ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

478 רפסמ

ג"סשת ,אב תשרפ

םינושארבו ל"זח ירבדב "תויתוא"ו "תוא" םילימה תועמשמ

לגיפש 'ש בקעי 'פורפ

דומלתל הקלחמהינא יכ הערפ לא אב" :השמ תא 'ה הווצמ השרפה תישארב
"וברקב הלא יתתא יתש ןעמל וידבע בל תאו ובל תא יתדבכה
דחא .ןמיס :אוה ארקמב "תוא" הלימה לש הנבומ .(א ,ז)
וא ארובה ידי-לע השענה השעמ אוה ןמיסה לש םישומישה
קוספה לש ונבומ ןכא הזו ,המודכו ,סנ ,אלפ רבדכ וחולש
לע תואבה תואלפומה תוכמה ןה ולא - "יתתא" ;ונינפלש
.'ה יחולש ,ןרהאו השמ ידי-לע הערפ

'ה .חספה ןברק םדל רושקה ,ףסונ תוא רכזומ ונתשרפב
ונתנו םדה ןמ וחקלו" :לארשי ינבל רמול השמ תא הווצמ
ותא ולכאי רשא םיתבה לע ףוקשמה לעו תזוזמה יתש לע
לע תאל םכל םדה היהו" :רמאנ ךשמהבו .(ז ,בי) "םהב
םכב היהי אלו םכלע יתחספו םדה תא יתיארו ...םיתבה
טרפה םג םיתעל יכ הלוע ןאכמ .(גי ,םש) "תיחשמל ףגנ
םשב ןאכ ארקנ םדה ןכלו ,תוא ארקנ סנה רכינ ותרזעבש
[1].תוא

ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהו" :ונתשרפב רכזנ ףסונ תוא
ךאצוה הקזח דיב יכ ךיפב 'ה תרות היהת ןעמל ךיניע ןיב
שמשמה רבדה והמ קוספב רמאנ אל ךא ,(ט ,גי) "םירצממ 'ה
םתמאתהו הזב ורמאנש םישוריפה לכ תא ןאכ ריכזנ אל .תואכ
,לוכל עודיה ל"זח לש שוריפה תא קר אלא ,ליעל רמאנל
ןאכ תרכזומה "תוא" הלימהו ,ןיליפת תווצמב רבודמהש
.'ה תרות תא םדאל ריכזמה ,("ןורכזלו") ןמיס העמשמ
תוישרפה עברא תא בותכל שי ל"זח יפ לע הווצמה םויקב
ךל היהו" :םוקמב י"שר שרפמש יפכ ןיליפתב ןסינכהלו
,ןורכזלו ךדי לע תואל ךל היהת םירצמ תאיצי ,תואל
,"עורזבו שארב םרשקתו וללה תוישרפ בותכתש רמול הצור
.ן"במרה בתכ הז ןיעכו

הלימל ןיא (1 הרעה) ללכב ארקמבו ונינפלש םיבותכב
ןבומ .ב"אה תויתוא ןוגכ ,גציימ ןמיס לש תועמשמ "תוא"
"תוא"ש ךכ לע ,ןבומכ ,ססובמ אוהו ,ל"זח ןושלב אצמנ הז
.וניארש יפכ ,ןמיס םג העמשמ

"תוא" הלימל הנתינש תפסונ תועמשמ לע דומעל ינוצרב
לע ןיק תא 'ה שינעהש רחאל .םינושארבו ל"זח ירבדב
לכ היהו" :רמא ראשה ןיבו ,'ה לא ןיק הנפ ,לבה חצר
גרה לכ ןכל" :'ה תבושת .(די ,ד 'רב) "ינגרהי יאצמ
ותא תוכה יתלבל תוא ןיקל 'ה םשיו ,םקי םיתעבש ןיק
קוספב תואה תוהמ רבדב וקלחנ ל"זח .(וט ,םש) "ואצמ לכ
:(בי ,בכ) הבר תישארבב רמאנ ךכו ,הז

הימחנ ר"א ,(שמש) המח לגלג ול חירזה רמא הדוהי יבר
דמלמ אלא ?המח לגלג ה"בקה ול חירזמ היה עשר ותואל
יסוי אבא ,ול רסמ בלכ רמא בר ...תערצה ול חירזהש
.םינחצורל תוא ואשע רמא בר ,ול חימצה ןרק רמא ירסק ןב

יכ םירובס םתצקמו ,תונוש תועד ןאכ ובתכ םינשרפה םג
בותכה תנווכ אלא ,ישחומ והשמ וניא ןיקל ןתינש "תוא"ה
,י"שר אקוודש ןיינעמ .'דכו ובל תא קזיח 'ה יכ רמול
,ד 'רב ) בתוכ אוהו וללה תועדה ללכמ אצוי ,ןטשפה
'ה לש ,ימ לש ומשמ ."וחצמב ומשמ תוא ול קקח" :(וט
םשרו" :(םש) ןתנויל סחוימה םוגרתה יפ לע ?ןיק לש וא
'ה םשרו=) "אריקיו אבר אמש ןמ אתא ןיקד יפא לע 'ה
לודגה םשהמ תוא ןיק ינפ לע

[2].'ה לש ומשמ איה תואה :הרורב הבושתה ,(דבכנהו
.הזב ךיראנ אלו ,הנווכה תוא הזיאל םינד י"שר ינשרפ

ושוריפב םירפא ונבר בתכ .ונתשרפב םדה תואל רוזחנ
[3]:די בתכב הרותל

יתש לע םדה ןתיש השמל הויצ ךרבתי 'ה הנה :לאושה לאש
הנישו 'ה תווצמ רמש אל [4]עודמו ,ףוקשמה לעו תוזוזמה
םדוק ףוקשמה לע םדה ונתיש לארשיל הויצו וירבד תא
ותוא םיבתוכ ךרבתי 'ה יכ עד ...תוזוזמה יתש לע כ"חאו
ויה וליאו (לוגס תרוצב :ונייה) תודוקנ שלש םירפוסה
ףוקשמה לע כ"חאו תוזוזמה יתש לע םדה םינתונ לארשי
ראש ןידכ השודק וב היהו ותביתכ ךרד ותוא םישוע ויה
וב גוהנל לארשימ דחא לכ ךירצ היהו םישודקה תומשה
ורהזי אלו םירוהט ויהי אל אמש (השמ) ארי היהו .השודק
לע סח יכ א"יו ,לארשי לע סחו םישנענ ויהיו ותביתכב
ותביתכ ךרדכ בתכנ שודקה ומש היהיש םוקמ לש ודובכ
האלמה האמטה םירצמ ץראב הלעמלמ תחאו הטמלמ תודוקנ יתש
ומישיש ותביתכ רדסכ אלש והובתכיש םווצ ןכלו .םילולג
תודוקנ יתש ומישי כ"חאו םדוק ףוקשמה לע תחא הדוקנ
.רקיעו ללכ השודק וב היהי אלו הביתכה רדס הז ןיאו הטמל

.ךיראהל םוקמה ןאכ ןיא לבא ,רוריב םישרודה םירבד ןאכ שי
םיימעפ בותכל גוהנ םויכ .'ה םש תביתכ ךרדב קר ןאכ ןודנ
הנושארב לבא .'ה םש םוקמב ,וז דצל וז ,ד"וי תואה תא
,לוגס תרוצבו ,םימעפ שולש ד"וי תואה תא בותכל וגהנ
תונוש תורוצ םינומשכ תויוצמ די יבתכב .'ה םש םוקמב
דבלב הדוקנ הבתכנ תורוצהמ קלחב .לוגסה תביתכ תרוצ לש
,הדוקנ לע רבדמ םירפא 'ר םא ףא ןכל .ד"וי תואה םוקמב
םירמואה םינשרפ שיו ,ד"וי תואל םג ותנווכ יכ חינהל רשפא
.םימעפ שולש ד"וי תואה תא ובתכ יכ שרופמב

םיתבה לע "תוא"ה יכ תעדל םיחכונ ונא ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
ידי-לע וא תודוקנ שולש ידי לע םא ,'ה םשל ןמיס אוה
רהוזב יכ ןייצל יוארה ןמ .םימעפ שולש ד"וי תואה תביתכ
ות" :ךכ הזה "תוא"ה לע רמאנ (א"ע ,ול ףד ,ב קלח)
"אתעש אוההב ודבע 'ה אשידק אמשד אנווגכ אבא יבר רמא
ושע 'ה שודקה םשה לש הרוצכ ,ןוגכ אבא 'ר רמא דוע =)
תואה תא ובתכש הנווכה יכ ןאכ שרפל ןתינ .(העש התואב
ןאכ שרופ אלש ,'ה םש תא ובתכש שרפל ןתינ לבא ,א"ה
ונאש יפכ ,'ה םש םוקמב הבתכנ רהוזב 'ה תואהו ,והמ
דציכ .שממ 'ה םש בתכנ םירצמב לבא [5],םויכ םיגהונ
תולאשה בקעש ןבומ לבא .ונניינעמ עגרכ הז ןיא ,תאז ושע
ירהש ,ונרמאש ןושארה רבסהה תא לבקל רתוי חונ וללה
יתש לש הרוצל המיאתמ ןכא א"ה תואה לש תיפרגה התרוצ
םירבוסה הלא תשיג תא לבקנ םא .ןהילע ףוקשמו תוזוזמ
,הביתכל החונה תיפרגה הרוצב היולת הבתכנש תואה יכ
,ת"יח התייה הבתכנש תואהש רמול רתוי דוע חונש ירה
...ןיגהל ח ןימכ םדה היהיש" :(ז ,בי) ינוקזחה בתכש יפכו
."אוה םייח תואו

הזמרנ חספה םד תועצמאב 'ה םש תביתכ יכ רמול םיצורש שי
...םירצמב וינב םע ה"בקה היה ךכ" [6]:ל"זח ירבדב רבכ
ויה ןהו ...(ח ,וק 'הת) 'ומש ןעמל םעישויו' :רמאנש
."םהיחתפ לע דמוע היה לודגה ומשו ןהיחתפ לע ןיזמ
התועמשמ "תוא" הלימה ל"זח לצא םגש םיאור ונא ןאכמ
תוחדל ןיא .'ה םש םג ןעמשמ "תויתוא"ו ,ב"אהמ תוא
,ל"זח ירבדב הז שומיש ונאצמ אלש הנעטב וז תורשפא
תעד הלודג ימא ר"או" :א"ע ,גל תוכרבב ונאצמ ירהש
א"מש) "'ה תועד ל-א יכ :רמאנש תויתוא יתש ןיב הנתנש
,"תורכזה יתש ןיב ,תויתוא יתש ןיב" :םש י"שר בתכו .(ג ,ב
,דרופסקוא די בתכבש הארו אצ [7].'ה לש תומש ינש ןיב ונייה
."תומש ינש ןיב" :אוה דומלתה חסונ ,ןתנ תיב םג הנוכמה

היהו" ןיליפתב רכזומה "תוא"ה יכ וילאמ ןבומ התעמ
ידי-לע 'ה םש לש תויתוא תריציל ןווכמכ שרפתנ ,"תואל ךל
םינשרפה םה ימ .ונידי לע םיכרוכ ונאש ןיליפתה תוכירכ
המכב יד םאה ?רוציל ונילעש תויתואה ןה המ ?ןכ ובתכש
תולאשהמ קלח ןה ולא ?ולוכ 'ה םש תא רוציל שיש וא תויתוא
.דיתעב ןהב ןוידה תא ביחרנ ה"יאו ,ןהב ןודל שיש


.םינולימו םינשרפ ירבד דוסי לע אוה ןאכ דע רומאה [1]
.183 'מע ,תוא ךרע ,א ,תיארקמ הידפולקיצנא םג האר
ינועמש טוקליב אבוהו ,אכ קרפ א"רד יקרפל ןייצל שי [2]
תויתוא ב"כמ תחא תוא לטנ ה"בה השע המ" :חל זמר תישארבל
ןיקל 'ה םשיו 'נש ,גרהי אלש ןיק לש ועורז לע ןתנו
רהוזב םג יכ ןייצ ,טל תוא ,םש ,ל"דרה תוהגהב ."תוא
.(איהשלכ תוא וא ,'ה םשמ תוא) וללה תועדה יתש ואצמנ
.רבודמ תוא הזיאב םש ןד אוה ןכ
,םיאולימ ,אב 'רפ ,בי קלח ,המלש הרות ,רשכ מ"ר האר [3]
םיפסונ םינשרפלו רהוזל ןייצו תאז איבהש ,בנק 'מע
םירפא 'ר שוריפב יכ ריעהל שי .ךכל המודב םירמואה
אצמנ אל ,ג"נשת םילשורי ,ןמגולק תרודהמ ,הרותה לע
.ןכ
,רחא ןפואב ובישהש םינשרפ המכ י"ע הלאשנ וז הלאש [4]
,הלבקהו בתכה :םהו רתוי םייוצמה םיינשל קר ןייצאו
.(בכ ,בי) השמ ירבדב ךכב ונדש ,ב"יצנהו
,םויכ ונידיב לבוקמה רוציקל רוקמ ונל שי הז יפל [5]
.ומצע ינפב אשונ הזו ,'ה םשל ףילחתכ 'ה תואב שומיש
.גכת 'יס המשל הרות ת"וש המגודל האר
,(הכלהכ אלש םש המקומ איה) ז תוא ,םש ל"דר האר [6]
.(4 הרעה ליעל) ל"נה רשכ מ"ר בתכ ןכו
תואמגוד יתש דוע םירבדה ךשמהב תוכרבב םש הארו [7]
.שממ הלאכ