ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

428 רפסמ

ב"סשת ,אב תשרפ

הז ןושל לש תדחוימה תועמשמה לע - "ןפיו"

לגיפש 'ש בקעי 'פורפ

דומלתל הקלחמה
,דיחא וניא תוכמה תרשעב ןרהאו השמ לש םתלועפ רואית
םילדבהה לע קר ןאכ דומענ .הכמל הכמ ןיב םילדבה שיו
.ונניינעל םיכרצנה
שקבמה הערפל ןרהאו השמ םיארקנ עדרפצ תכמ הליחתהש רחאל
םיכסמ אוה יכ הערפל רמוא השמ .הכמה תא וריסיש םהמ
קעציו הערפ םעמ ןרהאו השמ אציו" :רמאנ ןכמ רחאלו ,ךכל
סחיב םג רמאנ ךכל המודב .'וגו (ח ,ח) "'ה לא השמ
,הערפל םיארקנ ןרהאו השמ םהינשב .דרב תכמלו בורע תכמל
רתעיו הערפ םעמ השמ אציו" :רמאנ םהיניב חישה רחאלו
ריעה תא הערפ םעמ השמ אציו" :וא ,(וכ ,ח) "'ה לא
תוכמב םיניינעה ךלהמ .'וגו (גל ,ט) "'ה לא ויפכ שרפיו
ריהזה השמ יכ םהב רמאנ .הנוש היה ,ןיחשו רבד ,םינכ
(ןורהא ןיב וא) וניב חיש לע המואמ רמאנ אל ךא ,הערפ תא
תוכמ [1].הערפמ םתוקלתסה וא םתאיצי לעו ,הערפ ןיבל
תוכמה תשולשל התע רובענו ,תמדוקה השרפב ורכזנ ולא
.ונתשרפב תורכזנה

ןאכ הנהו .הבראה תכמ ינפמ הערפ תא וריהזה ןרהאו השמ
ןפיו" :םתרהזא םויסב עריאש המ תא תראתמ הרותה הנושארל
ידבע ונפ םתאיצי רחאל םנמא .(ו ,י) "הערפ םעמ אציו
ןרהאו השמ ורזחוה םהירבד תובקעבש הארנו ,וילא הערפ
שרגיו" :רמאנ ופוסבש ,הערפ םע חיש וד ולהינו ןומראל
הבראה תכמ הליחתהש רחאל .(אי ,םש) "הערפ ינפ תאמ םתוא
וילעמ וריסי יכ םשקב אוהו ,הערפ לא ןורהאו השמ וארקנ
אלא ,הערפ תשקבל השמ הנע המ הרותב רסמנ אל .הכמה תא
רחאל .(חי ,םש) "ה לא רתעיו הערפ םעמ אציו" :רמאנ
הערפל ןרהאו השמ וארקנ ,םירצמב לועפל הלחה ךשוח תכמש
הערפ ול רמאיו" :רמאנ ופוסבש ,חיש וד ותא ולהינו
ינפ ךתאר םויב יכ ,ינפ תואר ףסת לא ךל רמשה ילעמ ךל
"ךינפ תואר דוע ףיסוא אל תרבד ןכ השמ רמאיו .תומת
ארקיו" :רמאנ תורוכב תכמ תלועפ רחאלו .(טכ-חכ ,םש)
,בי) "ימע ךותמ ואצ ומוק רמאיו הליל ןרהאלו השמל
ןרהאו השמ לש האיצי לע ןאכ תרפסמ הרותה ןיא .'וגו (אל
[2].ונומראב המייקתה אל וז החיש יכ אופא רשפאו ,הערפ םעמ


,וריהזהל הערפל ואב ןרהאו השמ .הבראה תכמב רומאל רוזחנ
,הכמה תלחתה םדוק הערפמ םתאיציל התע תסחייתמ הרותהו
ןיאש ןושלב וז ףאו ,תוכמה ראשב התע דע ןיוצ אלש רבד
תפסותה רשפ המ ."הערפ םעמ אציו ןפיו" :ערו חא הל
םישוריפ העברא איבנ ןלהל ."ןפיו" לש ןפודה תאצוי
.רתוי תטרופמ הרוצב ןודנ םהמ דחאבו ,ךכל

הבראה תכמב "ןפיו"ל םישוריפה (1)

,גי הבר תומש) ורמאו הז יוטיב ושריפ ל"זח רבכ .א
:(ה

םינימאמ ויהו הזב הז םינופ ויהש םתוא הארש ,ןכ והמ
.הבושת תושעל הצע ולטיש ידכ םשמ אציו ,וירבדל


וילא הערפ ידבע ורמאיו" :רמאנ ןכמ רחאל דימ ןכאו
תובקעבו ,'וגו "םישנאה תא חלש שקומל ונל הז היהי יתמ דע
.'וגו "הערפ לא ןרהא תאו השמ תא בשויו" :רמאנ םהירבד


.ע"באר ירבדב םיאבומ "ןפיו"ל םיפסונ םישוריפ ינש:וירבדב ןושארה שוריפה .ב

קלוח היהש ,השמ לא בש אוה ןפיו יכ [3]העושי 'ר רמא
[4].תינרוחא ךלוה אוהו ךלמה לא הנופש ,תוכלמל דובכ


תעבש "ןפיו" הלמב תנייצמ הרותה יכ הלוע הז שוריפ יפל
,הערפ ינפ לא םינופ ויה השמ ינפ ,הערפ םעמ השמ תאיצי
דובכ קלחש ינפמ ןכ השע השמ .הכילהה ןוויכל דוגינב
תיינפהב ךלמה ןמ םידרפנ ןיאש אוה תוכלמ דובכו ,תוכלמל
.וילא בגה

[5]:ע"באר ירבדבש ינשה שוריפה .ג

'בד) 'רקובב תינפו' הככו ,וכרוצ םילשהשכ רמא [6]תפיו
,ב 'מש) 'הכו הכ ןפיו' תלמב השעי המ הנהו .(ז ,זט
,אריו אוה וליאכ ,םינפ תריזגמ 'ןפיו' םעט הנהו .(בי
הז בותכה ריכזהו ,ותושר אלב הערפ תאמ אצי השמ הנהו
.ובשוהש רחא םשרגל הוצו הערפ סעכש רובעב

,רמג ,םייס :"ןפיו" לש ותועמשמ ,תפי לש ושוריפ יפל
.הערפ םעמ אצי ,וירבד תא השמ רמגשכ ,ונייה .םילשה
רושק תויהל בייח "ןפיו" ותעדל יכ ,תאז החוד ע"באר
"ןפיו"ש ע"באר שרפמ ןכל .היינפל וא ,םינפה הארמל
רכינש ,תוסועכ ויה וינפש הנווכהו ,הערפ לא ןאכ בסומ
וינפ תא השמ הארשכ - "הערפ םעמ אציו" ןכלו ,סעכה ןהב
החכוהה ע"באר תעדל .וינפלמ אצי ,הערפ לש תוסעוכה
תאמ" ושרוג םה ,ורזחוה ןרהאו השמש רחאל םגש ,איה ךכל
אצמנ .תוסועכ ןיידע וינפ ויה הארנה לככ - "הערפ ינפ
.סעכ לש םינפ םג ותועמשמ "ןפיו" ע"באר תעדל יכ

:רחא שוריפ אבומ ן"במרב .ד

וצעייתיש ידכ ,ואל וא ןה והונעיש םרט ותושר אלב אציו
םרטה' הערפל ורמאו ושע ןכ יכ ,תמא תובשחמ בשח .רבדב
םינופש ןתוא האר וניתובר ירבדבו .'םירצמ הדבא יכ עדת
הצע ולטייש ידכ םשמ אצי ,וירבדל םינימאמ ,הזל הז
.הבושת תושעל
הערפ לא ואוב תע לכב השוע היה ןכ יכ ,יניעב ןוכנהו
בותכה ךרצוה לבא ,וינפלמ אצויו וב הרתמ ,ולכיה לא
.'וגו 'השמ תא בשויו' רובעב ןאכב הז ריכזהל

איבהשכו ,ל"זח ירבדל המודב הליחתב שריפ ן"במרש הארנ
ךא .ןושארה שוריפה תא קזחל ידכ םאיבה ל"זח ירבד תא
יפלו ,"יניעב ןוכנהו" - ףסונ שוריפ עיצה ןכמ רחאל
םייסש תעב הערפ םעמ תאצל דימת גהנ השמ ,הז שוריפ
תונעל הערפל תוהש תתל ילבמ ןכ השע אוהו ,וריהזהל
הריכזמ הרותה ונלש הרקמב קר ךא .העד עיבהל וא ,ול
יכ ונדמלל ידכ ,"ןפיו" תא הפיסוהב דחוימ ןפואב תאז
,תיפוסו תצרחנ התייה אל הערפמ האיציה ,תאזה םעפב
ותא ולהינו ,האיציה ידכ ךות הערפל ורזחוה םה אלא
.לועפל הליחתה הכמהש םרטב דוע חיש וד
םישוריפ העברא ונתינ "ןפיו" הלמל יכ ,אופא םיאור ונא
ירבדבש ןושארה ,שוריפה לע בכעתהל וננוצרב .םינוש
.העושי 'ר לש ושוריפ אוה ,ע"באר

השיגדמו תחרוט הרותה עודמ ,הז שוריפ לע לואשל שי הרואכל
ראשב םג ןכ גהנ השמש ריבס ירה .הבראה תכמב אקווד תאז
,"הערפ םעמ (ןרהאו) השמ אציו" :רמאנ םהבש םירקמה
יפ לע ךכ לע בישהל ןתינ .ונירבד תליחתב ונאבהש יפכ
תורמל ,רומאל .ותעדמ הנושבו ,ןמקל איבנש ב"יצנה ירבד
'ה םעפה יתאטח" :(זכ ,ט) דרב תכמב ליעל רמא הערפש
,עשר אוהש ומצעב הדוה כ"או ,"םיעשרה ימעו ינאו קידצה
השמ תאז לכבש ירה ,עשר םדא דבכל השמ לע בויח ןיאו
.וילא וינפשכ אציו ודביכ

רחא םוקמב העיפומ "ןפיו" הלמה םאה ,לואשל שי דוע
.תועמשמ התואב ארקמב

תוחולה תלבקב רומאה "ןפיו" לש ותועמשמ (2)

דריו [7]ןפיו" :רמאנ תוחולה תא לביק ונבר השמש רחאל
לע .(וט ,בל 'מש) "ודיב תדעה תחל ינשו רהה ןמ השמ
הרותה לע ייחב 'ר שוריפב אבומכ ,לאננח 'ר בתכ הז קוספ
[8]:םש

המ ,הילע ךרדכ דריו ןנעה יפלכ וינפ השמ היהש דמלמ
ןהכ היה ןכו .ןכ ותדיריב ףא ,ןנעה לא וינפ ותיילע
,הנשמ) ןנתד ,םישדקה ישדק תיבמ אצוי םירופכה םויב לודג
םש י"שר) 'ותסינכ ךרד ול אבו אצי' :(ב"ע ,בנ אמוי
תא בסיה אל אצישכ ךכ ...סנכנש םשכ' :ראשה ןיב בתכ
...('ןוראל וינפו וירוחא ךרד אצוי אלא תאצל וינפ
'הת) 'דימת ידגנל 'ה יתיוש' רמאנש ...המלשב בותכ ןכו
וירוחאל ךליש וברמ רטפישכ בייח דימלתה ןכו ... (ח ,זט
.ונממ הסכתיש דע ובר דגנכ וינפ

ןכו ,אמוי תנשמב רומאה לע וירבדב ךמתסמ לאננח 'ר
דומלתב םש רומאכ) ובר תא דבכל דימלתה לש ותבוח לע
אלו וז הבוחל תואמגוד המכ איבמ דומלתה .(א"ע ,גנ
םש רפוסמ ראשה ןיב יכ רמאנ קר אלא ,ןאכ הזב ךיראנ
:וז הבוח םויקב דואמ "רדיה"ש םכח לע

הירוחאל ליזא הוה ףסוי ברמ הינימ רטפימ הוה דכ אבר
םוגרת) אמד ףסוי ברד אתפוקסא ןסוותמו היערכ ןפגנמד דע
היה ,ובר היהש ףסוי ברמ דרפנ היה אבר רשאכ :יניינע
לש תלדה ןתפמב וילגר ופגינש דע וירוחאל ךלוה אבר
.(ןתפמה לע תתוש היה םדהו ,ףסוי בר

ידכ "ןפיו" הלמב שמתשמ בותכהש ףסונ םוקמ כ"א ונאצמ
וינפו ךלוה םדאה - איהו תדחוימ תועמשמ לע תורוהל
'ר לש ושוריפב התע ןודנ [9].ותכילה ןוויכל דוגינב
.ונתשרפ םע רשק ול שיו ליאוה ,לאננח
שוריפב םיעמוש ונא לאננח 'ר לש ושוריפמ ןוצר תועיבש יא
:םש ע"באר לש רצקה

[10],לאננח 'רל הנווכהש רשפא) םירמוא שי ,'ןפיו'
,יניעב קוחר הזו ,רוחאל בושיש (ןכ שריפש רחא ןשרפל וא
קסעתמ אוהש םדאכ ומעט קר .(גכ ,ז) 'הערפ ןפיו' דעהו
.ונבזעיו רבדב

רומאה םושמ הז שוריפ לבקל השק יכ רובס ע"באר ,ונייה
:רמאנ םש .םדה תכמב

תא ךיו הטמב םריו ,'ה הוצ רשאכ ןרהאו השמ ןכ ושעיו
לכ וכפהיו וידבע יניעלו הערפ יניעל ראיב רשא םימה
,םהיטלב םירצמ ימטרח ןכ ושעיו ...םדל ראיב רשא םימה
הערפ ןפיו ,'ה רבד רשאכ םהילא עמש אלו הערפ בל קזחיו
.תאזל םג ובל תש אלו ותיב לא אביו

קלח הערפש ,"הערפ ןפיו" יוטיבב הנווכה ןיאש רורב
ליאוהו [11].םהילא וינפשכ םשמ ךלהו ,ןרהאו השמל דובכ
התוא תויהל הכירצ "ןפיו"ל יכ ,הארנכ ,חינמ ע"בארו
לש ושוריפ תא לבקמ וניא אוה ןכל ,ארקמה לכב תועמשמ
תא השעמל ןאכ החוד ע"באר יכ אוה ןיינעמה .לאננח 'ר
[12].ליעל ונאבהש יפכ ,העושי 'ר םשב םש בתכ ומצע אוה רשא
קוספה שרפתי דציכ ע"באר תלאש תא בשייל ןתינש המוד
אבוהש ישילשה שוריפב וירבד דוסי לע ,"הכו הכ ןפיו"
ןפיו" םד תכמב רומאה יכ היהת הבושתה .(ג תוא) ליעל
השעמ לע סעכ הערפ ונייה .סעכ לע ונדמלל אב ,"הערפ
וצרש הנקסמה לע סעכ אוה - ןוכנ רתוי וא ,ןרהאו השמ
ומישרת לא" ,םהל רמא וליאכ הערפ .הז השעממ קיסהל
תושעל םיעדוי םימוטרחה םג ירה ,"תואלפנ השעמב יתוא
[13].שממ תאז םישוע םגו ,ןכ

האר המ :לאננח 'ר שוריפ לע תפסונ הלאש לואשל שי ןכא
ירה ,תוחולה תלבקב "ןפיו" דחוימ ןפואב שיגדהל בותכה
,הרותה תלבק םרט דוע יניס רהמ דריו הלעשכ השמ גהנ ךכ
דוסי לע בישנ ןאכ ףא ?"ןפיו"ב שומיש ונאצמ אל םשו
,רומאל .ונממ הנוש ןפואב לבא ,ןמקל אבויש ב"יצנה שוריפ
,יניס רהמ ותדרב תוחולה תא ומע אשנ וניבר השמו ליאוה
תא תונפהל אוה יאשר הז הרקמב אמש ,בושחל םוקמ היה
ליפיו לשכיי אלו ,ךרדה תא תוארל לכויש ידכ הניכשל ובג
תוחולהש תעב םגש ,ונעימשהו בותכה אב .תוחולה תא הלילח
אלו ,רהה ןוויכב וינפשכ רההמ השמ דרי ,וידי לע ויה
.הניכשה דוביכ תוצמ הבושח המכ דע ,ךדמלל .הדיריה ןוויכל

,תומוקמ המכב הונאצמ הניכשל דובכ לש וז ךרד ןכאו
דחא םוקמ דוע ריכזנ ונאו ,ליעל לאננח 'ר חיכוהש יפכ
רבדמב) שרדמב וניתובר ורמא ךכ .תוחולב רומאל המודה
:(ח ,ה ,הבר

לכש ,םיולה לכמ (תהק ינב) םילועמ ויה דחא רבדב דועו
םהינפו ןכרדכ ןיכלהמ ויהו ןכשמה לכב ןינעוט ויה םיולה
םהינפו םהירוחא ןיכלהמ ויה תהק ינב לבא ,ךרדה דגנכ
.ןוראל רוחא ןתיל אלש ידכ ,ןוראל

םיכלהמ ויה ןוראה יאשונ לכ ,רבדמב םג יכ ונל ירה
םילושכממ הליחתב םיכלוהה םינהכה וששח אלו ,ןוראל םהינפו
רשיימ היה ןנעה ל"זח יפל יכ אוה ןוכנ םנמא .ךרדב
םיאשונה םינהכה יכ אוה ןוכנו ,םילושכממ ךרדה תא םהל
םיכלוהה ולא תא ריהזהל ולכי ,רחאה והצקב ןוראה תא
.תוחולב רומאל םייוסמ ןוימד ןאכ שי רומאכ לבא ,םינפל


הבראה תכמב רומאה "ןפיו"ל ףסונ שוריפ (3)


תועמשמב ,הבראה תכמב רומאה "ןפיו" תא ושריפש םינשרפ ויה
ותועמשמ םתעדלו ,(ב) ינשה שוריפב ליעל וניארש וזמ הכופה
.רוחאל היינפ - בג תינפה איה

ושוריפ תא איבהש רחאש ,לאנברבא י"ר ירבדב ונאצמ ןכ
:ךישממ אוה ,ליעל ונאבהש [14]העושי 'ר םשב ע"באר לש
(לא) רבדל םילשה רשאכש ,ךפהב ושרפל היהי ןוכנ רתויו"
[15]."אציו םינפ אלו ףרוע ול הנפו וינפ רזח ,הערפ
ןוכנ הז שוריפ םעט המ שרפמ וניא לאנברבא י"רש אלא
תפסותבו ןכ ושריפש םינשרפ דוע ונאצמ םינפ לכ לע .רתוי
.רבסה

תכאלמ" הרותה לע ורפסב בתכ הילטיא ימכחמ ,ץפח השמ 'ר
:(1710) ע"ת תנשב ,"תבשחמ


,וינפ ךופהי אל ךלמה ינפלמ אצויה שיא רסומה ךרדמ
תינרוחא (ךלי) אלא ,המש ךלמה רשא רדחה חתפמ אצי יכ דע
השמ ןכ לע .ןוטלשו רש אוה םג אצויה םא אלא ,עודיכ
ךרדכ ותאצ םדוק הערפ םעמ הנפ יכ ונעימשה לארשי ךלמ
והוחיני אלש וידבעל הוצ תאז לע ופא ןורחב הערפו ,םירשה
ינפ תאמ םתוא שרגיו תרחא םעפבו ,הזה רבדכ תושעל דוע
,םשריג ןכלו ,דוע ךלמה לא םהירוחא וכפהי אלש הערפ
.תינרוחא תכלל תיבה ןמ שרגתמה ךרדו

,הערפ לא וירוחאשכ הערפ םעמ דימת אצי השמ ,ונייה
.לארשי ךלמו טילש ותויה ףקותמ ןכ תושעל ול היה רשפאו
םעמ אציו" השמ לע הבראה תכמ דע הבתכ הרותהשכ ,ןכל
םג גהנ ךכו ,הערפ לא וירוחאו אציש הנווכה ,"הערפ
,"ןפיו" הרותה השיגדה הבראה תכמבש אלא .הבראה תכמב
וידבעל הויצו ,הז גהונ לע הערפ זגרתה וז םעפב יכ
םיריזחמשכ ןכאו .ךכ גוהנל השמל תושר רתוי ונתי אלש
שרגיו" :הערפ םע חיש-ודה רחאל רמאנ ,ןרהאו השמ תא דימ
יוטיב רמאנש הדיחיה םעפה וזו ,"הערפ ינפ תאמ םתוא
.תדחוימ תועמשמ ךכל שי ךכיפלו [16],הערפל סחיב הז
םאתהב תאזו ,הערפל םהינפ רשאכ ושרוג םהש איה הנווכה
,הבראה תכמ הלחה םשוריג רחאל .הערפ לש שדחה יוויצל
:רמאנ ומע חיש-ודה רחאלו ,הערפ לא בוש וארקנ םהו
,ץפח השמ 'ר יפלש הארנכ .(חי ,י) "הערפ םעמ אציו"
,תמדוקה םכרדכ תאצל םהל רשפאו ,הצרתנו הערפ רזח ןאכ
תלוכיו חוכ םהל שיש הדוה ירהש ,בגה תיינפהב ונייה
.ונממ רתוי לועפל

[17],בגה תיינפה ושוריפ "ןפיו" יכ רובס ב"יצנה םג
ונייהו ,וירוחאל רטפנ היהש ךלמה דובכב התע גהנ אלש"
ןכלו ,"ובל השקמ מ"מו ,עשרה אוהש הדוה רבכש םושמ
הז שוריפ יפל .דובכב וב גוהנל רתוי ביוחמ וניא השמ
ליאוה ,ןאכ קר "ןפיו" תנייצמ הרותה עודמ ,םג ןבומ
ךשמהב .הערפב דובכ גהנ אל השמש הנושארה םעפה וזו
ןרהאו השמל הערפ ארק ,הלחה הבראה תכמש רחאל ,עוריאה
םכיהל-א 'הל וריתעהו םעפה ךא יתאטח אנ אש התעו" :שקיבו
,ב"יצנה תעדל .(זי ,י) "הזה תומה תא קר ילעמ רסיו
רמאנשכ ןכ לעו ,"הבושתב רזח" הערפש ןאכמ דומלל ןתינ
וינפו םימעפה ראשבכ השמ אצי ,"הערפ םעמ אציו" ךכ רחא
.דובכ וב גוהנל היה בייח ירהש ,הערפ יפלכ

ףסונה שוריפה יפל ,תוחולב רומאה "ןפיו" תועמשמ (4)


לש ותניחב בייחמ ,בג תיינפהכ "ןפיו" הלימה שוריפ
רמאנ םאה .תוחולה תלבקב םג ,רומאכ ,רכזנה הז יוטיב
ואבוהש םינשרפה ןיבמ ?הניכשל ובג תא הנפה השמ יכ
דיחיה אוה ב"יצנה ,יוטיבה תועמשמ יהוזש םירבוסהו ליעל
:וירבד ולאו ,וז הלאשל סחייתהש

הזד םעטהו 'רהה ןמ השמ דריו' :םתס ביתכ די ,טי ליעל
ןידכ הניכש יפלכ וינפו תינרוחא דריו רזח השמש ,רורב
רפוסש ומכו ןבאב לשכי אמש ארי אלו ,שדוקה ןמ אצויה
ונאבה) ...'יערכ ןפגנמד דע ...אבר לע ג"נד אמוי 'מגב
אמש ארי ודיב תוחולה תא ושפתב ןאכ לבא .(ליעל תאז
ומצע הנפה ןכ לע ,ו"ח וידימ ולפי תוחולהו לופיו לשכי
.וירוחאל ךלוהו וינפ דדצמו

תכללו תונפל ול רוסא ,הניכשהמ "דרפנ" םדאשכ ,רמולכ
דרישכ ,הרות ןתמ ינפלש םימיב ,ןכל .הניכשה לא ובגשכ
לוכיש ןוכנ .הניכשה יפלכ דימת ויה וינפ ,יניס רהמ השמ
תעב אברל עריא ןכאש יפכ ,תינרוחא ותכלב לשכיהל היה
בר לש ותיב ןתפמב ופגינ וילגרש ,ףסוי ברמ ותדירפ
לוקישה לע רבוג הניכשל דובכ תתל בויחה לבא ,ףסוי
ששחה רבגתה ,תוחולה תא השמ לביקשכ םרב .לשכיי אמש לש
,תוחולה תא ליפיו לשכיי אמש אלא ,לשכיי אמש קר אל
,תומדוקה םימעפב ךלהש יפכ השמ ךלה הז הרקמב ןכלו
תוארל ידכ ,םעפ ידמ וירוחאלו םידדצל וינפ תא הנפה לבא
.ךרדה תא

"ןפיו" םג יכ ריבסהש ךכב ,ישוקה תא אופא בשיי ב"יצנה
היינפה וז ןיאש ןוכנ .היינפה לע דמלמ תוחולב רומאה
שי לבא ,הבראה תכמב וניארש יפכ ףוגה לכ לש תטלחומ
ףאו ,הדיריה תעב םינפה לש רוחאל היינפה תוחפל ןאכ
רצוי הז שוריפ .םעפל םעפמ קר התשענש הארנ וז היינפה
לש ותועמשמב תודיחא ונינפל ןיאו ליאוה ,םיוסמ ישוק
.תדחוימ תועמשמ "ןפיו"ל תסחוימ תאז לכב לבא [18],"ןפיו"
רהמ השמ תדירי רואיתב םג הז שוריפ לע רזוח ב"יצנה
דראו ןפאו" :רמאנ םשש ,םיינשה תוחולה תלבקב יניס
.(ה ,י 'בד) "יתישע רשא ןוראב תחלה תא םישאו רהה ןמ
:רבסה ירבד דוע ףיסוה םשש אלא

דוע ךירצ היה אל דוחל רהה תכילה דצמ תמאבש ונדמלל
,הנושארה םעפמ וכולה ךרד עדי רבכ ירהש ,וירוחאל תונפהל
לכה ךלה [19]ןוראב חינהש דע רהה ןמ ותדרב םג לבא
הארו רהה ןמ ותדרב יכ הנושארב היה אל הזו ,וירחאל
וירוחאל רתוי ךלה - תוינשב כ"אשמ ,תוחולה רבש לגעה
'ד קר אלד ונדמל ...אבר השע ןכו ,ןוראב חינהש דע
ומכו ,ויניעמ הסכתיש דע אלא ,ןכ תושעל ךירצ תומא
.וניבר השמ השעש

רבכ ירהש ,רההמ הדיריה ךרד תא עדי רבכ השמ ,רומאל
לוכי היה יכ אצמנו ,םינושארה תוחולה םע וז ךרדב דרי
יכ תנייצמ הרותה לבא .הניכשה לא וינפשכ התע תדרל
,וירוחאל םעפ ידימ וינפ תא השמ הנפה הז הרקמב םג
השעש ךרדהמ רתוי הכורא התייה ,התע השעש ךרדהו ליאוה
,רההמ ותדרב דימ תוחולה תא השמ רבש זא .תמדוקה םעפב
,ותדירי רחאל םג תוחולה םע תכלל ךישמה אוה ןאכ וליאו
.הלוכ ךרדה תא ריכה אל ןאכ םג ןכלו ,ןוראב םחינהש דע
הכילהב דובכה :ףסונ ןיינע ןאכמ דומלל שיש רמוא ב"יצנה
עברא לש ךלהמל קר םצמטצמ וניא ,דבוכמה לא םינפה םע
[20],ןיעהמ הסכתי דבוכמהש דע ךכ תכלל שי אלא ,דבלב תומא
,ןוראל עיגהש דע ךכ תכלל השמ לע היה ונלש הרקמבו
.רהה לעש הניכשה ויניעל התארנ אל ,לוכיבכ ,רבכ זאש

המכב שרפתמ הבראה תכמב רומאה "ןפיו" :רבד לש ומוכיס
,םינפ תיינפה - םהמ דחא לע ונבכעתה ונאו ,םינפוא
םינפ לא םינפ תניחבב אוה םאה :םינשרפה וב וקלחנש
.דובכ תניתנ יא לש הכופה תועמשמב וא ,דובכ תניתנל
שיש ,תוחולה תלבקב רומאה "ןפיו" לש ףסונ הרקמ ונקדב
םירובס שיו ,דובכל םינפ לא םינפ הנווכה ןאכ ףאש םירובס
אלא ,דובכ תניתנ יא תמחמ אל ;םינפ תיינפה ונבומש
ןושל םהב שיש םיבותכ המכ ורתונ ןיידע .הנכסה תמחמ
םיגהנמו תוכלה דוע ורתונ ןכ ומכ .ונרכזה אלש "ןפיו"
ונניינעל רשק םהל שיש ,דובכה תמחמ םינפ לומ םינפ לש
.םינפל דוע םיכירצ ולא םיניינע .םונרכזה אלו


.ךשמהב ןודנ םד תכמב [1]
תנשב ,וז השרפל יעובשה ףדב ונירבד ךכ לע האר [2]
.(272 'סמ) ט"נשת
.תירישעה האמה לש הינשה תיצחמב ,יארק םכח [3]
ןכו" :בתכ (גל ,בל) והימריל ושוריפב ךישלא מ"ר [4]
היהו הערפ דגנ וינפ םשש 'הערפ םעמ אציו ןפיו' ל"זרא
תוא ,ו ,י 'מש) המלש הרותב רשכ מ"ר ."וירוחאל עסופ
ינפל רפסה ןיאו ...ךישלאה םשב אבומ יתיאר" :בתכ ,(אכ
ןיינעמ ."ונלש םישרדמב הז שוריפ יתאצמ אלו ...וב ןייעל
ויהוא ,זלט תבישי ,קחצי תנר ורפסב ןיקצורוס י"אר יכ
רומאה דוסי לע ,הישפנמ הז שוריפ ונתשרפב בתכ ,ה"נשת
קולחל שיש ,(ח ,אי) תומשבו (ב ,חמ) תישארבב י"שרב
ףוסב לבא .רקיע לכ ע"בארל ןייצ אלו ,תוכלמל דובכ
.ךישלאב ןכ אצמ יכ ןייצ וירבד
,םישוריפ ינש ןלהל ואבויש ע"בארה ירבדב שי השעמל [5]
רבסה עיצמו תפי לש ושוריפ תא החוד ע"בארו ליאוה םרב
.דחא שוריפכ ךכל יתסחייתה ,רחא
.הרשע תחאה האמה תישארב ,יארק םכח [6]
שי ןאכ "ןפיו" הלמה יכ ךכ לע ודמע םינשרפ דוע [7]
,תופסותה ילעב שוריפ תא המגודל ןייצא .תדחוימ תועמשמ הל
לע בסומ ,ןפיו והמ" :ה"נשת םילשורי ,סילג י"ר 'דהמ
הערה לע 'ה םחניו" :אוה הזל םדוקה קוספה) 'ה םחניו
םימחר תדמל זגור תדממ ןפיו ,("ומעל תושעל רבד רשא
לשמ ,ומעל ה"בקה הנפ ,ןפיו ומעל א"ד .'ןפיו' והזו
אוהשכו ,וידבעמו ומעמ וינפ ךפוה סעכב אוהשכ ךלמל
ןידה הנפה ,השמ ןפיו א"ד ...םהילא הנופ םהל הצרתמ
"ןפיו" הלמה ,ישילשהו ןושארה שוריפה יפל ."םימחרל
.םימחר תדמל (זגור וא) ןיד תדיממ יוניש לע ונדמלל האב
,םינפה תעבהב םדו רשב לצא יוטיב ידיל אב הז רבדו ליאוה
,גל 'מש) "וכלי ינפ" ןיעמ ,'ה יבגל םג ךכ בותכה טקנ
רשב לצא גוהנהמ אב "ןפיו" לש ינשה שוריפה םג .(די
םיקסוע ונאש םישוריפל רתוי הבורק תועמשמב אוה לבא ,םדו
ךרד אוהש םינפ לא םינפ לש הינפ ןושלמ רומאל ,םהב
.יוציר
םג ,ייחב 'ר ירבד דוסי לע הארנכ ,הרצקב בתכ ךכ [8]
,הרותה לע הלולב החנמ רפסב אפר ןהכה םחנמ םהרבא 'ר
יכ םא ,םיטוקיל רפס ןיעמ והז עודיכ .ד"נש הנוריו
,ןהכה יכדרמ 'ר .וישוריפ תורוקמ תא ריכזמ אוה ןיא
ורפסב ,הרשע עבש - הרשע שש תואמה הנפמב תפצ ימכחמ
ךיראהו לאננח 'ר ירבד תא איבה ,הרותה לע ןהכ יתפש
.ןיינעה רבסהב
םה םאה - ארקמב םיפסונ תומוקמ קודבל יוארה ןמ [9]
.ךיראהל םוקמה הז ןיא םלוא ,ןפוא ותואב םישרפתמ
ימעטמ "לאננח 'ר לש ושוריפ" ןושלב יתטקנ ןמקל [10]
םירבדה .והאר אל ע"באר יכ רומאכ רשפאש ףא ,תויחונ
םינושה טוטיצה יעטקב םילוגע םיירגוס ךותב םיבותכה
.בותכל ילש תופסוהו םירבסה םה ,ולוכ רמאמב
"ןפיו" ןושל ילואש ,תורשפאכ עיצמ זעב ר"ד ינב [11]
התע םגש ונדמלל ,רואיהמ דרפנש תעב הערפ לא תנווכמ
בשחנ אוה רשאב ודבכל הצר יכ ,רואיה ןוויכל וינפו ךלה
.םהיהלאכ
יתש ונינפל ירהש ,ע"באר לע הלאש וז ןיא םלוא [12]
המאתה יאו ,רצקה שוריפהו ךוראה שוריפה :תונוש תורודהמ
.יוצמ רבד איה תורודהמ יתש ןיב
:ןתנויל סחוימה םוגרתב רומאה תא ןייצל דואמ ןיינעמ [13]
שריפ אוה ונייה ."היתיבל לעאו היכרוצ הערפ דבעו"
הנווכה ותעדל .ירמגל הנוש תועמשמב "הערפ ןפיו" תא ןאכ
השוע היהש ל"זח ושרד רבכ ירהש ,ויכרצל הנפנ :איה
"המימה אצוי הנה" :קוספה לע תאז איבה י"שרו ,רואיב תאז
הארו ,( הרעה ליעל) הלולב החנמב םג שריפ ןכ .(וט ,ז)
,קורתשא ש"רל הרותה ישרדמב הז קוספ לע ןיינעמ שוריפ דוע
.ט"נרת ןילרב
ילוא ,העושי 'ר לש ומש תא טימשה לאנברבא י"ר [14]
ראותב והנכמ ע"באר יכ ןיינעמ ,בגא .יארק היהש םושמ
.תפי לצא השע אלש רבד ,"יבר"
יניעב ןוכנ רתויה לבא" :ךישממ לאנברבא י"ר [15]
ואבוהש ,הבר תומשמ ל"זח ירבד תא איבמ אוהו ..."אוה
.ליעל
תדחוימה תועמשמה לע דמוע ךישלא השמ 'ר ןכאו [16]
.ןאכ הזב ךיראנ אלו ,ש"ע ,הז יוטיב לש
רטפנהש ,אציו ןפיו" :ושוריפב ם"יבלמה םג בתכ ךכ [17]
אציו ךלמה ןמ וינפ הנפ אוהו ,וירוחאל ךלוה ךלמה ןמ
."טוידה תיבמ אצויכ
ךפה ועמשמ ,ןפיו" :הערפ לצא בתכ ב"יצנה םנמא [18]
לבא ,(ילש השגדהה) "וט ,בל ןלהל כ"שמכ וירוחאל וינפ
ןוימד תוחולב רומאה ןיבל הערפ לצא רומאה ןיב ןיא
.ליעל רבסומכ ,יקלח ןפואב קר אלא ,םלש
תוחולהש שרופמב רמאנ הנושארה הדיריב יכ ,ןאכ ריעא [19]
ינשו רהה ןמ השמ דריו ןפיו" :הדיריה תעב השמ דיב ויה
,ןכ רמאנ אל היינשה הדיריב וליאו ,"ודיב תודעה תחל
םישאו" רמאנ קוספה ךשמהבו ,"רהה ןמ דראו ןפאו" קר אלא
ומע אשנ השמ יכ םיחינמ ונא ןכלו ,"ןוראב תחלה תא
.הפוצר הלועפכ ןוראב םתחנהל דעו רההמ הדיריב תוחולה תא
הרותל ושוריפב (רבו'צאגורה) ןי'זור י"ר תעדל ,םרב
ריאשה ותדיריב ,(ול 'מע ,ד"כשת םילשורי ,חנעפ תנפצ)
ןמזה ותואב םחינה אלו ,רהה תיתחתב תוחולה תא השמ
,פ"כהויב התייה הדיריה ל"זח יפ לעש םושמ תאז .ןוראב
םושמו ,תושרל תושרמ םריבעהל היה לוכי אל השמ ןכלו
,רתוי רחואמ הלילב קר .רהב תוחולה תא ריאשהל ךרצוה ךכ
.ש"ע ,ןוראב םחינהו השמ רזח ,פ"כהוי יאצומב רמולכ
תוחולה תא ומע אשנ יכ תבתוכ הניא הרותהש הביסה וז
"תחלה תא םישאו" :ךשמהב רכזומה יכ ונדמלל ידכ ,הדיריב
הקספה שי אלא ,תוחולה תאישנ לש תידיימ האצות הניא
התייהש רובסה ב"יצנה רבסהל דוגינב אוה הז רבסה .םהיניב
.ןוראב םתניתנו תוחולה תדרוה לש הפוצר הלועפ ןאכ
ןיינעב ןי'זור י"ר לש ןפוד אצוי קוידל בל םשל יוארה ןמ
תדרוהש ,קוספב הרואכל שקבתמה רבסהה יכ דמלמה ,הז
יפכ ,תחא הפוצר הלועפכ ושענ ןוראב םתניתנו תוחולה
שרפל םג ןתינו ,וילאמ ןבומ וניא ,ב"יצנה ריבסה ןכאש
.תרחא
,א"ע ,גנ אמוי תייגוסב דומלתה תדמע איה ןכו [20]
.ושוריפב ב"יצנה הריכזהש