ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

167 רפסמ

ח"נשת ,אב תשרפ

תיחשמה החודו חתפב דמע לוכיבכ - "חתפה לע 'ה חספו"

ןמטטס ינד ר"ד

היפוסוליפל הקלחמההירחאו ,תורוכב תכמב ןאישל םירצמ תוכמ תועיגמ ונתשרפב
דוגינבש אלא .היוטנ עורזבו הקזח דיב לארשי-ינב םיאצוי
סקטב יארקמה רופיסב תבלושמ הנורחאה הכמה ,תוכמה ראשל
תאז לכ ,םיתבה ףוקשמ לא ומד תעגהו ןאצ תטיחש לש דחוימ
לע םדה תא הארו" םירצמ תא ףוגנל 'ה רובעי רשאכש ידכ
תיחשמה ןתי אלו חתפה לע 'ה חספו ,תזוזמה יתש לעו ףוקשמה
תותלדה לע הז ןמיסב ךרוצה .(דכ בי) "ףגנל םכיתב לא אובל
'הש תעדה לע הלעי דציכה ,תישאר .םייניצר םיישק ררועמ
,םירצמה יתב ןיב ןיחבהל עדיש ידכ תותלד לע ןמיסל קוקז
?חוספל שי םהילעש לארשי ינב יתב ןיבל ,עוגפל שי םהבש
:לאעמשי 'ר תאז חסינ ךכו

ארוהנו אכושחב המ עדי" רמאנש וינפל יולג לכה אלהו
.............
דומלת המו ,"ךממ ךישחי אל ךשוח םג" רמואו ,"ארש הימע
.............
?('ר ,ינועמש טוקלי) "םדה תא יתיארו" רמול
.............

האור היה אל ה"בקה וליאש ,אצוי ליעלש קוספהמ ,תאזמ הרתי
,הלאשה תלאשנ .תיחשמה ידי-לע םיפגינ ויה לארשי ינב םדה תא
?םירצמה םהישגונ ומכ לובסל םיכירצ לארשי ינב המ ינפמ
:לאנברבאה לש ונושלבו

והארי אל םאש הרומ 'יתחספו םדה תא יתיארו' רמאמו
................
ויה םירצמה הנה יכ ?הז ןכתי ךיאו .ףגנ םהב היהי
................
,לארשי לבא ,לארשיל וערהש המ ינפמ אוהה ףגנל םייואר
................
ךיא ,החגשהב איהה הכמה התיה םאו ?השע המ תמוי המל
................
?עשרכ קידצכ הב וללכוי
................

היה הליל ותואב ףגנה תא עציבש ימש אצוי קוספהמ ,תישילש
ךשמהב וליאו .םדב ךרוצ היה וינפמ ןנוגתהל ידכו ,"תיחשמה"
,(טכ בי) "םירצמ ץראב רוכב לכ הכה 'הו" שרופמב רמאנ
'ר) שרדמה תובקעב הנש ידמ םירמוא ונא חספ לש הדגהבו
יתיכהו הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו" :(ז ,אב אתליכמ לשמל
יתיכהו ,ךאלמ אלו ינא ,םירצמ ץראב יתרבעו ...רוכב לכ
."רחא אלו ינא 'ה ינא ...ףרש אלו ינא ,רוכב לכ

תידוסי היעב לש םיטביה ולא םינוש םיישקב תוארל ןתינ
טשפ יפל .בי קרפב חכ-אכ םיקוספ תאירק ךותמ הלועש תחא
"תיחשמה" - והשלכ ינומיד חוכ לע הרואכל רבודמ ,םיקוספה
םיכירצ לארשי-ינב וליפא וינפמ רשאו ,ףגונו בבותסמה -
תאצל אל ורמשייו ,תותלדה לע םד ומישיש ידי-לע ,הנגה
;הילאמ תנבומ תיגולואיתה תויתייעבה .רקובה דע תיבה חתפמ
םויא הווהמ הז ןיעמ ינומיד חוכ לש ומויק רבדב החנהה
.תיטסיאיתונומה הסיפתה לע רומח

לככ םצמצלו תוסנל התייה םיבר םימכח לש תינשרפה הבוגתה
.ל"נה יתימ-ינומדה דוסיה תא ירמגל לטבל רשפא םאו ,ןתינש
יבגל ליעלש ותלאשל הבושתב לאעמשי יבר עבוק ,לשמל ,ךכ
הלגנ ינא ,םישוע םתאש תחא הווצמ רכשב אלא" :םדב ךרוצה
"תוסח אלא החיספ ןיאו ,'םכילע יתחספו' רמאנש ,םכילע סחו
אתליכמה ירבד תובקעב י"שר עבוק וז חורב .(םש ,ש"קלי)
:(ו ,אב)

.תואל םירחאל אלו תואל םכל :תואל םכל םדה היהו
................
:םדה תא יתיארו .םינפבמ אלא םדה ונתנ אלש ,ןאכמ
................
יניע תא ינא ןתונ ה"בקה רמא אלא ,וינפל יולג לכה
................
.(גי בי) יתווצמב םיקסוע םתאש תוארל
................

יאדו ,ה"בקל ןמיס תתל ידכ ץוחנ היה אל םדה ,וז השיג יפל
לש הייאר הניא םדה תייאר .תיחשמה ינפמ הנגה קפסל אל
תוקסעתהה רתוי יללכ ןפואבו חספה תטיחש לש אלא ישממה םדה
תחירמ לש יגאמ יעצמא תוכזב אל םילצינ לארשי ינב .תווצמב
הכיהש ימו .םימייקמ םהש תווצמה תוכזב אלא ,תלדה לע םד
.ומצעב ה"בקה היה הליל ותואב םירצמ ירוכב תא

ךכל םעטהו ,"תיחשמה" לש וביט ררבתנ אל ןיידע ךכב םרב
תא הכמה אוה ה"בקה םא .רקוב דע תיבה חתפמ תאצל ןיאש
,תווצמ םויקל למס אלא וניא רבודמ וילע םדה םאו ,םירצמ
ידי-לע וז הלאשל תעצומה הבושתה ?םיתבהמ תאצל ןכוסמ עודמ
רומאה תיחשמה תא קתנל ןויסינ לע תססובמ םיבר םינשרפ
תוריהזה תא שרפלו ,תורוכב תכמ לש דחוימה רשקהה ןמ ונתשרפב
הריבסמ וז חורב .הליל לכב תינורקע ןוכנש דעצכ וינפמ
הלילב תאצל אל לארשי ינב ווטצנ עודמ ,(אי השרפ) אתליכמה
:רקובה דע תוכחל אלא

יכב אצו בוט יכב סנכה ךרדל אצתשכ ךדמלל :רקב דע
................
,ץרא ךרדב וגהנ םיאיבנהו תובאהש אצומ התא ןכו .בוט
................
"רקובב בקעי םכשיו" ,(ג בכ 'רב) "רקובב םהרבא םכשיו"
................
אלהו ...(ד דל 'מש) "רקובב השמ םכשיו" ,(חי חכ םש)
................
תושעל וכלהש םיאיבנהו תובאה אלהו :רמוחו לק םירבד
................
ראש ,ץרא ךרדב וגהנ םלועה היהו רמאש ימ לש ונוצר
................
.המכו המכ תחא לע םדא ינב לכ
................

רשאכ ,הלילב אלו רקובב תאצל ץרא ךרד גהנמ :אופא רומא
וניא הז גהנמו ,(םש ,אתליכמ) "ףרטל םיגאוש םיריפכה"
לק ,הלילב תאצלמ וענמנ תובאה וליפא .תורוכב תכמל רושק
.םדאה ינב ראש רמוחו

ונתשרפב הלילב תאצל רוסיאה ןיב רשקב הדומ תרחא הבושת
ינפמ הנגהכ אל הז רוסיא הריבסמ ךא ,תורוכב תכמ ןיבל
תאיצי לש תוירשפא יאוול תואצות ינפמ הנגהכ אלא תיחשמה
:ן"במרה בתוכ ךכ .םירצמ ץראב תוכהל םיכלמה יכלמ ךלמ

אלש םירצמב לארשי תא בותכה ריהזהש רמול ןיינעהו
................
םירצמב רבוע ה"בקהש יפל ,אוהה הלילב םתיב חתפמ ואצי
................
ועגפי אלש וינפל םירוטלקפסו םוקמל םוקממ רבועש ךלמכ
................
ידובכ רובעב היהו" ןכו...וב לכתסי אלו םדא ינב
................
םיפרשמ וילע ןגהל ,(בכ גל 'מש) "רוצה תרקנב ךיתמשו
................
.הלעמ לש אילמפו
................

.ונחתפ ןהבש תוישוקה וז השיג יפל תובשייתמ דציכ תוארל לקנ
ןיב הילפאה ;תיחשמה אלו ה"בקה אוה םירצמה תא ףגונש ימ
ינב לש תירסומה םתופידע לע תססובמ לארשי ןיבל םירצמה
יגאמה יעצמאה תלעפה לע אלו ,(תווצמב תוקסעתהה) לארשי
אל ה"בקהש רורב אליממו ;םיתבה לע םדה תחירמ לש לוכיבכ
םירג ןכיה תוהזל ידכ םיתבה לע ינוציח ןמיסל קוקז היה
.לארשי-ינב

תנבהב תיטננימודה השיגה איה וז תיללכ השיגש תורמל ,םרב
אל תיחשמה ינפמ ומע לע ןגמה ה"בקה לש הנומתה ,ונתשרפ
םידה הל אוצמל ןתינו ,תינשרפה תרוסמה ןמ ןיטולחל הקחדנ
:ז ,חי ,הבר תומש שרדמב רמאנ ,לשמל ,ךכ .םינוש

,חתפב ול דמע לוכיבכ העש התוא - חתפה לע 'ה חספו
................
הש לכו ונאצ סינכמ חבטהש םשכ םלועבש גהונב אלא
................
הילע םשורו ,ארקיסה לטונ טוחשל הצור אוהש שבכ וא
................
תא הארו" ךכ .טוחשי אל הזיאו טוחשי הזיא ריכהל
................
ףוגני אלש תיחשמה החודו חתפב דמע לוכיבכ ,"םדה
................
.לארשי תא
................

לוכיבכ ןגמו חתפב דמועה לאה לש תכשומהו היחה הנומתה
.תיתדה העדותה ןמ אופא המלענ אל תיחשמה ינפמ ומע לע
היפלש ,הלעמל וניארש תירקיעה תונשרפה לש תוחנהל דוגינב
יפל ,םירצמ תאיצי ליל לש דיחיהו דחאה רוביגה אוה 'ה
וילע ךא ,ירקיעה רוביגה ,ןבומכ ,אוה 'ה - תרחאה הנומתה
םייאמה םלענ ינומד חוכ ותוא ,"תיחשמה" םע לוכיבכ דדומתהל
*.לארשי לעהנגההו םדה תחיקל תשרפ ןיבל תורוכבה תאכה תשרפ ןיב סחיב בחר ןוידל *
,התולשלתשהב םירצמ תאיצי תרוסמ ,םטשנויל 'א לאומש ואר ,תיחשמה ןמ
.ישימח קרפ ,ב"לשת סנגאמ
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה