ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

503 רפסמ

ג"סשת ,תקוח תשרפ


"ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי"

רזעיבא ללה - רזעיבא ןתנ 'פורפ


היגולוכיספל הקלחמה - הקיסיפל הקלחמהעוריאה ,קפס אלל ,אוה ונתשרפב רתויב יטמרדה אשונה
תנמ-לע עלסה ןמ םימ איצוהל השמל ה"בקה לש יוויצה ביבס
ידי-לע הווצמ השמש תורמל .(כ קרפ) לארשי םע תא תוקשהל
,םש) "עלסה לא םתרבדו" - עלסה לא רבדל שרופמב ה"בקה
עלסה תא ךיו" - עלסב תוכהל ,המ םושמ ,השמ טילחמ - (ח
ויוויצמ וזה תטלובה הייטסה בקע .(אי ,םש) "םימעפ והטמב
םה ;רתויב רומח שנועב ןרהאו השמ םישנענ ,ה"בקה לש
:לארשי ץראל לארשי םע תא איבהל וכזי אלו ,רבדמב ותומי
,םש) "םהל יתתנ רשא ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל"
:תובר תולאש ררועמ הזה עוריאה .(בי

ומכ ,וילא רבדל םוקמב עלסב תוכהל השמ טילחה המל .א
?ה"בקה הוויצש
ירה ?"ינשידקהל" ובריס ןרהאו השמש עבוק ה"בקה המל .ב
תורידא תויומכ איצוהל לודג םשה שודיקו םוצע סנ הז
לדבהה םצעב המ .וילע האכה ידי-לע עלסה ןמ םימ לש
ותוא עוציב ןיבל עלסה לא רוביד ידי-לע סנה עוציב ןיב
?עלסה לע האכה ידי-לע סנ
לש ןושארה סנה ,רחא םישרמ סנ םע ונתשרפ תא הוושנ .ג
ה"בקהש שרופמב בותכ םש .םדה תכמ - םירצמב תוכמה רשע
:השמ השע ךכו ,והטמב םימב תוכהל אקווד השמל הוויצ
יניעלו הערפ יניעל ראיב רשא םימה תא ךיו הטמב םריו"
סנה לדוגב קפקפ אל םלועמ שיא .(כ ,ז 'מש) "וידבע
אופא עודמ .םהילא רבדל םוקמב םימה תא הכיה השמש ללגב
?עלסה לא רובידל אקווד הבר הכ תובישח ונתשרפב תסחוימ
ןעי" המשאה תא ןורהאו השמ דגנ ה"בקה הלעמ המל .ד
ה"בקהש ןורהאו השמ ונימאה אל תמאב םאה ?"יב םתנמאה אל
?דבלב רוביד ידי-לע עלסה ןמ םימ איצוהל לגוסמ

השרפב ונתנבהש ןיטולחל רורב וללה תולאשה לכמ
אורקל םיבייח ונא ,םירבדה לש םקמועל עיגהל ידכ .היוקל
קוספ .דמעמ ותואב לארשי םעל השמ רמאש המ תא ןויעב
להקה תא ןרהאו השמ ולהקיו" :עוריאה לכל חתפמה אוה י
עלסה ןמה ,םירמה ,אנ ועמש םהל רמאיו עלסה ינפ לא
."םימ םכל איצונ הזה

לארשי םע לע ןנולתמ השמש הז קוספמ םיאור ונחנא
השמ .רבדמה עצמאב םימ םהל קפסי ה"בקש םתשירד ללגב
תא שורדל םתפצוח לע לבוקו ,"םירמ" לארשי םעל ארוק
?םיפצמ םתא המ" ,לארשי םעל דיגהל אוה שקבמ וליאכ .םימה
תמוערתה תא שיגדהל ידכ "?הזה עלסה ןמ םימ םכל איצונש
,תאזו ,הטמב עלסה לע השמ עיבצמ ,לארשי םע יפלכ ולש
תנמ-לע אל ;"םימעפ עלסה תא ךיו" םילימה תועמשמ ,הארנכ
םעל שיגדהל תנמ-לע אלא ,עלסה לע השמ הכמ םימ איצוהל
.םתשקב לש תוילנויצרה-יא תא לארשי

הזה עלסב אקוודו ,םוצעה סנה שחרתמ ,םואתפ ,זא
םיבר םימ ואציו" :םימ ונממ איצוהל רשפא-יאש עבק השמש
יבגלש בוש שיגדהל יאדכ .(אי ,םש) "םריעבו הדעה תשתו
םימה תא םיאיצומ םא המואמ הנשמ הז ןיא ,סנה תמצע
.עלסה לע האכה ידי-לע וא עלסה לא רוביד ידי-לע

,ה"בקה לש וסעכל תמרוגה איה איה השמ לש הנומאה תונטק
ךכלו ,וילא רבדל םוקמב עלסב הכיה השמש הדבועה אלו
תונשרפ .(בי ,םש) "יב םתנמאה אל ןעי" םילימה תונווכמ
השמ לש הנולתה ירבדש הדבועה ןמ ףקות הנשמ תלבקמ וז
ורמאנ (אי ,םש) "םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה" :םעה לא
ידי-לע עלסה ןמ םימ איצוהל ול הרוה רבכ ה"בקהש רחאל
.רוביד

ידי-לע םיברב םשה שודיק שחרתה רבד לש ופוסב
,השמ תוכזב אל ,לארשי םע יניעל עלסה ןמ םימה תאצוה
.ה"בקה לש ותלוכיב לוכיבכ קפס ליטהש ,השמ תורמל אלא
ה"בקה ."ינשידקהל יב םתנמאה אל" םילימה תועמשמ וז
ןמ םימ תאצוהש ,לארשי םעל השמ לש ותרימא לע סעוכ
.תירשפא יתלב איה עלסה

שי ,תולאשה לכ לע הנוע הפ עצוהש רבסההש תורמל
זעהל רשפא ךיא .ארוקה לצא המוצע הייהת תולעהל ידכ וב
השמ ?ה"בקה לש ותלוכיב קפס ליטה ונבר השמש ןועטלו
ומב הארש ,ןמאנה 'ה דבע ,םלוכמ לודגה איבנה ,ונבר
ןימאה אל אוה אקווד ,תואלפנו םיסנ לש הרוש ויניע
ןועטל רשפא המ ךמס לע ?!ה"בקה לש תשרופמה ותחטבהב
?ךכ

ותלוכיב תוקפס הלגמ השמש הנושארה םעפה וז ןיא השעמל
תשרפב ,ןכ ינפל הרק רבד ותוא קוידב .סנ עצבל ה"בקה לש
.רבדמב רשב לוכאל לארשי םע תשירד תובקעב ,ךתלעהב
רשבהש לארשי םעל עידוהל השמ תא הווצמ ה"בקה רשאכ
:ותנומא רסוח תא השמ אטבמ ,םימי שדוח ךשמל קפוסי ןכא
וברקב יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש השמ רמאיו"
רקבו ןאצה .םימי שדח ולכאו םהל ןתא רשב תרמא התאו
אצמו םהל ףסאי םיה יגד לכ תא םא ,םהל אצמו םהל טחשי
.(בכ-אכ ,א"י 'מב) "?םהל

?רצקת 'ה דיה :השמ לא 'ה רמאיו" :ה"בקה ול הנוע דימ
לש ותבוגתמ .(גכ ,םש) "אל םא ירבד ךרקיה הארת התע
רתויב הרורב הרוצב םידמל ונא ,("?רצקת 'ה דיה") ה"בקה
רשב קפסל ה"בקה לש ותלוכיב הנומא רסוח אטיב השמש
.םימי שדוח ךשמל לארשי םע לכל

תליחתב .תחא תפסונ המגודב קפתסנ ךא ,תורחא תואמגוד שי
שקבלו הערפ ינפל בצייתהל השמל ה"בקה הווצמ ,תומש רפס
ה"בקה לא ללפתהל ידכ םימי השולשל לארשי םע רורחש תא
סעוכ השמ תשקבמ האצותכו ,הווצ רשאכ השוע השמ .רבדמב
ןופסאת אל" :םתדובע יאנת לע השקמו לארשי םע לע הערפ
וששקו וכלי םה ,םשלש לומתכ םינבלה ןבלל םעל ןבת תתל
לע השמ ינפב לבוק לארשי םע .(ז ,ה 'מש) "ןבת םהל
ינפב ןנולתמ אוה ?השמ ביגמ דציכו ,וזה הערה הרזגה
לא השמ בשיו" :!לארשי םע תא ליצמ וניאש לע ה"בקה
?ינתחלש הז המל ,הזה םעל התערה המל ,'ה ,רמאיו ,'ה
לצהו ,הזה םעל ערה ,ךמשב רבדל הערפ לא יתאב זאמו
.(בכ ,םש) "ךמע תא תלצה אל

רמאיו" :השמ לש הנומאה רסוח לע ה"בקה ביגמ דימ
.(א ,ו) "הערפל השעא רשא הארת התע ,השמ לא 'ה

םגש הזב שודיח םוש ןיא ,וללה םירקמה לכ רואל
ותלוכיב הנומא רסוח השמ הלגמ עלסה ןמ םימה תאצוה תשרפב
םימעפה לכב :שנועה תלאש הרתונ .סנה תא עצבל ה"בקה לש
הבוגת ןיא ,ה"בקה לש ותלוכיב קפקפמ השמש תומדוקה
שנענ םעפהש הביסה המ .שנוע םוש ןיאו ה"בקה דצמ הפירח
?רבעב הרק אלש םעפה הרק המ ?תושק השמ

ותנומא רסוח תא השמ ןיגפה םעפהש איה הבושתה
,הענצב ויתוקפס תא הליג דוע לכ .םעה לכ ינפל ,םיברב
עלסה תשרפ .שנועל זמר ןיאו ,תונלבסב ה"בקה תאז לביק
.לוכ יניעל םירבדה םישחרתמ הבש הנושארה םעפה איה
ותנומא רסוח תא "לארשי ינב יניעל" השמ הליג םעפה
.ה"בקה לש ותלוכיב

גיהנמ .תולובגה לכ תא תרבוע רבכ וז תוגהנתה
.ותוגיהנמב ךישמהל יאשר וניא ,םעה ינפל ךכ רבדמה
רשא ץראה לא הזה להקה תא ואיבת אל" :ה"בקה עבוק ןכל
,הרזגה תלקה בושו בוש השמ שקיב ןמזה ךלהמב ."םהל יתתנ
.ותשקב תא ה"בקה החד םעפ לכב לבא

ןמאנה איבנה ,ה"בקה לש ובוהא ןיידע אוה השמ - םדאכ
.יגרטה המויסל העיגה ולש תוחילשה - גיהנמכ לבא ,םלוכמ
המישמה תא םילשי רשא הז אוהו ,עשוהי - שדח גיהנמ רחבנ
.לארשי ץראל לארשי םע תא איבהל