשיימ ךכו .ןמויקמ רוטפ ותויה
רומאה יפל הייארה תווצממ ןטקה לש רוטפה ןיב הריתסה תא
לכ הארי" קוספה לע הכלהה שרדמ ןיבל ,הגיגח הנשמב
תוברל - 'ךרוכז לכ'" :(זט ,זט 'בד) "'ה ינפ תא ךרוכז
עיגהש ןטקב ןאכ ,אישק אל :ייבא רמא ...םינטקה תא
ךוניחל עיגהש ןטק .ךוניחל עיגה אלש ןטקב ןאכ ,ךוניחל
תעדלש אצמנ ."אמלעב אתכמסא ארקו ,נ"ה ןיא ?איה ןנברד
לע בוכרל לוכי" לש הנשמב םיבותכה םירועישה ,ייבא
םניא ,"ויבא לש ודיב זוחאל לוכי" וא ,"ויבא לש ויפתכ
ןטקה לש ובויח ןמז תליחת והמ רמול םיאבה םירועיש
תורמל ןבה תא ךנחל םיביוחמ םהבש םירועיש אלא ,ומצע
.הווצמה לש המויקמ רוטפ ותויה

ותויה ןיב המוד קוליח אבוה (ב"ע ,חכ) הכוס ילבבב םג
ובויח ןיבל ,הנשמב בותככ ,הכוסב בשילמ רוטפ ןטקה לש
"תכסב ובשי לארשיב חרזאה לכ" קוספה לע בותכה שרדמ יפל
,אישק אל ...םינטקה תא תוברל - 'לכ'" :(במ ,גכ 'קיו)
.ךוניחל עיגה אלש ןטקב ןאכ ,ךוניחל עיגהש ןטקב ןאכ
אתכמסא ארקו ,ןנברדמ ?אוה ןנברדמ ךוניחל עיגהש ןטק
ךירצ וניא" ןטקה ובש ליגה ,הז ץורית יפל ."אוה אמלעב
תווצמב ןטקה לש ובויח ליחתמ ובש ליגה וניא "ומאל
הווצמב ךנחתהל ןטקה ביוחמ ונממש ליגה קר אלא ,הכוס
.הנממ רוטפ ותויה תורמל ,וז

תורוקמל םייאנתה תורוקמה ןיב לדבה שיש ,ונירבדמ הלועה
םינוש םיליג ונמנ םמצע םייאנתה תורוקמב .םייארומאה
םייארומאה תורוקמה וליאו ,תווצמב ומצע ןטקה בייחתמ םהבש
באה לש ובויח ליחתמ ובש ןמזכ קר הלא םיליג םינייצמ
םייאנתה תורוקמה ןיבש ינושה לע .תווצמל ונב תא ךנחל
אלש םירחא תומוקמו) ונאבהש םייארומאה תורוקמה ןיבל
[1],ורפסב ל"ז תליג 'ד קחצי 'פורפ ר"ומא רבכ דמע ,(ונאבה
.תווצמב לארשימ םדא לש ובויח ליחתמ יתממ הלאשב ןדשכ
השיגה ןיבל םימודקה תורוקמב השיגה ןיב לדבה שי ,ותעדל
:ונושלכו ,םירחואמה תורוקמב

הבוח ליגכ הרשע-שולש ליג תא הריכה אל המודקה הכלהה
הבוח המידקה הנושארה הכלהה ,אברדא .הרותה תווצמל
לעופב עצבל דליה לש תיסיפה ותלוכיל םאתהב ךרה ליגל וז
רוציל המגמה השבגתנ םיארומאה ימימ םלוא ...הווצמה תא
ליג ןה .תווצמב ןטקה יבויח לש םתולח ידעומב תודיחא
תבלו) הרשע-שולש ליגל ועבקנ השינעה ליג ןהו בויחה
ורדגוה הז ליג ינפל השוע דליהש תווצמהו ,(הרשע-םיתש -
.ןנברדמ תווצמכ

וביט :ףסונ ןיינע ראבל םג הב שי ר"ומא לש ותרעשה
ונשנ םימודקה םייאנתה תורוקמב .תווצמל ךוניחה לש
םינווכמה םירועישכ ליעל ונאבהש םינושה ליגה ירועיש
באה .תווצמה לש ןמויקב ומצע אוה ביוחמ יתממ ,ןטקל
םיעייסמ קר ,ולא ליג ירועיש בגא םירכזומה םאה וא
:המגודל .הווצמה תא םייקל ןטקה לש ותלוכי תרדגהל
לוכי"ש ןמזמ ןטקה לע תלטומה הווצמ איה הייאר תווצמ
לש ודיב זוחאל לוכי" וא ,"ויבא לש ויפתכ לע בוכרל
,"ומאל ךירצ וניא"ש ןמזמ איה הכוסב הבישי תווצמ ;"ויבא
,הכוסב תבשל לוכי אוה ןיא ומאל קוקז ןטקה םא ןכש
רמשל עדוי" ףא .הכוס תווצממ הרוטפ המצע םאהש םושמ
לע תורוהל אלא האב אל "וילא ןילפת חקול ויבא וילפת
הבוח ליטהל האב אלו ,ןיליפתב ןטקה ביוחמ יתממ ןמזה
ודמלמ ויבא - רבדל עדוי"ב ןידה אוה .אקווד באה לע
הרות דומלת תווצמ וז םנמא ,"שדוקה ןושלו הרותו עמש
ףסונ באה לש ובויחל םלוא ,ונב תא דמלל בייח באהש
לגוסמ ותויה ןמזמ הרות דומלל ומצע ןטקה לש ובויח
.רבדל

דחוימ בויח םיאצומ ונא ןיא םיאנתה תנשמבש ,אופא אצוי
אטוז ירפסב ונינש םאו .תווצמל ונב תא ךנחל באה לע
רמוא התא ינשה דצבו ...'לארשי ינב לא רבד'" :(ליעל)
ןגיהנהל םינטקה ידי-לע םילודגה תא ריהזהל - 'לארשי ינב'
בייח ףטעתהל עדויש קונית לכ ורמא ןאכמ .תיציצ תוצמב
אוהש לכו ...בלולב בייח ענענל עדוי אוהש לכו ,תיציצב
גיהנהל בויחהש ירה ,"ןיליפתב בייח - ןיליפת רומשל עדוי
לכ לע אלא ,אקווד באה לע לטוה אל תווצמב ןטקה תא
אוה רהזומש ,ןטקל השיגו העיגנ ול שיש לארשיב לודג
,תווצמה תא םייקל בויחה ליגל עיגהש ןטקה תא גיהנהל
ובויחל לפטו הוולנ אלא וניא לודגה לש הז בויחש ףא
ותלוזש ידוהי לכ לש ותוברע תניחבב אוהו ,ומצע ןטקה לש
.ותלוז לע תאז תופכל ףא לוכי אוה ילואו ,תווצמ םייקי
לודג לכ רהזוה ,ומצעמ תושעל תעד וב ןיאש ןטקבש אלא
םיארומאה תפוקתב קר .ותיישעב קדקדלו וילע חיגשהל
תווצמ םייקל לארשימ םדא לכ לש ותבוח ,רומאכ ,המצמוצ
ועיגהב וא ,תילכשה וא תיסיפה ותורגב ןמזמ קר הלחוהו
ליגה ירועיש ושרופ הזמ האצותכ .הנש הרשע-שולש ליגל
ובויח ליחתמ םהמ רשא םידעומכ םייאנתה תורוקמבש םינושה
םא ,ךוניח לש וז הבוח תלטומ ימ לע .ךנחתהל ןטקה לש
?ולא ליג ירועישב תווצמה םויקב ביוחמ ומצע ןטקה ןיא
רשקב םיאנתה תנשמב הנשנ אוהש רחאמ ,באה לע רמוא הווה
תא תולעהל ביוחמה אוה באה ,רומאל .ןטקה לש ובויחל
ןבהש םגה ,"'ה ןודאה ינפ תא" תוארל םילשוריל ונב
ןיליפת חקיל ביוחמה אוה באה .רבדב ביוחמ וניא ומצע
,ויליפת לע רומשל לוכי ןבהש תמיא לכ ,וכנחל ונבל
.תווצמה ליגל ועיגה דע ןיליפת חינהלמ רוטפ ומצע ןבהש ףא
"ומאל ךירצ וניא"ש ןטקה ונבש גואדל ביוחמה אוה באה
.וז הווצממ רוטפ ומצע ןטקהש ףא ,הכוסב בשי


הבוחל םייאנתה תורוקמב ונתינש םינוירטירקה תאש המוד
רבדל עדוי" הקספל םיאנתה ושיקה תווצמה םויקב ליחתהל
עודיכ איהש ,"שדוק ןושלו הרותו עמש ודמלמ ויבא -
הבוחש םשכו .ונבל התושעל ביוחמ באהש תקהבומ הווצמ
לטוה תווצמה ראשב ךוניחה בויח םג ךכ ,באה לע הלח וז
[2].דבלב באה לע


,ןליא-רב תטיסרבינוא ,הכלהה תולשלתשהב םיקרפ [1]
.31 ,ב"נשת
הבוחה תלטומ ימ לע" :ירמאמב ונייע אשונה תבחרהל [2]
;21 ה"נשת אי ארדיס "?תווצמ םויקל ןטקה ןבה תא ךנחל
,א"סשת ,טפשמל ןשוח ,םידליו םירוה יסחי החפשמ יניד
.334-315