ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

428 רפסמ

ב"סשת ,אב תשרפ

תורוכב תכמ לש הדוחיי תחא דועו תוכמ עשת

סוארק קחצי ר"ד ברה

תונבל השרדמה
הערפ ערכוה הב הכמה התייה ,תורוכב תכמ ,תירישעה הכמה
תרשע תא התוויל וז הכמ השעמל םלוא ,ה"בקה דגנ וקבאמב
ןושארה שגפמה ינפל ,השמל יקולאה יוויצב .ןתליחתמ תוכמה
אלו ובל תא קזחא ינאו" :השמל ה"בקה רמא ,הערפ םע
הצרתי אל הערפ ,רומאל .(אכ ,ד 'מש) "םעה תא חלשי
וככרי אל גופסת םירצמש תוכמהו ,לארשי ינב תא חלשל
תא השמ ינפל ףשוח ה"בקה ,תאז םע .ופרוע תוישק תא
'ה רמא הכ הערפ לא תרמאו" :יוויצב ,קבאמה לש ופוס
ןאמתו ינדבעיו ינב תא חלש ךילא רמאו .לארשי ירכב ינב
,רמולכ .(גכ-בכ ,םש) "ךרכב ךנב תא גרה יכנא הנה ,וחלשל
ךנב" תמועל ,"לארשי ירכב ינב"ב דקמתי קבאמה לש ואיש
העירכה תורוכב תכמ םאה איה תשקבתמה הלאשה ."ךרכב
הכמב ירקיעה םרוגהו ,ךשמתמ ךוכיר תובקעב קבאמה תא
הנוש וז הכמש וא ,תוכמה ןיינמל תירישע התויה אוה וז
?היתומדוקמ תיתוהמ

,היתומדוקמ תיתוהמ הנוש ןכא תורוכב תכמש איה הבושתה
םיבותכה טשפב תישאר :םירושימ ינשב רכינ הז לדבהו
לש ותישארב רבכ הזומר תורוכב תכמ ליעל ןיוצש יפכ -
לש ליגרה הנבמה םייק אל וז הכמב ,ןכ ומכ .ךילהתה
,ןכש .הקיספהל הערפ תשקבו הכמה רואית ,הארתה :תוכמה
אל השמו ,וינפ לעמ השמ תא הערפ שריג ךשוח תכמ רחאל
'ה רמא הכ" :שחרתהל דיתעה תא ועידוה אלא וב הרתה
ץראב רוכב לכ תמו .םירצמ ךותב אצוי ינא הלילה תצחכ
ינב תורוכבש וירבדב שיגדה השמ .(ה-ד ,אי) "םירצמ
ןיב 'ה הלפי רשא ןועדת ןעמל" תאזו ,ועגפי אל לארשי
ונייה וז העדוה ירחא .(ז ,םש) "לארשי ןיבו םירצמ
לכ תוראותמש יפכ ,המצע הכמה תא ראתת הרותהש םיפצמ
תשרפב תחתופ הרותה .ןכ רבדה ןיא םלוא ,תורחאה תוכמה
תברקה תווצמ תא תללוכה "םישדח שאר םכל הזה שדחה"
לע יוויצה תרגסמבו ,חספה תקוח ראש תאו חספה ןברק
יתיכהו" :אובל הדיתעה תורוכב תכמ תראותמ חספה תקוח
יוויצה אוה רשקהה .(בי ,בי) "םירצמ ץראב רוכב לכ
רחאלו ,לארשי יתב יחתפ לע ומד תעגהו ןברקה תטיחש לש
ללוכה דואמ רצק רואיתב תורוכב תכמ תראותמ יוויצה
רוכב לכ הכה 'הו הלילה יצחב יהיו" :דבלב םיקוספ ינש
תיב ןיא יכ םירצמב הלודג הקעצ יהתו ...םירצמ ץראב
.(ל-טכ ,םש) "תמ םש ןיא רשא

רושימה אוה ,היתומדוקמ וז הכמ תלדבנ ובש ינשה רושימה
תכמב םיקסועה םיקוספה תיברמ ליעל ראותש יפכ .ינויערה
תכמ ינפמ לארשי םע לש "תוננוגתה"ל םינווכמ תורוכב
"תוננוגתה"ב ךרוצה .המצע הכמה רואיתל אלו ,תורוכב
יתב ןיב ןיחבהל לוכי וניא ה"בקה יכו !ינשרד רמוא וז
יחתפ לע ןמיסל קוקז אוה המ םשל ?םירצמה יתבל לארשי
:(ז"פ ,אב) אתליכמב לאעמשי 'ר לאוש ךכו ?םיתבה

ארוהנו אכושחב המ עדי' רמאנש וינפל יולג לכה אלהו
'ךממ ךישחי אל ךשח םג' רמואו (בכ ,ב 'נד) 'ארש המע
?'םדה תא יתיארו' ל"ת המו (בי ,טלק 'הת)

,בי קרפ) ושוריפב לאנברבא קחצי 'ר השקמ המוד ןפואב
:(תישימחה הלאשה

והארי אל םאש הרומ 'יתחספו םדה תא יתיארו' רמאמו
ויה םירצמה הנה יכ ?הז ןכתי ךיאו .ףגנ םהב היהי -
לארשי לבא ,לארשיל וערהש המ ינפמ אוהה ףגנל םייואר
,החגשהב איהה הכמה התייה םאו ?השע המ תמוי המל -
ויהש תוכמה ראשב אלהו ,עשרכ קידצכ הב וללכוי ךיא
ושנענ אלו ,םירצמ ןיבו לארשי ןיב 'ה הלפה םייעצמא י"ע
תאזה הכמב ןכ םא המלו ,םהיתבב תוא ומש אלו םהמיע
לעופה תויהב םיתבה לע םדה תוא יאנתב האלפהה התייה
?'תי דעו עדויה אוה הב

לע תדמלמ לאנברבא י"רו לאעמשי 'ר לש תולאשל הבושתה
םנמא תורוכב תכמ .תורוכב תכמ לש התרטמ לעו הדוחיי
,לארשי םע לש ורורחשל המרגש וז איהו ,םירצמב העגפ
,לארשי םע לש ורורחשל םורגל םוקמל תובר םיכרד םלוא
אל וז הכמש הארנ ?וז ךרדב אקווד ה"בקה רחב עודמו
איה הנושארבו שארב אלא ,םירצמה תא עינכהל קר הדעונ
לארשי םע םג תורוכב תכמב ,רומאל .לארשי םעל הדעונ
.ןחבמב דמע

הנעטה הנעטנ רבכ (וט רומזמ ,רבוב ,םיליהת שרדמ) שרדמב
לש םנורתי המבו "ז"ע ידבוע וללהו ז"ע ידבוע וללה"
תא יתיארו ל"ת המו" :לאעמשי 'ר רמוא ךכ לע ?לארשי
םכילע סחו הלגנ ינא םישוע םתאש הווצמ רכשב אלא ?םדה
יוצמ ךכל יוטיב .(םש ,אתליכמ) "'םכילע יתחספו' רמאנש
םירצמ תלואג ברע לארשי םע לש ובצמ תא ראתמה שרדמב
ויוויצ .תווצמה ןמ םימורע - (ז ,זט 'זחי) "הירעו םרע"כ
לארשי ינב תא בייח ,ובירקהלו חספ ןברק תחקל ה"בקה לש
לכאי אל לרע לכ" ירהש ,הלימ תירב :תווצמ יתשב קוסעל
איבנה רמוא ךכ לעו .חספה תטיחשו ,(חמ ,בי 'מש) "וב
"ייח ךימדב ךל רמאו ,ייח ךימדב ךל רמאו" :לאקזחי
.לאגיהל וכז וללה םימד ינש תוכזבש ,(ז ,זט)

יוטיב ידיל אב וז הכמ לש ירקיעה היוליגש ,ןכ םא וניצמ
,םירצמ ירוכב תאכהב אלו לארשי יתב לע החיספב אקווד
אוה רקיעה ירהש ,המצע הכמה רואיתב טעממ בותכה ןכלו
תמאות וז הסיפת .חספה תווצמב לארשי ינב לש םקוסיע
:(אב 'רפ ,אתליכמ) קוספה לע ןתנ 'ר לש וירבד תא

רמוא התא םינפבמ 'ףוקשמה לעו תזוזמה יתש לע ונתנו'
רמוא התא ,םינפבמ רמוא ןתנ 'ר …?ץוחבמ אלא וניא וא
'תואל םכל םדה היהו' ל"ת ץוחבמ אלא וניא וא םינפבמ
.תואל םירחאל אלו תואל םכל

התייה אל םדה תניתנ תרטמש ,איה ןתנ 'ר ירבד תועמשמ
עודיו יולג לכה ירהש ,לארשי ינב תוריד תא ה"בקל ןמסל
לע ,םמצע לארשי ינבל התנפוה םדה תניתנ אלא ,וינפל
."לארשי ירוכב ינב"כ םדוחיי תא ומינפיש תנמ

הלואגה תא םיריכזמ ונא ,רחשה תליפתב םויו םוי לכב
ירהו ,"תלאג לארשי ךרוכבו תגרה םהירוכב לכ" :םירצממ
קר םירכזומ ןכ םא עודמו לארשי םע לכ תא לאג ה"בקה
תשרפב "םייחה רוא" לעב הנוע וז הלאש לע ?םירוכבה
:ורבסהל תוישוק רפסמ םידקמ אוהש רחאל ,אב

?תורוכב תכמב אלא לארשי ואצי אל המל םעט תתל יתיארו
רוכב ביתכד ,ירצמ וניאש רוכב וליפא הכה 'ה המל דוע
?יבשה

התייה תורוכב תכמ תרטמש "םייחה רוא" לעב רמוא ותבושתב
ינב" ראותל םייואר םה ןכאש ,לארשי לש םתורוכב רוריב
תמועל הז" ללכה לע וירבד תא ססבמ אוהו ,"לארשי ירוכב
.(די ,ז 'הק) "םיהל-אה השע הז

תוריסמ תדימב הרוכבל יואר ותויה תא הליג לארשי םע
םדב התלגתהש שפנ תוריסמ הלואגה ברע וב התייהש שפנה
איהו םתשודק תא הרריבש וז איהו ,הלימה םדבו חספה
ירוכב ינב" תגרדל האמוט ירעש ט"ממ םתוא התלעהש וז
."לארשי