ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

167 רפסמ

ז"נשת ,אב תשרפ

"ביבאה שדח" - "הזה שדחה"

רגניול בקעי 'גניא

שרדו טשפ - םילימה רשפ .א
יפל ןעמשמל ףסונב ,ונתשרפב תועיפומה ל"נה םילימה תא וניבה ונימכח
וטושפ .טשפל רומג דוגינב הרואכל ,שרדה ךרד לע םג ,ארקמ לש וטושפ
םיקקזנ ונא ןתרהבהלש - תומומע הרותה תווצמ בור תא ריאשמ ארקמ לש
:ה"ד ,הרותל ושוריפל המדקהב ,ארזע ןבא) ל"זח לש תונשרפה תרוסמל
יפ-לע יארקמה טסקטה לא תווצמל םתונשרפ תא וכימסה םימכחה .('בה ךרדה
ריאמ םילימה לש שרדה .שרדה ךרד לע םילימה שוריפ ךות ,םדיבש תרוסמה
דבורב םילימה רשפ תא תולגמה ,תועיתפמ הייאר תויווזמ םימעפל ,הלא תא
םייומסה םינכתה ,שרדה תרזעב ,םיפשחנ וז ךרדב .טשפה ןמ הנושה ,ףסונ
.ל"נה םילימה תועצמאב תאזה תונשרפה ךרד תא םיגדנ .תווצמה לש


"שדח" הלימה רשפ .ב
:םיינשה ןמ דחא אוה "שדוח" םצעה-םש לש ינולימה רבסהה
.(גכ ,ד ב"למ ,"תבש אלו שדח אל םויה") שדוחה שאר םוי *
.....
,ג 'מב ,"הלעמו שדח-ןבמ" ;
=month) ונמז ךשמ ןכו יחריה שדוחה *
.....
.(וט
.....
םיכרדב םג "שדח" הלימה תא ל"זח ושרד ,טשפה ךרד לע הלא תויועמשמ תמועל
:תופסונ
תלע" ;שבי תויה = שבוי ,שודק תויה = שדוק :לקשמ לע) שדח תויה *
.....
,םישדח םילקשמ ןסינ שדוח שאר תלוע תא אבה - די ,חכ 'מב ,"ושדחב שדח
.....
.(א"ע ,ז ה"ר
.....
"התותדחתאב אחרי שיר תלע" - םש ,םש ,"ושדחב שדח תלע") תושדחתה ,שודיח *
.....
ויפ לעו ןאכ ,סולקנוא 'רת ,חריה לש ותושדחתהב שדוח שאר תלוע -
.....
האר ;טשפה ךרד לע ירשפא יתלב הז שוריפ .א"ה ,א"פ ח"הדק [1]ם"במרב
.....
.(ןאכ ,הרותה לע ושוריפב ע"באר
.....
.(ז ,א ה"ר ,הנשמ ,"שדחה תא וארש ונבו בא") שדחה חריה שמרח *
.....
הרצונ - ותונשדחב אילפמה - "שדח" הלימה לש ןורחאה ינשרדה ןבומה ןמ
:תמסרופמה הרמימה
(ותייאר ןמזב) - (ב ,בי 'מש) 'הזה (שדחה חריה שמרח=) שדחה' ..."
;(א"ע ,כ ה"ר) "שדקו האר ,הזכ
:טשפה ךרד לע יוויצה דוע אל !וטושפמ בותכה תא האיצומה

,םישדוחה ןיינמ רדסל שאר היהי הז ...(ןסינ=) הזה
(=month) שדחה"
ןתמ ,אלא (ןאכ ,הרותה לע י"שר) "ישילש ןויס ,ינש יורק רייא אהיש
זרדזמ (ןאכ) י"שר .הנשה ךשמב שדוח לכ תלחתהל ימימש-ימונורטסא תוא
!ארקמ לש וטושפ הז ןיאש ונעידוהל
"שדח" םשה ןורזיגב ןויעה לע םיססבתמ םירכזנה םיינשרדה םישוריפה
תורתסנה (תויצטונוק=) יאוולה-תויועמשמ יוליג ךרוצל ,ש"דח שרושה ןמ
.הלימה לש


"ביבא" הלימה רשפ .ג
:םיינשה ןמ דחא אוה "שדוח" םצעה-םש לש ינולימה רבסהה
ןיידע הילובישש ,האובתה רקיעב ,םיחמצ לש רוכיבהו הלשבהה בצמל ראות *
.....
.(אל ,ט 'מש ,"ביבא הרועשה") םיחלו םיכר היניערגו םיקורי
.....
ביבא") ולישבה אל ןיידע ךא ,ורכבש תוריפ וא האובתה לש םצע-םש *
.....
.(די ,ב 'קיו ,"שאב יולק
.....
תא - רתיה ןיב - םיאצומ ונא ,טשפה ךרד לע הלאה תויועמשמה תמועל
:שרדה ךרד לע ,"ביבא"ל ונימכח לש םיאבה םישוריפה
.(א"ע ,ז ה"ר ,"ןסינ הז רמוא יוה - ביבא...") ןסינ שדוחל ףדרנ םש *
.....
...ביבא") ןסינב רשע הששב שדקמב ברקה ,רמועה ןברקל היוארה הרועשה *
.....
,ןירועש םירצמב רומא ביבא המ" - די ,ב 'קיו ,"ךירוכיב תחנמ תא בירקת
.....
הבשחמב הלעמ "ביבא" הלימה ונייה ,(ןאכ ,ארפס ,"ןירועש ןאכ ףא
.....
.(אל ,ט 'מש) "ביבא הרועשה" קוספה ללגב ,הרועשה תא
.....
,"הפוקת-לש-(ןבומב) ביבא" = ביבאב הלילהו םויה יוויש ןמז=) ןסינ תפוקת *
.....
.(א"ע ,אכ ה"ר
.....
ןירדהנס ,ןסינ תפוקתמ לחה ,המחה תנש לש םימי שדוח) המח-לש-ןסינ *
.....
.(רומש :ה"ד ,י"שרב ,ב"ע ,גי
.....
התונשדחב האילפמה - הנממ יונמה שדוחהו ןסינ תפוקת אוה ביבא היפלש השרדה
הלש (רוכיבה=) "ביבא"ה רשאכ ,חמצ התייה וליאכ המחה-תנש תא האור -
(ךראתהל=) חומצל ונייה ,"ביבאה"ל םיליחתמ םימיה יכרוא וב ןמזה אוה
,האובת-לש-ביבאל םרוגו הביסכ ספתנ הפוקת-לש-ביבא ,ןיפולחל !תולילה יכרוא תמועל
בוש .(א"ע ,אכ ה"ר ,י"שר) "המח לש הנובשחל אלא וניא האובתה לושיב"
ךרד לע םעפה ,התועמשמ תא ביחרמ הלימה לש ינשרדה רשפהש םיאצומ ונא
.ינולימה טשפל םיאתמ וניא הז םא םג ,(היצאיצוסא=) ךימסתה
ל"זח תושרד תא קודבנ ,"ביבא"ו "שדח" םילימה לש ינשרדה רשפב םידיוצמ
.דחי םג הלאה םילימה יתש לש ףורצה לע


תנשל בורק) לבבל לארשי ץראמ רדשב ,רוביעה תרמימ .ד
(םניינמל 350
.(ד ,גי 'מש) "ביבאה שדחב םיאצוי םתא םויה" :ונתשרפב הרותב בותכ
'בד) "חספ תישעו - ביבאה שדח תא רומש" :יוויצה אב ,וז העיבק תובקעב
.(א ,זט
?ןברקה) חספש רומש :אוהו ,ארקמ לש וטושפ יפ לע דואמ דע םומע הז יוויצ
.(?הרועשה ?הטיחה) םיחמצה רוכיב לש
(?=month) שדוחב לוחי (?גחה
.תונוש תויונשרפל תנתינ קוספב הלימו הלימ לכ
"ביבאה שדח" ףוריצה .הזה יוויצה תוהמ תררבתמ ל"זח תונשרפ תרזעב
:(א"ע ,אכ) הנשה שאר תכסמב ,ילבבב רוביעה תרמימב - רתיה ןיב - שרדנ
דע תבט תפוקת הכשמד תיזח (יכ) דכ :אברל ןיבא רב אנוה בר היל חלש"
ךשמנש תיאר םא) ביתכד ,הל שוחת אלו אתש איההל הרבע - ןסינב רסתיש
השיש דע ,תבט (-ב הנשב רצקה םויה=) תפוקתמ הנמנה ,המחה-תנש עבר
:(א ,זט םירבד ,בותכ יכ ,שושחת לאו הנשה התוא תא רבע - ןסינב רשע
" 'ביבאה שדח תא רומש'
:תונוש תואסרג יתשב םש הרמתשה תאזה הרמימה ךשמה
[3]הקיתעה הסרגה
:(לאננח ונבר פ"ע)
[2]םיסופדה תסרג
:(תופסותו י"שר פ"ע)
אהתש ,ביבא לש ושדח רומש"
"וב תלפונ ([3]הזינגה ;הפוקת)
אהיש הפוקת-לש-ביבא רומש"
"ןסינ שדחב


(רתא לע) םינושארה ישוריפ

:לאננח ונבר :(תופסותב המודבו) י"שר
ןמ רמועה=) ביבא אהי אל ,רמולכ"
."השדח הפוקתב אלא ,ברק (הרועשה
הנמנה שדוחה) המח-לש-ןסינ ,ונייהד"

שודיחב (וקלחב) אהיש ,(ןסינ תפוקתמ

."הנבלה ןסינ (אולימ דע=)


,"ביבא"ו "שדח" םילימל תונוש תושרד יתש תוגיצמ תונושה תואסרגה יתש
יפל .ןסינ תפוקתל סחיב ,חספה תולחל תויפולח תוכלה יתש תועבונ ןהמש
שודיחב רחואמה לכל לוחל ,הפוקת-לש-(ןבומב) ביבא לע ותעיסו י"שר
לע ותעיסו לאננח ונבר יפל .ןסינב 14/15-ב הנבלה אולימ דע ,ןסינ
.רמועה אוה ,ביבאה תברקה םוי ,ןסינב 16 םות ינפל לוחל השדחה הפוקתה

ירבעה חולהו רוביעה תרמימ .ה
;(ה ,ג) "רובעה רפס"ב ,אישנה אייח רב םהרבא יבר] םינומדקה םירבעמה
,איפעלובא (ה"מר) יולה ריאמ ונבר ;(ב"ע ,ח) "רובעה רפס"ב ,ארזע ןבא ונבר
קחצי ונברו ;(ב"ע ,וט) "ה"מר די - ןירדהנס תכסמ לע ה"מרה ישודיח"ב
,תאזה רוביעה תרמימש ונל םירסומ [(ב ,ד) "םלוע דוסי"ב ,ילארשיה
ןסינ תפוקתשכ ,"ירבעה חולה לש דוסיה קוח" תא הווהמ ,[4]הקיתעה התסרגב
.הקספב הבוקנה ןסינ תפוקת תא ונחולב תגציימ אדא בר לש
המחה-תונש לש ,ןסינל םיבורקה ,הלחתהה ינמז ןה אדא בר לש ןסינ תופוקת]
ןכרואל הוותשמ ,הנש 19 ךשמב הלאה המחה תונש לש ללוכה ןכרוא .תועצוממה
תונב) תורבועמ 7-ו (שדוח 12 תונב) תוטושפ חרי-תונש 12 לש ללוכה
[.(שדוח 13
םא קר הנשה תא םירבעמ ,רוביעה תרמימ לש הקיתעה הסרגה יפלש ,וניאר
םג גהונ הז ךכ .ןסינב 16-ב רמועה תברקה םוי ירחא הלח ןסינ תפוקת
וא ןסינב 16-ב דימת הלח אדא בר לש ןסינ תפוקת ,ויפלש ונחול יפ לע
.ןסינ לש (חולה) דלוממ תעל תעמ םוי 16 םות ינפל ,וינפל
,(םיסופדה תסרג) םתסרג יפ לעש רוביעה תרמימל תופסותו י"שר ישוריפ יפל
תשרוד הרמימה ,םתטישל !הרמימה תושירד תא לילעב רתוסכ הארנ חולה
15-ב וא 14-ב האולימ דע ונייה ,הנבלה שודיחב לוחל ןסינ תפוקת לעש
לש ןסינ תפוקתש ןכתיי ונחול יפ לעו ,הנשה תא םירבעמ - אלו ,ןסינב
,הנבלה אולימ ירחא ,ןסינב 16-ב (הנבלה רוזחמב 16-ה הנשב) לוחת אדא בר
.רבעתת הנשהש ילב
.(ב"ה ,ד"פ שדחה שודק תוכלה) הכלהל רוביעה תרמימ תא איבמ ם"במר
וא ןסינב רשע הששב ןסינ תפוקת היהת םא" :וירבד תא ןיבהל שי הארנכ
ןסינ תפוקת םא הנשה תא םירבעמש ,ךכ "הנשה התוא ןירבעמ ,הז ןמז רחא
רוביע עצבתמש יפכ ,וירחא וא ןסינ דלוממ תעל תעמ םוי 16 םותב הלח
,ןסינב ךיראתל תסחייתמכ ,ותטיש לש תילולימ הנבה .ונחול יפ לע הנשה
הסרגה) וינפל ,הארנכ ,התייה וזש יפכ ,הרמימה תשירד תא ןה תדגונ
,ומצע ןסינב 16-ב הפוקתה עגר תולח .עובקה ונחול תא ןהו (הקיתעה
"ליחתמ הפוקת םוי") שרדנכ השדחה הפוקתה תנועל הזה םויה תא תכיישמ
דוגינב ,הזכ הרקמב הנשה תא רבעל ךרוצ ןיאו ,(א"ע ,גי ןירדהנס -
.ל"נה ם"במר תכלה לש תילולימה הנבההמ עמתשמל
לע ססובמ ונחול ,םינומדקה םידרפסה םירבעמה וניתובר תעדל :םוכיסב
תופסותו י"שר יפל .(הקיתעה הסרגה יפל) דומלתה ןמ ונאבהש רוביעה תרמימ
חולה ןדיעב ףקותב הניא (םיסופדה תסרג יפל) הרמימה תקיספ םתעיסו
תורוקממ ותקדצה תא באושה ,עובקה ונחול לש יתכלהה סיסבה תא הווהמ הניאו
.םירחא
היפרגוילביב םע ,ו"משת ,ביבא לת - "תינימשה לע" ,רגניול 'י :ףסונ ןויעל
.ןודינב הבחר

:תורעה
....................
יבצ ךרועה ,"ברה שפנ" ,קי'צייבולוס ד"יר יפ-לע ם"במר לש רוקמה .1
........
,ןזופ ןימינב לאפר ברה תיינפה .חש 'מע ,ה"נשת'ה םילשורי ,רטכש
........
.ו"נשת ,סחניפ תשרפ ,"ותבשב תבש"
........
הסרגה תהגה לש ךרדב ,םיקיתעמה ידיב הרצונ םיסופדה תסרגש ,ןכתיי .2
........
.תרכומ וז העפות .טסקטה ותואל י"שר שוריפ ךמס לע ,הנשיה
........
ה"מר לצא (תומוד תוסרג תועצמאב) תדעותמ לאננח ונבר תסרג .3
........
םידירשבו םיקיתע די יבתכב ןכו (ד"ע-ג"ע ,אי) "ה"מר די"ב איפעלובא
........
:דחוימב האר ,תיריהקה הזינגה ןמ
........
,(דארגנינל ,ןינוטנא ףסואמ) ב"יק ףד ,ה"ר ,"ילבב דומלת יזנג" -
..............
.ו"לשת ,םילשורי ,ץכ י"א ,הילימיסקפ תרודהמ
..............
םירפסה לש םיסופדב תאבומה הרמימה תסרג "הנקות" םימעפלש ,רבתסמ .4
........
םרטש ,םירידהמה ידיב ,ספדנה דומלתבש הרמימה תסרג יפ-לע ,הלאה
........
."אנליוו ס"שב לאננח ונבר תסרג תא ואר
........